16 Οκτ 2017

Μητροπολίτης Αἰτωλίας Κοσμᾶς: "Στὰ σχολεῖα γίνεται ἀπὸ τὰ ἐπίσημα προγράμματα ἀντικατήχηση καὶ προσπάθεια νὰ ξεριζωθεῖ ὁ Χριστὸς"


Προς τοὺς γονεῖς τῶν μαθητῶν καὶ μαθητριῶν τῶν Δημοτικῶν, Γυμνασίων καὶ Λυκείων τῆς καθ’ ἠμᾶς Ι. Μητροπόλεως 

Ἀγαπητοὶ συμπρεσβύτεροι καὶ ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, 
Χαίρετε ἐν Κυρίω! 

Μὲ τὴν ἐγκύκλιό μου αὐτὴ θέλω μὲ καρδιακὴ εἰλικρίνεια, μὲ ἀγάπη Χριστοῦ καὶ μὲ πόνο ψυχῆς νὰ ἀπευθυνθῶ στοὺς καλούς μας καὶ ἀγωνιστὲς γονεῖς. Σήμερα, κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία, ἀκούσαμε τὴν γνωστὴ Παραβολὴ τοῦ Σπορέως. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὤρισε αὐτὴ τὴν Κυριακὴ νὰ ἀρχίζει στὶς λατρευτικὲς καὶ τὶς κατηχητικές της συνάξεις, στὰ θεία κηρύγματα καὶ στοὺς ἁγιογραφικοὺς κύκλους τῆς Ἁγίας Γραφῆς πυκνότερη πνευματικη σπορά. Ἀπὸ σήμερα ἰδιαιτέρως ὁ μεγάλος οὐράνιος Γεωργὸς ἔρχεται νὰ σπείρη τὸν ἅγιό Του Σπόρο. Μὲ πίστι, ταπείνωσι καὶ πνεῦμα μαθητείας ὑποδεχώμαστε τὸν μεγάλο καὶ θεῖο Σπορέα. Δὲν εἶναι ἕνας σοφὸς καὶ ἰκανώτατος κοσμικὸς γεωργός. Εἶναι ὁ αἰώνιος, ὁ πάνσοφος, ὁ παντοδύναμος καὶ παντογνώστης Κύριος, ὁ Ἕνας της Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, «τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν τὸ φωτίζον πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον». Εἶναι ὁ Κύριος καὶ Θεὸς μᾶς Ἰησοῦς Χριστός. Ἔρχεται νὰ...
σπείρη, ὄχι σὲ γήινα χωράφια, ἀλλὰ στὶς ψυχὲς τὶς ἀθάνατες τὶς δικές μας. Καὶ ὁ σπόρος Του; «Τὰ ἱερὰ γράμματα τὰ δυνάμενα σοφίσαι εἰς σωτηρίαν…» (Β’ Τίμ. γ’, 15). Χωρὶς προκατάληψι καὶ μὲ ἁγνὸ λογισμὸ ἂς σκεφθοῦμε αὐτὴ τὴ στιγμή, ἀγαπητοὶ γονεῖς, τί προσέφερε σὲ ὅλο τὸν κόσμο τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μας. Τὸ ἐκήρυξε, τὸ προσέφερε ὁ αἰώνιος Διδάσκαλος καὶ Κατηχητής, τὸ ἔγραψαν καὶ μᾶς τὸ χάρισαν, τὸ ἐκήρυξαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, τὸ ἐδίδαξαν οἱ Ἅγιοί τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ μόνο, μόνο τὸ Εὐαγγέλιο ἀνέδειξε Ἁγίους, μετέστρεψε ἀγρίους καὶ σκληροὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἔκανε ἀναγεννημένους, μεταμορφωμένους, ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες. «Στὸ ἅγιον καὶ ἱερὸν Εὐαγγέλιον εὗρον μέσα πολλὰ καὶ διάφορα νοήματα τὰ ὁποῖα εἶναι ὅλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλοῦτος, χαρά, εὐφροσύνη, ζωὴ αἰώνιος» λέει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς (Ἃ’ Διδαχή). Τώρα, στὴν ἀρχὴ τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, θέλει ὁ πανάγιος γεωργὸς τῶν ψυχῶν νὰ προσφέρει τὸν ἀναμορφωτικό του λόγο, ἰδιαιτέρως θὰ λέγαμε στὰ παιδιά μας. Τὰ ἀγαπᾶ πολὺ ὁ Κύριος τὰ παιδιὰ καὶ γιὰ αὐτὸ εἶπε στοὺς μαθητὲς Τοῦ «ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρὸς μὲ» (Μάτθ. 10, 14). Ἡ Ἐκκλησία μας, παρὰ τὴν συκοφαντία, τὸν πόλεμο, τὴν εἰρωνεία, τὴν περιφρόνησι καὶ τὴν ὑποτίμησι τωνκατηχητικῶν τῆς σχολείων απο τὸν κόσμο τοῦ σκότους, ἄνοιξε τὶς πύλες τῶν κατηχητικῶν της σχολείων γιὰ νὰ σπαρῆ στὶς παιδικές, στὶς νεανικὲς ψυχὲς ὁ καθαρὸς λόγος τοῦ Κυρίου. Καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολί μας μὲ ὑπακοὴ στὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ μας καὶ μὲ πολλὴ ἀγάπη προσφέρει κι ἐφέτος τὴν ὀρθόδοξο κατήχησι στὰ παιδιά μας. Ἡ κατήχησι τῶν ψυχῶν μᾶς εἴναι εντολη τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μας. «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» εἶπε στοὺς μαθητές του. Καὶ ἡ Ἐκκλησία μας πάντοτε προσέφερε τὸν κατηχητικὸ λόγο στὰ παιδιὰ μᾶς καθαρό, ἁγνό, ἀποστολικό, πατερικό, ὁμολογιακὸ γιὰ νὰ τοὺς γνωρίση τὸν μόνο ἀληθινὸ Θεό, τὸν Σωτήρα καὶ Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου, τὸ φῶς ποὺ φωτίζει ἄπλετα τὴ ζωὴ τοῦ νέου, τὸν αἰώνιο καὶ ἀλάθητο ὁδηγὸ τῶν νέων, τὸν Χριστό. Αὐτὰ βεβαιώνει ὁ Ἅγιός μας Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ὅταν λέει «Ἐφώτισε τὸ Πανάγιον Πνεῦμα τοὺς ἁγίους προφήτας, τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ μᾶς ἔγραψαν τὴν Ἁγία Γραφή, ἐφώτισε τοὺς ἁγίους πατέρας καὶ μᾶς ἐξήγησαν τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας διὰ νὰ ἠξεύρωμεν νὰ περιπατῶμεν» (Διδαχὴ Γ’). Στὴν ἐποχή μας, ἐποχὴ συγχύσεως, ἀποστασίας, ἀποπροσανατολισμοῦ, τῶν πολλῶν σειρήνων καὶ πειρασμῶν τῆς νεότητος, δὲν θέλει φῶς ἀνέσπερο ἡ νεότης, δὲν θέλει τέλεια πρότυπα γιὰ νὰ ἀντιγράψη; Ποιὸς ἄλλος ἔδωσε καὶ ποιὸς ἄλλος μπορεῖ νὰ δώση ὅλα αὐτὰ τὰ ἀνωτέρω, παρὰ ὁ Χριστός; Ποιὸς ὅμως θὰ γνωρίση στὴ νεότητα καθαρὰ καὶ ἀληθινὰ τὸν Χριστό; Ἴσως κάποιοι γονεῖς νὰ ἀπαντήσουν: «ἐμεῖς οἱ γονεῖς τους». Ναί, καλοί μου γονεῖς ἀλλὰ σεῖς ἐργάζεσθε, κουράζεσθε, ἔχετε τὴ φροντίδα τῆς διατροφῆς. Πῶς θὰ βρῆτε χρόνο νὰ προσφέρετε καὶ τὴν κατήχησι; Ἄλλοι μπορεῖ νὰ ἀπαντήσουν: «τὸ σχολεῖο τους, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο». Ναί, ὑπάρχουν πολλοί, καλοὶ καὶ ἀγωνισταὶ ἐκπαιδευτικοὶ ποὺ μᾶς διδάσκουν, μᾶς ἐνισχύουν καὶ μᾶς χαροποιοῦν μὲ τὴν ὁμολογία τους καὶ τὴν προσφορά τους. Τοὺς συγχαίρουμε καὶ προσευχώμαστε γιὰ τὴ διακονία τους. Ὅμως, μὴ κρύψουμε τὴν ἀλήθεια. Τα μηνύματα που ἔρχονται σήμερα γιὰ τὶς προθέσεις τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκπαιδεύσεως μᾶς ἀποκαρδιώνουν καὶ μᾶς φοβίζουν. Ὅταν στὰ σχολεῖα μᾶς προσφέρονται αθεα γράμματα! Ὅταν ἡ λεγομένη σήμερα καὶ προσφερομένη παιδεία τῆς μαρτυρικῆς, τῆς ἁγιοτόκου καὶ ἠρωοτόκου πατρίδος μᾶς εἶναι ἀντιχριστιανική, ἀντιπνευματική, ἄθεη, ἀνιστόρητη, ἀρνησίπατρις. Ὅταν π.χ. μέσα στὰ ἑλληνικά μας σχολεία εξισωνεται ὁ μόνος ἀληθινὸς Θεός, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ τὸν Μωάμεθ καὶ τὸν Βούδα, τότε τί φῶς θὰ πάρη τὸ παιδί μας, ποιὸν Θεὸ θὰ ἐπιλέξη, πῶς θὰ βρῆ τὸν δρόμο τοῦ φωτός, τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἁγιασμοῦ; Ἀγαπητοὶ γονεῖς, μέχρι προτινὸς γινόταν σωστὴ διδασκαλία στὰ σχολεῖα, ἡ ὁποία περιελάμβανε κάποια, ἔστω, Κατήχησι. Τώρα γίνεται ἀπὸ τὰ ἐπίσημα προγράμματα αντικατηχηση καὶ προσπάθεια να ξεριζωθεί ο Χριστὸς ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῆς νέας γενιᾶς μας. Πονᾶμε ὅλοι μας γιατί κυκλώνουν τὰ παιδιὰ μᾶς πολλοὶ κοσμικοὶ πειρασμοί, π.χ. μὲ τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα καὶ τόσα ἄλλα. Τώρα πλέον μεγάλο καταστροφικὸ πειρασμὸ ἔχουμε: τὴν ἐπίσημη ἀντικατήχησι στὰ σχολεῖα μας. Ἀκούσαμε σήμερα τί εἶπε ὁ Κύριος; «Συμφυεῖσαι αἳ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό». Ὅταν τὰ ἀγκάθια φύτρωσαν καὶ μεγάλωσαν ἔπνιξαν τοὺς καλοὺς βλαστούς. Αὐτὸ θέλουν νὰ κάνουν μὲ τὰ ἄγρια καὶ αἱματοφόρα ἀγκάθια ποὺ σπείρουν στὶς καρδιὲς τῶν νέων σήμερα, ὅλοι οἱ χωρὶς Χριστὸν τάχα παιδαγωγοί. Νὰ καταπνίξουν καὶ νὰ ἀφανίσουν ὅ,τι καλὸ ἔχουν τὰ νέα μας βλαστάρια, τὰ παιδιά μας. Ἀγαπητοί, ἀγαποῦμε εἰλικρινὰ τὰ παιδιά μας καὶ δὲν θέλουμε νὰ χάσουν τὸν δρόμο τους, νὰ πονέσουν, νὰ θερίσουν πικροὺς καρπούς. Τώρα, στὴν ἀρχὴ τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, γονατίζω καὶ σᾶς παρακαλῶ. Παρὰ τὴν ἀναξιότητά μου, σαράντα χρόνια διακονῶ τὴν νεότητα καὶ ἔζησα τοὺς καλοὺς καρποὺς ποὺ χαρίζει ὁ Χριστός μας στὸν νέο καὶ τὴ νέα, ποὺ Τὸν δέχονται στὴν καρδιά τους καὶ τὴ ζωή τους. Ἀναλάβετε ἀνύστακτο ἀγώνα γιὰ τὴν κατήχησι τῶν παιδιῶν σας. Βοηθήστε τὰ νὰ ἐγγραφοῦν καὶ νὰ παρακολουθοῦν χωρὶς ἀπουσίες τὰ μαθήματα των Κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας σας. Παρακολουθῆστε μὲ ἀγάπη τὴν τακτικὴ φοίτησι τῶν παιδιῶν σας. Σήμερα σὲ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία μὲ κάθε τρόπο ἐπιδιώκεται ὁ Χριστιανικός, ὁ Ἐκκλησιαστικὸς καὶ Ἑλληνικὸς ἀποχρωματισμὸς ἀπὸ τὴ νεότητα, σὲ ἐποχὴ ποὺ ἐπιδιώκεται ἡ νέα γενιὰ νὰ ἀπογυμνωθῆ ἀπὸ αἰώνιες ἀλήθειες, ἀπὸ ἀξίες, ἀπὸ ἰδανικά, ὁ ρόλος τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου, κατωτέρου, μέσου, ἀνωτέρου καὶ τῶν χριστιανικῶν ὁμάδων εἶναι καθοριστικός. Ὅπως στὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας - ἐποχὴ γενιτσαρισμοῦ καὶ ἐξισλαμισμοῦ - τὸ βάρος τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μᾶς ἔπεφτε στὸ κρυφὸ σχολειό, ἔτσι καὶ σήμερα - ἐποχὴ πρωτοφανοῦς ἀποστασίας, ἀθεΐας, σαρκολατρείας, διαστροφῆς, ἐποχὴ Σοδόμων καὶ Γομόρρων - τὸ βάρος τῆς ἀληθινῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μᾶς πέφτει στὰ κατηχητικά μας σχολεῖα. Τὰ παιδιά μας τὰ κρατάει ὁ Θεός μας. Μὴ φοβώμαστε. Ἡ νίκη εἶναι δική Του. «Ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἴνα νικήση». Ἂς δώσουμε στὸν Χριστὸ τὰ παιδιὰ μᾶς συνειδητὰ καὶ καμία ἀνησυχία δὲν θὰ μᾶς πλησιάζη. Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ ἱερεῖς, ἀγαπητοὶ γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί, σύλλογοι γονέων καὶ κηδεμόνων, ὅλοι ὅσοι ἀγαποῦμε τὰ νειάτα ἂς ἐξεγερθοῦμε, ἂς ὑψώσουμε τὰ ἱερὰ καὶ πνευματικὰ λάβαρα τῆς κατηχήσεως τῆς νεότητος, ἂς ἀναλάβουμε τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀληθινὴ κατήχησι τῆς νεότητός μας. Ἂς γονατίζουμε καὶ μὲ την θερμὴ προσευχή μας ἂς στηρίζουμε τὰ νειάτα. Στὴν προσευχή μας ἂς προσευχώμαστε καὶ γιὰ ὅλους ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν καὶ νὰ ἀπογυμνώσουν ἀπὸ ἅγια ὁράματα την χρυσὴ νεότητά μας. Νὰ τοὺς φωτίσει ὁ Κύριος νὰ μετανοήσουν. Νὰ ξαναφέρουν τὴν Ἑλλάδα στὴ δόξα της καὶ στὸ μεγαλεῖο της. Καὶ αὐτοὶ νὰ μὴ μείνουν στὴν ἱστορία ὡς οἱ καταστροφεῖς τῆς νεότητος ἀλλὰ καὶ τὰ ἑλληνόπουλα, χάριτι Θεοῦ νὰ σωθοῦν, νὰ προοδεύσουν, νὰ ἀνδρωθοῦν, νὰ γίνουν ἐπιτυχημένοι Ἕλληνες ἄξιοί τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος μας. 

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.