22 Μαΐ 2016

Ἀποκρυφιστικὸ - οἰκουμενιστικὸ βιτρὸ στὴν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης, ὅπου θὰ γίνει ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος»…

Γράφει ὁ πρωτοπρ. πατήρ Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν
Πρός τήν Πανορθόδοξον Γραμματεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου 
τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας εἰς Γενεύην.
Κοινοποίηση: Παναγιώτατον Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, εἰς Κωνσταντινούπολιν.
Μακαριωτάτους Προκαθημένους  τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες,
Εὐσεβάστως σᾶς γνωρίζω τά ἑξῆς:
1. Στήν κεντρική εἲσοδο τῶν ἐγκαταστάσεων καί ἀκριβῶς ἒξω ἀπό τό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας τῆς Κρήτης, ὃπου τόν προσεχή Ἰούνιο θά συνέλθει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὑπάρχει ἀνηρτημένο βιτρό, ἒργο τοῦ...
R. Bleninger (πρόγραμμα «Πρόσωπο πρός Πρόσωπο» τῆς ΟΑΚ).

Στό ἒργο εἰκονίζονται, ὃπως μπορεῖτε νά δεῖτε στό συνημμένο φωτογραφικό ὑλικό, στό κέντρο τῆς παραστάσεως τρεῖς ἀνθρώπινες φιγοῦρες ἀνάμεσα σέ φλόγες, οἱ ὁποῖες, προφανώς, ὑποδηλώνουν τήν ταλαιπωρημένη στό καμίνι τῆς ζωῆς ἀνθρωπότητα. Οἱ τρεῖς αὐτοί ἂνθρωποι  ὑψώνουν σέ στάση δεήσεως τά χέρια τους  σέ  θρησκευτικά σύμβολα:  ὁ ἓνας πρός τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, ὁ ἂλλος πρός τήν Ἡμισέληνο (ἀριστερά τοῦ Σταυροῦ) καί ὁ τρίτος πρός τό Ἂστρο τοῦ Δαυίδ (Ἑξάλφα, δεξιά τοῦ Σταυροῦ)! Ὁ Τίμιος Σταυρός καί τά δύο σύμβολα τῶν «μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν» (Ἡμισέληνος καί Ἑξάλφα) πλαισιώνονται καί συνδέονται σέ μία εἰκαστική ἑνότητα μέ τό οὐράνιο τόξο, τό κατ’ ἐξοχήν σύμβολο τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Εἶναι πασιφανές ὃτι ἡ σύνθεση αὐτή προβάλλει μέ τόν πλέον σαφή καί ἀδιαμφισβήτητο τρόπο τόν διαθρησκειακό συγκρητιστικό οἰκουμενισμό. Στόν πλέον ἐπίσημο χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας τῆς Κρήτης, πού ἀνηγέρθη  γιά νά δίνει τή μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλ. τή μαρτυρία τῆς «μωρίας» καί τοῦ «σκανδάλου» τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ (πρβλ. 1 Κορ. 1, 18-25), ὁ «λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ» σχετικοποιεῖται  καί ἐξισώνεται μέ ὃ,τι ἐκφράζει ἡ Ἡμισέληνος καί ἡ Ἑξάλφα!  

Σεβασμιώτατοι,  σεβαστοί μου πατέρες,
Τέτοιες «καλλιτεχνικές» ἐμπνεύσεις καί συνθέσεις μέ βαθύτατο ἀποκρυφιστικό περιεχόμενο, συναντᾶ κανείς μόνο στά κεντρικά γραφεῖα τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρίας (τῆς ἀποκρυφίστριας H. P. Blavatsky) στό Adyar τῶν Ἰνδιῶν! Εἶναι ἀξιοθρήνητο  στήν κεντρική εἲσοδο καί ἒξω ἀπό τό Ἱ. Παρεκκλήσιο ἑνός  Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικού Ἱδρύματος, τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, νά προβάλλεται κατά τέτοιο ὠμό καί ἀνερυθρίαστο τρόπο ἡ βλάσφημη  θεωρία τῶν δῆθεν «ἀβρααμικῶν θρησκειῶν» καί, μάλιστα, τό ἀσεβές αὐτό συγκρητιστικό ἒργο νά ἒχει ἐκτυπωθεῖ καί  σέ  καρτ-ποστάλ ἀπό τήν  Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία (βλ. κατωτέρω, σ. 6)!

Ἐλπίζω πώς ἡ Γραμματεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας θά συμμεριστεῖ τή θλίψη καί ἀνησυχία πολλῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν καί θά μεριμνήσει ὣστε τό βλάσφημο καί θεοσοφικῆς ἐμπνεύσεως ἒργο ὂχι μόνο νά μή βρίσκεται ἀναρτημένο στήν κεντρική εἲσοδο τῶν ἐγκαταστάσεων καί τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας τῆς Κρήτης κατά τίς ἡμέρες τῆς διεξαγωγῆς τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας,  ἀλλά νά γίνει ἡ ἀπαραίτητη σύσταση στούς ὑπευθύνους τῆς Ἀκαδημίας γιά τήν ὁριστική του ἀπομάκρυνση ἀπό τίς ἐγκαταστάσεις της.

2. Ἐπιτρέψτε μου καί μία ἀκόμη ἐπισήμανση. Στήν κεντρική αἲθουσα τῆς Ἀκαδημίας (στήν ὁποία θά συνεδριάζει ἡ Ὁλομέλεια τῆς Ἁγίας Συνόδου),  ὑπάρχουν δύο ὑπερμεγέθεις πίνακες καί ἓνα ἀνάγλυφο μέ τόν Προμηθέα δεσμώτη ἐπί τοῦ Καυκάσου (βλ. συνημμένα). Ἀσφαλῶς, ὁ μῦθος τοῦ Προμηθέα, ἑρμηνευόμενος μέσῳ τῆς περίφημης “προφητείας” τοῦ Αἰσχύλου[1], ἐκφράζει τήν παναθρώπινη προσμονή τοῦ Λυτρωτοῦ. 

Ὃμως δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει ὃτι ὁ «Προμηθέας» ἒχει ἀξιοποιηθεῖ κατάλληλα καί ἀπό τόν ἀποκρυφισμό, ὡς τό σύμβολο τοῦ ἐπαναστάτου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, ἐπειδή ἒκλεψε τή φλόγα τῆς ἀποκρύφου Γνώσεως γιά νά τήν μεταγγίσει στούς ἀνθρώπους, τιμωρήθηκε αἰωνίως ἀπό τόν θεό-δυνάστη καί ἐχθρό τῆς πνευματικῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρώπου!

Δυστυχῶς, ἡ παντελής ἀπουσία εἰκόνος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν κεντρική, μεγάλη αἲθουσα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας τῆς Κρήτης ἀφήνει μετέωρη καί ἀνεκπλήρωτη τήν προσμονή τοῦ Λυτρωτοῦ, ὁ ὁποῖος ἦρθε καί θυσιάστηκε γιά νά ἀπελευθερώσει τόν δεσμώτη «Προμηθέα». Ἀλήθεια, τί κρίμα! Δύο χιλιάδες χρόνια μετά τή Θυσία τοῦ Χριστοῦ μας νά παραμένει ὁ «Προμηθέας» δεσμώτης χωρίς, ὁ δυστυχής, νά ἒχει γευθεῖ τή λύτρωση τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου… καί αὐτό νά ἀπεικονίζεται στό χῶρο, πού θά ἒπρεπε ἀκόμα καί μέσῳ τῆς γλώσσας τῶν συμβόλων νά διακηρύσσεται ἡ μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλ. ἡ πληρότητα καί ἡ μοναδικότητα τῆς διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σωτηρίας τοῦ πεσόντος ἀνθρώπου.

Ἐξαιτούμενος τίς ἀρχιερατικές σας εὐχές, υἱικῶς εὒχομαι ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος νά σᾶς ἐνδυναμώσει νά ἀνταποκριθεῖτε στή διακονία σας, ὣστε ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος νά ἀναδειχθεῖ ἀντάξια τοῦ ὀνόματός της, μακριά ἀπό ἐπικίνδυνους γιά τήν ἑνότητα καί τή μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας νεωτερισμούς.

Μετά  σεβασμοῦ
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

Συνημμένα:  6 φωτογραφίες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία τῆς Κρήτης.
Καρτ-ποστάλ μέ τό ἒργο τοῦ R. Bleninger. ἒκδοση Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
[1]  Αἰσχύλος, Προμηθεύς Δεσμώτης, στ. 1026-1029: «Τοιοῦδε μόχθου τέρμα μή τι προσδόκα, πρίν ἄν θεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων φανῇ, θελήσῃ τ’ εἰς ἀναύγητον μολεῖν Ἅϊδην κνεφαῖά τ’ ἀμφί Ταρτάρου βάθη».  
To

the Pan-Orthodox Secretariat of the Holy and Great Council
of the Orthodox Church
in Geneva.
Notification: 
His All-Holiness the  Ecumenical Patriarch Bartholomew of Constantinople.
The Most-Reverend Hierarchs of the various Holy Orthodox Churches.
Your Eminences,  Reverend Fathers,
I respectfully bring to your attention the following:
1. At the main entrance to the facilities of the Orthodox Academy of Crete and right outside the academy’s Chapel, where the Holy and Great Synod of the Orthodox Church will meet this coming June, a stained glass piece by R.Bleninger is displayed (a work rendered for the Face to Face project of OAC).

As can be seen in the accompanying photographs, this work portrays three human figures among flames, which apparently indicate weary mankind in the furnace of life. These three people have their hands raised in supplication towards religious symbols: one of them towards the Lord’s Cross, another towards a crescent moon (left of the Cross) and the third towards the Star of David (a hexagram, to the right of the Cross)! The Cross of the Lord and the two symbols of the “monotheistic religions” (the crescent moon and the hexagram) are arranged and connected in conjectural unity by a rainbow, the New Age symbol par excellence.

It is altogether obvious that this piece projects in a clear and unmistakable way the interreligious syncretism of ecumenism. In a place which is now the official grounds of the Orthodox Academy of Crete, which was erected to be a witness of Orthodoxy, that is, a witness of the “foolishness” and “stumbling block” of Christ’s Cross (see 1 Cor. 1:18-25), the “word of the Cross” is being likened to and equated with whatever the crescent and the Star of David expresses!

 Your Eminences, Reverend Fathers,
One comes across such “artistic” creativity and works of such deep occult content only in the main offices of the Theosophical Society (of the occultist H. P. Blavatsky) in Adyar, India! It is lamentable that at the main entrance and directly outside the chapel of an Orthodox Ecclesiastical Institution, which is under the auspices of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, one can find the blasphemous theory of the so-called “Abrahamic religions” crudely and brazenly on display. In addition, this irreverent syncretistic work has been printed onto postcards by the Orthodox Academy (see below, p. 6)!

It is my hope that the Secretariat of the Holy and Great Synod of the Church of Christ will sympathize with the sorrow and concern of many clergy and laity and will see to it that this blasphemous work of theosophic inspiration not only be removed from the Orthodox Academy of Crete’s main entrance to its facilities and to its chapel for the days that the meetings of the Great and Holy Synod of the Church of Christ are held, but that the necessary recommendation be made to the Academy’s administration for its permanent removal from the facilities.

2. Allow me to point out one more thing. In the Academy’s main hall (in which the plenary session of the Holy Synod will convene), there are two quite large paintings and one relief portraying Prometheus Bound in the Caucasus (see accompanying image). Certainly, the myth of Prometheus, as interpretted through Aeschylus’ well-known“prophecy,”[1] expresses mankind’s anticipation of a Redeemer. However, it must not escape us that Prometheus has also been used fittingly by the occult, as a symbol of the rebellious man, who, for stealing the flame of secret knowledge in order to give it to mankind, was punished eternally by the tyrant god and enemy of man’s spiritual development!

Unfortunately, the complete absence of an icon of Jesus Christ in the Orthodox Academy of Crete’s large main hall leaves the aniticpation of the Redeemer in abeyance and unfulfilled, he who came and was sacrificed in order to free the bound “Prometheus.” Indeed, what a pity! That two thousand years after our Lord’s sacrifice, the wretched“Prometheus” remains without having tasted of the redemption of the incarnate Word of God… and for this to be depicted in a place that should proclaim, even through the use of symbols, the witness of Orthodoxy, that is, the completeness and the uniqueness of fallen man’s salvation through Jesus Christ.

Entreating your hierarchical blessings, I filially pray that the Grace of the All-Holy Spirit give you the strength to perform your service, so that the Great and Holy Synod proves worthy of its name, far from modernist dangers to our Church’s unity and witness.
Reverently
Fr. Anastasios Gotsopoulos


[1] Aeschylus, Prometheus Bound, lines 1026-1029: “And of that anguish look not for the end, before one of the Gods shall come to bear thy woes, and will to pass to Hades’ sunless realm, and the dark cloudy depths of Tartaros.”

25 σχόλια:

 1. Ορθόδοξη ακαδημία Κρήτης και έχει βιτρό με το αστέρι του Δαυίδ,το μισοφέγγαρο και το σταυρό!Οικουμενισμός στο απόγειο!Σε ορθόδοξη χριστιανών κατά τ΄άλλα ακαδημία!Τα σημεία των καιρών τα βλέπουμε,άρνηση παντού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εκεί θα γίνει η σύνοδος;Σώσον Κύριε τον λαόν σου!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι φλόγες που καίγονται οι τρεις στο κέντρο του βιτρό είναι της κολάσεως;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Με μεγάλη μου θλίψη, επαναλαμβάνω κάτι που έχω ήδη γράψει στο παρελθόν σε αυτό τον ιστότοπο.

  Εάν η μελλοντική Πανορθόδοξη Σύνοδος δεν ακολουθήσει ΠΙΣΤΑ τους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τότε οι συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστοί θα αγνοήσουν ΠΛΗΡΩΣ τις αποφάσεις εκείνης της Συνόδου και θα θεωρήσουν ότι εκείνη η Σύνοδος δεν έγινε ΠΟΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τίποτα,ας τα ματαιώσουν όλα βρε παιδάκι μου να τελειώνουμε. Δεν πάει άλλο, το έχουν ξεφτιλίσει τελείως!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ρε παιδιά τι συνάντηση θα γίνει εκεί γιατί εγώ δεν ξέρω? από τη φώτο βγάζω το συμπέρασμα ότι θα γίνει συνάντηση μασώνων, έτσι δεν είναι? πανθρησκεία της νέας τάξης πραγμάτων των αντίχριστων...σατανιστές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Επιτέλους τί νομίζουν όλοι αυτοί οι οικουμενίζοντες ότι είναι η Εκκλησία; Μαγαζάκι τους να πουλάνε και να αγοράζουν ότι θέλουν; Ας καταλάβουν ότι με όσα κάνουν, θέτουν από μόνοι τους τους εαυτούς τους εκτός Εκκλησίας. Η αντιπατερικότητά τους είναι στο ζενίθ!Στώμεν καλώς!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Άξιος ο πατέρας Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος!!

  Ο θρησκευτικός συγκρητισμός και η πανθρησκεία έχουν ένα μόνο στόχο, όχι την αδελφοποίηση των λαών όπως πρεσβεύει αλλά την υποδούλωση του Ανθρώπου με τα δεσμά του Αντιχρίστου.

  Μην ξεχνάμε τα λόγια του Κύριού μας, Ιησού Χριστού:
  "Εγώ είμαι η Οδός και η Αλήθεια και η Ζωή. Κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμένα."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ειλικρινά δεν προλαβαίνω να διαβάζω καθε μέρα αιρετίζοντες κινήσεις από τους υπέρμαχους της οικουμενιστικής κινήσεως. Άλλοι Καιρο-σκοπούν, άλλοι θολο-λογούν, άλλοι Κρητικάρουν ή κριτικάρουν...
  Γενικά αυτό που χαρακτηρίζει την εποχή μας είναι ότι επιδιώκεται από πολλούς να γίνουμε όπως έλεγε και ο Γέροντας Παίσιος: "κουρελούδες του διαβόλου" και "ταραμοσαλάτα με τους κακοδόξους".
  Και ο Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έπειτα από ερώτηση που του είχε τεθεί είπε ότι αισθάνθηκε στην προσευχή του πνευματική δυσωδία για τον οικουμενισμό.
  Οι εμπειρικοί θεολόγοι μίλησαν και μιλάνε λέγοντας την αλήθεια τής Πίστεως. Οι θεολογικές αυτές Ακαδημίες, ξένες από βίωμα και χωρίς ψίχα πνευματικό φλοιό, μόνο μπούρδες έχουν να μας πούν...
  Ι.Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πράγματι, στο βιτρό, φαίνεται ότι εικονίζονται οι φλόγες της κολάσεως.
  Στην ίδια εικόνα, οι τρείς εμφανιζόμενοι άνθρωποι είναι δεμένοι με το ίδιο σχοινί γύρω από τη μέση τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Παραθέτω δύο σχετικά με το θέμα κείμενά μου.

  Το πρώτο ως ... ανέκδοτο, το δεύτερο για σοβαρή μελέτη και σκέψη:


  1) Πανορθόδοξη Σύνοδος - Σαμπεζύ ή σιμπιζάκι;

  Δρ. Ταγαράκης Χρήστος

  Πηγή: https://egolpio.wordpress.com/2016/04/06/%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CF%8D-%CE%AE-%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B6/
  (Αντιαιρετικόν Εγκόλπιον, 6 Απριλίου 2016)

  2) Ο θεολογικός εκμοντερνισμός (στην Ορθοδοξία και στη Δύση), η Ι. Μητρ. Δημητριάδος και η ζωντανή Ιερή Παράδοση.

  Ταγαράκης Χρήστος

  Πηγή: http://www.antibaro.gr/node/2281 (Αντίβαρο 23.11.2010).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Δηλαδή ο π. Αναστάσιος (με όλο τον σεβασμό προς το πρόσωπό του) στέλνει επιστολή καταγγελίας για οικουμενιστικά σύμβολα στον Βαρθολομαίο τον κατ' εξοχήν ηγέτη και εκφραστή του Οικουμενισμού;
  Τι περιμένει από εκείνον δηλαδή; Nα διαρήξει τα ιμάτιά του και να τραβήξει το αυτάκι των υπευθύνων;
  Δυστυχώς είναι μια καταγγελία (που καλώς βέβαια γίνεται) εις ώτα μη ακουόντων, οπότε το πρακτικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ μικρό.
  Εμείς που είμαστε αντιοικουμενιστές θα παραμείνουμε το ίδιο.
  Οι Οικουμενιστές επίσης θα μείνουν το ίδιο (δεν ιδρώνει το αυτί τους από καταγγελίες).
  Τέλος ο αποκαλούμενος "πιστός λαός" το υποτιθέμενο 98% ορθόδοξο ελληνικό έθνος ούτε μυρωδιά θα πάρει... άλλωστε έχει να αχολείται με φόρους και άλλα τέτοια όμορφα.
  Γιάννης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σωστά τα επισημαίνεις Γιάννη...ελεγα να γράψω τα ίδια ακριβώς.....δεν γνωρίζει ο π. Αναστάσιος τα περί Βαρθολομαιου,άραγε? που μαζί με τον Πάπα προσπαθούν για την Πανθρησκεία ?

   Διαγραφή
 13. Η κλίμακα πνευματικής ανέλιξης είναι μία και οδηγεί στην κατά Χάριν και εν Χριστώ Αλήθεια και Ελευθερία. Η Αγάπη Του Τριαδικού Θεού βρίσκεται στην κορυφή αυτής της κλίμακος με τους μαθητάς και Αποστόλους να μας κληρονομούν την αιώνια Διδασκαλία Του. Παίρνει σάρκα και οστά με τους Αγίους Πατέρες αυτή η κατά Χριστόν Ζωή και γίνεται πνευματική και ψυχική ανάγκη και ασκητικό και ιερατικό κάλεσμα η αναζήτηση αυτής της Αγάπης.
  Ας αναρωτηθούμε, πόσο πιο ...κοντά βρίσκεται η ψυχή μας και ολόκληρη η ύπαρξή μας σε Αυτήν την Αγάπη και Ελευθερία; Εμείς οι Ανθρωποι, οι "εις Χριστόν βαπτισθέντες και Χριστόν ενδυθέντες" πόσο καθαρότερα, με συνειδητή διαύγεια βιώνουμε Αυτήν την εν Χριστώ Ανάστασιν;
  Αυτή η ...Ιερά Σύνοδος δεν είναι τίποτε παραπάνω από μιά μάζωξη σύγχρονων Γραμματέων και Φαρισαίων, που φροντίζουν με αυτές τις απεγνωσμένες ενέργειες να παραμείνουν στην Εξουσία, γιατί προβλέπουν πως κινδυνεύουν να αυτοκαταργηθούν.
  Την Αγάπη Του ο Θεός Την έδειξε στον Ανθρωπο και Την αποδεικνύει παντοιοτρόπως σε όλα τα παιδιά Του και είναι περιττό και ανούσιο, ανίερο και σκανδαλώδες να Την "ξαναγράψουν" από την αρχή οι ...φιλοσοφούντες καινοφανείς γνωστικιστές και να Την εκτυπώσουν χρυσόδετη σαν μιά "διορθωμένη" ....Καινή Διαθήκη της Νέας Τάξης Πραγμάτων!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2016/05/blog-post_23.html
  Τα γνωστά φιλοπατριαρχικά παπαγαλάκια δεν άντεξαν τις αποκαλύψεις του παπα-Τάσου και του επιτέθηκαν! Τσούζει και τσιγαρίζει η αποκάλυψη της αλήθειας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ανοησία και η εμπάθεια των κατηγόρων του ανεβάζουν ακόμη περισσότερο στα ύψη της εκτίμησης απ την πλευρά του πιστού λαού τον π.Αναστάσιο Γκοτσόπουλο.
   Αν διαθέτουν τα κότσια ας απαντήσουν επί της ουσίας οι κύριοι που επιτέθηκαν στον ομολογητή ιερέα με περίσσεια ειρωνείας και εμπάθειας.
   Πάει πολύ ιστολόγια που ξεχειλίζουν από χυδαιότητα και ξερνούν ξετσιπωσιά με κάποιες από τις αναρτήσεις τους να μέμφονται όσους αποκαλύπτουν με στοιχεία την προδοσία που συντελείται! Πολύ έχουν σηκώσει τον αμανέ!

   Διαγραφή
 15. Από ό,τι φαίνεται, μόνο Ορθόδοξη δεν είναι αυτή η ακαδημία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΦΩΤΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΣΩΣΤΑ. ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΟΜΩΣ...ΑΥΤΗ Η ΨΕΥΤΟΣΥΝΟΔΟΣ, ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΝΕΙ, ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΕΜΕΙΣ, ΟΣΟΙ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΩΝΙΟΥΜΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ο ορισμός του (αντίχριστου) οικουμενισμού.

  Απόσπασμα από την ιστοσελίδα:
  http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2016/05/blog-post_23.html

  «...η καταλλαγή που προσφέρουν οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες – οι αβρααμικές, όπως τις αποκαλεί – δημιουργώντας ένα ειρηνικό περιβάλλον, όπως αυτό εκφράζεται στην Παλαιά Διαθήκη (Γέν. 9,13).»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος δωρίζει το «Άγιο Κοράνι».

  Περισσότερα, στο προσωπικό Ιστολόγιο του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αμβροσίου:

  http://mkka.blogspot.gr/2013/04/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ24 Μαΐου 2016 στις 1:49 π.μ.

  Ειδικώς στην Κρήτη θα περίμενε κανείς να δει ωραίες Βυζαντινές αγιογραφίες της Κρητικής Σχολής και όχι αυτό το νεοεποχίτικο κατασκεύασμα...

  Το ουράνιο τόξο σε συνδυασμό με τον Σταυρό, την εξάλφα και την ημισέληνο είναι χαρακτηριστικός συμβολισμός για την Πανθρησκεία της Νέας Εποχής.

  Οφείλουμε να αγνοήσουμε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ απόφαση ληφθεί από αυτή την ψευτοσύνοδο !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε θα υπολογίσουν κανέναν.Είναι ήδη αποφασισμένοι κάποιοι.Μη εντυπωσιάζεται κανένας,αυτά είναι ήδη γνωστά,οι γραφές το αναφέρουν,θα λιγοστέψουν οι πραγματικοί ιερείς του Υψίστου,θα ελαχιστοποιείται το ποίμνιο,θα υπάρχει διωγμός του,οι αληθινοί χριστιανοί θα έχουν θλίψεις και κατατρεγμό.Δεν είναι φαινόμενο σημερινό,ο αντίδικος το έχει δρομολογήσει από την επομένη της Πεντηκοστής,σταθμούς βλέπουμε,η υιοθέτηση νεοφανών κακοδοξιών,αλλαγή του πατροπαράδοτου ημερολογίου κλπ.

   Διαγραφή
 20. Θλίβομαι και λυπάμαι πραγματικά που η εκκλησιαστική μας ηγεσία προδίδει με θρασύτητα την Πατερική μας Παράδοση

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Αὐτοί τήν δουλειά τους κι έμεῖς τήν δουλειά μας.
  ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΝΤΡΟΠΗ ΜΟΝΟ ΝΤΡΟΠΗ..ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ..ΜΙΛΟΥΣΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΜΙΣΘΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΙΕΡΕΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ..ΤΟΥ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΣΙΑ ΝΑ ΦΩΝΑΞΕΙ ΟΠΩΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ..ΤΟΤΕΣ ΑΚΟΥΣΑ ΤΟ Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ο ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ..ΝΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΑΝΥΣΗΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ψ Υ Χ Η ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ,ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ..ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΠΑΙΔΙΑ.Ο ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΕΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ.ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΟΠΟΥ ΕΙΔΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΛΑΣΗ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.