20 Οκτ 2016

Ἡ Θράκη εἰς τὸ ἔλεος τῶν ἐθνοκτόνων

Γράφει  Γεώργιος  Εμ. Δημητράκης
Τοὺς Πομάκους τοὺς γνωρίζομε ὅλοι. Οἱ ἀνόητοι κυβερνοῦν τὸ Κράτος τῶν Ἀθηνῶν, καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζομε. Ἀλλὰ πρῶτα ἃς μείνομε εἰς τοὺς Πομάκους μας. Εἶναι πράγματι γεγονός, ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἐπιστημονικῶς ἀδιάψευστα στοιχεῖα περὶ τῆς καταγωγῆς των. Κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισύ το 19ου αἰῶνος ἡ Σόφια ἐκμεταλλεύτηκε τὸ γεγονὸς αὐτὸ  καὶ ἰσχυρίσθηκε, ὅτι οἱ Πομάκοι εἶναι ἐξισλαμισθέντες Βούλγαροι. Τὸν ἰσχυρισμὸ αὐτὸν τὸν ἀπέρριψαν Βούλγαροι ἱστορικοὶ ὡς ὁ καθηγητὴς Στρασιμίρωφ. Προηγουμένως, τὸ 1789, ὁ Τσέχος καθηγητὴς Γίρατσεκ, διατελέσας ὑπουργὸς Παιδείας τῆς Ἡγεμονίας τῆς Βουλγαρίας,  κατέληξε εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ Πομάκοι εἶναι μᾶλλον Ἕλληνες. Εἰς τὸ συμπέρασμα αὐτὸ κατέληξε ὁ Γίρατσεκ βάσει γλωσσολογικῶν, μᾶλλον, παρὰ ἱστορικῶν ἐρευνῶν. Ἔκτοτε ἡ ἱστορικὴ ἔρευνα ξεπέρασε τὰ ὅρια ποὺ ἔθεσε ἡ ἔρευνα τοῦ Γίρατσεκ.
Ἐπιστημονικῶς ἀναμφισβήτητο εἶναι, ὅτι εἰς τὴν ἀρχαιότητα ζούσανε εἰς τὴν περιοχὴ ποὺ ζοῦνε σήμερα οἱ....
Πομάκοι οἱ Ἀγριάνες. Ὁ βασιλεὺς τῶν Λαγαρὸς ἀκολούθησε τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο εἰς τὴν κατὰ τῆς Περσίας ἐκστρατεία του. Μετὰ τὸν 4ον αἰώνα οἱ Ἀγριάνες ἐκχριστιανίσθηκαν. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἐπιστημονικῶς ἀναμφισβήτητο. Ἔκτοτε ὅμως τὰ ἴχνη τῶν Ἀγριάνων χάθηκαν εἰς τὴν δύνη τῶν ἀδιάλειπτων  βαρβαρικῶν φύλων ἐναντίον τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας, μεταξύ τν ὁποίων καὶ οἱ Βούλγαροι, οἱ ὁποῖοι κατέκτησαν τὴν περιοχὴ τῶν Ἀγριάνων.

Ὑπάρχουν βυζαντινὲς ἱστορικὲς πηγές, οἱ ὁποῖες ὀνομάζουν τὴν περιοχὴ ποὺ κατοικοῦν καὶ σήμερα οἱ Πομάκοι «Ἀχρίδα». Αὐτὸ εἶναι φυσικό, εἰς τὰ τέλη τῆς πρώτης  χιλιετίας ὁλόκληρος ἡ Θράκη καὶ ἡ σημερινὴ Βουλγαρία ἀποκαλοῦντο Μακεδονία, μὲ μακεδονικὰ τοπωνύμια  Ἡ  μακεδονικὴ βυζαντινὴ δυναστεία τοῦ Αὐτοκράτορα Βασιλείου τοῦ Β΄ κλπ. ἀποκαλεῖτο Μακεδονική, ἂν καὶ καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἀδριανούπολη. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη οἱ Ἀγριάνες ἐμφανίζονται εἰς τὶς βυζαντινὲς ἱστορικὲς πηγὲς ὡς Ἀχρίδαι. Αὐτοὶ οἱ Ἀχρίδαι δὲν εἶναι δυνατὸν παρὰ νὰ ἤσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἀγριάνες. Ἄλλη ἐξήγηση δὲν ὑπάρχει.

Αὐτοὶ οἱ Ἀχρίδαι ἐξισλαμίστηκαν βιαίως μεταξὺ 1656 καὶ 1660 εἰς τὴν Φιλιππούπολη ὑπὸ τοῦ Σεχμεντὶν Πασᾶ. Αὐτοὶ οἱ ἐξισλαμισθέντες Ἀγριάνοι καὶ οἱ Ἀχρίδαι εἶναι οἱ σημερινοὶ Πομάκοι. Καὶ ἐδῶ δὲν ὑπάρχει ἄλλη ἐξήγηση πολλῶ μᾶλλον ἀφοῦ ἡ τύχη τῶν εἶναι μοναδικὴ εἰς τὰ Βαλκάνια: Σέρβοι, Ἀλβανοὶ καὶ Ἕλληνες ὑπέστησαν τὰ ἴδια. Εἰς ὅλες αὐτὲς τὶς περιπτώσεις τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα νίκησε τὴν ἐθνικὴ συνείδηση.  Ἴδετε καὶ σήμερα τὴν Ἰταλία. Οἱ ‘Ἕλληνες τῆς Σικελίας καὶ Νοτίου Ἰταλίας ἔγιναν πρῶτα Καθολικοὶ καὶ κατόπιν ἀπώλεσαν τὴν ἐθνική τους συνείδηση.

Ἔτσι οἱ Ἀγριάνοι-Ἀχρίδαι ἔγιναν μουσουλμάνοι μέχρι ποὺ ὁ Ἀτατοὺρκ τοὺς εἶπε, ὅπως εἰς ὅλους τους  μουσουλμάνους τῆς Μ.Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης, ὅτι εἶναι Τοῦρκοι. Οἱ Ἀγριάνοι-Πομάκοι δὲν τὸ ἀπεδέχθησαν ἀπολύτως, ὅπως καὶ δὲν τὸ ἀπεδέχθησαν καὶ οἱ Κοῦρδοι τῆς Μ. Ἀσίας. Τοὺς Κούρδους τοὺς κατασφάζουν οἱ Τοῦρκοι ἀπὸ τὸ 1925. Τοὺς Πομάκους τοὺς προστάτευσαν καὶ ἡ Βουλγαρία καὶ ἡ Ἑλλάδα.
Καὶ ἐρχόμαστε τώρα εἰς τοὺς ἐπικίνδυνους γιὰ τὸ Ἔθνος,  εἰς τοὺς ἀνόητούς το Κράτους τοῦ Κολωνακίου: 1ον) Ἀγνόησαν τὴν μετατροπὴ τῶν Μουσουλμάνων εἰς Τούρκους ἀπὸ  τὸν Ἀτατούρκ. 2ον) Τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἐμφυλίου καὶ τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου μετέτρεψαν ὁλόκληρη τὴν Ἑλληνικὴ Θράκη εἰς ἕνα μεγάλο Γκέτο. «Μέσα» σὲ αὐτὸ ὅλοι: Ἕλληνες, Μουσουλμάνοι καὶ Πομάκοι!  Σὲ συνέχεια ἄρχισαν τὶς ὀσφυοκαμψίες ἔναντί της «φίλης» Τουρκίας καὶ ΥΠ0ΧΡΕΩΣΑΝ, παρὰ τὰς ἀντιδράσεις των, τοὺς Πομάκους νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ τουρκικὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα.!
Μάλιστα! Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἀνόητοί το Κράτους τοῦ Κολωνακίου, οἱ ἐπικίνδυνοι ἐθνοκτόνοι. Ἃς ψάξουν ὅπου θέλουν εἰς τὸν κόσμο: Νὰ βροῦνε ἕνα Ἐθνικὸ Κράτος, τὸ ὁποῖον ὑποχρέωσε μία μειονότητά του νὰ ἀποδεχθεῖ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα μίας ὁμόρου χώρας, ἡ ὁποία ἐγείρει ἀπαιτήσεις γιὰ τὴν ἐθνικὴ καταγωγὴ τῆς δικῆς του μειονότητας!
Αὐτὰ συμβαίνουν μόνον εἰς τὸ ἀνόητο Κράτος τοῦ Κολωνακίου. Θαυμάστε το!

Ὑποσημείωση: Ὁ ἀρθρογράφος κρητικῆς (Μαριοῦ/ Ν. Ρεθύμνης) καὶ θρακικῆς καταγωγῆς γεννήθηκε καὶ διαμένει εἰς τὴν Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικὲς-Οἰκονομικὲς Ἐπιστῆμες καὶ Κοινωνιολογία εἰς τὴν Βόννη καὶ Ἱστορία καὶ Πολιτιστικὴ κληρονομιὰ εἰς τὴν Ἀθήνα. Διετέλεσε ἐπὶ 5 χρόνια ὑπάλληλος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Βουλῆς τῆς Γερμανίας καὶ ἐπὶ 30-ἐτίας Διπλωματοῦχος Ξεναγὸς γιὰ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.