18 Μαΐ 2017

Οἱ ἀρνητὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους δὲν μποροῦν νὰ ἀνήκουν σέ αυτὸ

Μαρία Μαντουβάλου, Καθηγήτρια Φιλοσοφικῆς Ἀθηνῶν
Παναγιώτατε, Σεβασμιώτατε, σεβαστοὶ πατέρες, ἀγαπητὰ μέλη τῆς ὀργανωτικῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικῆς ἐκδήλωσης, ὅπως καὶ τῆς περυσινῆς ποὺ εἶδα ἀπὸ τό Internet, σεβαστοὶ πατέρες, κυρίες καὶ κύριοι.
Οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν, ἐκκλησιαστικοὶ καὶ λαϊκοί, ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ἔχουν συντονιστεῖ μὲ τὰ κατὰ τόπους φερέφωνά τους, τὰ καλυπτόμενα κάτω ἀπὸ τόν ἐπιστημονικὸ μανδύα καὶ τήν κρατικὴ ἐξουσία, γιὰ νά ξεθεμελιώσουν τίς ἱστορικές καὶ θρησκευτικὲς μνήμες καὶ κατὰ συνέπεια καὶ τίς ἐθνικὲς ταυτότητες τῶν λαῶν. Προνομιακὴ θέση σ’ αὐτὴν τὴν ἐπιχείρηση μετάλλαξης καὶ ἀλλοίωσης κάθε ἐθνικοῦ, πνευματικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ βιώματος ἔχουν, ἡ Ἑλλάδα ὡς ἱστορικὸς ἐθνικὸς καὶ γεωγραφικὸς χῶρος, καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ὡς ἀναπόσπαστο καὶ...
ἀπαρέγκλιτο θεμέλιό της.

Ἡ προτροπὴ τοῦ πρωτεργάτη τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων ὅτι πρέπει νὰ φυλάξετε τὴν πίστη σας καὶ νὰ τὴν στερεώσετε διότι ὅταν ἐπιάσαμε τὰ ἅρματα εἴπαμε πρῶτα Ὑπὲρ Πίστεως καὶ ἔπειτα Ὑπὲρ Πατρίδος, ἔχει περιπέσει τὰ τελευταία χρόνια στὸν κάδο τῆς λήθης. Στὸν ἴδιο ποὺ ἔχουν ριχτεῖ καὶ ἡ ἱστορικὴ μνήμη καὶ ἡ θρησκευτικὴ καὶ ἐθνικὴ ταυτότητα ἀπὸ τοὺς μασκοφόρους τῆς πνευματικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας ποὺ ἔχουν ἀποδυθεῖ στὸν ἀγώνα τῆς φίμωσης τῆς Ἑλληνορθόδοξης παιδείας.

Τὰ ἀντεθνικὰ καὶ μειοδοτικὰ ἄτομα τοῦ σχεδὸν πρόσφατου παρελθόντος, ξένα πρὸς τὸν ἐθνικὸ κορμό, ἐπανέρχονται σήμερα μὲ τοὺς ὁμοϊδεάτες διαδόχους τους σὲ θέσεις ἡγετικὲς καὶ ὁ σκοπὸς τους εἶναι ἴδιος ὅπως καὶ τότε. Δηλαδή, ἡ μεταφύτευση καὶ καλλιέργεια στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ παιδεία, κοινωνικῶν δοξασιῶν καὶ πολιτικῶν ἰδεολογημάτων ποὺ ἀποβλέπουν στη μεταβολὴ καὶ την ανατροπή τῶν ὑφισταμένων στὴ χώρα Ελληνορθοδόξων ἀξιῶν καὶ ἀρχῶν.

Οἰ χρεοκοπημένες μεγαλόστομες ἰδεολογίες τοῦ παρελθόντος, καλλωπιζόμενες μὲ τό ἒνδυμα τοῦ προοδευτισμοῦ, τοῦ διαφωτισμοῦ καὶ τῆς ἐγκληματικῆς Γαλλικῆς ἐπανάστασης δηλαδὴ τοῦ Γαλλικοῦ ἐμφύλιου, ἑτοιμάζουν τὶς γκιλοτίνες γιὰ τὴ σπουδάζουσα νεολαία τῆς Ἑλλάδας ὅλων τῶν βαθμίδων, προκειμένου οἱ ἴδιοι πολιτικοὶ καὶ πνευματικοὶ ἡγέτες νὰ διατηρήσουν στὴν κατοχὴ τους τὴν Ἑλληνικὴ Βαστίλη ποὺ ἔχουν τὰ τελευταία χρόνια καταλάβει, ἐκτελώντας πολλά ἰδιώνυμα ἀδικήματα μέ προεξάρχοντα τὸ ἀδίκημα τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ καὶ τῦς ἀθεΐας καὶ τῆς προώθησης τῶν οἰκουμενιστικῶν σχεδίων τους.
Ἀντεθνικοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ἀγῶνες τους καὶ ἑπομένως ὡς ἀρνητὲς τοῦ ἔθνους δὲν μποροῦν νὰ ἀνήκουν σ’ αὐτό. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ, ἀλλὰ μόνο κατὰ παραχώρηση στοὺς Ἕλληνες πολίτες. Ὄχι ποτέ, ἐπαναλαμβάνω, στὸ Ἔθνος, ἀφοῦ εἶναι ἐθνομηδενιστὲς καὶ σκοπὸς τους εἶναι ὁ ἐγκωμιαζόμενος ἀπὸ τοὺς ἴδιους διεθνισμός, ἡ παγκοσμιοποίηση, ἡ πολυπολιτισμικότητα, ἡ νέα τάξη πραγμάτων καὶ πάει λέγοντας.

Τελευταία μάλιστα, οἱ ἴδιοι πανεπιστημιακοὶ καὶ πολιτικοὶ ἡγέτες τοῦ Ὑπουργείου κατ’ εὐφημισμὸν ‘Παιδείας’, ἀφοῦ ἐπὶ χρόνια ἐπιχείρησαν νὰ ἐξαφανίσουν τὴν ἱστορικὴ μνήμη ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ τὸ νοῦ τῶν παιδιῶν ξεκινώντας ἀπὸ τὰ νηπιαγωγεῖα, σήμερα ἐπιδίδονται καὶ στὴν ριζικὴ καὶ μόνιμη ἀνατροπὴ ὅλων τῶν θρησκευτικῶν, ἐθνικῶν, ἱστορικῶν καὶ παραδοσιακῶν ἀξιῶν, μὲ προάγγελο τὴν ἐπιχειρούμενη ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, ποὺ ἤδη τὸ ἔχουν ἀκυρώσει στὶς θεμελιωδέστερες γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνισμὸ διατάξεις του.


Προετοίμασαν μαζι μὲ τοὺς τρεῖς προαιώνιους ἐχθρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας -γνωστοὶ εἶναι- τὸ ἔδαφος μέ τίς θεωρίες τους γιὰ ἀσυνέχειες τοῦ διαχρονικοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιὰ μύθους θρησκευτικοὺς καὶ ἱστορικούς, γιὰ στερεότυπα καὶ κατασκευές, ἀποχρωματίζοντας ἔτσι καὶ σαρκάζοντας ὅ,τι σχετικὸ μὲ Πατρίδα καὶ Πίστη. Χλευάστηκαν όλα τὰ ἱερά τοῦ Ἑλληνορθόδοξου ἔθνους καὶ ἐνῶ ὁ ἐθνικὸς ποιητὴς ἔλεγε γιὰ τοὺς τότε, ὅπως καὶ γιὰ σήμερα ἄλλωστε, Ἐλεύθερους Πολιορκημένους εἰς τὸν πάτο τῆς εἰκόνας πάντα ἡ Ἑλλάδα μὲ τὸ μέλλον της καὶ τόνιζε πώς τό οὐσιαστικότερο καὶ ὑψηλότερο περιεχόμενο τῆς ἀληθινῆς ἀνθρώπινης φύσης εἶναι ἡ Πατρίδα καὶ ἡ Πίστη. Ὅμως οἱ καλοπληρωμένες ἐκσυγχρονιστικὲς γραφίδες θέσπιζαν καὶ θεσπίζουν νόμους ἀνθελληνικούς, ἀντίχριστους καὶ ἀναίσχυντα ἀνήθικους καὶ φιμώνουν, ὡς ἐκπρόσωποι δῆθεν τοῦ λαοῦ στὴ βουλὴ καὶ ὡς ἐκλεκτοὶ ὁμοϊδεατῶν ἐκλεκτόρων τους στὰ πανεπιστήμια, κάθε πατριωτικὴ καὶ Ὀρθόδοξη φωνὴ μὲ τὰ κατασκευασμένα συνθήματα: SOS ρατσισμός, SOS φασισμός, SOS ἐθνικισμός…

Κατευθυντήριος προσανατολισμὸς τῆς πολυδαίδαλης καὶ στερημένης ἠθικῆς νομοθεσίας τῶν τελευταίων χρόνων εἶναι ἠ παντελής ἐξαχρείωση τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἑλληνοπαίδων κατὰ τὴ γνωστὴ ρήση, στὸ Κράτος μὲ τὴ μεγαλύτερη διαφθορὰ ἐκεῖ καὶ ἡ πολυνομία. Ἡ ἐξαχρείωση ἐπιχειρεῖται προκειμένου παράλληλα μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση νὰ ἐπέλθει καὶ ἠ διάλυση τοῦ συνεκτικοῦ ἰστοῦ τῆς Ἑλλάδας ποὺ εἶναι ἡ Πίστη καὶ ἡ Πατρίδα κι ἔτσι μὲ τὶς συνεχείς ἐλληνοποιήσεις καί ἰθαγενοποιήσεις να κατακερματιστει ἡ χώρα για νὰ γίνει εὔκολη λεία τῶν καραδοκούντων ξένων καὶ ντόπιων σφετεριστῶν τους.

Στὸ δημοσιευμένο πρόσφατα -Καθημερινὴ 2016- καὶ προτεινόμενο ὡς ‘νέο, καινοτόμο, Σύνταγμα’ μὲ πανεπιστημιακοὺς καθηγητές, γνωστοὺς καὶ μὴ ἐξαιρετέους ἐκσυγχρονιστὲς καὶ ἐπικεφαλής τον Νίκο Ἀλιβιζάτο καὶ πρωτοστάτη τὸν γνωστὸ καὶ ἀπὸ ἄλλες ἀνορθόδοξες ἐπεμβάσεις του Στέφανο Μάνο, προτάθηκαν συνταγματικὲς ἀλλαγὲς ὅπου δηλώνουν οἱ δημιουργοί τους ὅτι προσπάθησαν νά ἐκσυγχρονίσουν τούς θεσμοὺς καὶ πὼς ἀποτόλμησαν τομές, πληροφορώντας μας μάλιστα ὄτι γιά τὴν χρεοκοπία τῆς χώρας πού ἔφεραν τὰ μνημόνια φταίει καὶ τὸ Σύνταγμα. Δέν μᾶς εἶπαν μόνο τὸ πόσο φταῖνε οἱ ἴδιοι καὶ ὡς πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι καὶ ὡς πολιτικοὶ ἡγέτες.

Φέρνουν λοιπὸν τολμηρὲς σὲ εἰσαγωγικὰ «ἀναθεωρήσεις», ὅπως τὶς χαρακτηρίζουν οἱ ἴδιοι, καὶ μία τέτοια εἶναι ἡ ἀπάλειψη ἀπὸ τό Ἄρθρο 16 -ποιὸ ἄλλο;- τῆς ρητῆς συνταγματικῆς ἐπιταγῆς ὅτι ἡ παιδεία ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης. Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔκανε καὶ τὸ λεγόμενο ἀντι-σχέδιο τοῦ 1975 τοῦ ΠΑΣΟΚ στό τότε καὶ μέχρι σήμερα ἰσχῦον Σύνταγμα ἀπαλείφοντας τὰ περὶ ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης τοῦ Ἄρθρου 16, ἐξηγώντας μάλιστα τότε τὸ σοσιαλιστικὸ ΠΑΣΟΚ αὐτὴ του τὴν ἐνέργεια μὲ τὴν ἀκόλουθη δήλωση:

Ἡ πρόταση βασίζεται στὴ σκέψη -τῆς διαγραφῆς δηλαδὴ τοῦ ἄρθρου- ὅτι ἡ σημερινὴ κακοδαιμονία ὀφείλεται κυρίως στὸν ἔλεγχο τῆς ὅλης ἐκπαίδευσης ἀπὸ ἐξαιρετικὰ περιορισμένο ἀριθμὸ ἐκπαιδευτικὸ κατεστημένο μὲ Ἑλληνοχριστιανικὴ νοοτροπία ποὺ ἐκπροσωπεὶ (ἀκοῦστε, ἀκοῦστε!) μεγαλοαστικὰ συμφέροντα. Τὰ στεγανὰ καὶ οἱ κλίκες πρέπει νὰ καταργηθοῦν καὶ στὴν παιδεία.

Τότε εὐτυχῶς δὲν κατόρθωσε τὸ σοσιαλιστικὸ λεγόμενο κίνημα νὰ ἐπιβάλει τὸ δικό του Σύνταγμα. Ἀκόμη τώρα στὸ καινοτόμο Σύνταγμα Μάνου, Ἀλιβιζάτου καὶ ὑπολοίπων -πανεπιστημιακοὶ καθηγητὲς εἶναι καὶ οἱ ὑπόλοιποι- ἔχουμε καὶ ἄλλες πρωτοποριακὲς ἀλλαγὲς πού εἶναι μεταξὺ τῶν ἄλλων -τί ἄλλο;- ἡ κατάργηση τοῦ Ἄρθρου 3 σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας ὅπου τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ στὸ δικό του δῆθεν ἀντὶ-σχέδιο. Ἐπιτρέψτε μου νὰ ὑπενθυμίσω ἕνα μέρος ἀπὸ τὸ Ἄρθρο 3 τοῦ σημερινοῦ Συντάγματος ποὺ προτείνεται ἡ πρωτοποριακὴ κατάργησή του ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς συνταγματολόγους.

Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας ποὺ γνωρίζει κεφαλὴ της τὸν Κύριο ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνωμένη δογματικὰ μὲ τὴ μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ μὲ κάθε ἄλλη ὁμόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, -προσέξτε αὐτὸ ποὺ θὰ πῶ τώρα, ποὺ τὸ λέει τὸ σημερινό μας Σύνταγμα- τηρεῖ ἀπαρασάλευτα ὅπως ἐκεῖνες τοὺς Ἱερούς, Ἀποστολικοὺς καὶ Συνοδικοὺς Κανόνες καὶ τὶς ἱερὲς παραδόσεις.

Ἐπιτρέψτε μου ἐδῶ στὴ Θεσσαλονίκη στὸν τόπο τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ μία παρέκβαση μὲ ὁμολογία προσωπικῆς ἀμφιβολίας, ἂν αὐτὸ τὸ Ἄρθρο τοῦ Συντάγματος παραβιάζεται μόνο ἀπὸ τοὺς ἄθεους καὶ ἀριστεριστὲς ἢ καὶ ἀπὸ τοὺς φιλο-οἰκουμενιστὲς καὶ φιλο-παπικούς, τόσο τῆς μεγάλης ὅσο καὶ τῆς ἐγχώριας Ἐκκλησίας καὶ Ἱεραρχίας. Καὶ τὸ λέω αὐτὸ γιατί ὀ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός πού οἱ ἐντολὲς του προβάλλονται στὴν σημερινὴ ἡμερίδα καὶ ἐπαναλαμβάνονται ἀπὸ τόν Παπουλάκο μέ τὴν ἀναφορὰ στὰ ἄθεα γράμματα ποὺ ὁ ἴδιος ὅμως τὰ συναρτοῦσε καὶ μὲ ἄλλη ρήση του: ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ.

Μετὰ τὴ μικρὴ αὐτὴν παρέκβαση συνεχίζω προσθέτοντας ὅτι τὸ Ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγματος ὁρίζει ἐπίσης ἐπὶ λέξει καὶ ἀπαρέγκλιτα: «τὸ κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς τηρεῖται ἀναλλοίωτο.» Καὶ λοιπὸν προτείνεται καὶ σ’ αὐτὸ κατάργηση. Καὶ τί ἀντιπροτείνεται; Τὸ κράτος νὰ εἶναι θρησκευτικὰ οὐδέτερο. Καὶ παραθέτουν μάλιστα οἱ σπουδαῖοι συνταγματολόγοι ἀναθεωρητὲς καὶ σχετικὸ σχόλιο γιὰ νὰ ἐμπεδώσουμε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κατάργηση τῆς συνταγματικῆς κατοχύρωσης τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου ἔχει ἰδιαίτερη σημασία καὶ ἡ ἀναγνώριση τῆς ἀρχῆς τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ κράτους. Στὴ συνέχεια γιὰ νὰ εἶναι συνεπεῖς μὲ τοὺς ἐντολοδόχους τους καὶ τὶς ἰδέες τους καταργοῦν καὶ τὸ προοίμιο τοῦ σημερινοῦ Συντάγματος Εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου καὶ Ἀδιαιρέτου Τριάδος.

ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ, καὶ τὰ προσωπεῖα καὶ φάνηκαν οἱ γουρνόλυκοι πού λέει ὁ Μακρυγιάννης. Ρουμελιώτικη ὁρολογία, γουρούνια καὶ λύκοι σὰν τὰ θηρία, γιὰ νὰ ἐπιβάλουν στὸ Ἑλληνορθόδοξο ἔθνος τίς χρεοκοπημένες δικές τους ἰδεολογίες, αὐτὲς ποὺ τίς διδάσκουν ἀσύστολα καὶ στοὺς φοιτητές τους. Ἀναμασημένες ἀπὸ τὶς Γαλλικὲς καὶ Ρωσσικὲς δῆθεν ἐπαναστάσεις καὶ τοὺς διαφωτισμοὺς μὲ στιλέτα, ὥστε, βάσει τῶν δικῶν τους κατευθύνσεων καὶ ἰδεολογιῶν, κυρίως στὴν παιδεία, νὰ ἀνατρέψουν τὶς Ἑλληνοχριστιανικὲς ἀρχὲς καὶ τὰ ἰδανικὰ τῆς ἀγάπης στὴν Πατρίδα καὶ τὴν πίστη καὶ τὸν σεβασμὸ τῶν θεσμῶν, γιὰ νὰ πετύχουν ἔτσι νὰ ἁλυσοδέσουν τὸ νοῦ καὶ τὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν.

Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μετέρχονται τέτοια ἐθνοκτόνα καὶ ἐξοντωτικὰ μέσα θὰ περάσουν στὴν ἱστορία μὲ τὸ στίγμα τῆς ἀντεθνικότητας, ὅπως καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες προκάτοχοί τους τῶν τραγικῶν περιόδων τοῦ παρελθόντος ποὺ μὲ ἀνάλογες πράξεις καὶ θέσεις ἔθεσαν σὲ κίνδυνο τήν ἀσφάλεια καὶ τήν ἀκεραιότητα τῆς χώρας καί τροφοδότησαν τὴν ἠθική της διαλυση υπονομεύοντας τὸ Κράτος.

Στὸ ἐρώτημα γιατί ὑπονομεύεται σήμερα τὸ Κράτος, ὁ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως, καὶ καθηγητὴς πανεπιστημίου, ἀπάντησε: θέλουν σιγὰ-σιγὰ νὰ μᾶς κάνουν πολίτες σὲ ἕνα νέο κράτος, παγκόσμιο κράτος, τὸ κράτος μίας ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης καὶ νὰ ἀποχρωματιστοῦμε ἔτσι ὡς Ἕλληνες καὶ ὡς Χριστιανοί. Πράγματι, ἡ ὑπονόμευση αὐτὴ ἀφορᾶ κυρίως τά Ἑλληνόπουλα καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὰ συνδέεται μὲ το μέλλον τοῦ ἔθνους ὅπου ὅλες οἱ προσπάθειές τους ὁδηγοῦν. Στὸ νὰ μειωθεῖ ὁ ζῆλος ὅλων τῶν δασκάλων ἐκείνων ποὺ πασχίζουν νὰ κάνουν τὰ παιδιὰ ἀσπίδες τῆς Πατρίδας καὶ φροντίζουν νὰ τονώσουν καὶ νὰ διατηρήσουν ἀλώβητη τὴν ἱστορικὴ μνήμη ποὺ ἀποτελεῖ ἀποφασιστικὸ παράγοντα γιὰ τὴ διατήρηση καὶ ἐνίσχυση τῆς Ἑλληνορθόδοξης συνείδησης.


Τὰ ὁρόσημα τῶν ἀγώνων τοῦ Ἑλληνορθόδοξου ἔθνους γιὰ τὴν ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἐλευθερία ἀμφισβητήθηκαν καὶ πολεμήθηκαν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν καθῆκον καὶ ἐπάγγελμα νὰ τὰ προασπίζονται καὶ νὰ τὰ μεταδίδουν στοὺς νεότερους. Ἀναφέρομαι στούς ἐκάστοτε Ὑπουργοὺς Παιδείας καὶ ὁρισμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές. Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ θεσμικὰ κατοχυρωμένοι παράγοντες στάθηκαν ἐπίορκοι μέ τὶς κατάπτυστες ἐνέργειές τους σὲ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς Ἑλληνορθόδοξης παιδείας. Δεν εἶναι ἁπλὰ ἄθεα γράμματα αὐτὰ ποὺ ἐπιβάλλουν στὰ σχολεῖα καὶ στὰ πανεπιστήμια, εἶναι καθαρὰ ἐθνοκτόνα καὶ τὰ προωθοῦν μὲ ἐθνοκτόνους νόμους γιὰ τή διάλυση τῆς οἰκογένειας, γιὰ τη φίμωση τῆς ἐλεύθερης γνώμης, γιὰ τήν ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ. Ἀλλὰ κυρίως προωθοῦνται ὅλα αὐτὰ μὲ τόν βομβαρδισμό τῶν ἀποστελλομένων ἐγκυκλίων στὰ σχολεία μέ ἐντολὲς πρωτόγνωρου ἐπινοημένου λεξιλογίου καὶ πληροφορίες τοῦ τύπου οἱ σχολικὲς γιορτές, δηλαδὴ οἱ ἐθνικές, νὰ περιορίζονται μόνο σὲ δύο ὧρες. Γιατί αὐτό; Γιὰ νὰ ἀναβαθμιστεί τό φαντασιακὸ τῆς παιδείας  -‘τὸ φαντασιακό’!-, νὰ καλλιεργηθεῖ ἠ διαπολιτισμικῆ ἐκπαίδευση, νὰ διδαχθοῦν τὰ παιδιὰ μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς ἐκπαιδευτικούς, εἰσαγωγικά, «γιὰ τὴν κουλτούρα τῆς δημοκρατικῆς νοοτροπίας».

Ἀναλαμβάνεται ἀπὸ τὸ κράτος, ὅπως πληροφοροῦν τοὺς σχολικοὺς παράγοντες, πρῶτον, διαρκῆς ἐκπαίδευση καὶ ἐνημέρωση τῶν ἐκπαιδευτικῶν γιὰ ἕναν ἱερὸ σκοπό, γιὰ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ τὴν ταυτότητα τοῦ φύλου. Δεύτερον, δημιουργία ἀνεξάρτητου φορέα γιὰ τὴν ἐπιμόρφωση σὲ θέματα ρατσισμοῦ καὶ διαφορετικότητας -μόνιμη ἐπωδὸς τό SOS ρατσισμὸς καὶ τὰ δικαιώματα τοῦ ἄλλου, ποτὲ τῶν Ἑλλήνων. Τρίτον, ἐξολοκλήρου ἀνάληψη τῆς ἐκπαίδευσης τῶν μειονοτήτων. Ἀλήθεια, ξέρετε πολλὲς μειονότητες ἐσεῖς; Ε, θὰ τὶς μάθετε τώρα. Ἡ ἐκπαίδευση λοιπὸν ἀναλαμβάνεται ἀπὸ τὸ κράτος τῶν μειονοτήτων, δηλαδὴ ἄλλη ὕπουλη δημιουργία πολλῶν πλαστῶν μειονοτήτων καὶ γλωσσῶν. Τέταρτον, ἕνα σχολεῖο γιὰ κάθε τόπο διαμονῆς προσφύγων -νὰ προσθέσω ἐγὼ κι ἕνα ξενοδοχεῖο. Πέμπτον, ἀνασυγκρότηση τῆς παιδείας γιὰ τὴν ἀνάπτυξη -ἄντε πάλι- δημοκρατικῆς κουλτούρας. Στὴν πραγματικότητα, ἀθεϊστικῆς διαφωτιστικῆς προπαγάνδας καὶ κατάργησης τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἱστορίας. Ἕκτον, -αὐτὸ κι ἂν εἶναι!- θεσπίζεται ‘συμβόλαιο τιμῆς’ στὸ Δημοτικὸ ὅπου γονεῖς καὶ παιδιὰ θὰ ὑπογράφουν ὅτι δίνουν τὸ λόγο τους γιὰ ἕνα παιδαγωγικὸ κώδικα δημοκρατικοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Δηλαδὴ θὰ κάνουνε δήλωση φρονημάτων, θὰ ὑπογράφουνε.

ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι φασισμὸς καὶ ἐκτέλεση ἐντολῶν ξένων κέντρων ἀφοῦ πρόσφατα συρθήκανε στὰ δικαστήρια δύο Μητροπολίτες, ὁ Πειραιῶς καὶ ὁ Μαντινείας & Κυνουρίας. Γιατί; Διατύπωσαν φωναχτὰ τὴν ἄποψή τους.

Ὁ μέχρι πρὶν λίγο πανεπιστημιακός τοῦ Καποδιστριακοῦ, κορυφαῖος σύμβουλος τῆς Πολιτείας σὲ θέματα ἐκπαίδευσης, -καταλαβαίνετε γιὰ ποιὸν λέω- πρόεδρος δυστυχῶς τῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν Παιδεία, δήλωνε ὡς ἄλλος Ροβεσπιέρος -ἱστορικός τοῦ Καποδιστριακοῦ ἦταν αὐτὸς ποὺ δίδασκε τὰ παιδιὰ... μόνο σᾶς παρακαλῶ μὴν τρομάξετε μὲ τὸ λεξιλόγιό του ποὺ θὰ ἀκούσετε- ἔλεγε ἐπὶ λέξει τί θὰ ἑτοίμαζε. Εἰσαγωγικά. Θα ἀλλάξει τὸ ρόλο τῆς ἐκπαίδευσης ἀπὸ ἀναπαραγωγικὸ ἢ ἔστω ἀναδιανεμητικὸ σὲ ἐπινοητικό. Διαδικασία -συνεχίζει ὁ ἴδιος- τολμηροῦ πειραματισμοῦ μέσα στὴ σχολικὴ κοινότητα. Συνηθίζει ὁ περὶ οὐ ὁ λόγος αὐτὸν τόν σκοτεινὸ τρόπο ἐκφορᾶς λόγου για νὰ καλύπτει καὶ νὰ συσκοτίζει τὶς πραγματικὲς προθέσεις του. Τώρα ποὺ ἀνήκει στὰ ὑψηλὰ πολιτικὰ κλιμάκια -πρὶν ἀπὸ λίγο ἀνῆκε, θὰ ποῦμε γιὰ τὸν διάδοχο- γιατί μέχρι τώρα ποὺ ἦταν ἔστω και παράνομα ἀπλός πανεπιστημιακὸς καθηγητής -ἡ παρανομία πάει σύννεφο στὸ Καποδιστριακὸ καὶ δὲν ξέρω καὶ ποῦ ἀλλοῦ- εἶχε ἐκδηλώσει καὶ τὰ πραγματικά του ἰδεολογικὰ ἐρείσματα ποὺ συνοψίζονται στὸ να παρουσιάζει τὶς προσωπικές του ἀπόψεις ὡς ἱστορικὴ ἀλήθεια καὶ νὰ ἐξαπατᾶ τοὺς φοιτητὲς μὲ τὴν ἀπόρριψη τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ μὲ τὸ ἀνθελληνικό του παραλήρημα να υποστηρίζει σθεναρά τούς Τούρκους, τόσο γιὰ τό ἡρωικὸ ’21 ὅσο καὶ γιὰ τό τραγικὸ ’22 καὶ καθώς καὶ τοὺς Ἄγγλους στὴν Κύπρο τὸ ’55. Τώρα, τὸν διαδέχτηκε ἕνας χειρότερος ἀπ’ αὐτόν. ..

Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἐγκυκλίων τοῦ ‘Ὑπουργείου Παιδείας’ πρὸς τὰ σχολεῖα διαβάζω ἀκόμη κατὰ λέξη ὅ,τι ἀναφέρουν οἱ σχετικὲς ἐγκύκλιοι. Οἱ ἔφηβοι θὰ διδαχθοῦν πώς τό βιολογικὸ φύλο δὲν καθορίζεται μὲ τρόπο φυσικὸ ἢ ἀπὸ τὸν Θεό, ἀλλὰ ἀποτελεῖ κοινωνικὸ κεκτημένο καὶ ὄτι οι ὁμοφυλικὲς σχέσεις δὲν μειονεκτοῦν καθόλου ἔναντι τῶν παραδοσιακῶν ἑτερόφυλων. Ἀκόμη ὅτι διοργανώνονται ἐκπαιδευτικὲς συναντήσεις μὲ θέμα, εἰσαγωγικά, «ὅλη ἡ Ἑλλάδα μία ἀγκαλιὰ γιὰ τοὺς πρόσφυγες».
ΜΟΝΟ ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
Τα αντικαθιστοῦν ὅμως τὰ Ἑλληνόπουλα ἀπὸ ἀφροασιατικὴ ἰσλαμικὴ νεολαία ἐπειδὴ ὅλοι -συγνώμη εἶναι λίγο εἰρωνεία αὐτὸ ποὺ λέω ἀλλὰ θὰ τὸ πῶ- ὁλοι πιστεύουμε στὸν ἴδιο Θεὸ κατὰ τὴ ρήση τοῦ ἀνώτατου θρησκευτικοῦ ἱεράρχη τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἄλλη ἐγκύκλιος λέει ὅτι θὰ ἐπιμορφωθοῦν οἱ καθηγητὲς γιὰ νὰ ἐπιμορφώσουν τοὺς πρόσφυγες γιὰ να προωθηθεῖ ὁ πολυπολιτισμός. Παράλληλα ὅμως ἡ ἀνθρωπιστικὴ παιδεία βρίσκεται ὑπὸ διωγμόν. Ἀμφισβητούνται τὰ ἀρχαία ὅπως τὰ εἶχαν ἀμφισβητήσει παλαιότεροι ἀριστεροὶ ὁμοϊδεάτες τους. Συρρικνώνεται ἢ καταργεῖται ἡ Ἑλληνικὴ παιδεία, πνευματικὸ θεμέλιο ὁλόκληρου τοῦ πολιτισμένου κόσμου. Ὑποβαθμίζεται ἢ ἐξοβελίζεται καὶ ἡ ἀρχαία ἱστορία καὶ φυσικὰ γιὰ τοὺς ἐξωνημένους προοδευτικούς ἀνύπαρκτη εἶναι καὶ ἡ Χριστιανικὴ Γραμματεία. Ἀνύπαρκτα ἐπίσης τὰ Ἑλληνικὰ ὁλοκαυτώματα ἀπό τὰ βιβλία καὶ μάλιστα ἀσελγοῦν στὴ μνήμη τῶν θυμάτων προσπαθώντας νὰ ξεριζώσουν ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ ἐθνικὴ μνήμη ὅ,τι ἔχει σχέση μὲ τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία. Ἀλλὰ γι’ αὐτὸ τὸ θέμα ἐπιτρέψτε μου νὰ πῶ ὅτι πιὸ ἄξιοι ἀπὸ μένα, πολὺ πιὸ ἄξιοι εἶναι καὶ ὁ ἡρωικὸς Μακεδόνας δάσκαλος Δημήτρης Νατσιὸς καὶ ἡ διάδοχος τοῦ Αὐγουστίνου στὰ Γρεβενά, Εὐδοξία Αὐγουστίνου.

Ὁ ἀφελληνισμὸς τῆς Παιδείας στὴ χώρα μας καλπάζει μὲ ἰλιγγιώδεις ρυθμούς. Ὄνειδος καὶ καταισχύνη τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ διοικεῖται ἀπό γραικύλους ἀνθέλληνες ἐθνομηδενιστὲς πανεπιστημιακοὺς καθηγητές πού τολμοῦν καί δέν ντρέπονται νὰ ἀναφέρουν ὡς τζιχαντιστὲς τοὺς Μακεδονομάχους καὶ νά ἐπιβάλλουν τὴν ἀπάλειψη τῶν ἐθνικῶν ἀναφορών ἀπό τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ ἀπὸ τὰ πανεπιστημιακὰ μαθήματα. Ἄλλωστε στὸ ἄθλημα αὐτὸ προηγήθηκε ὁ Γεώργιος Παπανδρέου πού ὡς Ὑπουργὸς Παιδείας ἀφαίρεσε ἀπὸ τὸν τίτλο τοῦ Ὑπουργείου τὸν ὄρο ‘Ἐθνικὴ’ καὶ εἶπε τὸ ἀμίμητο: Νὰ διαμορφώσουμε ἕναν νέο πατριωτισμό. Νὰ ἀναμορφώσουμε μία νέα ταυτότητα. Καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ τ’ ἀφήνω.

Πρόσφατα στὸ κρατικὸ ἢ μάλλον κομματικό προπαγανδιστικὸ κανάλι τῆς ΕΡΤ ανήμερα τῆς 25ης Μαρτίου εἶχαν συζήτηση μαθητὲς καὶ καθηγητές, ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο οἱ καθηγητὲς Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς... μὲ θέμα: ποιὸς φοβᾶται τὴν ἱστορία. Ἐγὼ θὰ ἔλεγα τὴν ἱστορία τὴ φοβοῦνται αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουνε ἱστορία -αὐτοὶ δὲν ἀπαντῆσαν ἔτσι, συγνώμη νὰ ἀπαντήσω ἐγὼ- αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουνε ἱστορία καὶ ἔχουνε μυθολογία ἢ αὐτοὶ ποὺ ντρέπονται γιὰ τὴν ἱστορία τους. Αὐτοί. Καὶ προπαγάνδιζαν λοιπὸν αὐτοὶ οἱ συζητητὲς τὰ καινούρια βιβλία ἱστορίας ποὺ χαλκεύουν, ὥστε νὰ καλύπτουν τὴν ὕλη ποὺ αὐτοὶ θὰ ὁρίσουν μὲ μοναδικὸ ὅπλο τὴν προκατειλημμένη ἰδεοληπτικὴ κυριαρχία τους. Καὶ ὅπως κατὰ λέξη ἀνέφεραν, θὰ ἐξαλείψουν τὴν κατευθυνόμενη μάθηση καὶ θὰ κάνουν τὰ βιβλία τῆς ἱστορίας ἑλκυστικὰ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὕλης. Τώρα νὰ παραλείψω ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτά, τὸ τί θὰ κάνουνε δηλαδή, τί θὰ φέρουνε μέσα στὰ καινούρια βιβλία, πάντως κατὰ λέξη εἶπαν: δὲν θὰ ἐπιτρέψουν ἱστορικὸ ἀφήγημα γιὰ τὴν λαμπρὴ Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὸ παρελθόν της. Αὐτὸ εἴπανε.

Ἀναφερόμενοι στό 1453 ἕως 1821, θὰ ἐξετάσουν τί γινόταν στὸν ἄλλο κόσμο ὄχι στὴν Ἑλλάδα…
Θὰ διδάξουνε, ὅπως εἶπαν, τη δεκαετία τοῦ ’40. Δεκαετία, ὄχι 28η αὐτὰ εἶναι παρωχημένα. Ὑπογράμμισαν, εἶναι παράλογο νὰ ξέρουν οἱ Ἕλληνες μαθητὲς γιὰ τὸ Βυζάντιο καὶ τὴν ἀρχαιότητα καὶ ὄχι γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ μετανάστευση.
Θὰ ἐξετάζονται, ὅπως εἶπαν οἱ ἴδιοι μὲ ἔκδηλη κομπορρημοσύνη, τὰ παιδιὰ σὲ ὅ,τι καταλάβανε. Ακούστε σᾶς παρακαλῶ, πὼς διαλύονται τὰ πάντα. Θὰ ἐξετάζουν τὰ παιδιὰ σὲ ὅ,τι καταλάβανε. Θὰ λένε στὸ κάθε παιδάκι: παιδάκι μου τί κατάλαβες, νὰ σὲ ἐξετάσω;
Εἴπανε ἐπίσης. Τρέξαμε τὸ θέμα τὸ προσφυγικὸ τὸ 2015, νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ προσφυγικὸ στὸ ’22.
Κάνουμε ἱστορία εἰδικὰ γιὰ τὰ χρόνια τῆς χούντας. ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΔΗΛΑΔΗ.

Δὲν ἐνδιαφέρει -εἶπαν- ἡ λογικὴ κατευθυνόμενης μάθησης. Ἐπιλογή μας -νὰ διδάξουν στὰ παιδιὰ- εἶναι οἱ σκοτεινὲς περίοδοι. Νὰ μαυρίσουν τὰ πάντα, μαῦρο στὰ πάντα.
Ὄχι νὰ ἔχουμε λαμπρὸ ἐθνικὸ παρελθόν, ὄχι περὶ ἰδιαιτερότητας τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας -δικά τους λόγια εἶναι αὐτὰ- εἴμαστε πολυπολιτισμικοί. Ἀλήθεια,
ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΚΑΤΑΔΙΩΚΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ;

ΠΟΤΕ ΘΑ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ὡς θεματοφύλακας τῆς ἐθνικῆς ἐμπιστοσύνης ὥστε νὰ διαλύονται αὐτομάτως οἱ δολερὲς αὐτὲς ἐπιχειρήσεις πού μετέρχονται κάθε τέχνασμα ὥστε νὰ κάνουν τὰ Ἑλληνόπουλα νὰ ἀπαρνηθοῦν τὴν Πίστη τους, τὸ ὄνομά τους, τὴ γῆ πού γεννήθηκαν, τὸν πατριωτισμό τους;
Ἀπὸ ποῦ ἀντλοῦν αὐτὴ τὴ δύναμη ἐπιβολῆς τῶν προσωπικῶν τους προπαγανδιστικῶν ἰδεῶν;
Ἑτοιμάζουν τάγματα γενιτσάρων; Ἐπαναλαμβάνουν τὸ πρόσφατο καὶ ἰδιαίτερα γνωστὸ καὶ προσφιλὲς σ’ αὐτοὺς παιδομάζωμα;

Πῶς ταπεινώνουν καὶ ἐξευτελίζουν τοὺς Ἑλληνορθόδοξους μαθητές ενω ἀνυψώνουν καὶ ὑπερασπίζονται κάθε εἴδους ἀλλόφυλο καὶ ἀλλόθρησκο;
Ἐκπαιδεύονται τὰ παιδιὰ ἔτσι ὥστε νὰ γίνουν φανατικοὶ ἀνθέλληνες καὶ νὰ ξεχάσουν τὴν Οἰκογένεια, τὴν Πατρίδα, τὴν Θρησκεία τους. Ὑποχρεώνουν παιδιὰ καὶ γονεῖς νὰ ὑπηρετοῦν τὰ δικά τους δόλια σχέδια χωρὶς ἀντιδράσεις. Ἀξιοποιοῦν τὰ δοτὰ ἀξιώματά τους γιὰ ἐξυπηρέτηση τῶν ἐντολέων τους ἑλληνόφωνων καὶ ξένων.
Ἡ διατήρηση τῆς θρησκείας ἐξασφαλίζει τὴν ἑνότητα τῶν Ἑλλήνων, γι’ αὐτὸ τὴ διαλύουν, γιὰ νὰ δημιουργήσουν πλαστὲς μειονότητες. Ἡ γλώσσα, οἱ παραδόσεις ἐνισχύουν τὴν ἀκεραιότητα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, γι’ αὐτὸ τὸ ὑποσκάπτουν καὶ ἐπιβάλλουν τὶς στρεβλώσεις τους.
Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΙ, ὅμως νὰ ξέρουν ὅτι ὑπάρχει μία παροιμία στὴ Θεσσαλία -καὶ νὰ τὸ ξέρει καὶ ὁ ἱστορικὸς σύμβουλος ἀπὸ τὴ Θεσσαλία- ὅτι, ὅ,τι κάνει ἡ γίδα στὸ πουρνάρι θὲ νὰ τὸ βρεῖ στὸ τομάρι.

Κάποτε θὲ νὰ σβήσουν οἱ πανεπιστημιακὲς κακοφωνίες τῶν βιβλίων ποὺ ἐκδίδουνε ἀπὸ τὸ Καποδιστριακὸ κυρίως δημοτικῆς ἐκπαίδευσης. Μερικοὶ τίτλοι: ‘Στερεότυπα καὶ προκαταλήψεις’. ‘Κλειδιά καὶ ἀντικλείδια‘. Βιβλία ποὺ διδάσκονται εἶναι αὐτά. ‘Ὁ ἄλλος‘. ‘Ρατσισμός‘. ‘Ἐθνικές προκαταλήψεις‘. ‘Ἐθνικιστικές ἐξάρσεις ἐθνικῆς ταυτότητας‘ καὶ πάει λέγοντας. Ποιὸς εἶναι ὁ σκοπὸς αὐτῶν τῶν βιβλίων; Μᾶς τὸ λένε οἱ ἴδιοι, τοὺς ξέφυγε δηλαδή. Νά κλονίσουν -στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ τὰ παίρνουν αὐτὰ τὰ βιβλία- τὶς ἤδη ὑπάρχουσες βεβαιότητές τους, τοὺς ἐθνικοὺς μύθους, καὶ ἐνῶ ἀντιστέκονται οἱ διδάσκοντες, δηλαδὴ στὸ νὰ ἀποδεχθοῦν ὅτι χρειάζεται νὰ ἐπεξεργαστοῦν τὴ δική τους ταυτότητα, ἐμεῖς τοὺς δίνουμε τὰ βοηθήματα γιὰ νὰ τὸ πετύχουν.

Ἐπίσης ἡ τότε Ὑπουργὸς Παιδείας ἡ Άννα Διαμαντοπούλου σέ συνέντευξη στό London School of Economics εἶπε: πρέπει νὰ διδάξουμε στὰ παιδιὰ ὅλες τὶς θρησκεῖες ἀπελευθερωμένες ἀπὸ ἐκκλησιαστικὲς ἐπιρροές. Καὶ ἕνας ἄλλος κομματικός μηχανισμός περιφέρεται γύρω ἀπὸ τὸ δόγμα ‘ἡ θρησκεία εἶναι ὄπιο τοῦ λαοῦ‘. Συνεπῶς, ὅλες σχεδὸν οἱ κομματικὲς παρατάξεις περιφρονώντας τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ποὺ τοὺς ἔδωσε τὴν ἐξουσία ἀσελγοῦν σὲ βάρος του.

Ἡ πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου ἡ πρώην, ἠ Ψαρούδα ἡ Μπενακη, τί εἶχε πεῖ πρὸς τὸν πρόεδρο τὸν τότε, τὸν Παπούλια, τῆς Δημοκρατίας; Κάτι ποὺ προεξαγγελόταν προφητικὰ καὶ τὸ βλέπουμε σήμερα. Θυμηθεῖτε το λίγο. Εἶχε πεῖ συγκεκριμένα.
Καλεῖσθε νὰ μετουσιώσετε σὲ πράξη τὴν ἑνότητα τοῦ ἔθνους καὶ τοῦ λαοῦ. (προσέξτε αὐτὴ τὴ διαφορά, ἔθνους καὶ λαοῦ) Τὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιοριστοῦν. (προφήτης!) Ἡ δημοκρατία θὰ συναντήσει προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμαστεῖ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφὲς διακυβέρνησης. (ποιὲς θὰ εἶναι αὐτὲς οἱ νέες μορφὲς διακυβέρνησης πού ἑτοιμάζουνε;) Καὶ πρόσθεσε. Στά ἐθνικὰ θέματα δρομολογοῦνται ἐξελίξεις. (ἀπὸ ποῦ αὐτὲς οἱ εἰδήσεις;) ..

Ἐδῶ τὸ περνάω λίγο καὶ μόνο μένω σ’ αὐτὸ ποὺ σᾶς εἶπα, στὴ διαφορὰ ἔθνος καὶ λαὸς ποὺ ὑπάρχει καὶ στὸ σημερινὸ Σύνταγμα. Τό ἔθνος εἶναι ὁμόθρησκο, ὁμόγλωσσο, ὄμαιμο. Ὁ λαὸς εἶναι ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολίτες. Παραδείγματος χάριν, οἱ Πακιστανοί, οἱ Ἀφγανοί, οἱ Σομαλοὶ ποὺ πῆραν Ἑλληνικὴ ἰθαγένεια, δὲν ἀνήκουν στὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος. Οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης εἶναι Ἕλληνες πολίτες δὲν εἶναι Ἑλληνικὸ ἔθνος, καὶ ὅσοι κάνουν ἀντεθνικοὺς ἀγῶνες δὲν ἀνήκουν στὸ ἔθνος. Κακώς λοιπὸν καὶ στοχευμένα οἱ συνταγματολόγοι εἴπανε: αὐτὸ ὀφείλεται -ὁ χωρισμὸς δηλαδὴ ἔθνος/λαὸς στὸ Σύνταγμα- ὀφείλεται στὴ χούντα.

Θὰ κλείσω μὲ στίχους ὅπως καὶ ὁ Παναγιώτατος.
Πρῶτα ἀπὸ τὸν θρησκευτικὸ Ἕλληνα ποιητή Βερίτη.
Μέσα μας τρέχει ἡρώων αἷμα, εἴμαστε ἀπόγονοι μαρτύρων.
Μέσα στοὺς τάφους των ἀνθίζει ἡ Πίστη αὐτὴ ποὺ μᾶς φλογίζει.
Καὶ ὀ Ελύτης.
Μνήμη τοῦ λαοῦ μου σὲ λένε Πίνδο καὶ σὲ λένε Ἄθω.
καὶ διασαφηνίζει ..
Ὁ καθεὶς καὶ τὰ ὄπλα του.
καὶ προειδοποιεῖ ..
ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΝΑ ΦΟΒΑΣΘΑΙ.
Καὶ ὁ Καποδίστριας.
Ο ΦΙΛΗΚΟΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.

Ἐπιτρέψτε μου λοιπὸν νὰ ἀφιερώσω καὶ στὸν ἄξιο σημερινὸ πανεπιστημιακὸ σύμβουλο τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ σὲ ὅλη ἐκείνη τή φράξια μερικούς στίχους τοῦ Ἀρκάδα ποιητή Νίκου Γκάτσου. Τὸν γνωρίζετε ἴσως ἀπὸ τὴν Ἀμοργὸ τὸ ὡραῖο ποίημα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἕνα σωρὸ στιχουργήματα.

Ἔλα τῆς θάλασσας θεριὸ καὶ τοῦ πελάγου μπόρα,
ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΙΟ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙΣ ΑΠ ‘ΤΗ ΧΩΡΑ.
Πότε θὰ ἀνθίσουν τοῦτοι οἱ τόποι,
πότε θὰ ‘ρθουν καινούριοι ἀνθρῶποι,
ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΣΟΥΝΕ ΤΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
Απομαγνητοφώνηση Φαίη για το ιστολόγιο ΑΒΕΡΩΦ

4 σχόλια:

 1. Εύγε Μαρια! Είστε εξαιρετική

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Κρατάτε καλά κυρία Μαντουβαλου!
  Είστε άξια Παπουλακιστρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συγχαρητήρια στην κυρία Μαρία!! Ο Θεός να την φωτίζει και να την έχει καλά να μας ανοίγει τα μάτια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στο ωραιο ποιημα με το οποιο κλεινει την ομιλια της, γινεται επικληση του δαιμονα. Οσο λοιπον θα ζηταμε απο τον δαιμονα να μας γλιτωσει απο τον εαυτο του, προφανως ειναι φυσει αδυνατον να εισακουστουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.