20 Οκτ 2016

Πρέπει νὰ δεχόμαστε τὸ αὐτομαστίγωμα στὸν Πειραιά;

Γράφει  Χριστίνα Ταχιάου
Ὁμολογῶ ὅτι ἀγνοοῦσα πὼς ἀπὸ τὸ 1978 Σιίτες Μουσουλμάνοι αὐτομαστιγώνονται στὸν Πειραιὰ προκειμένου νὰ γιορτάσουν τὴν Ἀσούρα, νὰ τιμήσουν τὴ μνήμη τοῦ μάρτυρά τους. Προφανῶς ὅσες φορὲς εἶχε τύχει στὸ παρελθὸν νὰ δῶ κάποια σχετικὴ εἴδηση, θεώρησα ὅτι ἀφοροῦσε τὸ Ἰρᾶν ἢ κάποια ἄλλη μουσουλμανικὴ χώρα καὶ τὸ προσπέρασα, ὅπως κάνω κι ὅταν ἀκούω γιὰ σταύρωση μὲ ἀληθινὰ καρφιὰ Χριστιανῶν στὶς Φιλιππίνες. Φέτος, ὅμως, ἦταν τέτοιος ὁ βομβαρδισμὸς μὲ εἰκόνες στὴν τηλεόραση καὶ τὰ site, ποὺ θέλοντας καὶ μὴ ἔμαθα ὅτι τόσο στὸν Πειραιὰ ὅσο καὶ σὲ ἄλλες ἑλληνικὲς πόλεις τηρεῖται τὸ «ἔθιμο» αὐτό.
Δὲν ξέρω πόσοι θὰ ἤθελαν νὰ πέσουν στὸ δρόμο ἐπάνω σε μιὰ πομπὴ ὅπου πετάγονται τὰ αἵματα ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ξεσκίζουν σὲ κοινὴ θέα τὶς σάρκες τους. Κάπου διάβασα ὅτι δὲν τοὺς ὑποχρεώνει ἡ θρησκεία τους νὰ αὐτομαστιγώνονται μὲ τέτοια ἔνταση, ἀλλὰ οἱ ἴδιοι θέλουν καὶ τὸ κάνουν. Κάποιος μὲ πληροφόρησε ὅτι τὸ ἔθιμο αὐτὸ δὲν εἶναι Σιιτικό, ἀλλὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν νοτιοανατολικὴ Ἀσία. Λίγο μὲ ἐνδιαφέρει αὐτό. Ὅποιος κι ἂν τὸ κάνει, τὸ θέμα μου εἶναι ἐὰν πρέπει νὰ ἀποδεχόμαστε ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ λαμβάνει χώρα σὲ κοινὴ θέα στοὺς δρόμους τῶν ἑλληνικῶν πόλεων. Μιὰ ἀπόπειρα ἀπαγόρευσης θὰ προσέκρουε στὴν καταπάτηση τοῦ ἀτομικοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας;
Ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία θεωρεῖται ὡς....
μιὰ εἰδικότερη μορφὴ ἐλευθερίας τῆς γνώμης καὶ τῆς ἐν γένει πνευματικῆς ἐλευθερίας, συνιστᾶ ἀτομικὸ δικαίωμα καὶ προστατεύεται τόσο ἀπὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας ὅσο καὶ ἀπὸ τὶς διεθνεῖς συμβάσεις ἀλλὰ καὶ τοὺς γενικῶς παραδεδεγμένους κανόνες τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη, ἐνῶ ἡ ἀναγνώριση θρησκευτικοῦ δικαιώματος προστατεύει καὶ τὴ λατρεία. Μὲ τὸν ὄρο «λατρεία» προσδιορίζεται ἐκείνη ἡ μορφὴ συμπεριφορᾶς καὶ ἐνεργειῶν τοῦ ἀτόμου ποὺ σύμφωνα μὲ τὴν προσωπικὴ κρίση καὶ τὸ δόγμα πίστεως ἐκδηλώνει ἐξωτερίκευση στὸ θεῖο.
Ἡ ἔννοια «δημόσια τάξη» δὲν εἶναι ἀόριστη. Εἶναι δικαιϊκὴ ἔννοια καὶ σημαίνει ὅτι ἡ κοινωνία ἔχει συνάψει κάποιους κανόνες συμβίωσης προκειμένου νὰ ὑπάρχει ἁρμονικὰ
Πῶς ἀσκεῖται ἡ λατρεία καὶ ὑπάρχουν ὅριο καὶ κανόνες σὲ αὐτήν; Μὲ τὴν παράγραφο 3 τοῦ ἄρθρου 13, τὸ Σύνταγμα ὁρίζει τὸν τρόπο ἄσκησης τῆς λατρείας. «Κάθε γνωστὴ θρησκεία εἶναι ἐλεύθερη καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴ λατρείας τῆς τελοῦνται ἀνεμπόδιστα ὑπὸ τὴν προστασία τῶν νόμων. Ἡ ἄσκηση τῆς λατρείας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ προσβάλλει τὴ δημόσια τάξη ἢ τὰ χρηστὰ ἤθη», εἶναι ἡ διατύπωση.
Τί εἶναι ἡ δημόσια τάξη καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη; Πολλοὶ στὴ χώρα μας θὰ χλευάσουν τὶς ἔννοιες αὐτὲς καὶ θὰ σπεύσουν νὰ ἀποφανθοῦν ὅτι στὴν πραγματικότητα ὅποιος ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὸ αὐτομαστίγωμα ἐνοχλεῖται ἐπειδὴ –καὶ καλὰ- προσβάλλεται ἡ αἰσθητική «του μικροαστούλη». Δὲν εἶναι, ὅμως, ζήτημα αἰσθητικῆς. Ἡ ἔννοια «δημόσια τάξη» δὲν εἶναι ἀόριστη. Εἶναι δικαιϊκὴ ἔννοια καὶ σημαίνει ὅτι ἡ κοινωνία ἔχει συνάψει κάποιους κανόνες συμβίωσης προκειμένου νὰ ὑπάρχει ἁρμονικά. Εἶναι τὸ σύνολο τῶν θεμελιωδῶν πολιτικῶν, κοινωνικῶν, οἰκονομικῶν καὶ ἠθικῶν ἀρχῶν καὶ ἀντιλήψεων ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν Ἑλλάδα σὲ συγκεκριμένη χρονικὴ στιγμή. Σὲ αὐτὴν τὴ γενικὴ ἔννοια τῆς δημόσιας τάξης περιλαμβάνονται καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη, δηλαδὴ οἱ θεμελιώδεις, γενικὲς καὶ βασικὲς ἀντιλήψεις γιὰ τὴν ἠθική.
Μὲ βάση ὅλα τα παραπάνω, δικαιολογεῖται ἡ προστασία τῆς συνήθειας τοῦ αὐτομαστιγώματος ἀνθρώπων στοὺς δρόμους, στὸ πλαίσιο τῆς λατρευτικῆς ἄσκησης τῶν καθηκόντων τους σὲ μιὰ χώρα στὴν ὁποία ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία ἀπολαμβάνει προστασίας ἀπὸ τὸ Σύνταγμα; Σύμφωνα μὲ ἀπόψεις νομικῶν, φυσικὰ καὶ δὲ δικαιολογεῖται, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε ἴσως νὰ παρέμβουν οἱ ἀρχές. Ἐδῶ, τώρα, ἔρχεται ἕνα σοβαρὸ πρόβλημα.
Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἐπὶ δεκαετίες ἔχουμε ἀποφύγει νὰ ἀντιμετωπίσουμε, ὡς κράτος καὶ ὡς κοινωνία, κατάματα τὴν ὕπαρξη μουσουλμάνων στὴν Ἑλλάδα. Ἐξαντλήσαμε κάθε πιθανὸ καὶ ἀπίθανο περιθώριο καθυστέρησης στὴν κατασκευὴ μουσουλμανικοῦ νεκροταφείου καὶ τζαμιοῦ, κάτι ποὺ ἀποτελεῖ νομικὴ ὑποχρέωση ἀπορρέουσα ἀπὸ διεθνεῖς συμβάσεις. Ἀδιαφορήσαμε γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ μουσουλμάνοι τῆς Ἀθήνας ἢ τῆς Θεσσαλονίκης πρέπει νὰ μεταφέρουν τοὺς νεκρούς τους στὴ Θράκη γιὰ νὰ τοὺς θάψουν. Ἐπιπλέον, ἔχοντας στὴν πλάτη μᾶς τὸ βαρὺ πρόβλημα τοῦ Προσφυγικοῦ, στεκόμαστε μὲ ἀμηχανία σὲ ὁτιδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ ἀνοίξει συζήτηση σχετικὴ μὲ τὸ δικαίωμα τῶν μουσουλμάνων στὴν ἄσκηση τῆς λατρείας τους. Ἀποστρέφοντας τόσα χρόνια το βλέμμα ἀπὸ τὴ διευκόλυνση τῶν μουσουλμάνων στὴν ἄσκηση τοῦ θρησκευτικοῦ τους δικαιώματος, εἶναι πιὸ βολικὸ νὰ τὸ κλείσουμε ἀπέναντι στὸ ἀποτρόπαιο «ἔθιμο» τοῦ αὐτομαστιγώματος. Ποιὸς νὰ τολμήσει νὰ ἀνοίξει ζήτημα χωρὶς νὰ κινδυνέψει νὰ καεῖ ἀπὸ κάτι τόσο φλέγον;
Μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση ἡ σιωπὴ στὸ facebook σχετικὰ μὲ τὸ αὐτομαστίγωμα στὸν Πειραιά. Οὔτε κραυγές, οὔτε χαρακτηρισμοί, ἐλάχιστοι ὅσοι τολμήσαμε νὰ ἀρθρώσουμε μιὰ κουβέντα -δειλὰ δειλά, γιατί καραδοκοῦν οἱ πρόθυμοι νὰ ἐπιρρίψουν «ἰσλαμοφοβία» καὶ «ρατσισμό». Εἶναι γνωστὸ ἔτσι κι ἀλλιῶς ὅτι ὁ δημόσιος διάλογος πάσχει κι ὅτι σημασία ἔχει νὰ ὑποστηρίζεις στρατόπεδο, ὄχι νὰ προσπαθεῖς νὰ δεῖς τὴν εἰκόνα ὡς ἔχει καὶ νὰ προτείνεις λύσεις.
Γι’ αὐτό, ἐξάλλου, ζοῦμε σὲ μιὰ χώρα στὴν ὁποία κάθε Δεκαπενταύγουστο διαβάζουμε δεκάδες ἄρθρα ποὺ λοιδοροῦν «τὶς γριὲς στὴν Τῆνο» ἐπειδὴ προσβάλλουν τὴν αἰσθητική τους καὶ κανένα ποὺ νὰ ἀναφέρεται στὴν προσβολὴ τῆς δημόσιας τάξης καὶ τῶν χρηστῶν ἠθῶν ἀπὸ ἐκείνους ποὺ αὐτομαστιγώνονται στὸν Πειραιά.
protagon

**** Ὡς διαχειριστὲς τοῦ Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ δὲν ἀποδεχόμαστε τὸ σύνολο τῶν θέσεων τῆς κ. Ταχιάου. Τὸ δημοσιεύσαμε γιὰ τὸν προβληματισμὸ ποὺ θέτει...

9 σχόλια:

 1. Τα δώρα της παγκοσμιοποίησης που τόσο πολύ υμνούνται από όλα τα μέσα ενημέρωσης ώστε να εμπεδωθούν αποτελούν κι αυτές οι σκηνές. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο,ακόμη δεν είδαμε τίποτα. Ο Χριστός δεν αρέσει,απορρίπτεται. Όταν οι άνθρωποι τον μαστίγωναν εκείνος τους ευλογούσε,εμείς προτιμάμε να μας μαστιγώνουν τα πάθη και οι δαίμονες ή να αυτομαστιγώνουμε τον εαυτό μας προς χάριν κάποιου που τον θεωρούμε μεγάλο. Τον πραγματικά μεγάλο που δε θέλει κανένας άνθρωπος να μαστιγώνεται δεν τον θέλουμε, η μάστιγα της συσκότισης,το μαστίγιο του πονηρού για να χάσουμε την αιώνια ζωή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στήν πατρίδα τους νά πάνε νά τά κάνουν αύτά !!Ὂἱ βάρβαροι,σκοτεινοί,ἐμπαθεῖς ἄνθρωποι !!
  Καί ἄς βρεθεῖ κάποιος δικός τους νά τούς φέρει εἰς ἀνθρώπινον ἐαυτόν.....
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όχι μη μιλάς έτσι,εμείς τους βλέπουμε ως βάρβαρους και εμπαθείς,αυτοί όμως πιστεύουν ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό. Είναι σε ποιά θέση και σε ποιό επίπεδο στέκει κανείς,πώς τα βλέπει και πώς τα αντιλαμβάνεται. Ο χριστιανός δε κατανοείται από έναν υλιστή,ο συνειδητός χριστιανός βαδίζει κατά πνεύμα,ο υλιστής βαδίζει κατά σάρκα,πού να συναντηθούν; Δε πρόκειται πουθενά να συναντηθούν. Συναντώνται όταν υπάρξει προαίρεση,διάθεση συνάντησης εκείνου που αρνείται το πνεύμα το οποίο κουβαλάει κι εκείνος αλλά βαδίζει μόνο με τη σάρκα και την εξυμνεί. Γιατί και ο κατά πνεύμα άνθρωπος φέρνει σάρκα αλλά δε βαδίζει κατά σάρκα,ούτε την αρνείται γιατί είναι το όχημα της ψυχής του. Εν τω μεταξύ αν ο Χριστός απουσιάζει πώς θα φωτιστεί ο σκοτισμένος; Δε λέμε σε μια προσευχή Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζων πάντα άνθρωπον εις τον κόσμον κλπ, αν δεν τον δεχόμαστε πώς να μας φωτίσει,μένουμε στο σκοτάδι όταν κλείνουμε τα μάτια μας και σφραγίζουμε τα αφτιά μας. Ο μικρός σπόρος σπέρνεται στο χωράφι του καθένα μας,πόσοι όμως αυτό το σπόρο τον καλιεργούμε για να φυτρώσει,να μεγαλώσει,να βγάλει βαθιές ρίζες,να απλώσει κλαδιά; Εμείς θέλουμε ένα Χριστό έτοιμο,μεγαλωμένο,χωρίς κόπους Αλλά ο Χριστός γεννιέται,ανδρώνεται μέσα μας λίγο -λίγο αν τον δεχτούμε και αγωνιζόμαστε κάθε μέρα κάθε ώρα να του μοιάσουμε. Αν δεν τον δεχόμαστε αυτός δεν έρχεται,είναι πολύ διακριτικός ο Θεός με τον άνθρωπο.

   Διαγραφή
  2. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ21 Οκτωβρίου 2016 - 12:26 μ.μ.

   @ ανώνυμος 5:33 :

   Δηλαδή τι ακριβώς μας λες ;;

   Ότι εάν έχουμε "προαίρεση" μπορούμε να...συναντηθούμε με αυτούς τους βαρβάρους ;;

   ΟΧΙ αγαπητέ μου.

   ΔΕΝ είμαστε υποχρεωμένοι να "συναντηθούμε" με τον οποιονδήποτε βάρβαρο.

   Εδώ είναι η Ορθόδοξη Ελλάδα και δεν υπάρχει χώρος για έθιμα και συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν με τα δικά μας χρηστά ήθη.

   Δεν μας ενδιαφέρει εάν αυτοί "νομίζουν" ότι κάνουν το σωστό.

   Να πάνε στις χώρες τους να τα κάνουν...ΟΧΙ ΕΔΏ !!

   ΥΓ - Αυτά που αναφέρεις για τον Χριστό που ανδρώνεται μέσα μας, τι σχέση έχουν με το θέμα της αναρτήσεως ;;

   Διαγραφή
  3. Ο Χριστός αγαπητέ ενσαρκώθηκε και για αυτόν τον πλανεμένο. Δε ξεχωρίζει κανέναν ο Θεός, δεν είναι προσωπολήπτης να επιλέγει. Όλους τους ανθρώπους καλεί στο τραπέζι, κι όποιος δεν τον δέχεται δεν τον τιμωρεί,φεύγει αφού τον διώχνουν,όπως έγινε με τους Γαδαρηνούς που ζήτησαν να φύγει από το τόπο τους. Ο ήλιος φωτίζει όλη τη γη επί δικαίους και άδικους δε ξεχωρίζει αν εσύ είσαι ο γιός που κάθε μέρα είσαι μαζί του,ενώ τον άσωτο τον διώχνει. Αν ο άσωτος έλθει εις εαυτόν έστω και την ενδεκάτη ώρα,τρέχει πρώτος ο πατέρας να τον υποδεχτεί. Τώρα αν ο άσωτος που είναι σκοτισμένος συνεχίζει να τρώει τη περιουσία του πατέρα του μακριά του,ο άλλος γιος δε χάνει το γεύμα που του προσφέρει ο πατέρας του. Αν δυσανασχετεί ο γιος που ακούει το πατέρα του κάνει το θέλημα του και βρίσκεται εντός του οίκου,σημαίνει ότι δεν έχει ακόμη καταλάβει το μέγεθος της αγάπης του πατέρα που επιθυμεί όλα τα παιδιά του,ακόμη κι εκείνον που αρνείται από ανοησία το πατέρα και τον αδελφό του. Οι χριστιανοί αρχικά βρέθηκαν σε ένα εχθρικό περιβάλλον,με τη ζωή τους τις πράξεις τους αλλά και την ομολογία τους έφεραν κοντά στον Χριστό πλήθος ανθρώπων που ήταν συσκοτισμένοι. Ευκαιρία είναι να τους πούμε ότι στέκονται σε πλάνη,ότι θα χάσουν την αιώνια ζωή,ας μιλήσουμε με τη ζωή μας,ας μιλήσουν τα έργα μας έναντι του Θεού και ο Θεός ξέρει πώς θα οικονομίσει και για σένα και για εκείνον ο οποίος αν συνεχίσει την ασωτεία του θέλει τη καταστροφή του. Ο Θεός μας λέει ου θελήση θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού ως το επιστρέψαι και ζην αυτόν.

   Διαγραφή
  4. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ22 Οκτωβρίου 2016 - 1:43 π.μ.


   @ ανώνυμος 5:35:

   Μάλιστα, κατάλαβα.

   Από τα γραφόμενά σου φαίνεται ότι είσαι άλλος ένας "αγαπολόγος" με οικουμενιστικές απόψεις.

   Και μόνο το ότι γράφεις "...εμείς τους βλέπουμε ως βαρβάρους και εμπαθείς, ενώ αυτοί νομίζουν ότι κάνουν το σωστό..." δείχνει ότι πρεσβεύεις τον ηθικό σχετικισμό.

   Σε ορισμένα πράγματα ΔΕΝ υπάρχει υποκειμενική άποψη αγαπητέ μου.

   Το αυτομαστίγωμα είναι ΚΑΚΟ τώρα και πάντα και παντού. Τελεία και παύλα.

   Η κλειτοριδεκτομή και ο λιθοβολισμός των γυναικών είναι ΚΑΚΟ τώρα και πάντα και παντού. Τελεία και παύλα.

   Η νομότυπη παιδεραστία και οι γάμοι κοριτσιών 9 ετών με ενήλικες άνδρες είναι ΚΑΚΟ τώρα και πάντα και παντού. Τελεία και παύλα.

   ΔΕΝ μπορούν να υπάρχουν "προσωπικές" απόψεις σε αυτά τα θέματα.

   Μας λες ότι θα πρέπει να τους φέρουμε στον Χριστό με το παράδειγμά μας...

   Μα τι περισσότερο να κάνουμε αγαπητέ μου ??

   Ανοίξαμε διάπλατα τα σύνορα της Πατρίδας μας, τους δεχτήκαμε, τους τα'ί'σαμε, τους στεγάσαμε - όσο μπορούσαμε, εφόσον κι εμείς περνάμε κρίση και πολλοί Έλληνες πεινάνε.

   Κι αυτοί πώς το ανταποδίδουν ?? Πόσοι από αυτούς ήρθαν στον Χριστό ??

   Όχι μόνο δεν ήρθαν, αλλά προκαλούν και υβρίζουν τα Όσια και Ιερά μας με τα βάρβαρα έθιμά τους.

   Και γιατί στο κάτω - κάτω δεν πήγες εσύ ο ίδιος εκεί στον Πειραιά όπου αυτομαστιγώνονταν να τους κηρύξεις τον Χριστό ??

   Ωραία τα λόγια, ειδικά όταν είναι ντυμένα με "χριστιανικό" περιτύλιγμα...στην ΠΡΑΞΗ όμως τι γίνεται ??

   Όσο για το ότι ο Θεός τους καλεί όλους και δεν διώχνει κανέναν, θα παραθέσω την απάντηση που έδωσε σε αυτό το ζήτημα ο Άγιος Πα'ί'σιος :

   "Ναι, ο Θεός είναι για όλους τους ανθρώπους, αλλά ΔΕΝ είναι όλοι οι άνθρωποι για τον Θεό..."

   Όταν λοιπόν απειλούνται η Πίστη και η Πατρίδα μας, καλόν είναι να αφήνουμε τις πολλές θεωρητικολογίες και να ερχόμαστε σε επαφή με την πραγματικότητα - εάν θέλουμε να επιβιώσουμε φυσικά.

   Διαγραφή
  5. Απ΄όλα αυτά που έγραψα αυτό κατάλαβες και αυτά συμπέρανες; Κάποιοι άνοιξαν και ανοίγουν πύλες,κι όταν ανοίγουν τις πύλες είναι φυσικό επόμενο να εισχωρήσουν και ζιζάνια. Έτσι γίνεται πάντα και παντού. Γιατί οι φρουροί δεν στέκονται στη θέση τους και ούτε έχουν επίγνωση του λειτουργήματός τους. Παρ΄όλα αυτά, έχουμε ένα δεδομένο τώρα,πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε, τί οφείλουμε να κάνουμε; Να αρχίσουμε κι εμείς να αυτομαστιγωνόμαστε,να βγαίνουμε κι εμείς με σπαθιά,να πούμε κι εμείς όπως ο Ερντογάν ενώπιον νεανικού ακροατηρίου ώστε να τους εθίσει για προκλήσεις λόγω νεανικής αφέλειας και ορμής κάντε ό,τι έκαναν οι οθωμανοί ταλιμπάν,μουτζαχεντίν,τζιχαnτιστές ή να ζυγίσουμε και ΄μεις τη συμπεριφορά και τη ζωή μας με βάση το πολιτισμό που παραλάβαμε και τη πίστη που κληρονομήσαμε;

   Διαγραφή
  6. Φίλε,ἄσ'το !
   Ἀκους τί λές;;
   Μερικά πράγματα εἶναι ἀδιαπραγμάτευτα
   καί κάποια ἀκόμη θέλουν πόλεμο !
   Μήν μᾶς κάνεις τόν καλό χριστιανό,δέν μᾶς πείθεις !!
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 3. 1. K TAXIAOY ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΕΜΕΝΟΥΣ
  OI ΛΑΘΡΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑΦΗ.ΑΣ ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΣΟΡΟΣ
  ΕΝΤΕΚΑ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  http://www.trelokouneli.gr/apokalypsi-11-dis-evro-dini-o-soros-stous-tourkous-gia-na-metaferthoun-i-paranomi-metanastes-stin-ellada/
  2. ΤΩΡΑ ΕΠΕΙΔΗ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ,ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΟΙΟΝ ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΟ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΒΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ,ΑΠΟΙΚΙΟΠΟΙΗΣΗ.
  Η ανεξέλεγκτη εισροή αλλοεθνών στο έδαφος μιας χώρας είναι παράνομος εποικισμός, συνιστά έγκλημα εθνοκτονίας συντελούμενο κατά κανόνα υπό ανώμαλες συνθήκες πολέμου, και απαγορευόμενο από το διεθνές δίκαιο (Άρθρο 8.2.β.viii του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου)
  Κ ΤΑΧΙΑΟΥ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΝΩ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΩΝ
  ΒΟΜΒΑ – Παράνομο το Τζαμί βάση του Αντιρατσιστικού νόμου! Τι θα κάνει Κυβέρνηση και δικαιοσύνη;
  http://www.triklopodia.gr/vomva-paranomo-tzami-vasi-tou-antiratsistikou-nomou-ti-tha-kani-kivernisi-ke-dikeosini/
  3.ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΕΦΑΝΘΗ
  "Δεν υπάρχουν πρόσφυγες στην Ελλάδα μόνο λαθρομετανάστες… Διαβάστε τι ισχύει νομικά"
  http://kapistrinews.blogspot.gr/2016/03/blog-post_12.html
  ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΛΑΘΡΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΕΔΩ!!!!
  Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015
  ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: ΒΑΖΕΙ STOP ΣΤΗΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ!
  http://indobserver.blogspot.gr/2015/09/stop.html
  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ,ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΟΠΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΑ ΑΦΗΣΕΤΕ Κ ΤΑΧΙΑΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΝΕ
  Η μοναδική διεθνής συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας για παραχώρηση τόπων θρησκευτικής λατρείας εδράζεται στη Συνθήκη τη Λωζάννης και σχετίζεται αποκλειστικά και μόνον με την μειονότητα των Ελλήνων υπηκόων μουσουλμάνων το θρήσκευμα, οι οποίοι κατοικούν στη Θράκη. Η κατασκευή τζαμιού εντός της Επικράτειας και πέραν των ορίων της Θράκης σημαίνει dejure και de facto αναγνώριση ετέρων, αγνώστων το πλήθος, μουσουλμανικών μειονοτήτων στην Αττική ή οπουδήποτε αλλού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.