4 Ιουν 2017

Σάμος: Μιὰ Πανέμορφη Εἴδηση

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου    
Δρ. Φυσικοῦ, πτ. ΕΚΠΑ Κ.Θεολογίας   
Σάμο οἱ ἰατροί σου σὲ ὁμορφαίνουν. Μιὰ λάμψη φωτὸς ἄστραψε στὸ Αἰγαῖο ἀπὸ τὸν τόπο σου. Φῶς ἐλπίδας καὶ ζωής. Σὲ ἕνα καιρὸ ὅπου ἀπὸ παντοῦ φαίνεται τὸ φῶς νὰ σβήνει καὶ τὸ σκότος νὰ γίνεται πυκνότερο, ὅταν ὅπου καὶ νὰ στραφοῦμε γύρω μας δὲν ἀκοῦμε τίποτα ἄλλο παρὰ γιὰ χρέη καὶ μνημόνια, γιὰ ἀνέχεια καὶ σχεδὸν 30% ποσοστὰ ἀνεργίας, γιὰ οἰκουμενισμοὺς καὶ ἐκκοσμικεύσεις, γιὰ σχολικὸ μάθημα θρησκευτικῶν ἀχταρμὰ καὶ θεματικοὺς ἄξονες σεξουαλικῶν ἀμφισβητήσεων, γιὰ ἐθνομηδενισμούς καὶ πολιτικὲς ὀρθότητες, γιὰ τζαμιὰ καὶ ἰσλαμικὰ τμήματα σπουδῶν σὲ θεολογικὲς σχολές, γιὰ παρελάσεις ὁμοφυλοφιλικῆς «ὑπερηφανείας» καὶ σύμφωνα συμβίωσης ὁμοφυλοφύλων, γιὰ βαθιὰ κρίση στὴν οἰκογένεια καὶ τεράστιο δημογραφικὸ κίνδυνο, τότε ἡ εἴδηση τῆς κοινῆς ἀπόφασης τῶν ἀναισθησιολόγων ἑνὸς Νοσοκομείου νὰ ἀπέχουν ἀπὸ ἐκτρώσεις πράγματι φαντάζει παραμυθένια. Καμάρια τῆς Πατρίδος καὶ παρηγοριά τοῦ ἔθνους, ποὺ ὄχι μόνο δίνουν τὸ....
καλὸ παράδειγμα, ἀλλὰ ἄμεσα μπορεῖ μὲ τὴν στάση τους νὰ κινήσουν τὴν ἀποκοιμισμένη συνείδηση πολλῶν νέων καὶ μεσήλικων γυναικῶν νὰ τὸ ξανασκεφτοῦν, ὥστε νὰ γλιτώσουν μιὰ ψυχὴ παντελῶς ἀθώα καὶ νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸν ἀνεξίτηλο στιγματισμὸ τῆς παιδοκτονίας. 

Ἡ εὔκολη καὶ γρήγορη «λύση» ποὺ προσφέρουν ἡ νομοθεσία καὶ οἱ γιατροὶ σήμερα δὲν ἀφήνει περιθώριο στοὺς γονεῖς νὰ τὸ σκεφθοῦν καλύτερα, καὶ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ καταφεύγουν στὴ «λύση» αὐτὴ πρὶν πολύ καταλάβουν τὶ πάνε νὰ κάνουν – μετὰ εἶναι ὅμως πιὰ πολὺ ἀργά καὶ νὰ τὸ καταλαβαίνουν (ἄν ἀκοῦν ἔστω καὶ στὸ ἐλάχιστο ἀκόμα τὴν φυσική συνείδησή τους ποὺ ὠρύεται). Ἄν ὅμως δὲν εἶναι εὔκολο νὰ βροῦν τόπο γιὰ νὰ κάνουν αὐτὸ ποῦ σκέφτονται στὴν δύσκολη στιγμὴ, ἀλλὰ χρειάζεται νὰ ταξιδέψουν ἀρκετὲς ὧρες γιὰ αὐτὸ, ἔστω καὶ στὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ ἄν ξεκινήσουν νὰ πάνε νὰ τὸ κάνουν, θὰ ἔχουν μιὰ πολύτιμη εὐκαιρία ἀκόμα νὰ τὸ ξανασκεφτοῦν πάλι καλύτερα. Οὐαὶ στοὺς γιατροῦς ποὺ καταπατοῦν τὸν ὄρκο τοῦ Ιπποκράτη καὶ ἀντὶ νὰ γιατρεύουν καὶ νὰ βοηθοῦν ζωές, τὶς καταστρέφουν. Καὶ δὲν τοὺς φθάνει αὐτὸ, τὰ βάζουν καὶ μὲ τὶς συνειδήσεις τῶν ἄλλων συναδέλφων τους ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὸ καθήκον τους βοηθῶντας τὸν ἄλλο, καὶ ὄχι παίρνοντας ζωὲς καὶ μάλιστα ἀνυπεράσπιστες, ποὺ κανεῖς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ πράττει κάτι τέτοιο φοβερό. Ποιὸς τοὺς ἔδωσε τέτοιο δικαίωμα καὶ τῶν γιατρῶν καὶ γονέων; Ὁ παράνομος καὶ μισέλληνας νομοθέτης; Οὐαὶ ὑμῖν ὑποκριταί, ποὺ καίγεστε γιὰ τὰ σκυλιὰ καὶ τὰ γατιὰ, γιὰ τὸ ὁποιοδήποτε ζώο, καὶ δὲν λυπάστε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ περιμένει νὰ ἔρθει ἡ ὥρα νὰ δεῖ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου καὶ τοῦ τὸ στερεῖτε. Ἀξίζουν καὶ τὰ ζώα, ἀλλά ἀσύγκριτα περισσότερο ἀξίζει ἕνας ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ ἀλλάζει τίποτε ἄν ἀκόμα βρίσκεται στὴν κοιλιὰ τῆς μάνας του.  
Τριάντα χρόνια αὐτὴ ἡ κατάρα κατατρώει τὴν πατρίδα μας ἀπὸ ὅταν ψηφίστηκε ὁ μισάνθρωπος παιδοκτόνος καὶ ἐθνοκτόνος νόμος, τοῦ ὁποῖου τὰ ὀψώνια δὲν εἶναι ἄλλα ἀπὸ τὴν κρίση τῶν τελευταίων χρόνων. Ἔτσι σκοτώναν καὶ οἱ Ἑβραίοι τὰ παιδιά τους προσφέροντάς τα ὁλοκαυτώματα στὰ εἴδωλα (Δ’ Βασ. 21,6 καὶ 23,10) καὶ κατέληξαν νὰ συρθοῦν ἀλυσοδεμένοι αἰχμάλωτοι στὴ Βαβυλώνα γιὰ 70 χρόνια («Ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Ναβουχοδονόσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἐγενήθη αὐτῷ Ἰωακὶμ δοῦλος»,  Δ’ Βασ. 24,1), ὥστε νὰ μπορέσουν ἔτσι νὰ συνέλθουν καὶ νὰ ἐπιστρέψουν στὸ Θεό. Καὶ σήμερα βέβαια ὑπάρχουν μαρτυρίες αὐτόπτων μαρτύρων, ποὺ γνώρισαν ἀπὸ κοντὰ ἐκ τῶν ἔσω καὶ ὁμολόγησαν κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τῆς συνειδήσεως τους ποὺ ἀκόμα ἄκουγαν, ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἐλίτ ποὺ κυβερνὰ τοῦτο τὸν κόσμο κάνουν τέτοιες θυσίες ἀκόμα καὶ σήμερα, ὅμως θὰ πρέπει νὰ μὴν παρασύρεται κανεῖς νὰ τοὺς ἀκολουθεῖ κάνοντας ἔστω καὶ ἀσυνείδητα τὸ ἴδιο ἀλλὰ μὲ ἄλλο τρόπο μέσα στὰ ἰατρεία, ἐπειδὴ αὐτὸ θέλουν κάποιοι καὶ τὸ ἐπιδιώκουν μὲ τοὺς κατάλληλους νόμους καὶ τοὺς ὑπακούοντες στὰ κελεύματά τους γιατρούς. Ὀφείλουμε νὰ τοποθετοῦμε τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ πάνω ἀπὸ ὅλα, ἀντὶ γιὰ τὸν κάθε ἀπάνθρωπο καὶ ὑποκριτικὸ νόμο ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ Πολιτεῖα ἀντιστρατευόμενη τὸ θείο θέλημα.  Νὰ ὅμως ποὺ ἦρθε ἡ ὥρα καὶ ἐφάνει σὰν ἄστρο φαεινὸ τὸ πρῶτο οὐσιαστικὸ ὄφελος τῆς πολύχρονης αὐτῆς σημερινῆς κρίσης. Καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸ φωτεινὸ καὶ ζωηφόρο ὌΧΙ τῶν ἰατρῶν τῆς Σάμου.  Ὄχι ἄλλο στὴν καταπάτηση ἱερῶν καὶ ὁσίων, ὄχι ἄλλο στὰ ψεύτικα δικαιώματα τῆς ἀδικίας πρὸς τοὺς ἄλλους, ὄχι ἄλλο στὶς θυσίες στὸ βωμό τῆς ἀπόλαυσης, ὄχι στὸ θάνατο.  Σάμο ἔκανες ὅλη τὴν ἀληθινὴ Ἑλλάδα νὰ χαίρεται. Ἔχε χαρά καὶ θάρρος πάντα καὶ σύ.     

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.