3 Ιουλ 2017

Πῶς ἀσκεῖται ἡ παρακολούθηση τοῦ δογματικοῦ περιεχομένου τῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία;

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁρίζει στὸ ἄρθρο 9, πάρ. ε΄ τὰ ἑξῆς: «(ἡ Δ.Ι.Σ.) παρακολουθεῖ τὸ δογματικὸν περιεχόμενον τῶν διὰ τὰ σχολεῖα τῆς Στοιχειώδους καὶ Μέσης Ἐκπαιδεύσεως προοριζομένων διδακτικῶν βιβλίων τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν».
Τὴν διάταξη αὐτὴ ὑπενθύμισε στοὺς Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ο Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος κατα την εισηγητικὴ του ὁμιλία στην συνεδρία τῆς ἔκτακτης Ἱεραρχίας τῆς 27ης Ἰουνίου 2017 ποὺ μοναδικὸ θέμα εἶχε τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Λίγες μέρες ἀργότερα, στὶς 2 Ἰουλίου 2017 ο Πρόεδρος τοῦ ΙΕΠ Γεράσιμος Κουζέλης σε συνεντευξη του στὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ ἀπαντώντας σὲ ἐρώτηση ἐὰν στὰ νέα βιβλία Θρησκευτικῶν ποὺ θὰ γραφοῦν θὰ ἔχει λόγο ἡ Ἐκκλησία ἀπάντησε: «Ὄχι, πρέπει νὰ δεῖ μόνο, ἐὰν στέκει ἡ δογματικὴ ἀπόδοση τῶν ἀποσπασμάτων, ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη». Με τὴν ἀπάντησή του αὐτὴ ὁ Πρόεδρος τοῦ ΙΕΠ ἐπιχειρεῖ νὰ....
ἑρμηνεύσει τὴν διάταξη τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας μὲ τρόπο λίαν περιοριστικό τς δυνατότητας παρέμβασης τῆς Ἐκκλησίας στὰ βιβλία Θρησκευτικῶν. Ἐνῶ ὁ Καταστατικὸς Χάρτης δίνει ξεκάθαρα δικαίωμα παρακολούθησης τοῦ δογματικοῦ περιεχομένου τῶν σχολικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν ἐκεῖνος κάνει λόγο γιὰ ἔλεγχο μόνο των ἀποσπασμάτων τῶν βιβλίων ποὺ ἀφοροῦν στὴν ὀρθόδοξη πίστη!
Στὴν πραγματικότητα ὁ Καταστατικὸς Χάρτης δίνει στὴν Ἐκκλησία δικαίωμα παρέμβασης καὶ λόγου γιὰ ὅλο το περιεχόμενο τῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν σὲ ζητήματα ποὺ ἅπτονται τῆς δογματικῆς διδασκαλίας της. Ἔτσι ἐὰν οἱ ἑνότητες τῶν διδακτικῶν βιβλίων ἔρχονται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴ δογματική της διδασκαλία ἢ μὲ τρόπο ἄμεσο ἢ ἔμμεσο ὑποσκάπτουν τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τότε ἡ Σύνοδος ἔχει δικαίωμα ὄχι ἁπλῶς νὰ ζητήσει ἀλλὰ νὰ ἀπαιτήσει ὡς ἐκ τοῦ νόμου (τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη της) τὴν ἀλλαγὴ τῶν σχετικῶν ἀναφορῶν.
Σὲ εὐρύτερη κλίμακα ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε ἤδη νὰ ζητήσει ριζικὲς ἀλλαγὲς στὸ προτεινόμενο νέο μάθημα Θρησκευτικῶν, ἕως καὶ τὴν πλήρη ἀπόσυρσή του, γιὰ λόγους δογματικοὺς καθότι ἡ πανθρησκειακὴ καὶ μεταπατερικὴ προοπτική του ἔρχεται σαφῶς σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ δογματική της διδασκαλία. Ὅταν οἱ αἱρετικοὶ ποὺ ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπὸ Οἰκουμενικὲς καὶ Τοπικὲς Συνόδους προβάλλονται ἰσότιμα μὲ τοὺς ἁγίους τς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ὅταν ἀποφεύγεται ἀκόμη καὶ ἡ ἀναφορὰ τῶν λέξεων «αἵρεση» καὶ «αἱρετικὸς» τότε ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγους νὰ ζητήσει πλήρη ἀναθεώρηση τῶν νέων Θρησκευτικῶν. Οἱ ψευδοδιδασκαλίες καὶ οἱ ψευδοδιδάσκαλοι ποὺ οἱ ἅγιοί τς Ὀρθοδοξίας καταδίκασαν μὲ Συνόδους καὶ ἀνέτρεψαν μὲ κείμενα γνήσιας ὀρθόδοξης θεολογίας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνονται δεκτὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὡς ἀντικείμενο διδασκαλίας μὲ θετικὸ πρόσημο στὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δὲν φαίνεται μέχρι στιγμῆς νὰ ἔχει ἀντιληφθεῖ τὸ χρέος τῆς ἀπέναντί το θρησκευτικοῦ μαθήματος τὸ ὁποῖο ἀπορρέει ἐκτὸς ὅλων των ἄλλων καὶ ἐκ τοῦ νόμου τοῦ Κράτους. Ἀφήνει ἀνενόχλητό το ΙΕΠ καὶ τοὺς θεολόγους του νὰ εἰσάγουν καινοφανεῖς «θεολογίες», μεταπατερικὲς ἀναζητήσεις καὶ προσωπικοὺς στοχασμοὺς στὸ θρησκευτικὸ μάθημα καὶ δὲν ἀσκεῖ ἐνεργά το δικαίωμα ἐλέγχου τῶν ἀποκλίσεων αὐτῶν ἀπὸ τὴν δογματικὴ διδασκαλία της ὅπως αὐτὴ παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Πατέρες.
Ἐπειδὴ ὁ ἀντίλογος ὑπάρχει καὶ εἶναι ὅτι τὸν πρῶτο καὶ τελευταῖο λόγο ἔχει γιὰ ὅλα τα μαθήματα καὶ γιὰ τὰ Θρησκευτικά το Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ τὸ ΙΕΠ, ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι ἐνδιάμεσο ἀλλὰ κεντρικὸ ρόλο εἰδικὰ γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἔχει ἡ Ἐκκλησία σύμφωνα μὲ τὴν ἀνωτέρω πρόβλεψη τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη. Τέτοια πρόβλεψη ὑπάρχει μόνο γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ναί, τὰ Θρησκευτικὰ δὲν εἶναι ἕνα μάθημα ὅπως ὅλα τα ἄλλα μαθήματα.
Τέλος ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐὰν κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς ὑποχρέωσής της νὰ ἐλέγχει τὸ δογματικὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν συναντᾶ ἐμπόδια ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἢ διαπιστώνει ὅτι οἱ ἐπισημάνσεις της παραθεωροῦνται ἢ βρίσκεται ἐνώπιον προειλημμένων ἀποφάσεων καὶ τετελεσμένων πράξεων πρέπει νὰ προσφύγει ἐπισήμως στὴν ἑλληνικὴ δικαιοσύνη ζητώντας τὴν ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη καὶ τὴν ἀκύρωση ὁποιασδήποτε πράξεως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ τοῦ ΙΕΠ ἡ ὁποία ἔγινε ἀντίθετα μὲ τὶς διατάξεις αὐτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.