11 Μαΐ 2016

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πάσχει ἀπὸ ἀντιδυτικισμό, σκοταδισμό, ἢ μισαλλοδοξία;

Ἱερὰ Μητρόπολις Πειραιῶς, 
γραφεῖο ἐπὶ τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν παραθρησκειῶν
Ἡ νεώτερη εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα, γέννημα καὶ θρέμμα τοῦ ἄθεου Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ, βασισμένη πάνω στὸ δόγμα «μέτρον πάντων ὁ ἄνθρωπος», ἐξακολουθεῖ νὰ κυριαρχεῖ σήμερα στὸ νοῦ καὶ στὴν καρδιὰ πλείστων ὅσων διανοουμένων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Ὁ ἐξευρωπαϊσμὸς τῆς χώρας καὶ ἡ δουλικὴ ἀπομίμηση τῶν δυτικῶν προτύπων ζωῆς ἔγινε δυστυχῶς τὸ ἑλκυστικὸ σύνθημα καὶ ὅραμα ὅλων τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Βαυαρῶν τοῦ Ὄθωνος μέχρι σήμερα, ἐδῶ καὶ δύο περίπου αἰῶνες. Ὅ,τι ἔρχεται ἀπὸ τὴν Δύση εἶναι μεγάλο, ὑψηλὸ καὶ ὡραῖο, ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἐγκολπωθοῦμε πάση θυσία, ἔστω καὶ ἂν αὐτὸ λέγεται νομιμοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ἢ τῆς κτηνοβασίας, ἐνῶ ὅ,τι προέρχεται ἀπὸ τὸν ἑλληνορθόδοξη παράδοση καὶ πολιτισμὸ μας θεωρεῖται ἀναχρονιστικό, ξεπερασμένο, σκοταδιστικό, ἄξιο πάσης περιφρονήσεως. Τώρα, ἂν οἱ φίλοι μας οἱ εὐρωπαῖοι τῆς Δύσεως μᾶς σφίγγουν τὴν θηλιὰ στὸ λαιμὸ καὶ ἀπειλοῦν τὴν Ἑλλάδα μὲ οἰκονομικὴ ἀσφυξία μὲ ἀλλεπάλληλα μνημόνια, (γιὰ νὰ δείξουν πόσο μᾶς ἀγαποῦν!), αὐτὸ εἶναι ἄλλη ἱστορία, ποὺ δὲν πρέπει ἂν μᾶς ἀπασχολεῖ. Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολεῖ εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἀνήκει στὴ Δύση καὶ πρέπει νὰ παραμείνει στὴ Δύση πάση θυσία! Φυσικά, ἀνάμεσα στὰ μεγάλα, ὑψηλὰ καὶ ὡραία, ποὺ πρέπει νὰ ἐγκολπωθοῦμε ἐμεῖς οἱ ἕλληνες εἶναι καὶ ὁ Παπισμὸς καὶ ὁ Προτεσταντισμός, ποὺ δὲν πρέπει πιὰ νὰ θεωροῦνται ὡς αἱρέσεις, ὅπως ἐθεωροῦντο ἐπὶ αἰῶνες, ἀλλ’ ὡς γνήσιες ἐκκλησίες, μὲ τὶς ὁποῖες ἐδῶ καὶ πολὺ...
καιρὸ θὰ ἔπρεπε νὰ ἑνωθοῦμε!

Μέσα σὲ μία τέτοια σκοτεινὴ ἰδεολογικὴ ἀτμόσφαιρα ζώντας καὶ ἀναπνέοντας ὁ κατὰ τὰ ἄλλα συμπαθὴς ἀρθρογράφος κ. Ξενοφώντας Μπρουντζάκης, ὅταν πληροφορήθηκε ὅτι κάποιοι ἐκκλησιαστικοὶ κύκλοι τόλμησαν νὰ γράψουν μὲ ἀφορμὴ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Λέσβο, μερικὰ ἐλάχιστα στοιχεῖα γύρω ἀπὸ τὴν φοβερὴ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ, θεώρησε καθῆκον του νὰ ἐκτονωθεῖ γράφοντας ἕνα ἄρθρο στὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ» (21.4.2016), μὲ θέμα: «Οἱ σκοτεινὲς ρίζες τοῦ ἀντιδυτικισμοῦ στὴ χώρα μας». Γράφει: «Οἱ ἀνατριχιαστικὲς ἀντιδράσεις μισαλλοδοξίας ὁρισμένων ὀρθόδοξων ἱεραρχῶν φέρνουν στὸ φῶς γιὰ ἀκόμα μία φορὰ τὸν ἀβυσσαλέο σκοταδισμὸ τοῦ ἐγχώριου ἐκκλησιαστικοῦ κατεστημένου, τὸ ὁποῖο κρατᾶ ἀνοιχτοὺς (ἀνύπαρκτους) λογαριασμοὺς μὲ τὸν καθολικισμὸ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Συνόδου τῆς Φεράρας - Φλωρεντίας (1438-1439), τῆς ὁποίας τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν νὰ ψηφιστεῖ ἡ Ἕνωση τῶν δύο Ἐκκλησιῶν, ἀλλὰ ἐξαιτίας τῶν ἀντιδράσεων στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ μὴ γίνει πράξη ποτέ…». Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἡ Ἐκκλησία, κατὰ τὸν ἀρθρογράφο, πάσχει ἀπὸ «μισαλλοδοξία», ἀπὸ «ἀβυσσαλέο σκοταδισμὸ» καὶ «κρατᾶ ἀνοιχτοὺς (ἀνύπαρκτους) λογαριασμοὺς μὲ τὸν καθολικισμό», ἐπειδὴ οἱ ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου Φεράρας – Φλωρεντίας, (1438-1439), δὲν ἔγιναν πράξη ποτὲ ἐξ’ αἰτίας  τῶν ἀντιδράσεων τοῦ λαοῦ στὴν Κωνσταντινούπολη. Παρὰ κάτω προσθέτει: «Στὴ Φλωρεντία, τὸ δίχως ἄλλο, χάθηκε μία τεράστιας σημασίας πολιτικὴ δυνατότητα σωτηρίας τοῦ ἑλληνισμοῦ, ὥστε νὰ μὴν πέσει ἡ Ἀνατολικὴ Αὐτοκρατορία στὰ χέρια τῶν Ὀθωμανῶν, πράγμα ποὺ θὰ ἐπιτυγχάνετο μέσα ἀπὸ τὴν Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τὴ συνεπακόλουθη βοήθεια τῶν δυτικῶν στὴ διάσωση τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας».

Δὲν γνωρίζουμε ἂν ὁ κ. Μπρουντζάκης εἶναι βαπτισμένος Ὀρθόδοξος ἢ ἂν ἀνήκει σὲ ἄλλη χριστιανικὴ ὁμολογία, ἢ θρησκεία. Πάντως οἱ παραπάνω χαρακτηρισμοὶ συνιστοῦν βαρύτατη βλασφημία κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, μαρτυροῦν πλήρη ἀποξένωση ἀπὸ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ πλήρη ἄγνοια τοῦ ἔργου καὶ τῆς ἀποστολῆς της. Ἡ Ἐκκλησία οὔτε μισαλλόδοξη ὑπῆρξε ποτέ, οὔτε σκοταδιστική, διότι ὁ ἱδρυτής της, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, μὲ τὴν ἀνάστασή του ἀπέδειξε, ὅτι εἶναι ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου, ὁ ἐνανθρωπίσας Θεός, «ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ» (Ἰω,14,6), «τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰω.8,12). 

Κατ’ ἐπέκταση καὶ ἡ Ἐκκλησία του ποὺ εἶναι τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι «στύλος καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ,3,15). Ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν μισεῖ τὸν ἄνθρωπο ποὺ βρίσκεται στὴν πλάνη καὶ τὴν αἵρεση ἀλλὰ τὸ ψεῦδος, ποὺ εἶναι πνευματικὸ σκοτάδι, τὸ ὁποῖο προέρχεται ἀπὸ τὸν διάβολο. Ὁ Χριστὸς ἐπειδὴ εἶναι «τὸ φῶς τοῦ κόσμου» δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὸ πνευματικὸ σκότος καὶ μὲ ὁποιαδήποτε μορφὴ σκοταδισμοῦ. Τὸ φῶς καὶ τὸ σκότος εἶναι τελείως ἀντίθετα μεταξύ τους καὶ τὸ ἕνα ἀναιρεῖ τὸ ἄλλο. Ἡ παρουσία τοῦ φωτὸς διώχνει τὸ σκότος, ἐνῶ ἡ παρουσία τοῦ σκότους μαρτυρεῖ τὴν ἀπουσία τοῦ φωτός.

Ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι δῆθεν ἡ Ἐκκλησία «κρατᾶ ἀνοιχτοὺς (ἀνύπαρκτους) λογαριασμοὺς μὲ τὸν καθολικισμὸ» δὲν ἔχει κανένα ἔρεισμα, εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἐσφαλμένος. Κατ’ ἀρχὴν ὁ καθολικισμὸς δὲν εἶναι ἐκκλησία καὶ ἑπομένως δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ «ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν», διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀδύνατον νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν αἵρεση, ὅπως εἶναι ἀδύνατον νὰ ἑνωθεῖ ἡ ἀλήθεια μὲ τὸ ψεῦδος, ἢ τὸ φῶς μὲ τὸ σκοτάδι. Ἡ αἵρεση ὡς πνευματικὸ σκότος ἀποξενώνει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ φῶς - Χριστὸ καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν ἀπώλεια, στὸν πνευματικὸ θάνατο. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία προκειμένου νὰ προφυλάξει τὰ μέλη της ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς αἱρέσεως καὶ τοῦ πνευματικοῦ θανάτου, θεωρεῖ χρέος της νὰ ἐπισημάνει τὴν αἵρεση καὶ νὰ τὴν καταπολεμήσει μὲ κάθε τρόπο. Νὰ ἀποκόψει ἀπὸ τὸ σῶμα της τοὺς ἀμετανόητους αἱρετικοὺς καὶ νὰ τοὺς ἀναθεματίσει, γιὰ νὰ μὴν μεταδώσουν τὸ δηλητήριο τῆς πλάνης καὶ στὰ ὑπόλοιπα μέλη της, ὅπως ἀκριβῶς ὁ χειρουργὸς κόβει τὸ μέλος ἐκεῖνο τοῦ σώματος, ποὺ ἔχει πάθει γάγγραινα. Αὐτὴ τὴν τακτικὴ κρατοῦσε πάντοτε ἡ Ἐκκλησία διὰ μέσου τῶν αἰώνων καὶ τὴν ἴδια τακτικὴ ὀφείλει νὰ κρατήσει καὶ σήμερα  ἀπέναντι στὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ. Ἡ ἀποστροφὴ της λοιπὸν πρὸς τὴν αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ δὲν σημαίνει ὅτι ἔχει «ἀνοιχτοὺς λογαριασμοὺς μὲ τὸν καθολικισμό».

Ἰσχυρίζεται ἀκόμη ὅτι ὑπῆρξε τραγικὸ λάθος τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἐπετεύχθη ἡ Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν μετὰ τὴν ψευδοσύνοδο Φεράρας – Φλωρεντίας, ὅτι ἔτσι χάθηκε μία μοναδικὴ εὐκαιρία νὰ ἐξασφαλίσει τὸ Βυζάντιο στρατιωτικὴ βοήθεια ἀπὸ τὸν Πάπα καὶ τοὺς δυτικοὺς καὶ ἔτσι νὰ σωθεῖ ὁ Ἑλληνισμὸς ἀπὸ τὴν λαίλαπα τῶν Ὀθωμανῶν. Καὶ γιὰ νὰ στηρίξει τὸν ἰσχυρισμὸ του παρουσιάζει ὁρισμένα ἱστορικὰ στοιχεῖα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Κατ’ ἀρχὴν ὁ συγγραφέας κάνει τὸ βασικὸ λάθος νὰ κρίνει τὰ ἐκκλησιαστικὰ γεγονότα μὲ πολιτικὰ κριτήρια. Θέλει τὴν Ἐκκλησία δούλη πολιτικῶν σκοπιμοτήτων. Ἡ σωτηρία τῆς πατρίδος γιὰ τὸν συγγραφέα γίνεται ὕψιστος σκοπὸς καὶ τοποθετεῖται πάνω ἀπὸ τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως. Προκειμένου νὰ σωθεῖ ἡ πατρίδα ὀφείλει ἡ Ἐκκλησία νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν αἵρεση, ἡ ἀλήθεια μὲ τὸ ψεῦδος. Ἂν γινόταν ὅμως αὐτὸ τότε ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπαυε πλέον νὰ εἶναι Ἐκκλησία θὰ ἔχανε τὴν ἀλήθεια - Χριστὸ καὶ δὲν θὰ εἶχε τὴν δυνατότητα νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση θὰ ἔπρεπε ἡ Ἐκκλησία νὰ θυσιάσει τὴν αἰώνια πατρίδα, τὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, γιὰ νὰ σώσει τὴν ἐπίγεια πατρίδα.

Πέραν αὐτῶν ἀγνοεῖ, ἢ ἀποσιωπᾶ οὐσιώδεις πλευρὲς τῶν γεγονότων, ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ἐν λόγω ψευδοσύνοδο καὶ δὲν παραθέτει τὰ γεγονότα μὲ ἱστορικὴ ἀντικειμενικότητα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀδικεῖ τὴν ἀλήθεια. Ἂς ἐξετάσουμε τὰ πράγματα ἀπὸ καθαρὰ ἱστορικὴ σκοπιά. Ὁ παπικὸς θεσμὸς τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, (15ος αιώνας), βρισκόταν σὲ πρωτοφανῆ παρακμὴ λόγω τῆς προηγηθείσης «βαβυλώνιας αἰχμαλωσίας» του στὴν Ἀβινιόν, (1309-1378), καὶ τῶν τραγικῶν συνεπειῶν τοῦ μεγάλου παπικοῦ σχίσματος, (1378-1414). Οἱ μεταρυθμιστικὲς Σύνοδοι τῆς Πίζας (1409), τῆς Κωνσταντίας (1414-1418), καὶ τῆς Βασιλείας (1431-1449) ἀποδυνάμωσαν ἔτι περαιτέρω τὴν παπικὴ αὐθεντία, (ἐνῶ ἐνίσχυσαν τὸν Συνοδικὸ Θεσμό), καὶ σχεδὸν ἐκμηδένισαν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπηρεάσει ὁ τότε Παπας Εὐγένιος ὁ Δ΄ τοὺς ἡγεμόνες τῆς Δύσεως καὶ νὰ τοὺς πείσει νὰ στείλουν στρατιωτικὴ βοήθεια στὴν Ἀνατολή.

Ἐπὶ πλέον ὀλίγο πρὶν ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ψευδοενώσεως τῆς Φεράρας – Φλωρεντίας, (Ἰούλιος 1439), προηγήθηκε ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου τῆς Βασιλείας, (Ἰούνιος 1439), νὰ καθαιρέσει τὸν Πάπα Εὐγένιο. Ἔτσι οἱ ὑποσχέσεις τοῦ Πάπα στὸν αὐτοκράτορα Ἰωάννη τὸν Η΄ τὸν Παλαιολόγο γιὰ στρατιωτικὴ βοήθεια παρέμειναν κενὸ γράμμα, δὲν ἔγιναν πράξη ποτέ. Αὐτὸ φάνηκε καὶ ἀπὸ τὰ γεγονότα ποὺ ἐπακολούθησαν. Ἀπὸ τὴν ψευδοένωση Φεράρας – Φλωρεντίας μέχρι τὴν ἅλωση τῆς Πόλης, (1453), μεσολάβησαν δεκατέσσερα ὁλόκληρα χρόνια. Ὁ Πάπας καὶ ἡ Δύση εἶχαν ὅλο τὸ χρόνο μέσα σ’ αὐτὰ τὰ δεκατέσσερα χρόνια νὰ ὀργανώσουν μία ἰσχυρὴ στρατιωτικὴ δύναμη καὶ νὰ τὴν ἀποστείλουν στὴν Πόλη γιὰ νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἅλωσή της. Ματαίως περίμενε ὁ αὐτοκράτορας βοήθεια, ἡ ὁποία δὲν ἔφθασε ποτέ. 

Παρὰ κάτω ὁμιλεῖ μὲ πολλὴ καύχηση γιὰ τὴν «οὐσιαστικὴ συμβολὴ τῶν Ἑλλήνων στὴ διάδοση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν γραμμάτων στὸν δυτικὸ κόσμο», τὴν διάδοση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνα καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπὸ λόγιους τῆς Ἀνατολῆς ποὺ ἦρθαν στὴ Δύση. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἀγνοεῖ τὴν σημασία καὶ τὸν ρόλο τῆς κατὰ πολὺ ἀρχαιότερης φραγκολατινικῆς παραδόσεως, ἡ ὁποία ἤδη ἀπὸ τὸν 6ο αιώνα ἄρχισε νὰ ἐξαπλώνεται στὴ Δύση καὶ νὰ ἐκτοπίζει προοδευτικὰ τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ παράδοση τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ Λατίνων Ρωμιῶν τῆς Δύσεως, ποὺ ἦταν γνήσιοι Ὀρθόδοξοι. Ἀγνοεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ φραγκολατινικὴ παράδοση ὑπῆρξε ὁ πρόδρομος τῆς μετέπειτα ἀναπτυχθείσης Σχολαστικῆς Θεολογίας, (ποὺ εἶναι μία καρικατούρα τῆς Ὀρθόδοξης Πατερικῆς Θεολογίας), ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπόβαθρο τοῦ μετέπειτα ἀναπτυχθέντος στὴν Δύση Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ. 

Ἀποσιωπᾶ, ἢ ἀγνοεῖ ὅτι ἡ φραγκολατινικὴ παράδοση κατέστη ἔκτοτε ὁ μεγάλος ἀντίπαλός της ἑλληνοχριστιανικῆς. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὸ κλασικὸ ἔργο τοῦ βασιλέως τῶν Φράγκων Καρλομάγνου μέ τίτλο «ContraGrecorum», (Ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων). Στὸ ἔργο αὐτὸ μπορεῖ νὰ διαπιστώσει ὁ ἀναγνώστης τὸ βαθὺ μίσος του κατὰ τῶν Ρωμιῶν καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἕνα μίσος, ποὺ θὰ συνεχίζεται ἔκτοτε ἀπαραμείωτο μέχρι σήμερα καὶ θὰ ἐκφράζεται μὲ πολλοὺς καὶ ποικίλλους τρόπους, κρυφὰ ἢ φανερά, ἀπέναντι σὲ ὁ,τιδήποτε θυμίζει Ρωμιοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία.

Τὸ μίσος αὐτὸ φάνηκε ξεκάθαρα σ’ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο στὶς σταυροφορίες καὶ πρὸ πάντων στὴν τέταρτη, (1204), κατὰ τὴν ὁποία τὰ φραγκολατινικὰ στρατεύματα κατέλυσαν, διέλυσαν καὶ κατέλαβαν τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ὅλη τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολή, μὲ τὶς εὐλογίες καὶ μὲ τὴν ἄφατη χαρά τοῦ τότε Πάπα Ἰννοκέντιου τοῦ Γ΄. Προχώρησαν δὲ σὲ τέτοιους βανδαλισμοὺς καὶ καταστροφὲς στὴν Πόλη, ποὺ ξεπερνοῦν ἀκόμη καὶ τὶς θηριωδίες τῶν Τούρκων κατὰ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης. Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱστορικὸς Βλ. Φειδᾶς: «Ἐπὶ τρεῖς ἡμέρες [ἡ πόλη] ἐγκαταλείφθηκε στὴ βαρβαρικὴ διάθεση τῶν κατακτητῶν, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο λεηλάτησαν καὶ σύλησαν τὰ πάντα, ἀλλὰ καὶ ἐξετράπησαν σὲ κάθε εἴδους βιαιότητες, ἢ καὶ βαρβαρότητες ἐναντίον τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ». (Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, τόμ. Β΄, σελ. 567). Τόσο πολὺ λοιπὸν μᾶς ἀγαποῦν οἱ Φράγκοι!

Παρακάτω γράφει: «Ἂς ἀπαντήσουν οἱ… θιγόμενοι ἱεράρχες γιὰ τὸν καταδικαστικὸ ρόλο ποὺ ἔπαιξε ἡ Ἐκκλησία ἐναντίον τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, ἐναντίον τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς χώρας – καὶ γιὰ τὸ πῶς κατέχει τὴν τεράστια περιουσία της (βάσει ποιοῦ δικαίου καὶ ποιῶν συμβολαίων)»! Ἀνατριχιάζει κανεὶς διαβάζοντας τέτοιου εἴδους δηλώσεις, ποὺ μαρτυροῦν, παχυλὴ ἄγνοια τῆς ἱστορίας, ἢ ὠμὴ διαστροφὴ τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας. Ἡ Ἐκκλησία, ὄχι μόνο δὲν ἔπαιξε καταδικαστικὸ ρόλο ἐναντίον τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας, ἀλλὰ ἀντίθετα ἦταν ὁ μπροστάρης στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἔθνους, Ἦταν ἡ ψυχὴ τοῦ ἀγῶνος. Τὰ δὲ μοναστήρια ἦταν τὰ κάστρα καὶ τὰ προπύργια τῶν ὁπλαρχηγῶν τῆς ἐπαναστάσεως. Χιλιάδες ἦταν οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ νεομάρτυρες ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος καὶ πότισαν τὸ δένδρο τῆς ἐλευθερίας, ἀπὸ τον άγιο Γρηγόριο τὸν Ε΄ μέχρι τον άγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ καὶ μέχρι τὸν τελευταῖο παπὰ τοῦ τελευταίου χωριοῦ τῆς ὑπόδουλης πατρίδας.  

Τέλος κλείνει τὸ ἄρθρο του μὲ μία ἀπίστευτη δήλωση κατὰ τῆς Ἐκκλησίας: «Οἱ εὐτελεῖς δηλώσεις τῶν φαρμακερῶν δεσποτάδων ἀποτελοῦν ἀκόμα ἕνα πλῆγμα ἐναντίον τοῦ εὐρωπαϊκοῦ προσώπου τῆς χώρας, ἐναντίον τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἀνεξιθρησκείας. Ντροπιάζουν γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ τὸν πολιτισμὸ τοῦ τόπου μας»!

Κατ’ ἀρχὴν γιὰ ποιὸ «δυτικὸ πολιτισμὸ» μᾶς μιλάει; Γι’ αὐτὸν ποὺ γέννησε δύο παγκοσμίους πολέμους μὲ ἀνείπωτες καταστροφὲς καὶ ἑκατομμύρια θύματα; Γιὰ τὸν πολιτισμὸ τοῦ Χίτλερ ποὺ ἔκανε τοὺς Ἑβραίους σαπούνι στὰ στρατόπεδα τοῦ Νταχάου, ἢ γιὰ τὸν πολιτισμὸ τοῦ Στάλιν καὶ τοῦ Λένιν, ποὺ ἔστελναν στὰ στρατόπεδα τῆς Σιβηρίας ἑκατομμύρια ἀθώους χριστιανούς. Μήπως ἐννοεῖ τὸν πολιτισμὸ τοῦ Κροάτη Καρδινάλιου Α. Στέπινατς, ὁ ὁποῖος μὲ τὶς εὐλογίες τοῦ Πάπα ἀφάνισε ἕναν ὁλόκληρο λαό, τὸν Ὀρθόδοξο Σερβικὸ λαό; Μήπως ἐννοεῖ τὸν πολιτισμὸ τῶν εὐρωπαίων τῆς Ε.Ε. πού θέσπισαν μὲ νόμο τὴν κάθε «ἀνωμαλία», τὴν κάθε σεξουαλικὴ διαστροφή, ἀκόμη καὶ τὴν κτηνοβασία; Μήπως ἐννοεῖ τὸν πολιτισμὸ τῶν εὐρωπαίων ποὺ μ’ ἕνα πρωτοφανῆ κυνισμὸ καὶ μία παγερὴ ἀδιαφορία ἔκλεισαν τὶς καρδιές τους καὶ τὶς πόρτες τῶν συνόρων τους πρὸς τοὺς μετανάστες τῆς Συρίας, μένοντας ἀνάλγητοι στὸν πόνο καὶ στὸ δράμα τους;

Καὶ κάτι ἀκόμη. Τὰ τελευταία ἔξι χρόνια, ποὺ ἡ πατρίδα μας δεινοπαθεῖ καὶ ὁ λαὸς μας βρίσκεται στὴν θανατερὴ μέγγενη τῆς ἀναλγησίας τῶν εὐρωπαίων ἑταίρων μας, φταῖνε οἱ «οἱ εὐτελεῖς δηλώσεις τῶν φαρμακερῶν δεσποτάδων»; Ποιοὶ «ντροπιάζουν γιὰ μία ἀκόμα φορᾶ τὸν πολιτισμὸ τοῦ τόπου μας», δίνοντας «γῆ καὶ ὕδωρ» στοὺς ἄπληστους νεοβάρβαρους τραπεζίτες καὶ κυβερνῶντες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης; Οἱ δεσποτάδες, ἢ οἱ πολιτικοί μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ὑποδούλωσαν ὁλοκληρωτικὰ στοὺς «πολιτισμένους» εὐρωπαίους; Ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ σύγχρονος δημοσιογράφος, τό ἀνίκανο πολιτικὸ προσωπικὸ ζεῖ καὶ κινεῖται σ’ ἕνα δικό του κόσμο ποὺ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν πραγματικότητα ποὺ καλεῖται νὰ διαχειριστεῖ. Εἶναι τέτοια ἡ σαπίλα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, ποὺ ἡ δυσοσμία τοῦ πνίγει τὰ πάντα γύρω μας.

Ἒχει ἀκούσει κάτι γιὰ τὴν περιφημη «διάσωσή» μας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία οἱ «πολιτισμένοι» ἑταῖροι μας, μᾶς «φέσωσαν» 250 δὶς εὐρὼ γιὰ τὴ διάσωση τῶν ἁμαρτωλῶν τραπεζῶν τους; Παραδώσαμε τὰ πάντα στοὺς τοκογλύφους δανειστές μας, (καὶ ὅταν λέμε δανειστές, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε, ἐννοοῦμε τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους ποὺ ἀποτελοῦν τὴν ἀφρόκρεμα τοῦ σημερινοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ), παραδώσαμε τὰ σπίτια μας, τὶς ἐπιχειρήσεις μας, τὸν ὑποθαλάσσιο πλοῦτο μας, τὰ σύνορα, τὰ ὅσια καὶ ἱερά τῆς φυλῆς μας, τὰ πάντα. Καὶ ἀναρωτιόμαστε, τί ἄλλο θέλουν τελικὰ γιὰ νὰ χορτάσουν οἱ βάρβαρες ὀρδὲς τῶν πολιτισμένων!!! γερμανικῶν δυνάμεων κατοχῆς. 

Μιλάει ἀκόμη καὶ για «ἀνεξιθρησκία» ὡς κατάκτηση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Εἶναι τόσο ἀνιστόρητος ὥστε δὲν ἔχει ἀκούσει τίποτε γιὰ τὸ περίφημο Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων (313), ποὺ καθιέρωσε ὁ μεγάλος ἅγιος της Ἐκκλησίας μᾶς ὀ Μέγας Κωνσταντῖνος, καὶ μάλιστα σὲ μία ἐποχὴ ποὺ στὴν δυτικὴ Εὐρώπη κατοικοῦσαν πάνω στὰ δένδρα, τρέφονταν μὲ βελανίδια καὶ θυσίαζαν τὰ παιδιά τους στοὺς δαιμονοθεοὺς τῶν Δρυΐδων;

Περαίνοντας, διαπιστώνουμε ὅτι ὁ συγγραφέας ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιληφτεῖ ὅτι ὁ σύγχρονος εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς κατάντησε σήμερα ἡ πλέον χυδαία κακοποίηση τοῦ δικοῦ μας ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ. Ὅτι ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς ἔχει πλέον χρεοκοπήσει ὁριστικὰ καὶ ἀνεπανόρθωτα. Ἕνας πολιτισμός, κ. Μπρουντζάκη, ποὺ δὲν διαπνέεται ἀπὸ στοιχειώδη ἀνθρωπιὰ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, δὲν ἀξίζει νὰ ὀνομάζεται πολιτισμός! Καὶ τοῦτο διότι ἡ ψυχὴ τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ὁ πολιτισμὸς τῆς ψυχῆς. Γιὰ τοὺς σύγχρονους «προοδευτικοὺς» λόγο ἔχουν μόνον αὐτοί, ἐνῶ οἱ «καθυστερημένοι» ὀφείλουν νὰ σιωποῦν! Ἀλλὰ τί μπορεῖ νὰ περιμένει κανεὶς ἀπὸ ἀνθρώπους που κόβουν στὰ μέτρα τοὺς τὴν ἱστορία γιὰ νὰ προβάλλουν τὶς κάθε λογὶς ἰδεοληψίες τους; 
Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων καὶ τῶν Παραθρησκειῶν

6 σχόλια:

 1. Mετα λυπης μου διαπιστωνω οτι η Μητροπολη Πειραιως ασχολειται ενδελεχως με φανερα δαιμονοκινητους πλανεμενους αρθρογραφους κλπ, και αστοχει οικτρα σε αλλες, λεπτοτερες και πιο επικινδυνες πλανες. Πως εμπαιζεστε ετσι απο τους δαιμονες, υπευθυνοι της Μητροπολης; Kαι δεν μπορει, ολο και καποιος θα εχει προσπαθησει να σας ξεστραβωσει[συγνωμη για την εκφραση], αλλα κι εσεις δεν ακουτε. Καλη μετανοια ιερεις του θεου, γιατι η απολογια σας θα ειναι τρομερη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή μετάνοια σέ ὅλους μας,γιατί ἡ ἀπολογία θά εἶναι φοβερή,γιά ὅλους μας 8:02
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 2. ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΡΓΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣ.ΟΜΩΣ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΦΡΟΝΩ ΠΩΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΑΣΤΟΧΩΣ.ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΚΑΚΩΣ ΑΣΧΟΛΕΙΣΘΕ ΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΡΗΣΚΟΙ ΚΑΙ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟΙ ΔΙΟΤΙ ΕΤΣΙ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ ΜΕΝΟΣ.Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΤΟΥΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΗΣ.ΔΑΙΜΟΝΟΚΡΑΤΕΙΤΕ ΔΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ.ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΓΝΩΣΤΑ.
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΤΩΧΗ ΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΘΑ ΗΤΟ ΕΝΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ.ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΒΑΛΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΜΑΣ.ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΑΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ.
  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ.Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΛΑΟΣ ΟΜΩΣ ΘΑ ΑΙΣΘΑΝΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ.ΘΑ ΕΝΙΩΘΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ.ΘΑ ΕΝΙΩΘΕ ΠΩΣ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗΔΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΑΙ ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΕΠΟΧΕΣ.
  ΟΙ ΠΑΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΛΕΓΑΝ ΚΟΦΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΣΑ ΕΙΛΙΚΡΕΙΝΙΑ "ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ" ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΝ ΚΟΥΒΕΝΤΑ.
  ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ.Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΩΤΙΣΗ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.

  ΜΕ ΒΑΘΥΤΑΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ
  -Ο ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ-

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. 'Τῆς Ἀσίας ἄν ἀγγίζει ἀπό τήν μιά
  τῆς Εὐρώπης λίγο ἄν ἀκουμπᾶ
  στόν αἰθέρα στέκει νά
  καί στήν θάλασσα μόνη της'

  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
  Η ΕΛΛΑΣ ΥΠΕΡΥΠΤΑΤΑΙ,
  ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ 8:02, μπορείς να μας πεις σε ποιες πλάνες χαρίζεται το Γραφείο επί των Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς; Οι μέχρι τώρα ανοικοινώσεις του έχουν υπερβει τις 200 και δεν έχει μείνει πλάνη και κακοδοξία που να μην έχει στηλιτευθεί! Αν έχεις άγνοια, συγχωρείσαι, αν όμως εμπάθεια τότε είσαι αξιοκατάκριτος! Επι τέλους πες μας που σφάλει να διορθωθεί, αντε λοιπόν......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να σας πω αν ενδιαφερεστε.Στειλτε email ή τηλ στο grpapdop@gmail.com Oπως αντιλαμβανεστε δεν ειναι κατι που μπορει να συζητηθει εδω, αλλα μονο δια ζωσης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.