12 Ιουν 2016

Περὶ Ἐκκλησίας, περὶ αἱρετικῶν, περὶ οἰκουμενιστῶν

Γράφει ὁ Ἠλιάδης Σάββας, Δάσκαλος
Ἑτεροχρονισμένο μέν, ἐπίκαιρο δέ
Περιερχόμενος τὸ διαδίκτυο, διάβασα, κατὰ σύμπτωση, μίαν εἴδηση παλιὰ (Σεπτέμβριος τοῦ 2014), ἡ ὁποία ἀκολουθοῦνταν καὶ ἀπὸ φωτογραφίες, γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Μίαν εἴδηση πολὺ ἐπίκαιρη καὶ γιὰ τὰ σημερινὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα, καθότι πρόκειται νὰ συνέλθει ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Τότε εἶχε ἐπισκεφτεῖ τὴ Θεσσαλονίκη ὁ αἱρετικὸς (αἱρεσιάρχης;) μονοφυσίτης Ἀρμένιος Πατριάρχης. Πέρα ἀπὸ κάποια χειροφιλήματα καὶ ἀσπασμοὺς καὶ λοιπὰ ἀπὸ ὀρθοδόξους, τὰ ὁποία εἶναι ἁπλῶς πλημμελήματα, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τὸν ὁδήγησε μέσα στὸν ὀρθόδοξο ναό, στὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμά, νὰ τὸν ξεναγήσει. Δὲν ἔμεινε ὅμως ἐκεῖ. Τὸν ἔβαλε μέσα στὸ Ἅγιο Βῆμα καὶ προσκύνησε τὴν Ἁγία Τράπεζα.
Εἶναι γνωστὸ πὼς μέσα στὸ Ἱερὸ μπαίνουν μόνον οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ ἄνδρες βαφτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ποὺ ἔχουν εἰδικὴ διακονία. Βέβαια, κατὰ κάποια οἰκονομία ποὺ γίνεται, μπαίνουν  σήμερα πολλοί, ἀλλὰ  χρειάζεται περισσότερη σοβαρότητα καὶ εὐλάβεια, γιὰ νὰ τολμήσει νὰ μπεῖ κάποιος. Τὴν δὲ Ἁγία Τράπεζα δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀγγίζει «εὐκαίρως ἀκαίρως» οὔτε ὁ κληρικός.
Τὸ θέμα ὅμως δὲν εἶναι αὐτό. Διότι στὴν παροῦσα περίπτωση μπῆκε στὰ «Ἅγια τῶν Ἁγίων» ἕνας αἱρετικὸς (αἱρεσιάρχης;) συνοδευόμενος ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτη. Καὶ ὄχι μόνο...
πάλι, ἀλλὰ προσκύνησε τὴν Ἁγία Τράπεζα.  Έγινε  ἔτσι παράβαση σὲ κανόνα τῆς Ἐκκλησίας: «Νὰ μὴν ἐπιτρέπεται στοὺς αἱρετικοὺς νὰ εἰσέρχωνται στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, ἐφ’ ὅσον ἐπιμένουν στὴν αἵρεσι». (6ος Κανὼν τῆς ἐν Λαοδικεία Συνόδου).

Διαβάζοντας λοιπὸν τὴν εἴδηση, ἦρθαν στὸ νοῦ μου κάποιες εἰκόνες  ἀπὸ τὶς ἀκολουθίες στὸ ναὸ καὶ ἔκανα, μὲ πολὺ πόνο, μερικὲς σκέψεις καὶ συγκρίσεις.
Καὶ ἐξηγοῦμαι: Πολλὲς φορές, κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἀκολουθιῶν, τὰ  μικρὰ παιδιά, συνήθως τῆς νηπιακῆς ἡλικίας,  ἀνησυχοῦν καὶ θέλουν νὰ κινοῦνται ἐλεύθερα μέσα στὴν ἐκκλησία. Συμβαίνει δὲ νὰ ξεφεύγουν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν γονιῶν τους καὶ ἔχοντας κατὰ φύση τὸ ἀνεπίγνωστο, μετακινοῦνται ἀπὸ δῶ κι ἀπὸ κεῖ. Κάποια στιγμὴ μπορεῖ νὰ πλησιάσουν καὶ πρὸς τὴν Ὡραία Πύλη. Τότε εἶναι ποὺ γίνεται χαμός. Μικροὶ μεγάλοι, ἀναστατώνονται ἅπαντες καὶ τρέχουν, γιὰ  νὰ προλάβουν μὴν τυχὸν καὶ μπεῖ τὸ παιδάκι μέσα στὸ Ἱερό. Καὶ καλὸ καὶ ἀξιοβράβευτο! Διότι ξέρει καὶ ὁ πιὸ ἁπλὸς βαφτισμένος χριστιανὸς τί σημαίνει Ἅγιο Βῆμα καὶ Ὡραία Πύλη.

Τὸ ἐρώτημα λοιπὸν προκύπτει ἀβίαστα: Ἀφοῦ ἐπιτρέπεται ἡ εἴσοδος στὸ ἅγιο Βῆμα διὰ τῆς Ὡραίας Πύλης σὲ ἕναν ἀβάπτιστο, σὲ ἕναν αἱρεσιάρχη, γιατί νὰ μὴν ἐπιτρέπεται σὲ ἕνα μικρὸ ἀγοράκι βαφτισμένο στὴν ἁγία κολυμβήθρα τῆς Ἐκκλησίας; Δὲ λέω σὲ ἕναν μεγάλο σὲ ἡλικία, ἀλλὰ σὲ ἕνα ἀθῶο πλάσμα, βαφτισμένο μὲ τὸ ὀρθόδοξο βάφτισμα καὶ μέλος τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας; Σὲ μία ψυχὴ ποὺ πῆρε μέσα του τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ βρίσκεται στὴν ἀσφαλῆ ὁδὸ τῆς σωτηρίας;

Ναί. Ἀφῆστε το, ἀδελφοί μου, νὰ μπεῖ. Ἀφῆστε το. Δὲν πειράζει. Κι ἂς τολμήσει ὁποιοσδήποτε «δεσπότης» νὰ ἀντειπεῖ μὲ ὅποια ἐπιχειρήματα. Ἀφοῦ δίδεται τὸ «δικαίωμα» στὸν αἱρεσιάρχη, πόσο μᾶλλον στὸ βαπτισμένο παιδάκι. Μάλιστα, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει καμία σύγκριση. Ἂς θυμηθοῦμε τὴν περίπτωση ποὺ ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος, ὅταν ἦταν παιδί, ἐπάνω στὸ παιχνίδι βάφτισε ἕνα παιδάκι καὶ ὁ Πατριάρχης θεώρησε τὸ βάπτισμα ἔγκυρο.
Εἶναι ἀπροσδιόριστα τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας; Μπορεῖ ὁ καθένας νὰ κάνει ὅ,τι θέλει καὶ νὰ βάζει τοὺς δικούς του ὅρους, ἐπειδὴ εἶναι «προϊστάμενος» καὶ ζητάει ὑπακοὴ ἔξω τῆς ἀληθείας, τὴν ὁποία μᾶς παρέδωσαν οἱ ἅγιοι καὶ τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ;

Παλαιὸ χρονικὰ τὸ γεγονός, ἂν καὶ συμβαίνουν καθημερινῶς παρόμοια, ἀλλὰ ἐπίκαιρο. Μήπως μὲ παρόμοιες παραχωρήσεις καὶ μεθοδεύσεις θὰ συνέλθει ἡ Σύνοδος; Διότι πλεῖστοι ἐκ τῶν συμμετεχόντων θὰ εἶναι τὰ ἴδια πρόσωπα, ποὺ πρωτοστατοῦν σὲ τέτοιες οἰκουμενιστικὲς ἐκτροπὲς καὶ θὰ βαρύνει ἡ γνώμη τους στὶς ἀποφάσεις. Τάχα ἔχουν ἀλλάξει σὲ τίποτε; Δὲν μποροῦν νὰ πείσουν, διότι ἔχουν «βεβαρημένο παρελθὸν» καὶ ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ εἴμαστε ἐκ τῶν πραγμάτων «κουμπωμένοι» καὶ παρὰ τὶς «ὀρθοδοξοφανεῖς» ὑποσχέσεις, νὰ κρατᾶμε «μικρὸ καλάθι».

Ἠλιάδης Σάββας
Δάσκαλος
Κιλκίς, 12-6-2016

1 σχόλιο:

  1. «Νὰ μὴν ἐπιτρέπεται στοὺς αἱρετικοὺς νὰ εἰσέρχωνται στὸν οἶκο τοῦ Θεοῦ, ἐφ’ ὅσον ἐπιμένουν στὴν αἵρεσι». (6ος Κανὼν τῆς ἐν Λαοδικεία Συνόδου).
    Αυτά αναφέρονται στους κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησιάς μας Κυρ δάσκαλε. Ας πάρουμε όμως υπόψην ότι ό προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησιάς κύριος Βαρθολομαίος τους έχει αποκαλέσει τοίχοι του αίσχους, τι περιμένουμε λοιπόν από τους υφισταμένους του.
    Κωνσταντίνος

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.