8 Οκτ 2017

Σουηδία: Σχολικὴ μάχη κατὰ τῶν "στερεοτύπων" πού γεννᾶ τὸ φύλο! Ἢ ἀλλιῶς πῶς νὰ καταστρέψεις τὰ παιδιὰ στὴν πιὸ εὐαίσθητη ἡλικία...

Ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς γέννησης ἑνὸς παιδιοῦ, τὸ φύλο του εἶναι αὐτὸ ποὺ καθορίζει τὸν τρόπο ποὺ θὰ ντυθεῖ, τὰ παιχνίδια μὲ τὰ ὁποῖα θὰ παίξει μέχρι καὶ στὸν τρόπο συμπεριφορᾶς του μέσα στὰ πλαίσια τῆς κοινωνίας. Μερικὰ σχολεῖα στὴ Σουηδία, ὡστόσο, προσπαθοῦν νὰ ἐξαλείψουν αὐτοὺς τοὺς ἄγραφους κανόνες, υἱοθετώντας τὴν τακτικὴ νὰ ἀποκαλοῦν τὰ παιδιὰ μὲ τὰ ὀνόματά τους, ἀντὶ νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς λέξεις «ἀγόρι» καὶ «κορίτσι».
Πρόκειται γιὰ δύο παιδικοὺς σταθμούς, στοὺς ὁποίους τὰ παιδιὰ ἔχουν τὴν ἐλευθερία νὰ ξεπεράσουν τοὺς περιορισμοὺς τοῦ φύλου τους. Γιὰ παράδειγμα, δὲν ὑπάρχουν ξεχωριστὰ σημεῖα μὲ κοῦκλες ἢ τουβλάκια γιὰ νὰ παίζουν τὰ παιδιὰ ξεχωριστά, ἀλλὰ ἕνας κοινὸς χῶρος μὲ ὅλα τα παιχνίδια, ὥστε τὰ....
κορίτσια καὶ τὰ ἀγόρια νὰ παίζουν μαζί.

«Ἀφαιρώντας τὸν μανδύα τοῦ φύλου»
Σύμφωνα μὲ νέα παγκόσμια μελέτη, τὰ νέα κορίτσια καὶ ἀγόρια περιβάλλονται ἀπὸ «μανδύες» ποὺ τοὺς ἐπιβάλλει τὸ φύλο τοὺς μέχρι τὴν ἡλικία τῶν 10 ἐτῶν, γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ σὲ μακροχρόνιες ἐπιπτώσεις.
Ἡ Παγκόσμια Πρόωρη Ἐφηβικὴ Μελέτη ἀνέλυσε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ ἔννοια τοῦ φύλου διδάσκεται καὶ ἐπιβάλλεται στοὺς ἐφήβους σὲ 15 χῶρες καὶ κατέληξε ὅτι τὰ σχετικὰ στερεότυπα, ποὺ συνδέονται μὲ αὐξημένο κίνδυνο νοητικῶν καὶ σωματικῶν προβλημάτων, ριζώνονται στὰ παιδιὰ ἀνάμεσα στὴν ἡλικία τῶν 10 καὶ 14 ἐτῶν. Σύμφωνα μὲ τὰ εὐρήματα τῆς μελέτης, θέτουν τὰ κορίτσια σὲ κίνδυνο ἔκθεσης σὲ σωματικὴ καὶ σεξουαλικὴ βία, σὲ παιδικὸ γάμο καὶ στὸν ἰὸ HIV. Οἱ κίνδυνοι ποὺ ἐλλοχεύουν γιὰ τὰ ἀγόρια ἀφοροῦν τὴ χρήση οὐσιῶν καὶ τὴν αὐτοκτονία.
Στὴ Σουηδία, ἡ Lotta Rajalin, ἀκολουθώντας μιὰ νέα τροποποίηση τοῦ 1998, ἡ ὁποία προϋποθέτει ὅτι ὅλα τα σχολεῖα θὰ λειτουργοῦν ἐνάντια σὲ αὐτὰ τὰ στερεότυπα, δημιούργησε τὸν πρῶτο «οὐδέτερο» παιδικὸ σταθμὸ γιὰ παιδιὰ ἀπὸ ἑνὸς ἕως 5 ἐτῶν.

Πῶς νὰ συμπεριφέρεσαι οὐδέτερα ὡς δάσκαλος
Ἡ πιὸ σημαντικὴ διαφορὰ σὲ αὐτὰ τὰ σχολεῖα, εἶναι ἴσως ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποία συμπεριφέρονται οἱ δάσκαλοι σὲ κάθε παιδί. Χρησιμοποιοῦν ἀκόμη καὶ τὴν μέθοδο βιντεοσκόπησης, γεγονὸς ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ μελετήσουν μετὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀλληλεπιδροῦν μὲ τὰ παιδιά, ὥστε νὰ ἀναγνωρίσουν ὁποιαδήποτε μὴ ἠθελημένη προκατάληψη ἀπέναντί σε κάποιο φύλο.
«Ἀφότου παρακολουθήσαμε τὰ βίντεο, καταλάβαμε ὅτι δὲν εἶναι τὰ παιδιὰ αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ ἀλλάξουν, ἀλλὰ ἐμεῖς», δήλωσε ἡ Rajalin στὸ CNN.
Συγκεκριμένα, ἀνακάλυψαν ὅτι χρησιμοποιοῦσαν διαφορετικὸ τόνο στὴ φωνὴ τοὺς ὅταν ἀπευθύνονταν στὰ κορίτσια καὶ στὰ ἀγόρια, ἀνέχονταν τὴ φασαρία ἀπὸ τὰ ἀγόρια ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ τὰ κορίτσια, ἐνῶ συνήθιζαν νὰ παρηγοροῦν κάποιο κορίτσι ἐὰν ἔκλαιγε, τὴ στιγμὴ ποὺ ζητοῦσαν ἀπὸ τὰ ἀγόρια νὰ τὸ ξεπεράσουν. Μέσω μιᾶς οὐδέτερης διδασκαλίας, ἡ Rajalin ἐλπίζει νὰ ἀνοίξει ἕναν κύκλο εὐκαιριῶν γιὰ ὅλα τα παιδιά, ὥστε νὰ προσδιορίσουν τοὺς ἑαυτούς τους.
«Θέλουμε ὅλα τα παιδιὰ νὰ ἔχουν τὶς ἴδιες εὐκαιρίες νὰ αἰσθανθοῦν, νὰ ἐκφραστοῦν, νὰ διαλέξουν τὸ χρῶμα καὶ τὸ ἄθλημα ποὺ τοὺς ἀρέσει. Δὲν θέλουμε νὰ τὰ περιορίσουμε».

Δημιουργία ἐνστάσεων
Ὡστόσο, αὐτὲς οἱ οὐδέτερες πολιτικὲς ἔχουν πυροδοτήσει ἀρκετὴ κριτικὴ μὲ τὸ πέρας τῶν χρόνων.
Συγκεκριμένα, ὁ Σουηδὸς ψυχίατρος David Eberhard θεωρεῖ «ἀνέντιμό» το νὰ μὴν ἀποκαλοῦμε τὰ παιδιά, κορίτσια ἢ ἀγόρια μὲ βάση τὸ φύλο τους, καθὼς δὲν γίνονται κατανοητὲς οἱ βιολογικὲς διαφορές. Ἐπιπλέον, τὸ χαρακτηρίζει ὡς «πλύση ἐγκεφάλου», ἡ ὁποία κατὰ τὸν ἴδιο, λειτουργεῖ ὅσο τὰ παιδιὰ εἶναι μικρὰ καὶ θέτει τὸν προβληματισμό του γιὰ τὸ τί θὰ συμβεῖ ὅταν αὐτὰ τὰ παιδιὰ πᾶνε σὲ ἕνα «φυσιολογικὸ» σχολεῖο.
Στὸν ἀντίποδα, ἡ Rajalin θεωρεῖ ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τῆς κριτικῆς εἶναι ἄστοχο, διότι οἱ ἄνθρωποι δὲν καταλαβαίνουν ἀπόλυτα τί προσπαθοῦν νὰ ὑλοποιήσουν. «Δὲν προσπαθοῦμε νὰ ποῦμε ὅτι τὰ κορίτσια θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἀγόρια, ἢ τὰ ἀγόρια θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι κορίτσια, ἀλλὰ νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐπιλέγουν, ἀνεξαρτήτως φύλου», ἀνέφερε χαρακτηριστικά.
Πιστεύει, ἐπίσης, ὅτι ἡ υἱοθέτηση αὐτῶν τῶν οὐδέτερων μεθόδων καὶ ἡ ἔκθεση τῶν παιδιῶν σὲ δασκάλους διαφορετικῶν ἐθνικοτήτων, θρησκειῶν, φύλων καὶ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ θὰ τὰ προετοιμάσει καλύτερα γιὰ τὶς διαφοροποιήσεις στὸν πραγματικὸ κόσμο. «Θὰ αὐξήσει τὴν αὐτοπεποίθησή τους καὶ θὰ τοὺς ὁδηγήσει σὲ μιὰ ἐπιτυχημένη ζωή», ἀναφέρει.
Πηγή: CNN, Καθημερινή

3 σχόλια:

 1. Πραγματικά ντρέπομαι για την κατάντια του κόσμου τούτου. Το φύλο που έχει ο καθένας μας το καθορίζει μόνον και μόνον ο Παντοδύναμος και Τριαδικός Θεός. Το πρόβλημα είναι πως οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους κάτι το μεγαλύτερο από τον Θεό. Αυτό έχει ως συνέπεια να επηρεάζουν με τις αηδιαστικές και βλακώδης θεωρίες τους τα κακομοίρα τα παιδιά και να τους αλλάζουν το φύλο τους χωρίς να σκέφτονται τι πραγματικά μεγάλο έγκλημα κάνουν. Πραγματικά μου έρχεται να βάλω τα κλάματα γιατί δεν αντέχω να βλέπω αυτό το χάλι, φανταστείτε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν πόση αγάπη μας τρέφει και δεν μας έχει αφανίσει όλους εις το πυρ το εξώτερον. Ας προσευχηθούμε όλοι στην Παναγία μας και στον Χριστό μας να μας φυλάττουν από το δαίμονα που προσπαθεί να καταλάβει τον κόσμο. Ένα όμως είναι σίγουρο: Με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας στο τέλος θα νικήσει ο Χριστός. Και επειδή θεωρούμε πως έχουμε καιρό μπροστά μας σας προειδοποιώ αδέλφια μου. Γρηγορείτε γιατί είμαστε ήδη στα γεγονότα μέσα και μόνο μια αφορμή χρειάζεται για να ξεκινήσει ο παγκόσμιος πόλεμος και η τεράστια πείνα στην Ελλάδα. Σας αγαπώ εν Χριστώ όλους και εύχομαι να ανταμώσουμε όλοι μαζί στον Παράδεισο και προπαντός να μην ξεχνάμε να προσευχόμαστε με θέρμη και να δοξολογούμε τον Πανάγαθο Θεό νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΑΜΗΝ!
  ~ Ο δούλος Του Θεού ~

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. τι άλλο θα ακούσουμε;
  όλα για το "καλό τους" τα κάνουν!
  σαν την διήγηση της ΓΕΝΈΣΕΩΣ: εάν θα φάτε απ' αυτό θα γίνετε θεοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ἄς ἀναλάβουν οἱ γονεῖς τίς εὐθύνες τους...Ἄς βγοῦν ἀπό τόν ἐγωκεντρισμό τους καί ἄς πονέσουν τά ὀρφανά τους παιδιά.....ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.