8 Οκτ 2017

Συνήγορος τοῦ Πολίτη: Εἶναι ἀπολύτως κατοχυρωμένο τὸ δικαίωμα τῶν ἰατρῶν γιὰ ἄρνηση διακοπῆς κύησης γιὰ λόγους συνειδήσεως!

«Ἡ ἐλευθερία τῆς ἐγκύου σὲ τεχνητὴ διακοπὴ τῆς κύησης εἶναι νομοθετικὰ κατοχυρωμένη στὴ χώρα μας ἀπὸ τὸ 1986 καὶ δὲν μπορεῖ ἡ ἄσκηση αὐτοῦ το δικαιώματος νὰ ἐξαρτᾶται “ἀπὸ ὅρους ἢ διαδικασίες χωρὶς νομικὸ ἔρεισμα”», σημειώνει ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη Ἀνδρέας Ποττάκης, στὸ πόρισμά του σχετικὰ μὲ τὴν ἄρνηση τῶν ἀναισθησιολόγων τοῦ νοσοκομείου Σάμου νὰ συμμετέχουν σὲ παρόμοιες ἐπεμβάσεις γιὰ λόγους συνείδησης. Τὸ πόρισμα ἐκδόθηκε χθὲς καὶ ἐστάλη στὸν ὑπουργὸ Ὑγείας Ἀνδρέα Ξανθό.
Ἡ ὑπόθεση εἶχε δημοσιοποιηθεῖ τὸν Μάιο τοῦ 2017, ἐγείροντας σοβαρὰ ἐρωτήματα γιὰ τὴ δυνατότητα ἄσκησης τοῦ δικαιώματος στὴ διακοπὴ τῆς κύησης ἀπὸ τὶς γυναῖκες στὴ Σάμο, εἰδικότερα τῶν οἰκονομικὰ ἀσθενέστερων στρωμάτων, καθὼς ὑπάρχει μόνο ἕνα δημόσιο νοσοκομεῖο στὸ νησί. Ὡς ἐκ τούτου ἡ Ἀρχὴ προχώρησε σὲ αὐτεπάγγελτη ἔρευνα, πραγματοποιώντας καὶ ἀποστολὴ στὸ νησί.
Ὅσον ἀφορᾶ τὰ συγκεκριμένα περιστατικά, τὸ πόρισμα σημειώνει πὼς. «ὑπῆρξε μιὰ αἰφνίδια καὶ συλλογικὴ μεταστροφὴ ἰατρῶν σὲ θέματα συνείδησης, ἀφοῦ στὰ χρόνια ποὺ....
ὑπηρετοῦν στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Σάμου δὲν προβλήθηκε στὸ παρελθὸν σχετικὸ αἴτημα. Προέκυψε μὲ σαφήνεια ὅτι ἡ ἄρνηση συνδέεται μὲ προβλήματα συνεργασίας τῶν ἰατρῶν ποὺ τὴν προέβαλαν μὲ ἄλλους συναδέλφους τους». Μὲ βάση αὐτὰ ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη ὑπογραμμίζει τὴν «ὑποχρέωση τῆς διοίκησης νὰ διερευνήσει τὴν ἐνδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικοῦ παραπτώματος».
Ἀναφορικὰ μὲ τὸ δικαίωμα τῶν γιατρῶν σὲ ἄρνηση διακοπῆς κύησης γιὰ λόγους συνείδησης, ὁ Συνήγορος σημειώνει πὼς «εἶναι ἀπολύτως κατοχυρωμένο καὶ θὰ πρέπει νὰ τὸ λαμβάνουν ὑπόψη οἱ διοικητικὲς ἀρχὲς τῶν δημόσιων νοσοκομείων κατὰ τὸν προγραμματισμὸ καὶ τὴν ὀργάνωσή τους, ἰδίως ὅταν πρόκειται γιὰ ἰατροὺς πού, ὅπως στὴ διερευνώμενη περίπτωση, εἶναι οἱ μόνοι ἀναισθησιολόγοι τοῦ μοναδικοῦ δημοσίου νοσοκομείου τοῦ νησιοῦ». Ἐπιπλέον ὅμως ὁ Συνήγορος σημειώνει πὼς ἡ ἄσκηση τοῦ ἐν λόγω δικαιώματος τῶν ἰατρῶν «δὲν εἶναι ἀνεξέλεγκτη».
Ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτη ζητεῖ νὰ ληφθεῖ μέριμνα γιὰ τὴν ἐξισορρόπηση τῆς ἄσκησης τοῦ δικαιώματος ἄρνησης γιὰ λόγους ἠθικῆς συνείδησης μὲ τὴν ἐκπλήρωση τῶν ὑπηρεσιακῶν καθηκόντων τῶν ἰατρῶν τοῦ δημόσιου συστήματος ὑγείας. Ἐνδεικτικὰ προτείνεται οἱ ἰατροὶ τοῦ δημόσιου συστήματος ὑγείας νὰ δηλώνουν ἐγκαίρως, ἤδη κατὰ τὴν πρόσληψη, τὴν ὅποια ἀντίρρηση συνείδησης, ὅσο καὶ τὴ μεταγενέστερη ἀλλαγὴ τῶν πεποιθήσεών τους, ἔτσι ὥστε νὰ μποροῦν οἱ ἁρμόδιες ὑπηρεσίες νὰ προχωροῦν στὸν κατάλληλο προγραμματισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.