9 Φεβ 2018

Ἀγωνίζεται ἡ ἐπιστήμη μὲ κόπους πολλοὺς γιὰ τὴν παράταση ζωῆς στὸν παρόντα κόσμο...

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Ἀγωνίζεται ἡ ἐπιστήμη μὲ κόπους πολλοὺς γιὰ τὴν παράταση ζωῆς στὸν παρόντα κόσμο. Καλὸ καὶ ποθητὸ ἀπὸ ὅλους μας. Ὅλοι ἔχουμε βαθιὰ ἐπιθυμία νὰ ζήσουμε πολλὰ χρόνια καὶ μὲ ὑγεία. Εἶναι συμφυὴς ἡ ὕλη μὲ τὸ πνεῦμα στὴν ὕπαρξή μας, εἶναι μέρος τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ ζητᾶμε τὴν συνέχιση τῆς παρούσας ζωῆς. "Πῶς ψυχὴ ἐκ τοῦ σώματος, βιαίως χωρίζεται ἐκ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῆς συμφυΐας ὁ φυσικώτατος δεσμός..." λέει τὸ τροπάριο τῆς κηδείας. Εἶναι φυσικότατος ὁ δεσμός, ἡ συνύπαρξη. Ἀκόμη, τὸ ἄλλο τροπάριο θυμίζει τὴν ἄρρηκτη ἕνωση τοῦ ὁρατοῦ μὲ τὸ ἀόρατο στὴν ἀνθρώπινη φύση: "βουληθεῖς γὰρ ἐξ ἀοράτου τέ, καὶ ὁρατῆς μὲ ζῶον συμπῆξαι φύσεως" (συμπήγνυμι = ἑνώνω μαζὶ μὲ πολὺ ἰσχυρὸ δεσμό).
Πολὺς κόπος καὶ ἀγωνία καὶ λαχτάρα γιὰ τὴν παράταση τοῦ παρόντος, τοῦ προσωρινοῦ βίου. Μήπως ἔτσι λησμονεῖται τὸ ἐπέκεινα; Μήπως ἡ ἄπελπις αὐτὴ ἐλπίδα, ἡ ἔχουσα, οὕτως ἢ ἄλλως, κάποιο τέλος, δὲν θὰ μπορέσει νὰ ἱκανοποιήσει τὴν κατ` οὐσίαν ἐπιθυμία κατὰ(ἀπὸ)κτήσης τῆς αἰωνιότητος;
Τί κρίμα! Μακάρι, νὰ μᾶς φωτίσει ὁ Θεός, νὰ ἀνοίξουμε τὰ μάτια τῆς καρδιᾶς μας καὶ νὰ ἀκούσουμε τὸν εὐαγγελικὸ λόγο: "Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν". Καὶ τὸ πατερικό, πὼς εἴμαστε σκηνίτες σ` αὐτὴν τὴ ζωή, πάροικοι καὶ παρεπίδημοι.
Χρειάζεται προσοχή. Ἐμᾶς ὁ σκοπὸς μας εἶναι ὁ Οὐρανός, εἶναι ἡ ἀγκαλιὰ τοῦ Χριστοῦ στὴ μακάρια αἰωνιότητα! Ὅλα τὰ ἄλλα, τὰ ἀνθρώπινα, εἶναι καλά, ἂν διακονοῦν τὸ ἔργο τῆς ἐνανθρωπίσεως, δηλαδὴ τὴ σωτηρία!

Εἴδηση 1η:
"«Φρένο» στὴ γήρανση ἀπὸ Ρώσους επιστήμονες"

Ρῶσοι ἐπιστήμονες, ἐκτιμοῦν ὅτι μέσα στὰ ἑπόμενα δύο μὲ τρία χρόνια θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ... παρασκευάσουν ἕνα φάρμακο τὸ ὁποῖο χάρη στὴν ἰσχυρὴ ἀντιοξειδωτική του δράση θὰ σταματάει τὴ γήρανση.
Τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση ἔκανε σήμερα κατὰ τὴν διάρκεια συνέντευξης τύπου, ποὺ ἔδωσε στὸ κέντρο τύπου τοῦ πρακτορείου TASS στὴν περιοχὴ τῶν Οὐραλίων, ὁ ἀκαδημαϊκὸς Βλαντίμιρ Σκουλάτσεφ ποὺ εἶναι ἐπίτιμος πρόεδρος τῆς Ρωσικῆς Ἑταιρείας Βιοχημείας καὶ πρόεδρος τῆς Βιοενεργειακῆς Ἕνωσης τῆς Ρωσίας.
«Ἡ γκάμα τῶν ἐρευνῶν μᾶς ὑπῆρξε ἰδιαίτερα φιλόδοξη, ἀποπειραθήκαμε νὰ ἐπιβραδύνουμε καὶ μάλιστα νὰ σταματήσουμε τὴν γήρανση τῶν ἀνθρώπων. Σήμερα ἔχουμε τὸ φάρμακο, ξεκινήσαμε ἀπὸ τὶς γεροντικὲς ἀσθένειες τῶν ματιῶν καὶ αὐτὸ τὸ φάρμακο πωλεῖται αὐτὴ τὴ στιγμὴ στὰ φαρμακεία. Παρασκευάσαμε ἕνα φάρμακο τὸ ὁποῖο θεραπεύει τὰ ἐγκαύματα καὶ τὶς ἀνοιχτὲς πληγὲς καὶ ἀπὸ 1η Δεκεμβρίου ἡ ἀλοιφὴ αὐτὴ ἤδη πωλεῖται. Καὶ τρίτον, αὐτὸ ποὺ κάναμε εἶναι ὅτι ἀρχίσαμε τὶς κλινικὲς δοκιμὲς ἑνὸς φαρμάκου γιὰ τὴν γήρανση, πρόκειται γιὰ μία συστημικὴ θεραπεία, μία προσπάθεια νὰ θρέψουμε τὸν ὀργανισμὸ μὲ ἀντιοξειδωτικὸ» δήλωσε ὁ Ρῶσος ἀκαδημαϊκός.
Ὁ Ρῶσος ἀκαδημαϊκὸς Βλαντίμιρ Σκουλάτσεφ, ἀναφέροντας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνέντευξης τύπου ὅτι ἤδη ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἐπιβράδυνση τῆς γήρανσης σὲ φυτά, μανιτάρια ἀσπόνδυλους ὀργανισμούς, ψάρια, εἶπε : «Νομίζω ὅτι στὴν Ρωσία, ὁδεύουμε πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση καὶ στὰ προσεχῆ 2-3 χρόνια θὰ ἐμφανισθεῖ παρασκεύασμα (...) γιὰ τὴν θεραπεία συνολικά της γήρανσης».
Ὁ ἀκαδημαϊκὸς Σκουλάτσεφ εἶναι εἰδικὸς στὸν τομέα τῆς βιοχημείας, ἔχει γράψει πλῆθος συγγραμμάτων μὲ θέμα τὴν ἐνέργεια τοῦ κυττάρου καὶ θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς βιοενέργειας ποὺ συνιστᾶ μία νέα κατεύθυνση στοὺς τομεῖς τῆς βιοχημείας, βιοφυσικῆς καὶ φυσιολογίας. Ἀπὸ τὸ 1991 διευθύνει τὸ Ἰνστιτοῦτο φυσικὸ-χημικῆς βιολογίας ὀνόματι Μπελαζέρσκι τοῦ Πανεπιστήμιου Λομονόσοφ τῆς Μόσχας καὶ ἀπὸ τὸ 2002 εἶναι κοσμήτορας τῆς σχολῆς βίο-μηχανικῆς καὶ βίο-πληροφορικῆς του Πανεπιστήμιου τῆς Μόσχας ποὺ ἵδρυσε ὁ ἴδιος. Ἔχει γράψει περισσότερες ἀπὸ 700 ἐπιστημονικὲς ἐργασίες καὶ θεωρεῖται ὁ πλέον ἀναγνώσιμος βιολόγος στὴ Ρωσία.
Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ὁ Σκουλάτσεφ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν μελέτη τῆς θεωρίας γήρανσης τοῦ ὀργανισμοῦ, ὡς βιολογικοῦ προγράμματος καὶ ὡς ἀναζήτηση τρόπων ἐπιβράδυνσής της. Τὸ 2003, δημιούργησε τὸ πρόγραμμα διεπιστημονικῆς καὶ βιοατρικὴς συνεργασίας μὲ τὴν ἐπωνυμία «Πρακτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν ἰόντων Σκουλάτσεφ» στὸ ὁποῖο συμμετέχουν 300 ξένοι καὶ Ρῶσοι ἐπιστήμονες. Σκοπὸς τοῦ προγράμματος εἶναι ἡ δημιουργία νέων ἰατρικῶν παρασκευασμάτων, ποὺ θὰ ἀντιμετωπίζουν παθολογίες τοῦ ὀργανισμοῦ ποὺ ἐμφανίζονται μὲ τὴν πάροδο τῆς ἡλικίας, ὅπως καὶ τὴν ἐπιβράδυνση τῆς διαδικασίας γήρανσης.
Newsroom , CNN Greece
11:24 Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018
Πηγή: EPA/KARL MATHIS

Εἴδηση 2η:
"Πλήρως ἀνεπτυγμένα ἀνθρώπινα ὠάρια δημιούργησαν επιστήμονες"
Ἐπιστήμονες στὴ Βρετανία δημιούργησαν στὸ ἐργαστήριό τους πλήρως ἀνεπτυγμένα ἀνθρώπινα ὠάρια. Γιὰ πρώτη φορά, ἕνα ὥριμο ἀνθρώπινο ὠάριο ἀναπτύχθηκε στὸ ἐργαστήριο, ξεκινώντας ἀπὸ ἕνα τελείως ἀνώριμο στάδιο. Τὸ ἐπίτευγμα ἀνοίγει τὸ δρόμο γιὰ βελτιωμένες θεραπεῖες γονιμότητας.
Σὲ προηγούμενες μελέτες οἱ ἐπιστήμονες εἶχαν κάνει κάτι ἀνάλογο μὲ ἐργαστηριακὰ ὠάρια ποντικιῶν, ποὺ τελικὰ ἀπέκτησαν ὑγιεῖς ἀπογόνους. Εἶχαν ἐπίσης δημιουργήσει ἀνθρώπινα ἐργαστηριακὰ ὠάρια, ἀλλὰ ξεκινώντας ἀπὸ ὠάρια ποὺ δὲν βρίσκονταν στὸ πιὸ πρώιμο στάδιό τους.
Οἱ ἐρευνητές, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν καθηγήτρια Ἔβελιν Τέλφερ τῆς Σχολῆς Βιολογικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου, ποὺ ἔκαναν τὴ σχετικὴ δημοσίευση στὸ περιοδικὸ γιὰ θέματα ἀνθρώπινης ἀναπαραγωγῆς "Molecular Human Reproduction", πῆραν ἀπὸ ἱστὸ ὠοθήκης ὠοκύτταρα στὸ πιὸ πρώιμο στάδιο τῆς ἀνάπτυξής τους. Στὴ συνέχεια, τὰ καλλιέργησαν περαιτέρω στὸ ἐργαστήριο, ὥστε νὰ εἶναι ὥριμα γιὰ γονιμοποίηση.
Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, μεταξὺ ἄλλων, μπορεῖ νὰ διασφαλισθεῖ ἔγκαιρα στὸ μέλλον ἡ γονιμότητα κοριτσιῶν μὲ καρκίνο, τὰ ὁποία ἀργότερα θὰ ὑποβληθοῦν σὲ δυνητικὰ ἐπιβλαβεῖς θεραπεῖες ὅπως ἡ χημειοθεραπεία, ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν συνέπειες γιὰ τὴ γονιμότητά τους. Τὰ ἀνώριμα ὠάρια θὰ εἶναι δυνατό, ἀφοῦ συλλεχθοῦν ἀπὸ τὴ νεαρὴ ἀσθενῆ, νὰ ὡριμάσουν στὸ ἐργαστήριο καὶ νὰ ἀποθηκευθοῦν γιὰ μελλοντικὴ χρήση, ὥστε αὐτὴ νὰ μπορέσει νὰ ἀποκτήσει παιδί.
Συνήθως σήμερα, σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ἀφαιρεῖται ἕνα τμῆμα τῆς ὠοθήκης ἀπὸ τὶς καρκινοπαθεῖς καὶ ἐπανεμφυτεύεται ἀργότερα μετὰ τὴ χημειοθεραπεία, ἀλλὰ ὑπάρχει κίνδυνος αὐτὴ ἡ διαδικασία νὰ πυροδοτήσει ἐκ νέου καρκίνο.
Ἡ δρ Τέλφερ δήλωσε ὅτι ἡ ὁμάδα τῆς ἐργάζεται τώρα γιὰ βελτιώσει περαιτέρω τὴν ὅλη διαδικασία στὸ ἐργαστήριο, ἐνῶ τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι νὰ διαπιστωθεῖ κατὰ πόσο τὰ ἀνθρώπινα ἐργαστηριακὰ ὠάρια μποροῦν νὰ γονιμοποιηθοῦν.
Newsroom , CNN Greece
09:03 Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2018
Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ/University of Edinburgh

2 σχόλια:

  1. Ο θάνατος (πρώτα ο ψυχικός και μετά και ο σωματικός) του ανθρώπου, είναι ΣΥΝΕΠΕΙΑ της αποστασίας του ανθρώπου από τον Θεό.
    Εάν πιστεύουν οι επιστήμονες ότι θα πετύχουν να σταματήσουν τη βιολογική φθορά των ανθρώπων, με επιστημονικές μεθόδους, πλανώνται πλάνη οικτρά.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Οι ίδιοι οι γιατροί ομολογούν, πως όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά άρχισαν ήδη να φαίνονται και οι επιπτώσεις στην φυσική ανάπτυξη του ανθρώπου. Για παράδειγμα: Ακούσαμε από γιατρο που είπε, πως η πλειοψηφία των παιδιών που πάσχουν από καρκίνο, είναι αυτά που συλλαμβάνονται με τεχνητούς τρόπους. Αυτά δηλαδή, που "ανασταίνονται" με τον εκβιασμό της φύσης και του θελήματος του Θεού περαιτέρω.Έτσι, κατά κάποιον τρόπο, γίνεται διπλό το κακό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.