8 Δεκ 2016

Πατριαρχείο Βουλγαρίας: «Κάποια κείμενα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης περιέχουν θέσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»!

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας κατὰ τή συνεδρίασή της στὶς 15 Νοεμβρίου 2016 μελέτησε τὸ κείμενο τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο καὶ προχώρησε σὲ δημοσίευση πολὺ σημαντικῶν θεολογικῶν παρατηρήσεων ἐπὶ τοῦ κειμένου αὐτοῦ*. Ἀκολούθως κατέληξε στὰ ἑξῆς συμπεράσματα: 
1. Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δὲν εἶναι οὔτε Μεγάλη οὔτε Οἰκουμενικὴ λόγω τῆς μὴ συμμετοχῆς σὲ αὐτὴν μίας σειρᾶς Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐξαιτίας ὀργανικῶν καὶ θεολογικῶν λαθῶν ποὺ ὑπῆρξαν κατὰ τὴν προετοιμασία της. 
2. Ἡ προσεκτικὴ μελέτη τῶν κειμένων ποὺ ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι κάποια ἀπὸ αὐτὰ περιέχουν θέσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴ δογματικὴ καὶ κανονικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα τῶν...
Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων.

3. Ἀπαιτεῖται περαιτέρω θεολογικὴ συζήτηση καὶ ἐπεξεργασία τῶν κειμένων ὥστε νὰ διορθωθοῦν ἢ νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ νέα ποὺ θὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. 
Ἡ Βουλγαρικὴ Ἐκκλησία ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο μέρος καὶ ζωντανὸ μέλος τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ὡς μέλος τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ τόσο ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας ὅσο καὶ οἱ Μητροπόλεις τοῦ Πατριαρχείου Βουλγαρίας στὸ ἐξωτερικὸ θὰ συνεχίσουν νὰ βρίσκονται σὲ ἀδελφική, εὐχαριστιακή, πνευματική, δογματικὴ καὶ κανονικὴ κοινωνία μὲ ὅλες τὶς ἄλλες τοπικὲς ὀρθόδοξες ἐκκλησίες - καὶ μὲ ὅσες συμμετεῖχαν στὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ μὲ ὅσες ἀπουσίασαν. Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι μία κοσμικὴ ὀργάνωση ἀλλὰ θεανθρώπινος ὀργανισμός. Δὲν ἐπηρεάζεται καὶ δὲν πρέπει νὰ ἐπηρεάζεται στὴ ζωή της ἀπὸ πολιτικὰ καὶ κοινωνικὰ συμφέροντα. Κεφαλὴ της εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος εἶναι «ἡ Ὁδὸς καὶ ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή». 
* Μερικές ἀπὸ τὶς παρατηρήσεις αὐτὲς θὰ δημοσιεύσουμε προσεχῶς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.