4 Σεπ 2017

Ἡ πονηρὴ διγλωσσία τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ ἡ προωθούμενη φοβερὴ σύγχυση τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου

Γράφει ὁ Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος 
«Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν» (Σύμβολον τῆς Πίστεως) 
Δὲν εἶναι μόνο οἰκουμενιστικὸ τὸ περιεχόμενο τοῦ κοινοῦ μηνύματος Πάπα καὶ Πατριάρχου, γιὰ τὴν «ἡμέρα περιβάλλοντος», ἀλλὰ καὶ ὑβριστικὸ καὶ ἀσεβὲς πρὸς τὴν Ἁγία Ὀρθόδοξη Παράδοση. Ἀντιφατικὸ δὲ σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε γίνεται καταφανὴς ἡ σύγχυση (ἢ ἡ πονηρία),ποὺ διακατέχει τὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ τῶν συνταξάντων καὶ μάλιστα τῶν «Ὀρθοδόξων» ποιμένων. Σύγχυση, ἡ ὁποία προωθεῖται σκοπίμως γιὰ τὴν ἀλλοίωση τοῦ φρονήματος τοῦ ἀνύποπτου πληρώματος τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς, Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐπιβεβαιώνεται δὲ τὸ ἀποστολικό: «καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητάς ὀπίσω αὐτῶν». (Πράξ. 20,30) 
Ὅσο κι ἂν προσπαθήσει, ἀκόμη καὶ ὁ πλέον καλοπροαίρετος, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδεχθεῖ τὰ ἀταίριαστα, ποὺ κατάφερε νὰ ταιριάξει ὁ ἀντιεκκλησιαστικὸς οἶστρος τῶν συνταξάντων αὐτὸ τὸ μήνυμα. Ἰδοὺ μερικὰ ἀπὸ τὰ ἀνορθόδοξα καὶ ἀντορθόδοξα:....

1. Μὲ τὴ φράση: «Τὸ Κοινὸ Μήνυμα τῶν δύο Προκαθημένων», μὲ τὴν ὁποία ξεκινᾶ ἡ κοινοποίηση τοῦ μηνύματος, ἀναγνωρίζεται ὁ πάπας ὡς «ἐκκλησία». Δὲν μπορεῖ νὰ περάσει ἀπαρατήρητο, καθότι, τὰ τοῦ Κολυμπαρίου καὶ οἱ ἐπακόλουθες κινήσεις τῶν Οἰκουμενιστῶν ἀποκαλύπτουν τὴ φοβερὴ διγλωσσία τους. 

2. Ποιὰ σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ ἀναφορὰ τῆς πρώτης παραγράφου τοῦ μηνύματος στὸ εὐαγγελικό : «μέχρις ὅτου «εἰς τὸ τέλος» τὰ πάντα ἐν τῷ οὐρανῶ καὶ ἐν τῇ γῆ ἀνακαινισθοῦν ἐν Χριστῷ» (Ἐφεσ. α',10), μὲ τὴν ἀόριστη καὶ ὕποπτη πρόσκληση: «καλοῦμεν ὅλους τους ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως νὰ ἀφιερώσουν χρόνον προσευχῆς διὰ τὸ περιβάλλον τὴν 1ην Σεπτεμβρίου». 

Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ «ἄνθρωποι τῆς καλῆς θελήσεως» καὶ σὲ ποιὸν Θεὸ θὰ προσευχηθοῦν τέλος πάντων; Στὸν ἀνύπαρκτο; Στὸν φανταστικό; Στὰ εἴδωλα; Ἢ ἀκόμη καὶ στὸν Σατανᾶ; Ἐσεῖς ποιμένες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἕναν Θεὸ Δημιουργὸ γνωρίζετε καὶ ὀφείλετε νὰ κηρύττετε. Αὐτὸν τὸν ἐνανθρωπίσαντα Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Πατρός, τὸν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Σωτήρα τοῦ κόσμου, τὴν κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας. Ἐσεῖς κληθήκατε νὰ ἐπαγγέλεσθε Χριστὸ καὶ τίποτε ἄλλο. Αὐτὸς εἶναι ὁ Θεός, στὸν ὁποῖο θὰ καλέσετε τοὺς ἀνθρώπους νὰ προσευχηθοῦν ἐν μετανοία καὶ νὰ προσέλθουν στὴν Ἁγία Ἐκκλησία, γιὰ νὰ φέρει καρπὸ αὐτὴ ἡ προσευχή. Τὰ λοιπὰ ἐκ τοῦ πονηροῦ! 

3. Ὅσον δὲ περὶ τῆς διαταράξεως τῶν οἰκοσυστημάτων, τῆς ἀπληστίας, τῆς ἁρπακτικὴ διαθέσεως, τῆς ἀσέβειας πρὸς τὴ φύση, καὶ ἐξουσίας ἐπ` αὐτῆς, ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία καὶ ζωὴ εἶναι ἡ μόνη ποὺ διδάσκει ἐπὶ αἰῶνες, βιωματικῶς, διὰ τῆς ἀσκητικῆς τῆς Παραδόσεως καὶ κυρίως διὰ τοῦ Μοναχισμοῦ της, ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα. Καὶ εἶναι ἡ μόνη, ποὺ δὲν ὀφείλει νὰ ἐνέχεται γιὰ την ἄθλια κατάσταση, στὴν ὁποία περιέπεσε ἡ φύση, ἐξαιτίας ἄλλων ἀνθρωποκεντρικῶν κοσμοθεωριῶν καὶ πίστεων σὲ Δύση καὶ Ἀνατολὴ καὶ σὲ Βορρᾶ καὶ Νότο. 

Καὶ ὁ μὲν πάπας καὶ οἱ λοιποὶ ἀρχηγοὶ ἄλλων θρησκειῶν κᾶ πίστεων μποροῦν νὰ λένε ὅ,τι θέλουν. Ἐσεῖς ὅμως, ὡς ποιμένες, ποὺ σᾶς ἔβαλε ὁ Χριστὸς νὰ φυλάγετε τὰ πρόβατα στὴν Ἁγία του Ἐκκλησία, δὲν ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ «λαλεῖτε διεστραμμένα» καὶ νὰ ζημιώνετε τὶς ψυχές, ποὺ τὶς ἔχετε κρεμασμένες στὰ πετραχήλια σας. Πάψετε νὰ μιλᾶτε ἐπαμφοτεριζόντως. «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὗ οὗ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. 5,37). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.