21 Μαρ 2017

Τὴν νομοθέτηση τοῦ δικαιώματος στὴν εὐθανασία ζητᾶ βουλευτὴς τοῦ Ποταμιοῦ!

Σχόλιο: Ποτάμι ἢ χείμαρρος καταστροφῆς;
Τὴν προώθηση νομοθετικῶν ρυθμίσεων ποὺ θὰ νομιμοποιοῦν στὴ χώρα μας τὸ δικαίωμα στὴν εὐθανασία μὲ σεβασμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία, ζητᾶ ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης, ὁ κοινοβουλευτικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ Ποταμιοῦ, Γιῶργος Ἀμυράς. 

Μὲ ἐρώτηση ποὺ κατέθεσε πρὸς τὸν Σταῦρο Κοντονή, ὁ κoς Ἀμυρᾶς, ἐπισημαίνει ὅτι «ἡ ἠθική τῆς εὐθανασίας συνεχίζει νὰ παραμένει ἕνα ἐπίμαχο ζήτημα διεθνῶς», προσθέτοντας ὅτι παρ’ ὅλα αὐτὰ ὅλο καὶ περισσότερες χῶρες ἐξετάζουν τὴ νομιμοποίησή της ὑπὸ προϋποθέσεις, ἐνῶ στὴν Ἑλλάδα βρισκόμαστε πρὶν τὴν ἀφετηρία. 
«Στὴν Ἑλλάδα τοῦ 2017, τὸ δικαίωμα στὸν θάνατο φαντάζει ὡς ἐπιστημονικὴ φαντασία, καθὼς δὲν ὑπάρχουν νομικὲς ρυθμίσεις ποὺ νὰ ἀναφέρονται στὰ δικαιώματα τοῦ ἀνιάτως πάσχοντος καὶ στὶς ἀντίστοιχες ὑποχρεώσεις τοῦ ἰατρικοῦ καὶ....
νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ σχετικὰ μὲ τὴν εὐθανασία», ὑπογραμμίζει στὴν ἐρώτησή του ὁ βουλευτὴς τοῦ Ποταμιοῦ. 

Ὁ ἴδιος καλεῖ τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης νὰ ἀπαντήσει ἐὰν προτίθεται νὰ προβεῖ στὴ νομοθέτηση ὑπὲρ τῆς εὐθανασίας καὶ τῆς ἰατρικὰ ὑποβοηθούμενης αὐτοκτονίας, σὲ ποιὸ σημεῖο βρίσκεται ὁ σχετικὸς διάλογος τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας μὲ τὴν Ἐκκλησία καθὼς καὶ ἂν ὑπάρχει κάποιος διάλογος μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ τῶν ὑπολοίπων κρατῶν - μελῶν τῆς Ε.Ε. σχετικὰ μὲ τὴ δημιουργία ἑνὸς κοινοῦ θεσμικοῦ πλαισίου.

Ὁ ἐρωτῶν βουλευτὴς ἀναφέρεται στὰ ὅσα ἰσχύουν σὲ ἄλλες χῶρες, σημειώνοντας ὅτι ἡ εὐθανασία καὶ ἡ ἰατρικὰ ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία κερδίζουν σταδιακὰ νομικὸ ἔδαφος στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερική, στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη ἡ κοινὴ γνώμη ἐμφανίζει αὐξανόμενη ὑποστήριξη σὲ αὐτὲς τὶς πρακτικές, ἐνῶ τὸ ἀντίθετο συμβαίνει στὴν Κεντρικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Εὐρώπη καὶ τὴν ἴδια ὥρα νόμιμα ἀσκοῦνται στὴν Ὀλλανδία, τὸ Βέλγιο, τὸ Λουξεμβοῦργο, τὸν Καναδά, τὴν Κολομβία καὶ σὲ πέντε πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ. 

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.