21 Νοε 2016

H ἐπίσκεψη Ὀμπάμα στὴν Ἑλλάδα

Ἡ πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα ἔδειξε γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ τὴν ἐλαφρότητα καὶ τὸν ξεπεσμό μας. Ὁ πρωθυπουργός μας, ὁ πρῶτος «ἀριστερός», στεκόταν σὰν βρεγμένο γατάκι μπροστὰ στὸν ἐκπρόσωπο τῆς ὑπερδύναμης, ἡ ὁποία δὲν παύει ἀπὸ τοῦ νὰ σπέρνει πολέμους καὶ συμφορὲς σὲ μεγάλη ἔκταση τοῦ πλανήτη. Ἀσφαλῶς θὰ αἰσθανόταν ἀμήχανος, καθὼς ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶχε στραμμένο τὸ βλέμμα ἐπάνω στὸν πρωθυπουργὸ τῆς «ὑπερήφανης» χώρας μας! Ἡ πρώτη συνάντηση τῶν ἀνδρῶν στὸν «Λευκὸ οἶκο», πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκλογικὴ ἐπικράτηση τοῦ κυβερνῶντος κόμματος στὶς ἐκλογές, ἔγινε μακριὰ ἀπὸ τὰ ἀδιάκριτα βλέμματα τοῦ πλήθους. Ἀσφαλῶς τότε ἡ θέση τοῦ ἀκούοντος, διότι εἶναι εὔκολο νὰ ἐννοήσομε ποιὸς ὑπῆρξε ὁ ὁμιλῶν, ἦταν πολὺ πιὸ ἄνετη.
Οἱ δημοσιογράφοι καὶ οἱ σχολιαστὲς γιὰ μία ἀκόμη φορᾶ παραμυθίασαν τὸν λαό μας μὲ ἐνθουσιώδεις σχολιασμοὺς τῆς ὁμιλίας τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου καὶ προσφορὰ ἐλπίδων, ποὺ ἀναδύονται ἀπὸ τὶς δῆθεν ὑποσχέσεις του γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπὸ τὴν κρίση μὲ τὴν ἐλάφρυνση τοῦ χρέους. Φάνηκαν νὰ ἀγνοοῦν ὅτι ὁ Ὀμπάμα παραδίδει τὴν ἐξουσία στὸν νεοεκλεγέντα πρόεδρο σὲ....
διάστημα ἑνὸς διμήνου. Καὶ ὁ λαὸς κολακεύτηκε καὶ ἔδειξε ἄκριτα ὑπερβολικὴ αἰσιοδοξία γιὰ τὴν εὐοίωνη προοπτική τς χώρας μας λησμονώντας τὸ πλῆθος τῶν κολακιῶν ξένων ἡγετῶν κατὰ τὸ παρελθὸν καὶ τὰ ἐπακόλουθα ὀδυνηρὰ γιὰ τὴ χώρα μας συμβάντα μὲ ἐνέργειές τους.
Ἡ ὁμιλία τοῦ προέδρου ἦταν πολὺ καλὴ καὶ πολὺ προσεγμένη. Κατ’ αὐτὴν προβλήθηκαν ἀρκούντως οἱ ἱκανότητές του. Ὁμίλησε ἀπὸ στήθους ἐπὶ ὥρα μὲ εἱρμὸ καὶ σοβαρότητα, ἀλλὰ καὶ μὲ τρόπο ποὺ κολάκευσε τὸ ἐθνικό μας φιλότιμο, ἑνὸς λαοῦ, ποὺ τὸ πλῆθος τῶν ἀποδομητῶν τῆς ἱστορίας μας μὲ ἐξέχουσες θέσεις στὴν πολιτικὴ ζωή, στὰ πανεπιστήμια καὶ στὸν χῶρο τῆς διανόησης ἐπιχειροῦν νὰ ἐμποτίσουν μὲ φίλτρα λήθης τῆς ἐθνικῆς του καταγωγῆς, ἐνῶ στὸ νεοαπαγές, σὲ σχέση μὲ τὴν μακραίωνη ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους, ἔθνος τῶν ΗΠΑ ἐπιχειρεῖται ἡ μὲ κάθε τρόπο ἐθνικὴ ἐνδυνάμωση στὴ βάση τοῦ πολὺ φθηνοῦ «ἀμερικανικοῦ ὀνείρου» τῆς εὐμάρειας δηλαδή, ἡ ὁποία ὄντως ἔχει ἐπιτευχθεῖ κατὰ τὴν μεταπολεμικὴ περίοδο, εὐμάρειας, ἡ ὁποία εἶναι ποτισμένη μὲ τὸν ἱδρώτα καὶ τὸ αἷμα πλήθους λαῶν!
Ὁ Ὀμπάμα ἀποχαιρετᾶ τὴν πολιτικὴ γιὰ νὰ στραφεῖ σὲ ἄλλες ἐπικερδεῖς ἀσχολίες. Τὰ ἀπομνημονεύματά του θὰ μοσχοπωληθοῦν καὶ οἱ προσκλήσεις γιὰ ὁμιλίες σὲ πανεπιστήμια θὰ διαδέχονται ἡ μία τὴν ἄλλη. Ποιὸς θὰ ἀποτιμήσει ὅμως τὸ ἔργο του, ὥστε νὰ ἐξαχθεῖ τὸ συμπέρασμα, ἂν ἡ πολιτικὴ του ὑπῆρξε ἐπιτυχημένη, πρὸς ὄφελος δηλαδὴ τοῦ ἀμερικανικοῦ, τουλάχιστον, λαοῦ. Θὰ εἴμασταν ἐξωπραγματικοὶ ἰδεαλιστές, ἂν πιστεύαμε ὅτι τὸ συμφέρον τοῦ λαοῦ αὐτοῦ συμπίπτει μὲ τὰ συμφέροντα τῶν ἄλλων λαῶν, ὕστερα ἀπὸ τὰ ὅσα γράψαμε πιὸ πάνω.  Ὁ Ὀμπάμα ἄσκησε τὴν προεδρία τῶν ΗΠΑ ἐπὶ ὀκταετία. Ἃς θυμηθοῦμε κάποιες ἀπὸ τὶς προεκλογικές του ὑποσχέσεις πρὸς τὸν λαό του. Στὸ ἐσωτερικὸ θὰ φρόντιζε γιὰ τὴν ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη ἑκατομμυρίων ἀνασφαλίστων πολιτῶν. Ἐκεῖνο ποὺ βλέπουμε νὰ ἐπικρατεῖ εἶναι ἡ μίμηση τοῦ ἀμερικανικοῦ προτύπου ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, οἱ ὁποῖες, ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη στρέφουν τὴν πλάτη πρὸς τὸ κοινωνικὸ κράτος. Μάλιστα στὴ χώρα μας ἐπὶ πρώτης «ἀριστερῆς» κυβερνήσεως ἑτοιμάζεται ὁ ἐνταφιασμὸς τοῦ ἐθνικοῦ συστήματος ὑγείας, τὸ ὁποῖο παρέδωσαν ἑτοιμοθάνατο οἱ προασκήσαντες τὴν ἐξουσία!
Ἡ κυβέρνηση Ὀμπάμα θὰ φρόντιζε ἐπίσης γιὰ τὸν τερματισμὸ κάποιων πολέμων ποὺ εἶχαν ἐξαπολύσει προκάτοχοί του καὶ τὴ βελτίωση τῶν σχέσεων μὲ χῶρες ἔναντί των ὁποίων εἶχε καλλιεργηθεῖ ψυχροπολεμικὸ κλίμα. Ἀσφαλῶς καὶ αὐτὸ θὰ ἦταν κίνηση εὐεργετικὴ ὄχι μόνο πλήθους ἄλλων λαῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ, ὁ ὁποῖος ἐπιβαρύνεται οἰκονομικὰ καὶ μὲ αἷμα ἀπὸ τὶς συρράξεις, τὶς ὁποῖες ἐπιδιώκουν οἱ παραγωγοὶ καὶ οἱ ἔμποροι ὅπλων. Ὑποσχέθηκε ἀκόμη ὅτι θὰ ἔκλεινε καὶ τὸ στρατόπεδο τοῦ Γκουαντάναμο, γιὰ τὸ ὁποῖο, ἂν καὶ δὲν ἔχουμε σαφεῖς πληροφορίες, μικρὴ εἶναι ἡ ἀμφιβολία ὅτι πρόκειται γιὰ κολαστήριο, κατ’ ἀναλογία πρὸς τὰ ναζιστικὰ καὶ σταλινικὰ ἢ ἀκόμη χειρότερο, δηλαδὴ «ἐπιστημονικότερο»! Ἔχοντας στὰ χέρια τῆς τὶς ἐξαγγελίες καὶ ὄχι τὰ πεπραγμένα τοῦ προέδρου, ἡ ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ βραβείου Nobel εἰρήνης ἔσπευσε νὰ τοῦ τὸ ἀπονείμει ἅμα τὴ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του κατὰ τὴν πρώτη προεδρία, εὐτελίζοντας στὸ ἔπακρο τὸν θεσμὸ ἢ καθησυχάζοντάς μας μὲ τὴ σκέψη ὅτι μετὰ τὸν Κίσιγκερ, σ’ ὁποιοσδήποτε ἀπονεμηθεῖ, ἀσφαλῶς αὐτὸς θὰ εἶχε κάτι καλύτερο νὰ ἐπιδείξει στὴ σταδιοδρομία του ὑπὲρ τῆς εἰρήνης ἀπὸ τὸν πρώην ὑπουργὸ ἐξωτερικῶν των ΗΠΑ. Τώρα ὁ Ὀμπάμα μᾶς ἀποχαιρετᾶ ἔχοντας στὸ «ἐνεργητικό» του τὴν ἐπιδείνωση τῆς κατάστασης στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴ Βόρεια Ἀφρική, ὅπου τρεῖς χῶρες, Ἰράκ, Συρία καὶ Λιβύη ἔχουν καταρρεύσει ὑπὸ τὰ συντονισμένα πλήγματα τῶν νατοϊκῶν δυνάμεων καὶ ἑνὸς στρατοῦ μισθοφόρων δολοφόνων, οἱ ὁποῖοι προβάλλονται, μὲ ἀρκετὴ καθυστέρηση, ὡς φανατικοὶ ἰσλαμιστές, ἐνῶ εἶναι πλέον γνωστὴ ἡ οὐσιαστικὴ συμβολὴ στὴν συγκρότηση, ἐκπαίδευση, ἐξοπλισμὸ καὶ ἀποστολή τους στὶς κατεστραμμένες χῶρες τῶν ΗΠΑ καὶ τῶν συμμάχων της στὴν περιοχή, Σ. Ἀραβίας, Ἐμιράτων καὶ Τουρκίας. Ἀποκαλυπτικὴ εἶναι ἡ φωτογραφία ἀπὸ τὴ συνάντηση τοῦ γερουσιαστοῦ Μακκαίην μὲ ἡγέτες τοῦ ISIS, ἡ ὁποία προβλήθηκε ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ CNN!
       Ὅσο γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ Ὀμπάμα πρὸς τὰ ἐθνικά μας δίκαια, γιὰ τὰ ὁποῖα ἀπαξιοῦν νὰ συζητήσουν οἱ «δημοκρατικὲς» δυνάμεις τῶν ποικίλων διεθνιστῶν, ὑπενθυμίζω ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ ἀσθενέστατοι γείτονές μας στὴ Βαλκανική, Ἀλβανία καὶ ΠΓΔΜ, μᾶς λοιδωροῦν καὶ ἐκδηλώνουν σαφῆ ἐχθρικὴ ἔναντί μας στάση. Καὶ γιὰ μὲν τὴν πρώτη χώρα ἐπιχειρηματολογοῦν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ «ναὶ σὲ ὅλα» τονίζοντας ὅτι βρίσκεται αὐτὴ ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς νεοοθωμανικῆς Τουρκίας, γιὰ τὴ δεύτερη ὅμως σιωποῦν, ἂν καὶ γνωρίζουν ὅτι ἡ Βαλκανικὴ στὸ σύνολό της βρίσκεται ὑπὸ τὴν κυριαρχία τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες ἔχουν τεθεῖ ἀπὸ μακροῦ στὴν ὑπηρεσία τοῦ παγκοσμιοποιημένου κεφαλαίου. Συνεπῶς τὰ βόρεια σύνορά μας ἔκλεισαν ὄχι ἐπειδὴ τὸ ἐπιθυμοῦσε ἡ Οὐγγαρία, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἔδωσε ἐντολὴ ἡ Οὐάσιγκτον, ὑπηρετώντας τὰ σχέδια τῶν τραπεζιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὁρίσει «βαλκανιάρχη» τὸν Σόρος, τὸν ἐκλεκτὸ πλήθους ΜΚΟ μὲ «θαυμαστὸ» ἔργο (!) καὶ πολλῶν «προοδευτικῶν». Καὶ γιὰ νὰ μὴν ἀφήσουμε νὰ αἰωροῦνται τὰ γραφόμενα ὡς φαντασιώσεις, ὑπενθυμίζουμε ὅτι σὲ πρόσφατο ἄρθρο γράψαμε τὴν πληροφορία, μέσω τοῦ διαδικτυακοῦ τόπου WikiLeaks, γιὰ τὴ συγκρότηση τῆς πρώτης (καὶ ἀσφαλῶς καὶ τῆς δεύτερης) κυβέρνησης Ὀμπάμα καθ’  ὑπόδειξη τῶν τραπεζικῶν κύκλων. Καὶ οἱ τραπεζίτες δὲν ἀνήκουν σὲ ἄλλο κύκλωμα ἀπ’ ἐκεῖνο ποὺ ἐλέγχει τὴν παγκόσμια ἀγορὰ πετρελαίου καὶ τροφίμων καὶ ἐκεῖνο ποὺ παράγει καὶ διακινεῖ ὁπλικὰ συστήματα τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Γι’  αὐτὸ καὶ εἶναι τὸ κύκλωμα ποὺ ἐντέλλεται νὰ διεξάγονται πόλεμοι, ἀσφαλῶς γιὰ τὸ καλὸ ὄχι κάποιου λαοῦ, ἀκόμη καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ, ἀλλὰ γιὰ τὴ συσσώρευση καὶ ἄλλου πλούτου στὶς τράπεζές τους. Αὐτὸ εἶναι ποὺ πιέζει νὰ «ἐπιλυθεῖ» τὸ κυπριακὸ ζήτημα σὲ βάρος τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Κάποιοι, παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις, ἐξέφρασαν συγκρατημένη αἰσιοδοξία ὅτι μπορεῖ ὁ ἀπρόβλεπτος Τρὰμπ νὰ ἐπιτύχει σὲ τομεῖς ποὺ ἀπέτυχε ὁ Ὀμπάμα. Σὰν νὰ εἶναι αὐτὸς ἀπρόβλεπτος ἀκόμη καὶ στοὺς τραπεζίτες! Οἱ ἄνθρωποι ὅμως οἱ στερημένοι ἀπὸ τὴν θεία ἐλπίδα, ἔχουν ἀπόλυτη τὴν ἀνάγκη τῆς ἐνδοκοσμικῆς ἐλπίδας. Καὶ αὐτὴ μπορεῖ νὰ θεμελιωθεῖ στὸ μέλλον, τὴν μόνη ὑπερβεβαιότητα τῶν ἀνθρώπων χωρὶς Θεό, ὅπως γράφει μὲ δόση ὑπερβολῆς ὁ Ἀλμπὲρ Καμύ! Δὲν ἀπομένει νὰ δοῦμε νὰ λαμβάνει καὶ ὁ Τρὰμπ προκαταβολικά το βραβεῖο Nobel εἰρήνης.
«ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»        

1 σχόλιο:

  1. Η Ελλάδα κατάντησε ξέφραγο αμπέλι..

    Μιλά ο Στρατηγός ε.α. Γεώργιος Αϋφαντής.

    https://www.youtube.com/watch?v=21znnB-SYUo

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.