31 Οκτ 2016

"Ἡ γή μας εἶναι ἡ ψυχὴ μας" διατράνωσαν οἱ Χειμαρριῶτες προς στὴν Ἀλβανία ποὺ προχωρᾶ σὲ κατεδαφίσεις τῶν σπιτιῶν τους!

Ἀνήμερά της Ἐθνικῆς Ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου οἱ ἀλβανικὲς ἀρχὲς ἀποφάσισαν τὴν κατεδάφιση σπιτιῶν Βορειοηπειρωτῶν στὴ Χειμάρρα ἐπικαλούμενες τὴν οἰκιστικὴ ἀνάπλαση τῆς περιοχῆς! Ἡ ἀνωτέρω ἐνέργεια ἐντάσσεται στὴν γενικότερη πολιτικὴ τῆς Ἀλβανίας γιὰ συρρίκνωσή του ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων Ἑλληνικοῦ καὶ Ὀρθόδοξου στοιχείου τῆς Βορείου Ἠπείρου! 
Ἔνταση στὶς ἑλληνοαλβανικὲς σχέσεις καὶ ἀντιδράσεις σὲ διπλωματικὸ ἐπίπεδο ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς προκαλεῖ ἡ ἀπόφαση τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν νὰ προχωρήσουν στὴν κατεδάφιση σπιτιῶν ὁμογενῶν στὴ Χειμάρρα, στὸ πλαίσιο σχεδίων οἰκιστικῆς ἀνάπλασης.  Ἀνήμερά τς 28ης Ὀκτωβρίου, 19 οἰκογένειες ὁμογενῶν στὴν Χειμάρρα ἔλαβαν εἰδοποιητήρια νὰ ἐκκενώσουν τὶς κατοικίες τοὺς ἐντὸς πέντε ἡμερῶν, προκειμένου νὰ κατεδαφιστοῦν. Ἡ ἀποστολὴ εἰδοποιητηρίων σὲ 19 οἰκογένειες τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότητας καὶ μάλιστα ἀνήμερά τς ἐπετείου τῆς 28ης Ὀκτωβρίου ρίχνει «λάδι στὴ φωτιὰ» τῶν ἑλληνοαλβανικῶν σχέσεων ἀπὸ....
τὴν πλευρὰ τῶν Τιράνων.
Τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ζήτησε νὰ ἀκυρωθοῦν οἱ ἀποφάσεις γιὰ κατεδαφίσεις, τονίζοντας ὅτι ἡ Ἀλβανία πρέπει νὰ τηρήσει τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανόνες προστασίας τῶν περιουσιακῶν δικαιωμάτων πολιτῶν της καὶ τῶν μειονοτικῶν δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, ἀντέδρασε ἔντονά το βράδυ τῆς Κυριακῆς στὴν κίνηση τῆς ἀλβανικῆς κυβέρνησης ποὺ «ἐκτελεῖται» μέσω τοῦ δημάρχου Χειμάρρας Γιώργου Γκόρου. 
«Παρακολουθοῦμε μὲ ἰδιαίτερη ἀνησυχία ὅσα διαδραματίζονται στὴ Χειμάρρα» σημειώνει τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν καὶ ζητᾶ ἀπὸ τὶς ἀλβανικὲς ἀρχὲς «νὰ προβοῦν ἄμεσα ἀφενὸς στὴν ἀκύρωση τῆς κατεδάφισης καὶ ἀφετέρου σὲ οὐσιαστικὲς διαβουλεύσεις μὲ τοὺς ἰδιοκτῆτες γιὰ τὰ σχέδια ἀνάπλασης τῆς Χειμάρρας».

Ὅπως μάλιστα προσθέτει, «ἡ προστασία τῶν περιουσιακῶν δικαιωμάτων καὶ δὴ τῶν μειονοτικῶν δικαιωμάτων ἀποτελεῖ ἀναπόσπαστο τμῆμα τῶν 5 προϋποθέσεων ποὺ ἔχει θέσει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση γιὰ τὴν ἔναρξη ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων τῆς Ἀλβανίας μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ὡς ἐκ τούτου, ἐφόσον ἡ Ἀλβανία εἰλικρινὰ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση θὰ πρέπει νὰ ἀποδείξει στὴν πράξη ὅτι λειτουργεῖ ὡς κράτος Δικαίου προστατεύοντας ἀπὸ αὐθαιρεσίες καὶ παρανομίες τὰ δικαιώματα ὅλων των κατοίκων τῆς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καταγωγῆς καὶ προελεύσεως».

Τονίζει δὲ ὅτι «ἡ Πρεσβεία τῆς Ἑλλάδας στὴν Ἀλβανία παρακολουθεῖ συνεχῶς τὴν κατάσταση, παραμένει πάντοτε στὸ πλευρὸ τῶν Ὁμογενῶν μας, καὶ ἔχει ἐνημερώσει γιὰ τὸ θέμα στὸ ὑψηλότερο δυνατὸ ἐπίπεδο τὶς ἁρμόδιες ἀλβανικὲς Ἀρχές, τοὺς ἁρμόδιους διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς καὶ τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Διεθνοῦς Κοινότητας».
Σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα ἀνέφερε σὲ Δελτίο Τύπου της ἡ «Ὁμόνοια», «τὰ σπίτια θὰ κατεδαφιστοῦν γιὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου ἀνάπτυξης τοῦ κέντρου τῆς Χειμάρρας. Πρόκειται γιὰ κατοικίες οἰκογενειῶν ποὺ κληρονόμησαν ἀπὸ τοὺς πρόγονούς τους ἢ νέες κατοικίες, ποὺ κτίστηκαν τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ κόπους ὁλόκληρης ζωῆς σὲ δικό τους οἰκόπεδο. Τὸ σχέδιο αὐτὸ ἔτυχε σφοδρῶν ἀντιδράσεων ἀπὸ τοὺς ντόπιους κάτοικους τὸν περασμένο Ἰούνιο, ἡ ὁποία ἀντίδραση καταγράφηκε ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης. Δὲν χρειάζεται νὰ ἔχει κανεὶς ἰδιαίτερες γνώσεις γιὰ νὰ καταλάβει τὸν παραλογισμὸ καὶ τὴν σκοπιμότητα αὐτοῦ το σχεδίου. Εἶναι ἕνα σχέδιο ποὺ δὲν ἔγινε γιὰ νὰ ὠφελήσει τὸν ντόπιο πληθυσμό, ἀλλὰ γιὰ τὴν ὑφαρπαγὴ τὶς περιουσίας τους καὶ τὴν μεταβίβαση σὲ τρίτους».

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας τῶν Ὁμογενῶν

Ὁμογενεῖς πραγματοποίησαν σήμερα στὴν Χειμάρρα τῆς Ἀλβανίας συγκέντρωση διαμαρτυρίας ἐναντίον τῆς ἀπόφασης τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς γιὰ τὴν κατεδάφιση τῶν σπιτιῶν δέκα ἐννιὰ οἰκογενειῶν ποὺ ἀνήκουν στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Μειονότητα στὸ πλαίσιο σχεδίου ἀνάπλασης τοῦ οἰκισμοῦ.
Οἱ συγκεντρωμένοι ἔσκισαν συμβολικά τα εἰδοποιητήρια μὲ τὰ ὁποῖα ἡ δημοτικὴ ἀρχὴ ἔδινε στὶς οἰκογένειες προθεσμία πέντε ἡμερῶν νὰ ἀδειάσουν καὶ νὰ ἐγκαταλείψουν τὰ σπίτια ὥστε αὐτὰ νὰ κατεδαφιστοῦν ἀπὸ συνεργεῖα τῆς πολεοδομίας.
Δήλωσαν ἀκόμα πὼς ὄχι μόνο δὲν θὰ παραδώσουν τὰ σπίτια καὶ τὶς περιουσίες ἀλλὰ δὲν θὰ ἀποδεχθοῦν οὔτε τὶς προβλεπόμενες ἀποζημιώσεις, ἐνῶ ζήτησαν τὴν ἀκύρωση τοῦ γενικοῦ πολεοδομικοῦ σχεδίου ποὺ ἔχει καταρτιστεῖ γιὰ τὴν ἀνάπλαση καὶ τουριστικὴ ἀξιοποίηση τῆς περιοχῆς. Μετὰ τὸ πέρας τῶν ὁμιλιῶν οἱ συγκεντρωμένοι διαλύθηκαν ἥσυχα.
zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.