16 Δεκ 2016

Σύγκριση τῆς στάσεως τῆς Βουλγαρικῆς ἔναντι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης

Γράφει ὁ Λυκοργος Νάνης
ΕΥΓΕ σεβαστοὶ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας γιὰ τὴ σύνταξη καὶ κατάθεση στὴν ἐκκλησιαστικὴ παρεμβολὴ τοῦ μνημειώδους, ὁμολογιακοῦ αὐτοῦ κειμένου ποὺ ἀποπνέει τὸ ὀρθόδοξο ἄρωμα καὶ ὄχι τὴ δυσωδία τοῦ ἐπαράτου οἰκουμενισμοῦ.
Ἐὰν εἴχαμε σοβαρὲς θεολογικὲς σχολὲς στὴ χώρα μας καὶ ὄχι ἄντρα τοῦ οἰκουμενιστικοῦ συγκρητισμοῦ, ζηζιουλισμοῦ καὶ γιανναρισμοῦ καθὼς καὶ μίας γενικότερης καὶ εὐρύτερης ἐκτρωματικῆς καὶ μεταλλαγμένης θεολογίας ποὺ διαθέτουμε σήμερα τὸ θαυμάσιο καὶ ὑπέροχο αὐτὸ κείμενο θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε κορνιζαρισθεῖ καὶ ἀναρτηθεῖ σὲ περίποπτη θέση στοὺς τοίχους τῶν ὡς ἄνω σχολῶν, τοὺς ὁποίους καὶ θὰ κοσμοῦσε.
Ἐσεῖς, σεβασμιώτατοι, δὲν παραπέμψατε τὰ ἀνεκδιήγητα «συνοδικὰ» κείμενα...
τῆς Κρήτης σὲ ἐπιτροπές, ὅπως κάποιοι ἄλλοι συνεπίσκοποί σας, ἀλλὰ τὰ ἐξαποστείλατε καταλλήλως στὴ χωματερὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας. Ἐκεῖ δηλαδὴ ποὺ τοὺς ἀξίζει.

Ἀψηφήσατε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ δίκην παγκοσμίου χωροφύλακος τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας ἐνεργοῦν παπάτο ποὺ ἑδρεύει στὸ Βόσπορο διοργάνωσε τὴ συγκεκριμένη σύναξη μὲ τὸ στανιὸ καὶ σὲ συνεργασία μὲ ὑπερατλαντικὰ κέντρα ἐξουσίας καὶ ἐπιχειρεῖ κατὰ τρόπο ἐπιεικῶς ἀήθη νὰ τὴν ἐπιβάλλει, ἐπίσης μὲ τὸ στανιό, στὶς συνειδήσεις τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων.

Ἀποδείξατε ὅτι διαθέτετε τὴν ὀρθή, περὶ πανορθοδόξου ἑνότητος, ἀντίληψη ποὺ δὲν συνίσταται στὴν ἄκριτη ὁμοφωνία καὶ συμφωνία τῶν τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀλλὰ στὴν ἑνότητα ἐπὶ τῇ βάσει τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως καὶ τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν κανόνων.
Μὲ τὴν πεπαρρησιασμένη σας παρέμβαση διασώσατε τὸ κύρος τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος καὶ πληρώσατε ἀφάτου χαρᾶς τὸ ὀρθοφρονοῦν Ὀρθόδοξο ποίμνιο ὅπου γῆς.
Ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ χαίρει, ἐπίσης, καὶ ἀγάλλεται καὶ γιὰ τὸ γεγονός τῆς μὴ συμμετοχῆς τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τοῦ ψεύδους καὶ τῶν αἱρέσεων.

Σεβασμιώτατοι, μὲ τὴ συγκεκριμένη σας δήλωση βάλατε τὰ γυαλιὰ στοὺς ἐπισκόπους τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Δυστυχῶς γιὰ τὸ κύρος τῶν τελευταίων ἡ σύγκριση, ἀπὸ μέρους τοῦ πιστοῦ κλήρου καὶ λαοῦ, τῆς στάσεως τῶν δύο Ἐκκλησιῶν ἀπέναντι στὴν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου εἶναι ἀναπόφευκτη καὶ συντριπτικὴ σὲ βάρος τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ἡ ὁμολογιακὴ ἀπόφαση τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Βουλγαρίας διέσωσε τὴν ἐν τῇ πίστει ἑνότητά της.
Ἡ ἄφρων ἐνέργεια τῶν ἐπισκόπων μας πυροδότησε, ἤδη, τὴν ἔναρξη ἑνὸς νέου σχίσματος εἰς τὰ κὰθ ἠμᾶς.

"Ἐπροειδοποιήθησαν καὶ μολαταύτα ἐδολοφονήθη".
Τάδε ἔφη πρὸ 53 ἐτῶν πολιτικὸς ἀρχηγός, κοιμηθεῖς πρὸ πολλῶν ἐτῶν, ἐπὶ τῷ ἀκούσματι τῆς δολοφονίας βουλευτοῦ, ἀναφερόμενος στὴ στάση τῆς τότε ἀστυνομίας.
Κατ΄ ἀναλογίαν καὶ οἱ ποιμένες μας ἐδῶ καὶ καιρὸ ἔχουν προειδοποιθεῖ γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο μίας σειρᾶς ἐνάρξεων ἀποτειχίσεων ἐὰν δὲν ἐπιδείξουν τὸ ἀνάλογο αἴσθημα εὐθύνης καταδικάζοντας σαφῶς καὶ ἀπεριφράστως τὰ ἀπαράδεκτα κείμενα τοῦ Κολυμπαρίου.

Καὶ αὐτοὶ πῶς ἀνταποκρίθηκαν; Μὰ διὰ τοῦ «στρίβειν δι΄ ἐπιτροπῶν» φυσικά! «Παλιὰ καὶ δοκιμασμένη δουλειά»... (Ποιὸς δὲν θυμᾶται τὴν παρελκυστικὴ τακτική τῆς ἀλήστου μνήμης σεραφειμικῆς διοικήσεως στὸ θέμα τῶν δώδεκα ἐκπτώτων «ἱερωνυμικῶν» μητροπολιτῶν).
Ἀλήθεια, δὲν τοὺς συνέχει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνοχὴ τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἐξαντλήθηκε;
Θεωροῦν ὅτι μποροῦν νὰ «ξεγελάσουν» τὸν τελευταῖο παραπέμποντας τὸ ὅλο ζήτημα στὶς περιώνυμες καλένδες; Δὲν δολοφονεῖται, κατ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας;
Τί δὲ νὰ πεῖ κανεὶς καὶ γιὰ τὸ αἴσχιστο καὶ ψευδέστατο συνοδικὸ ἀνακοινωθὲν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἀπείρως θλιβερότερο γεγονός τῆς μὴ διορθώσεώς του παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις παρισταμένων ἱεραρχῶν ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὁποίων αὐτὸ κάθε ἄλλο παρὰ ἀποδίδει τὴν ἀλήθεια;

Ποῦ θὰ πάει αὐτὴ ἡ κατάσταση;
Δὲν θὰ βρεθεῖ ἕνας (ἀριθμὸς 1) ἱεράρχης νὰ διαχωρίσει τὶς εὐθύνες του; Νὰ φωνάξει δυνατά; Νὰ σκούξει; Νὰ χουιάξει; Καὶ ἂς τὸν κατηγορήσουν κάποιοι ἄλλοι σὰν «κεκράκτη». Καὶ τὸν π.Αὐγουστίνο τὸν χαρακτήρισαν ἔτσι κάποτε ἐν συνόδῳ ἀλλὰ ἐκεῖνος, ἑτοιμόλογος πάντοτε, τί τοὺς ἀπάντησε; Ὅτι, κατὰ Πλούταρχον, ἡ κραυγὴ ἐν ὥρᾳ κρισίμῳ (ὅπως αὐτὴ τὴ στιγμὴ) εἶναι σὰν τὴν ἄγκυρα γιὰ τὸ κινδυνεῦον πλοῖο.
Ἐν ἀνάγκη νὰ ὑποβάλλει τὴν παραίτησή του σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὰ ὅσα συμβαίνουν! Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι πρὸ 37 ἐτῶν κοιμηθεῖς, ἤδη, ἱεράρχης ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του γιὰ ζήτημα ὄχι Ὀρθοδόξου Δόγματος ἀλλὰ Ἤθους, τουτέστιν γιὰ τὸ λεγόμενο αὐτόματο διαζύγιο! Ἐνῶ τώρα πρόκειται γιὰ θέμα Πίστεως!
Δὲν θὰ βρεθεῖ κανεὶς νὰ μιμηθεῖ τοὺς ἀγωνιστὲς μητροπολίτες Ἐλευθερουπόλεως, Φλωρίνης καὶ Παραμυθίας διακόπτοντας τὸ μνημόσυνο τοῦ δυνάμει τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν κανόνων καθαιρετέου πατριάρχη Βαρθολομαίου γιὰ τὰ ὅσα φρικώδη ὁ τελευταῖος ἔχει δηλώσει καὶ πράξει;

Γιατί αὐτὴ ἡ ραστώνη, ἡ δειλία, ὁ ἐφησυχασμός, ὁ ὑπολογισμὸς καὶ ἡ σκοπιμότητα, ἡ διπλωματικὴ διάθεση, ὁ καιροσκοπισμός;
Γιατί αὐτὴ ἡ στρεβλὴ περὶ ἑνότητος ἀντίληψη, ἡ ὁποία, ἐνδεχομένως, διέπει τὴ συλλογιστικὴ ἐνίων καλοπροαίρετων ἐπισκόπων, πού παραλύει κάθε ζωηρὴ ἀγωνιστικὴ διάθεση;
Θὰ ξυπνήσει, ἄραγε, κανεὶς ἐπιτέλους;

2 σχόλια:

 1. Είπε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης:

  Ο Πάπας (Ρώμης) που θα ζει στον καιρό του Αντιχρίστου, θα είναι το "δεξί χέρι" του Αντιχρίστου.

  * * *

  Το θηρίο με τα ΔΥΟ ΚΕΡΑΤΑ που αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, και το οποίο θηρίο θα βοηθήσει έντονα και ενεργά τον άνθρωπο Αντίχριστο, είναι ο Πάπας Ρώμης εκείνης της εποχής.
  Τα ΔΥΟ ΚΕΡΑΤΑ, συμβολίζουν τη ΔΙΠΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑ (πολιτική και εκκλησιαστική) του Πάπα Ρώμης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από το προσωπικό Ιστολόγιο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβροσίου.

  Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ.
  ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ!
  ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΚΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟΥ ΑΞΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

  http://mkka.blogspot.gr/2016/12/blog-post_19.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.