4 Δεκ 2016

Βαδίζοντας πρὸς τὸ τέλος τοῦ χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν;

Τελειωμένη ὑπόθεση εἶναι γιὰ τὸν νέο Ὑπουργὸ Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου τὸ ζήτημα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. Ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἔχει παραιτηθεῖ ἀπὸ κάθε διεκδίκηση γιὰ τὸ θέμα ἀρκούμενος στὶς ἐργασίες ποὺ ὑποτίθεται ὅτι θὰ γίνουν μεταξὺ τῶν ἐπιτροπῶν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ ΙΕΠ γιὰ τὸ θέμα. Οὔτε καν συζήτηση δὲν ἔγινε γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ στὴν πρόσφατη συνάντηση Ὑπουργοῦ Παιδείας καὶ Ἀρχιεπισκόπου ὅπως ρητὰ διαβεβαίωσε ὁ Κώστας Γαβρόγλου. 
Τὴν ἴδια στιγμὴ δὲν ξεκίνησε ἀκόμη ἡ ἐπιμόρφωση Θεολόγων καὶ Δασκάλων ποὺ προγραμμάτιζε τὸ ΙΕΠ γιὰ τοὺς μῆνες Νοέμβριο καὶ Δεκέμβριο. Ἀσαφὴς παραμένει καὶ ὁ χρονικὸς ὁρίζοντας γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν σχολικῶν βιβλίων Θρησκευτικῶν. Ὡστόσο ἐντολὴ ἐκτύπωσης τῶν σημερινῶν βιβλίων γιὰ τὴν ἑπόμενη σχολικὴ χρονιὰ δὲν ἔχει δοθεῖ οὔτε γιὰ τὸ Δημοτικὸ...
σχολεῖο γιὰ τὸ ὁποῖο τὰ βιβλία τῶν ἄλλων μαθημάτων ἔχουν ἀποσταλεῖ γιὰ παραγωγὴ στὸν Διόφαντο. Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μετὰ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἡγεσίας του υἱοθέτησε στάση χαμηλῶν τόνων γιὰ τὸ ζήτημα. Ἔτσι κι ἀλλιῶς οἱ δημόσιες ἐμφανίσεις καὶ συνεντεύξεις τοῦ νέου Ὑπουργοῦ εἶναι ἐλάχιστες. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ Ὑπουργεῖο κατάφερε νὰ «βάλει στὸν ὕπνο» τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία ποὺ πλέον δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ ζήτημα. Ἡ Ἱεραρχία στὴν πρόσφατη ἔκτακτη σύγκλησή της στὰ τέλη Νοεμβρίου οὐδὲν σχετικὸ συζήτησε οὔτε καμία ἀνακοίνωση ἐπὶ τοῦ θέματος ἔκανε. 

Οἱ Θεολόγοι στὰ σχολεῖα πορεύονται καθένας ὅπως προαιρεῖται. Κάποιοι ἐξ ἀρχῆς ἀρνήθηκαν τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν καὶ συνεχίζουν νὰ διδάσκουν τὰ Θρησκευτικὰ ὅπως πέρυσι καὶ μὲ βάση τὰ βιβλία ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους οἱ μαθητές. Οἱ ἄμεσες καὶ ἔμμεσες ἀπειλὲς κάποιων Συμβούλων Θεολόγων πέφτουν στὸ κενό. Ἀλλὰ καὶ κάποιοι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀρχικὰ ξεκίνησαν νὰ διδάσκουν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τώρα τὰ ἐγκαταλείπουν, πιάνουν ξανὰ τὰ βιβλία γιατί πρέπει νὰ ὑπάρχει καὶ συγκεκριμένη ὕλη γιὰ διαγωνίσματα καὶ ἐξετάσεις στὸ τέλος τῆς χρονιᾶς στὰ Λύκεια. 

Ἐπιπλέον οἱ φωτοτυπίες τῶν θεολόγων στὰ σχολεῖα δὲν μποροῦν νὰ εἶναι καθημερινὸ φαινόμενο διότι οὔτε χρήματα ὑπάρχουν οὔτε ἡ ἀνοχὴ ἀπὸ τοὺς Διευθυντὲς τῶν σχολείων εἶναι ἀτελείωτη. Τέλος κάποιοι λίγοι κυριευμένοι ἀπὸ φόβο ἢ ἐμφορούμενοι ἀπὸ πνεῦμα προσαρμογῆς στὰ κελεύσματα τοῦ καιροῦ (καὶ τοῦ ΚΑΙΡΟΥ) συνεχίζουν μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων καταντώντας πλέον γραφικοί… 

Οἱ Σχολικοὶ Σύμβουλοι Θεολόγων στὴν συντριπτική τους πλειονότητα –ὑπάρχουν καὶ ἐξαιρέσεις εἴτε φανατικῶν ὑποστηρικτῶν τῶν νέων Προγραμμάτων εἴτε ἐκείνων ποὺ ἀσκοῦν ἐμπεριστατωμένη κριτικὴ -τηροῦν σιγὴν ἰχθύος. Ἔτσι κι ἀλλιῶς ὅλα τὰ τελευταῖα χρόνια ἦταν ἐξαφανισμένοι ἀπὸ τὰ σχολεῖα. Γιατί νὰ ἐμφανιστοῦν τώρα; 

Ἐκκρεμεῖ ἡ προσφυγὴ τῆς ΠΕΘ ἀλλὰ καὶ γονέων στὸ ΣτῈ γιὰ τὸ περιεχόμενο τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν. Δὲν λείπουν καὶ οἱ φωνὲς χριστιανῶν γονέων ποὺ σκέφτονται τὴν αἴτηση ἀπαλλαγῆς τῶν παιδιῶν τους ἀπὸ ἕνα πολυθρησκευτικὸ μάθημα ὅπως αὐτὸ ποὺ περιέχεται στὰ νέα Προγράμματα. 

Εἶναι διάχυτη μία αἴσθηση ὅτι τὸ τέλος τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν πλησιάζει μὲ εὐθύνη τῶν Θεολόγων ποὺ σχεδίασαν τὰ νέα Προγράμματα, μὲ τὴν πολιτικὴ ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, μὲ τὴν ἀνοχὴ καὶ τὴν ἐπαμφοτερίζουσα στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, μὲ τὴν ὑποχωρητικότητα τῶν Μητροπολιτῶν, μὲ τὴν ἀδράνεια τῆς μεγάλης πλειονότητας τῶν Θεολόγων ποὺ διδάσκουν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα. Ἅπαντες βέβαια ὑπολογίζουν σὲ πιθανὲς πολιτικὲς ἐξελίξεις ὅπως οἱ βουλευτικὲς ἐκλογές, σὲ μία ἀπόφαση τοῦ ΣτΕ ποὺ θὰ ἀνατρέπει τὰ δεδομένα, σὲ καθυστερήσεις τοῦ ΙΕΠ ποὺ εἶναι γνωστὲς λόγω προβλημάτων χρηματοδότησης καὶ ἀπορρόφησης κονδυλίων τοῦ ΕΣΠΑ ἢ λόγω ἄλλων παραγόντων ποὺ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ὑπολογίσει τὴ στιγμὴ αὐτή. 

Ἡ μόνη σταθερὴ παράμετρος ποὺ δὲν ἀλλάζει εὔκολα εἶναι ὅτι μέσα στὴν τάξη τὴν πρώτη καὶ τελευταία εὐθύνη γιὰ ὅσα διδάσκονται οἱ μαθητὲς ἔχει ὁ Θεολόγος, ὅπως καὶ κάθε ἄλλος ἐκπαιδευτικός. Σὲ αὐτὸν βρίσκεται τελικὰ τὸ κλειδὶ γιὰ τὴ διάσωση ἑνὸς μαθήματος χριστιανικῆς παιδείας. Ἀρκεῖ νὰ ἀρθεῖ καὶ ὁ ἴδιος στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς του. 

4 σχόλια:

 1. Όπως σαφώς αναφέρει η Θεόπνευστη Αγία Γραφή:

  Σε όσους αγαπούν τον Θεό, ΟΛΑ (ΟΛΑ, εκτός από την αμαρτία που διαπράττει ο ίδιος ο άνθρωπος), συνεργούν στο αγαθό.

  http://kaiomenivatos.blogspot.gr/2014/08/8-28.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. «Τη θλίψει υπομένοντες».

  Του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ.

  http://www.imkastorias.gr/index.php/o-mitropolitis/2013-09-10-09-20-52/apostolika-keimena/item/2005-ti-thlipsei-ypomenontes

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. «Τοις αγαπώσι τον Θεόν πάντα συνεργεί εις αγαθόν»

  http://orthodoxostypos.gr/%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%80%cf%8e%cf%83%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%8c%ce%bd-%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Χαίρετε,
  Αὐτό ποὺ θυμᾶμαι ἔχοντας διδάξει θρησκευτικὴ στὴν ἑλληνικὴ ἐκπαίδευση γιὰ πάνω ἀπὸ 25 χρόνια, τό 'πρόβλημα' μὲ τὸ 'μάθημα' δὲν εἶναι πρόβλημα τοῦ μαθήματος, ἀλλά πρόβλημα ἐκείνων ποὺ ὄχι μόνο δὲν θέλουν νὰ διδάσκεται τὸ μάθημα, ἀλλά οὔτε κἄν ἐπιθυμοῦν ν' ἀκοῦν γιὰ αὐτὸ ...ὀνομαστικὰ! Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει στὴν Ἑλλάδα, συμβάινει ἐδῶ καὶ πάνω ἀπὸ ...35 χρόνια! Ἡ δυσκολία γιὰ τὴ διδασκαλία τοῦ μαθήματος ξεκίνησε καὶ ἀπὸ συναδέλφους ἄλλων εἰδικοτήτων", οἱ ὁποίοι στὸ...ἄκουσμα καὶ μόνο τοῦ μαθήματος αντιμετώπιζαν τοὺς θεολόγους ὡς ...τεμπέληδες -στὴν καλύτερη περίπτωση- ἤ ὡς κάποιους ποὺ ...λούφαραν ἐπίσημα καὶ πληρώνονταν κιόλας...! Βέβαια, τὸ 'πρόβλημα' σχετικὰ μὲ τὸ μάθημα ἀφορᾶ καὶ τὴν ἄρχουσα ἐκκλησία (ὄχι τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ), μά καὶ τὶς θεολογικὲς σχολὲς! Ἀφ' ἑνὸς, ἡ ἄρχουσα ἐκκλησία ποτὲ δὲν ἀσχολήθηκε σοβαρὰ μὲ τοὺς θεολόγους, ποτέ δὲν ἐνέσκηψε στὶς ανάγκες τους, ποτέ δὲν ἄκουσε τὸν προβληματισμὸ τους. Αὐτὸ τοὺς ἐνδιέφερε ἦταν νὰ ...καταφέρουν νὰ χειροτονήσουν κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς, θεωρώντας πὼς ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ τελείωσαν τὴ θεολογικὴ, ἔ... ἔχουν καὶ κάποια πίστη καὶ θὰ μποροῦν νὰ μᾶς ...ἐξυπηρετοῦν καὶ ἐκ τὼν ...ἔσω! Ἀφ' ἑτέρου, οἱ θεολογικὲς σχολὲς μόνο θεολογικὲς σχολὲς δὲν εἶναι, ἀλλά σχολὲς λοιδορίας τοῦ δόγματος καὶ ἐπαρσιακῆς ἀφελότητος, ἐξυπηρετώντας συμφέροντα δικὰ τους καὶ σαφῶς ὄχι τῆς Εκκλησίας...!
  Θεωρώντας τὸ ζήτημα ὡς παλαιὸς ἐκπαιδευτικὸς τῆς δευτεροβάθμιας, και ἔχοντας διδάξει θρησκευτικὰ στὴ δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση τῆς Βρεταανίας, ἐπίπέδου GCSE καὶ A' Levels, ἔχω νὰ ὑποσημάνω ὅτι τὰ θρησκευτικὰ ὡς μάθημα μπορεῖ μὲν νὰ εἶναι ἐπιλεγόμενο, ΟΠΩΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ!, ὅσοι ὅμως τὸ ἐπιλέξουν ανεξαρτήτως χριστιανικῆς ὁμολογίας, ἤ θρησκεύματος, ἤ ἄλλης θρησκείας, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ διδάσκοντια ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: 1. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ, καθόσον ἐπίσημη θρησκεία εἶναι ἡ ἀγγλικανικὴ ἐκκλησίας, 2. το δόγμα στὸ ὁποῖο ἀνήκου]ν, ἤ τὸ θρήσκευμα, ἤ τὸ τὴ διαφορετικὴ θρησκεία τους. Τοῦτο σημαίνει ὅτι τὸ σύστημά τους ἀποτελεῖ παραγάγγας προτοτυπώτερο τοῦ δικοῦ μας, ἀναφοικὰ μάλιστα καὶ τὴν πολυποικιλότητα τῶν εγχειριδίων, περισσότερο ἐμπερισταμένων στὸ ἀντικείμενο καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς! Ἀπό πλευρᾶς μας αὐτὸ ποὺ δὲν ἔγινε ΠΟΤΕ, οὔτε καὶ ποτὲ ἔγινε συζήτηση σχετικὴ, ἦταν ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ νὰ ἔχουν θεματολογία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. Μία τέτοια προοπτικὴ θὰ ἄλλαζε κατὰ πολὺ τὰ πράγματα καὶ θὰ ἔθετε σὲ νέες βάσεις τὸν ἐν λόγῳ προβληματισμὸ. Δυστυχῶς, μία τέτοια προοπτικὴ δὲν ἄρχισε ἀκόμη νὰ προβληματίζει τοῦς ἰθύνοντες τοῦ χώρου! Θέλω νὰ ἐλπίζω []ως κάποια στιγμὴ κάτι τέτοιο θὰ μπορέσει νὰ γίνει ἐφικτὸ καὶ θεωρητικὰ ἀλλὰ καὶ ΠΡΑΚΤΙΚΑ!
  Σᾶς ευχαριστώ γιὰ τὴ φιλοξενία
  Δρ Γεώργιος Βαρβατσούλιας
  Θεολόγος
  Ψυχολόγος-Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής, Βρετανικό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.