22 Μαρ 2017

Τὸ 52% τῶν Ἑλλήνων θὰ προτιμοῦσαν νὰ πληρώνουν μὲ μετρητὰ!

Ἀγορὲς μὲ κάρτες πραγματοποιοῦν ἑπτὰ στοὺς 10 Ἕλληνες...
Γιὰ τὰ καλὰ ἔχει μπεῖ στὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων –ἔστω καὶ μὲ σχετικὰ βίαιο τρόπο καὶ δὴ μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ἐλέγχων στὴν κίνηση κεφαλαίων– τὸ «πλαστικὸ χρῆμα», καθὼς πάνω ἀπὸ δύο στοὺς τρεῖς δηλώνουν ὅτι κάνουν τὶς συναλλαγές τους μὲ πιστωτική, χρεωστικὴ ἢ προπληρωμένη κάρτα. Αὐτό, βεβαίως, δὲν σημαίνει ὅτι τὴν ἴδια ὥρα δὲν ἔχουν ἐπιφυλάξεις γιὰ τὴ χρήση τοῦ «πλαστικοῦ χρήματος», καθὼς ἂν καὶ ἀναγνωρίζουν ὅτι συμβάλλει καθοριστικὰ στὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἡ πλειονότητα θὰ προτιμοῦσε νὰ πληρώνει μὲ μετρητά, κυρίως διότι ἀνησυχεῖ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῶν προσωπικῶν δεδομένων.
Τὴν ἴδια ὥρα, πάντως, διαπιστώνεται ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ νὰ γίνουν ἀκόμη σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐγκατάσταση μηχανημάτων ὑποδοχῆς καρτῶν, τὰ γνωστά μας POS, καθὼς στὸ 20% τῶν περιπτώσεων ποὺ...
οἱ καταναλωτὲς χρησιμοποίησαν μετρητὰ γιὰ νὰ πληρώσουν, δὲν τοὺς δόθηκε ἀπόδειξη ἀπὸ τὴν ἐπιχείρηση.

Αὐτὰ εἶναι μερικὰ μόνο ἀπὸ τὰ εὐρήματα τῆς ἔρευνας ποὺ πραγματοποίησαν τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐμπορίου καὶ Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἑλληνικῆς Συνομοσπονδίας Ἐμπορίου καὶ Ἐπιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) καὶ ἡ ἑταιρεία Public Issue. Ἡ ἔρευνα διενεργήθηκε ἀπὸ τὶς 6 ἕως τὶς 13 Μαρτίου 2017 σὲ πανελλαδικὸ δεῖγμα 1.002 ἀτόμων μὲ τὴ μέθοδο τῶν τηλεφωνικῶν συνεντεύξεων καὶ πρόκειται νὰ παρουσιαστεῖ σήμερα στὸ πλαίσιο τῆς ἐτήσιας τακτικῆς γενικῆς συνέλευσης τῆς ΕΣΕΕ.

Κυρίαρχες οἱ χρεωστικὲς
Σύμφωνα λοιπὸν μὲ τὴν ἔρευνα, 68% τῶν Ἑλλήνων δηλώνουν ὅτι χρησιμοποιοῦν «πλαστικὸ χρῆμα» γιὰ τὶς συναλλαγές τους. Πιὸ δημοφιλής, λόγω οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, εἶναι πλέον ἡ χρεωστικὴ κάρτα (τὴ χρησιμοποιεῖ τὸ 61%), ἀκολουθεῖ μὲ μεγάλη διαφορὰ ἡ πιστωτικὴ (21%), ἐνῶ σχεδὸν ἄγνωστη στοὺς Ἕλληνες εἶναι ἡ προπληρωμένη κάρτα (τὴ χρησιμοποιεῖ μόλις τὸ 6%).

Ἐγκατάσταση POS
Ἀξίζει, πάντως, νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἂν καὶ κάποιοι πολίτες θέλουν νὰ χρησιμοποιήσουν κάρτα στὶς συναλλαγές τους, δὲν μποροῦν διότι ὑπάρχουν καταστήματα ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη ἐγκαταστήσει POS. Τοῦτο, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα, συνέβη στὸ 22% τῶν ἐρωτηθέντων, ποσοστὸ διόλου εὐκαταφρόνητο. Στὸ 27% τῶν περιπτώσεων ποὺ δὲν διέθεταν POS ἦταν καταστήματα τροφίμων καὶ ποτῶν, τὸ 25% ἐπιχειρήσεις ἑστίασης, τὸ 9% ἐπιχειρήσεις παροχῆς ὑπηρεσιῶν ὑγείας, τὸ 8% καταστήματα εἰδῶν ἔνδυσης - ὑπόδησης καὶ 6% κομμωτήρια καὶ κέντρα αἰσθητικῆς.

Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἂν καὶ ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2017 ἰσχύει ἡ νομοθεσία σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ ἀφορολόγητο «χτίζεται» μὲ βάση τὶς συναλλαγὲς ποὺ ἔχουμε κάνει μὲ «πλαστικὸ χρῆμα», τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δὲν ἔχει ἐκδώσει ἀκόμη τὶς ἀπαιτούμενες ἀποφάσεις καὶ ἐγκυκλίους ποὺ καθορίζουν τὶς κατηγορίες- ἐπιχειρήσεις ποὺ ὑποχρεοῦνται νὰ διαθέτουν POS, τὶς κυρώσεις, ἀλλὰ καὶ τὸν μηχανισμὸ ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἐπιτρέπει στοὺς πολίτες νὰ ἐλέγχουν τὸ ὕψος τῶν συναλλαγῶν ποὺ ἔχουν πραγματοποιήσει μὲ κάρτες ἢ μέσω e-banking.

Βεβαίως, ὑπάρχει ἕνα σημαντικὸ ποσοστό, 32%, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ μὴν χρησιμοποιεῖ κάρτες στὶς συναλλαγές του. Πρόκειται κυρίως γιά: γυναῖκες (35%), γιὰ ἄτομα ἄνω τῶν 65 ἐτῶν (40%), γιὰ ἀπόφοιτους πρωτοβάθμιας ἐκπαίδευσης (57%), γιὰ νοικοκυρὲς (47%) καὶ ἀνέργους (40%), γιὰ κατοίκους ἀγροτικῶν (40%) καὶ ἡμιαστικῶν (39%) περιοχῶν, καθὼς καὶ γιὰ ὅσους ἔχουν χαμηλὸ μηνιαῖο οἰκογενειακὸ εἰσόδημα (κάτω ἀπὸ 1.000 εὐρώ).

Τὸ 57% τῶν ἐρωτηθέντων ἀξιολογεῖ θετικὰ μία ἐπιχείρηση ποὺ διαθέτει POS, ἔναντι ποσοστοῦ 41% ποὺ δὲν θεωρεῖ σημαντικὴ τὴν ὕπαρξη POS. Τὸ εὔρημα αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία, καθὼς δείχνει ἀφενὸς τὴν ἀλλαγὴ νοοτροπίας στοὺς Ἕλληνες καταναλωτὲς καὶ ἀφετέρου μπορεῖ νὰ λειτουργήσει ὡς μοχλὸς πίεσης γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις ποὺ δὲν φαίνονται διατεθειμένες νὰ ἐγκαταστήσουν POS.

Ἀπὸ τὴν ἔρευνα, ὡστόσο, προκύπτει ὅτι ἀκόμη ἡ πλειονότητα τῶν Ἑλλήνων καταναλωτῶν θεωρεῖ τὴ χρήση «πλαστικοῦ χρήματος» περίπου ὡς «ἀναγκαῖο κακό». Κι αὐτό, διότι, σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο πάνω ἀπὸ τοὺς μισοὺς καὶ συγκεκριμένα τὸ 52% δηλώνει ὅτι θὰ προτιμοῦσε νὰ πληρώνει περισσότερο ἢ μόνο μὲ μετρητά, ἔναντι 39% ποὺ ἀπαντᾶ ὅτι θὰ προτιμοῦσε νὰ πληρώνει περισσότερο ἢ μόνο μὲ κάρτα.

2 σχόλια:

 1. Βγάλτε κάρτες,βγάλτε !!
  Φᾶτε ''τήν πρόοδο μέ τά φλούδια καί τά κουκούτσια''
  ''Πολεμῆστε'' τήν ''φοροδιαφυγή''πληρῶστε τούς ἀβάσταχτους φόρους.
  ''Γιά τήν Πατρίδα μου,κάνω πολλά''εἶπε μιά μεσόκοπος γυναῖκα σέ συνέντευξη
  ''δηλαδή,τί''τήν ρώτησαν ''Δέν πληρώνω τίποτε''ἀπάντησε !!
  Τά τοῦ Καίσαρος,τῶ Καίσαρει,τά τοῦ Θεοῦ,τῶ Θεῶ''
  ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ,ΔΕΝ ΕΧΩ !!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η σφυγμομέτρηση ΠΡΕΠΕΙ να είναι μουφα.Πριν λιγους μηνες βγήκε το αντίθετο αποτέλεσμα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.