21 Μαρ 2016

Ὅλοι καὶ ὅλα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδας

Γράφει ὁ Δημήτρης,
Νατσιὸς δάσκαλος-Κιλκὶς
«εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων» πρὸς Τιμόθεον Α, ε’, 8
Ἡ μεγαλύτερη σύγχυση τούτη τὴν παμπόνηρη ἐποχὴ ἐντοπίζεται στὴν στάση τῶν Ἑλλήνων ἔναντι τῶν λαθρομεταναστῶν.
(Ὁ κοινὸς νοῦς λέει ὅτι ἂν κάποιος εἰσβάλλει στὴν χώρα σου, ὄντας ἀπρόσκλητος καὶ ἀνεπιθύμητος, λαθραίως καὶ παρανόμως, σύμφωνα μὲ τὰ ἔγκυρα λεξικά, ὀνομάζεται λαθρομετανάστης. Ὅπως λέγεται λαθροθήρας αὐτὸς ποὺ κυνηγᾶ χωρὶς ἄδεια, ὁ λαθροϋλοτόμος καὶ ὁ λαθρεπιβάτης. Ὁ κυρ-Φίλης ὑπουργός, στὴν πρόσφατη ἐπιστολή του στὰ σχολεῖα, ταυτίζει τοὺς Ἕλληνες, Χριστιανοὺς Ὀρθοδόξους τοῦ ’22, τοὺς διωκόμενους καὶ σφαγιασθέντες ἀπὸ τοὺς μωαμεθανοὺς γενοκτόνους μας τοῦ Κεμάλ, μὲ τοὺς νῦν λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶ νὰ καταφύγουν στὶς ὁμόδοξές τους χῶρες τοῦ Ἰσλάμ, καταφεύγουν στὴν ἄπιστη Εὐρώπη. Θλιβερὲς συγκρίσεις ἀπὸ ἕναν ἀρνητὴ τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολῆς).
Περίεργη καὶ ἐπαμφοτερίζουσα εἶναι καὶ ἡ στάση κάποιων χριστιανῶν. «Τί θὰ ἔκανε ὁ Χριστὸς στὴ θέση μας;», «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους», εἶναι οἱ συνήθεις… παραπομπές.
Καρυκεύουν τὴν ἐρώτηση καὶ μὲ ἀναφορὲς στὸν Καλὸ Σαμαρείτη ἢ στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα «ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με». (Μάτθ. ΚΕ, 35).
Ὁπότε ὀφείλουμε «νὰ ἀνοίξουμε τὴν ἀγκαλιά μας» (κατὰ κυρ-Φίλη) καὶ νὰ «συναγάγουμε»...
τοὺς ξένους λαθρομετανάστες, διότι εἶναι εὐαγγελικὴ ἐπιταγή.

Ἐρωτῶ καὶ ἀπευθύνομαι κυρίως στοὺς «προοδευτικοὺς» ἱερωμένους πού ἀποκοιμίζουν τὸν κόσμο μὲ τὶς ἀγαπολογίες τους: Ὁ Κολοκοτρώνης, ὅταν «ἀποφάσισε νὰ κάμει» τὴν Ἐπανάσταση, γιὰ νὰ ἐκδιώξει τὴν μισητὴ ἡμισέληνο, ἔτσι σκεφτόταν; Θὰ ἔκοβε τούρκικα κεφάλια ὁ Νικηταρᾶς ὁ Τουρκοφάγος, ἂν δὲν εὐλογοῦσε ἡ Ἐκκλησία τὰ ὄπλα τοῦ Ἀγώνα τῆς Παλιγγενεσίας; Τί τραγουδοῦσαν τότε οἱ Ρωμιοί; «Χαρὰ ποὺ τὸ ‘χουν τὰ βουνὰ τὰ κάστρα περηφάνια/ γιατί γιορτάζει ἡ Παναγιά, γιορτάζει καὶ ἡ Πατρίδα./ Νὰ βλέπεις διάκους μὲ σπαθιά, παπάδες μὲ ντουφέκια/ νὰ βλέπεις καὶ τὸν Γερμανό, τῆς Πάτρας τὸν δεσπότη/ πῶς εὐλογάει τ’ ἅρματα κι εὐχιέται τοὺς λεβέντες».

Ὁ ἐπίσκοπος Βρεσθένης Θεοδώρητος, τὸν ὁποῖο ὁ Κολοκοτρώνης ἀποκαλοῦσε καπετὰν Δεσπότη, εὐλογεῖ τ’ ἅρματα στὸ Βαλτέτσι, ζώνεται τὰ γιαταγάνια καὶ τὰ καριοφίλια καὶ πολεμᾶ.
Ὁ Σαλώνων Ἠσαΐας, ὁ πρῶτος Ἕλληνας ἱεράρχης ὁ ὁποῖος ἔπεσε ὑπὲρ πατρίδος, τὴν ὥρα τῆς μάχης τῆς Ἀλαμάνας, δὲν εἶχε ὑπ’ ὄψιν του τὸ Εὐαγγέλιο; Γιατί «ρίχνανε στὸ θυμιατὸ μπαρούτι γιὰ λιβάνι» οἱ παπάδες καὶ θυσιάζονταν γιὰ τὴν λευτεριὰ τοῦ Γένους. Πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς δὲν ξαναπίασαν τὸ ἁγιοπότηρο, ὅμως ἒφτιαξαν πατρίδα. Ποιμένες καλοὶ ποὺ θυσιάστηκαν ὑπὲρ τοῦ σκλαβωμένου ποιμνίου τους.

Παραπέμπω καὶ σ’ ἕνα περίφημο κείμενο τοῦ Δασκάλου τοῦ Γένους Κωνσταντίνου Οἰκονόμου ἐξ Οἰκονόμων, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε «μέγας ἐκκλησιαστικὸς ἀνήρ, λαμπρὸν κόσμημα καὶ μέγα καύχημα τοῦ ἑλληνικοῦ Γένους».

«Λέγω πρῶτον, ὅτι χρεωστεῖς, χριστιανέ, καθὸ χριστιανὸς νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ εὐεργετῆς τὴν Πατρίδα. Σὲ προστάζει ὁ θεῖος νόμος “ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν”. Πλησίον σου εἶναι βέβαια πάς ἄνθρωπος, ἀλλὰ ποιός δύναται νὰ εἶναι πλησιέστερός σου παρὰ τοὺς συγγενεῖς καὶ ὁμοπίστους καὶ συμπολίτας σου. Οὗτοι εἶναι ἀδελφοί σου, οἵτινες συγκατοικούσι μετά σου εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν χώραν, ὡσὰν εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν οἰκίαν, οὗτοι ἔχουσι τὸν αὐτὸν  καὶ σὺ πατέρα, τὸν Θεόν, τὴν αὐτὴν καὶ σὺ μητέρα, τὴν Ἐκκλησίαν, τὸ αὐτὸ γενέθλιον ἔδαφος, καὶ τὰς αὐτᾶς τροφᾶς, τοὺς αὐτοὺς νόμους, τοὺς αὐτοὺς ἄρχοντας καὶ ποιμένας καὶ διδασκάλους, τὰς αὐτᾶς πρὸς σὲ κοινᾶς καὶ πανηγύρεις καὶ ἀπολαύσεις καὶ λύπας καὶ χαρᾶς, ὅσον λοιπὸν εἰλικρινέστερον ἀγαπᾶς τοὺς συμπατριώτας καὶ τὴν Πατρίδα, τόσον βεβαιότερον ἐκπληρώνεις τὸν νόμον τοῦ Θεοῦ καὶ πάλιν ἐξ ἐναντίας, ὅσον ἀμελεῖς καὶ προδίδεις πολλάκις τῆς Πατρίδος τὰ συμφέροντα, τόσον ἐξελέγχεσαι παραβάτης τοῦ θείου νόμου, καὶ τοῦ πλησίον σου ἐχθρὸς χειρότερος ἀπίστου. “Eι τὶς τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται, καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων”...

Τόσον ἱερὸν καὶ θεῖον δῶρον εἶναι ἡ Πατρὶς ὥστε ἐν τῶν μεγίστων σημείων τῆς κατὰ τῶν ἀνθρώπων δικαίας ὀργῆς τοῦ Θεοῦ γίνεται πολλάκις ἡ στέρησις τῆς Πατρίδος.
...Καὶ ἂν λοιπὸν ἡ Πατρὶς εἶναι τόσον σεβάσμιον, τόσον πολύτιμον, τόσον ἀγαπητόν, εἰς τὸν Θεόν, φανερὸν ὅτι χριστιανός, ὅστις ἀγαπᾶ μάλιστα τὸν Θεό, καὶ τὸν πλησίον, χρεωστεῖ νὰ ἀγαπᾶ τὴν ἰδίαν αὐτοῦ Πατρίδα».
(Κων. Κούρκουλα, «Λεύκωμα Δασκάλων τοῦ Γένους», σελ. 160, Ἀθήνα 1971).

Διασώζει ὁ Ἰ. Πολέμης τὴν ἀπάντηση κάποιας γιαγιᾶς πρὸς τὸν ἐγγονό της, ποὺ ἀποροῦσε γιατί τὴν ἔβλεπε κάθε βράδυ μετὰ τὸν ἑσπερινὸ μαζὶ μὲ τὰ εἰκονίσματα νὰ θυμιατίζει καὶ τὸ καριοφίλι τοῦ παπποῦ.
«Τὸ καριοφίλι ποὺ θωρεῖς
ψηλὰ στὸν τοῖχο νὰ σκουριάζει
παιδάκι μου, μὴν ἀπορεῖς
ἁγιολιβάνι τοῦ ταιριάζει
γιατί χωρὶς αὐτὸ
χωρὶς τὸ φλογερό του στόμα
θὰ ‘μαστε σκλάβοι ἀκόμα».
(«Ἱεράρχες, Ἐθνάρχες», π. Θεοδώρου Ζήση, σελ. 30).
«Ἡ ἀπάντηση τῆς ὥριμης γερόντισσας», σημειώνει ὁ σεβαστὸς παπα-Θόδωρος, «εἶναι ἀπάντηση τῆς γηραιᾶς ἑλληνικῆς ἱστορίας στοὺς ἀνώριμους μελετητές της».

Οἱ δεσποτάδες τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα ζώστηκαν τ’ ἅρματα καὶ ἔσωσαν τὴν Μακεδονία.
«...Στὴ μέση φοροῦσα μία πέτσινη ζώνη ἀπ’ ὅπου κρέμονταν ἀπὸ τὴ μία μεριὰ ἡ θήκη τοῦ πιστολιοῦ μου, ποὺ ἦταν μεγάλο καὶ γίνονταν ἐν ἀνάγκη καὶ τουφέκι, κι ἀπ’ τὴν ἄλλη ἕνα μαχαίρι γιὰ στρατιωτικὸ ἢ ἀστυνομικό. Συχνὰ γυμναζόμουν εἰς τὸ σημάδι...», διηγεῖται ὁ ἡρωικὸς μητροπολίτης Καστοριᾶς Γερμανὸς Καραβαγγέλης. (Ἄντ. Μπέλλου-Θρεγιάδη, «Μορφὲς Μακεδονομάχων, σελ. 75-76).

Ὁ ἐπίσκοπος Πελαγονίας, Ἰωακεὶμ Φορόπουλος, ὅταν ἐνθρονίστηκε στὸ Μοναστήρι, βροντοφώνησε στὸν ἐμπερίστατο λαό, ποὺ σφαζόταν ἀπὸ τοὺς Κομιτατζῆδες: «Δὲν ἦρθα νὰ σᾶς διδάξω ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, ἀλλὰ ὀφθαλμοὺς ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντας ἀντὶ ὀδόντος». Ὁ Κορυτσᾶς Φώτιος, ὁ Γρεβενῶν Αἰμιλιανός, ὁ Μελενίκου Κωνσταντῖνος, ὁ Ἐλευθερουπόλεως Γερμανός, ἔπεσαν μαχόμενοι, κοσμώντας τὸ Εἰκονοστάσι τοῦ Γένους.

Ὅταν στὶς 30 Αὐγούστου τοῦ 1907 ὁ λαὸς τῆς Δράμας ἀποχαιρετᾶ τὸν δεσπότη του, τὸν μετέπειτα ἐθνοϊερομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης, Χρυσόστομο, ὁ δημογέροντας Νίκας ἐνώπιον τῶν χιλιάδων ποὺ εἶχαν μαζευτεῖ στὸ σταθμό, ἀναφωνεῖ: «Δέσποτα, μᾶς παρέλαβες λαγοὺς καὶ μᾶς ἔκαμες λιοντάρια. Μεῖνε ἥσυχος. Θὰ γίνει τὸ θέλημά σου». Κι ἔγινε. (Ν. Βασιλειάδη, «Γιὰ τὴν Ἐλευθερία», σελ. 265). Δὲν ἦταν πιστοὶ αὐτοὶ οἱ ἡρωικοὶ Ἐπίσκοποι; Ἦταν, ἀλλὰ προνοοῦσαν γιὰ τοὺς οἰκείους, γιὰ τὸ Γένος.

Τὰ γράφω αὐτὰ γιὰ νὰ κατανοήσουν κάποιοι ὅτι τούτη τὴν στιγμὴ διακυβεύεται ἡ ἱστορική μας ὕπαρξη. Ἂν ἀνεχτοῦμε τὴν ἐγκατάσταση τῶν μωαμεθανικῶν ὀρδῶν, ἂς θυροκολλήσουμε τὸ ἀγγελτήριο θανάτου μας. Σὲ λίγο καιρὸ δὲν θὰ ὑπάρχουν «καλοὶ σαμαρεῖτες», θὰ περιφέρονται ἐξαθλιωμένοι μωαμεθανοὶ ποὺ θὰ ξεσπάσουν πάνω μας γιὰ ὅλα τὰ δεινά τους. (Μωαμεθανοὶ καὶ ὄχι μουσουλμάνοι. Ὀπαδοὶ τοῦ Μωάμεθ εἶναι καὶ τίποτε ἄλλο).

Μὴν καταπίνετε τὰ παραμύθια τῶν σάπιων καναλιῶν. Οἱ ροὲς ἀπὸ τὴν Τουρκία, τὸ κράτος συμμορία, δὲν πρόκειται νὰ σταματήσουν. Μᾶς προορίζουν γιὰ βαλκανικὸ ἐμιράτο. Βρισκόμαστε ἐνώπιον ἐθνικῆς προδοσίας. Μὴν τοὺς πιστεύετε. Λένε ψέματα. Ὅλοι καὶ ὅλα γιὰ τὴν σωτηρία τῆς πατρίδας μας...

19 σχόλια:

 1. MOΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΙΣΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΗΝΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΟΣΙΛΟΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
  ΕΤΣΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΑΝΤΑ.ΚΑΙ Η ΚΟΥΤΣ Η ΜΑΡΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ.ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΩΝΤΑΙ.
  ΠΟΛΥ ΟΡΘΑ Κ ΝΑΤΣΙΕ ΘΥΓΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΓΙ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΑΔ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ώχου μανούλα ΄μ τούτο ΄δω,
  τ΄ασκέρι που σιμώνει,
  μην είναι πανηγυριού χορός,
  μην είναι λιτανεία,
  μην νύφη ετοιμάζουνε,
  οι συγγενείς στα πλοία;
  Γιέ μου δεν ετοιμάζουνε προικιά,
  για νυμφοστολισμένη,
  λαθρέποικοι του Ερντογάν,
  πεσκέσι στους ρωμαίους,
  που τα μαντήλια τους κουνούν,
  σύγχρονοι γενιτσάροι!
  Ωρέ μανούλα ΄μ είν΄είν πολλοί,
  δικοί μας τάχα να ΄ναι,
  που γλύτωσαν απ το σπαθί,
  του τσέτη το λεπίδι;
  Μην είναι τα ρωμιόπουλα,
  τα κοσμογυρισμένα,
  ή κάποιοι απ΄τη Μύκονο,
  απλυτοαλατισμένοι;
  Γιε μου,αυτοί ΄ναι τέκνα της Αγάρ,
  σπορά του Ισμαίλη,
  του γιού της δούλης τ΄Αβραάμ,
  και της ερήμου θρέμμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΑΣΚΑΛΕ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ. ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΟΤΑΝ ΟΜΩΣ Θ' ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΛΑΘΡΟΕΙΣΒΟΛΕΙΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δήλωση ΣΟΚ : "οι αρχές μας λένε ΨΕΜΜΑΤΑ για τους πρόσφυγες"

  Φοβερές αποκαλύψεις από τον Λυκούργο Μαρκούδη για το λαθρομεταναστευτικό:

  «Αυτά που δείχνουν τα κανάλια είναι ψέματα και το λέω μετά πάσης βεβαιότητος. Αυτά που μας λένε για τα δήθεν θύματα που πνίγονται για τα δήθεν παιδιά και τις γυναίκες είναι ψέματα! Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν. Έρχονται κατά χιλιάδες νέοι άνθρωποι κάτω των 30. Δεν είναι Σύριοι, ξεκινάμε από εκεί. Τα σκίζαν τα διαβατήρια μπροστά μας. Σας τα λέω γιατί τα έζησα 10 μέρες στο σημείο που έβγαιναν οι βάρκες η μία μετά την άλλη. Δίπλα μου. Χωρίς να έρχεται ποτέ λιμενικό, στρατός, αστυνομία να ελέγξει. Κι όταν είπα θα πάω στον εισαγγελέα Μυτιλήνης να καταθέσω μήνυση για παραβίαση εθνικών συνόρων γελάγαν. Μα έχουμε παραβίαση εθνικών συνόρων και μου είπαν δεν έχουμε γιατί ο πρωθυπουργός είπε να μπουν ελεύθερα και μας έχει δέσει τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τότε ποιος είναι ο λόγος να υπάρχει στρατός, αστυνομία, λιμενικό…να με προστατεύσουν από τι!... αν δεν μπορούν να προστατεύσουν τα σύνορα της πατρίδας μου...»

  https://www.youtube.com/watch?v=DVj1cIUSoP0

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λέει ο κ. Μαρκούδης:
   «Αυτά που μας λένε για τα δήθεν θύματα που πνίγονται για τα δήθεν παιδιά και τις γυναίκες είναι ψέματα!»

   Τι εννοεί ο κ. Μαρκούδης -που τονίζει πως ήταν αυτόπτης μάρτυς γεγονότων. Σημαίνει πως αυτοί οι άνθρωποι δεν πνίγηκαν, επειδή δεν τους είδε να πνίγονται;

   Νομίζω ότι στην προσπάθειά του να μιλήσει για τον κίνδυνο, προσπαθεί να υποβαθμίσει την ανθρωπιστική διάσταση. Αυτό είναι σφάλμα.

   Ή να αναδείξει και τα δύο ή, αν πρέπει να μιλήσει μόνο για τον κίνδυνο, να μην ασχοληθεί καθόλου με την ανθρωπιστική διάσταση. Όχι να λέει πως αυτή δεν υπάρχει.

   Διαγραφή
 5. OΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (27-01-2016)

  Συγκλονιστικές αποκαλύψεις με τεκμηριωμένη και στοιχειοθετημένη άποψη για την προδοτική προπαγάνδα των καναλιών που προάγουν το "δράμα" των "καημένων" των "προσφυγόπουλων", από τον διευθυντή του Ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας Λυκούργο Μαρκούδη, στην εκπομπή "Γράμματα Σπουδάματα" από το 4Ε με τον Διδάσκαλο και Θεολόγο Δημήτρη Νατσιό.

  Όλα όσα αποκαλύπτει ο Λυκούργος Μαρκούδης, όπως τα έζησε στην Μυτιλήνη, δείχνουν το οργανωμένο σχέδιο με το οποίο επιχειρείται η μετατροπή της Ελλάδας σε λαθροπαράδεισο...

  Πηγή αρχικού βίντεο https://vimeo.com/157124073


  https://www.youtube.com/watch?v=ggmndI6mFXk&ebc=ANyPxKrvL9UgLZrWhAP12TqjJg8NBErW6Lw_BhfwYB88ZMySrO2ihiR0zPwQqEupWuhfjZUHCLXGq23lwCTyqg6_Cx_o4-KuJA

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Συμφωνώ για τον μελλοντικό κίνδυνο.
  Υπάρχει ομως κάτι που δεν μας λέει (ή αποφεύγει να θίξει) τόσο ο κ. Νατσιός όσο και ο κ. Μαρκούδης: το ανθρωπιστικό πρόβλημα.
  Αυτοί που μπήκαν, καλώς ή κακώς, βρίσκονται τώρα εδώ και χρειάζονται βοήθεια. Τι θα κάνουμε; Τι μας συμβουλεύει ο κ. Νατσιός; Τι προτείνει στους αναγνώστες του για τα προσφυγόπουλα που χρειάζονται βοήθεια; Παράλληλα με τις ενέργειές του για να σταματήσουν οι ροές, θα έκανε και ενέργειες, για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να τους παρει η Κυπρος.

   Διαγραφή
  2. Να τους πάρουν στα σπίτια τους, οι γνωστοί διεθνείς σατανιστές του χρήματος και της εξουσίας, οι οποίοι προωθούν ΕΠΙΤΗΔΕΣ και ΜΕΘΟΔΕΥΜΕΝΑ το δουλεμπόριο των σκουρόχρωμων λαών, για να αλλοιώσουν τους λευκόχρωμους λαούς.

   Το συστηματικό δουλεμπόριο που γίνεται σήμερα, από τους αμετανόητους ΕΧΘΡΟΥΣ του Θεού, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ επίσης σαφώς ΚΑΙ στην Θεόπνευστη Αποκάλυψη του Ιωάννου.

   Διαγραφή
 7. Σε ένα σάιτ ειδησεογραφικό διάβασα ότι ήδη κυκλοφόρησαν προκηρύξεις που καλούν τους Έλληνες να πιστέψουμε στο λόγο του προφήτη τουςδε θέλω να αναφέρω άλλα επειδή είναι απειλητικά.Αίσχος με τα διεθνιστιλίκια τους και τους ψευδοανθρωπισμούς τους μας οδηγούν στη καταστροφή.Είναι αγγελικός ο κόσμος για να γίνουμε όλοι μια όμορφη ατμόσφαιρα;Είναι παραδεισένιος ο κόσμος για να παγκοσμιοποιηθούμε;Με τις ανεπάρκειες των ανθρώπων και τις ιδεοληψίες πως τάχα μπορούμε να γίνουμε αγγελική κοινωνία χωρίς τον Χριστό,οδηγούμαστε σε μια απόλυτη δικτατορία του μέλλοντος με τα αντίχριστα μέτρα να οικοδομούν την ανθρωπότητα στην εξουσία του ενός κι αυτός ξέρουμε καλά ποιός θα είναι.Τώρα με τα τζιχαντιστικά χτυπήματα στην Ευρώπη που θα ενταθούν θα βρουν μια καλή ευκαιρία να καταργήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία των ανθρώπων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συγκλονιστικά λόγια του Ορθόδοξου ιεραποστόλου π. Ελπίδιου.

  Κάποιοι, πιστεύω κακοπροαίρετοι που ενοχλούνται από τα ελεγκτικά λόγια του, κατηγόρησαν τον π. Ελπίδιο ότι είναι δήθεν «πλανεμένος».
  Ο ιστορικός χρόνος θα αποδείξει, ποιοι είναι ακριβώς οι πραγματικοί πλανεμένοι.

  https://www.youtube.com/watch?v=XyP_BfYRbZg

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κακεινα ποιησαι και τούτα μη αφιεναι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Διαδώστε παντού το υπέροχο αυτό κείμενο του Δασκάλου Δημητρίου Νατσιού.

  Μήπως και ξυπνήσουν κάποιοι από τον μακάριο "αγαπολογικό" ύπνο τους.

  Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ σχέδιο ισλαμικού εποικισμού της Ελλάδας από την Τουρκία.

  Ας ξυπνήσουμε επιτέλους !!!

  Τα ξεπουλημένα ΜΜΕ ποντάρουν στο θυμικό και στο φιλότιμο των Ελλήνων δείχνοντας συνεχώς πνιγμένα παιδιά, "κακόμοιρους" πρόσφυγες κλπ κλπ.

  Ποιος φταίει για τα πνιγμένα παιδιά ;;

  Φταίει το κράτος - ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ που λέγεται Τουρκία, η οποία τους σπρώχνει στην θάλασσα για να πνιγούν - αφού πρώτα τα κονομάει χοντρά με 3.000 ΕΥΡΩ το κεφάλι...

  Κι εμείς αντί να καταγγείλουμε την Τουρκία και να απειλήσουμε ακόμα και με διακοπή των σχέσεων πηγαίνουμε και χαριεντιζόμαστε με τους τουρκαλάδες σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

  Φταίνε όμως ΚΑΙ οι γονείς των παιδιών αυτών.

  Κοιτάξτε, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου.

  Είναι ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ αυτοί που παίρνουν τα παιδιά τους και τα βάζουν σε σαπιόβαρκες επειδή θέλουν ντε και καλά να πάνε στην "Ευρώπη".

  Η ΟΜΟΔΟΞΗ ΤΟΥΣ Σαουδική Αραβία έχει πολυτελή καταλύματα για 3.000.000 ανθρώπους στην Μέκκα.

  Γιατί δεν πάνε εκεί αλλά προτιμούν να εκθέσουν τα παιδιά τους σε κίνδυνο ερχόμενοι στην "άπιστη" Ευρώπη ;;

  Για να πάνε στην Γερμανία και στην Σουηδία, να αράξουν εισπράττοντες επιδόματα πρόνοιας και δημιουργώντας ισλαμικά γκέτο μέσα στις ευρωπα'ι'κές πόλεις !

  Αυτή είναι η ωμή αλήθεια, και κάποτε πρέπει να την πούμε !

  Αντιδρούν μάλιστα σαν δυσαρεστημένοι τουρίστες, διότι ( άκουσον άκουσον ) ...δεν τους παρέχουμε όλες τις ανέσεις !!!

  Λες κι εμείς οι Έλληνες καλοπερνάμε και οφείλουμε να περιποιηθούμε όλες τις αφροασιατικές μάζες που ήρθαν εδώ παρανόμως !

  Λοιπόν αυτή η κατάσταση ΔΕΝ πάει άλλο !!!

  Αύριο είναι 25 Μαρτίου.

  Ποταμοί αίματος χύθηκαν για να φύγει η μισητή Ημισέληνος από την Πατρίδα μας.

  Και τώρα το Ισλάμ επανήλθε θριαμβευτικά και...ειρηνικά, χάρη στους προοδευτικούς διεθνιστές και ξενόδουλους πολιτικούς μας.

  Στην κρατική ΕΡΤ είδαμε...μανδηλοφορούσα ισλαμίστρια να λέει το δελτίο καιρού στα αραβικά.

  Πού είσαι Κολοκοτρώνη να δεις τα έργα των απογόνων σου !!!

  ΞΥΠΝΗΣΤΕ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΟΗΤΕΣ "ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΕΣ" ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Όσο τα Καντήλια στα σπίτια των Ελλήνων είναι σβηστά, Όσο το θυμίαμα είναι κρύο, Όσο έχουμε μισος στην καρδιά, οσο δεν προσευχόμαστε Όσο κοιτάμε τη κοιλιά μας, Ναι τότε οι εχθροί θα κάνουν σχέδια για εμάς. Και εμείς θα τσακωνόμαστε μεταξύ μας οπως κάναμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και οι εχθροί θα γελούν με εμάς. Όλοι το παίζουμε παλικάρια στα λόγια αντί να ματώσουν τα γόνατα μας από τις μετάνοιες και να βγάλει το κούτελο μας καρούμπαλο, σερφάρουμε στο διαδίκτυο και τσακωνόμαστε μεταξύ μας για το ποιος είναι πιο Ελληνας και πιο Χριστιανός, Ποιος είναι πιο παλικάρι Σαν τους ήρωες του 21 και ποιος "αγαπωλόγος" Πρέπει επιτέλους να κοιτάξουμε τα μαύρα μας τα χάλια και να μετανοήσουμε ειλικρινά και να ζητήσουμε τη φώτιση του Κυρίου για να μη μας σπέρνει το πανικό ο διάβολος, την απελπισία και κυρίως το μίσος στην καρδιά. Ναι η Ορθοδοξία μας είναι η ΣΙΓΟΥΡΗ Σωτηρία του Ανθρώπου. Αλλά αλίμονο σε μας τους Ορθοδόξους αν νομίζουμε ότι μόνο με τη βάπτιση μας εχουμε σωθεί, και οτι οι αβάπτιστοι θα χαθούνε. Με αυστηρότερα μέτρα Θα κριθούμε εμείς που γνωρίζουμε την Αλήθεια αλλα καρδιά μας να εχει γίνει κρύα, πάρα ο γιαπωνέζος που δεν του είπε ποτέ κανένας τίποτα για το Χριστό. Ας σταματήσουμε να πέφτουμε στις παγίδες του πονηρού που μας φουσκώνει από υπερηφάνεια για το πόσο καλή τάχα μου έχουμε γίνει, και ας μιμηθούμε την Ταπείνωση των Αγίων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλιστα...καλά και άγια αυτά που γράφεις αδελφέ.

   Το ξέρουμε κι εμείς ότι έχουμε ξεπέσει στα θέματα Πίστεως και τρόπου ζωής.

   Αλλά μάλλον δεν διάβασες προσεκτικά το κείμενο του δασκάλου.

   Μαζί με την ταπείνωση, την προσευχή και την μετάνοια οι Ήρωες του Γένους έπιασαν και το καρυοφύλλι.

   Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ισλαμοποιείται και χάνεται.

   Εκτός εάν ζεις σε άλλη χώρα και δεν βλέπεις τι γίνεται.

   Πότε ακριβώς νομίζεις ότι θα είναι η στιγμή για τα καρυοφύλλια ???

   Μήπως όταν θα έχουν ταπεινωθεί και μετανοήσει 11 εκατομμύρια Έλληνες ??

   Ή μήπως το 1821 πήραν τ'άρματα μόνο οι...μετανοημένοι ??

   Καλές είναι οι προθέσεις σου αδελφέ, αλλά έρχονται στιγμές που ο Χριστιανός πρέπει να αναλάβει και ΔΡΑΣΗ.

   Το να λέμε διαρκώς πόσο αμαρτωλοί είμαστε και γι'αυτό δεν μας βοηθά ο Θεός τελικώς οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα της αδράνειας και της νωθρότητας.

   Διαγραφή
 12. Αδελφέ, δεν διαφωνώ μαζί σου, απλά εγώ φοβάμαι πιο πολύ αυτον που κρατάει το όπλο παρά τις σφαίρες, δηλαδή αυτούς που οργανώνουν το σχέδιο εξόντωσης της Ελλάδος. Ακόμα πιο πολύ φοβάμαι τους εντός τειχών εχθρούς και τους οικουμενιστές. Εμένα αν μου εδινες καριοφίλι για να πολεμήσω τους πολιτικούς θα κυνηγούσα πρώτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε αυτό έχεις δίκιο και δεν διαφωνώ.

   Διαγραφή
 13. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια, ας συνέλθουμε επιτέλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αδελφοί μου της ιστοσελίδας. (απευθύνομαι σε Χριστιανική ιστοσελίδα και σε συνειδητούς Χριστιανούς)
  Οφείλω να σας θέσω ορισμένες σημαντικές ερωτήσεις σχετικές με το άρθρο που δημοσιεύσατε.
  Μήπως είναι βλασφημία, να αποκαλούμε καρυκεύματα τα λόγια του Κυρίου μας και να παρουσιάζουμε σαν αμαρτία την εφαρμογή τους στους ελάχιστους αδελφούς μας;
  Ποια ιδιότητα μας θα ιεραρχήσουμε πρώτη, του χριστιανού, η του Έλληνα;
  Όταν σε λίγα χρόνια θα βρεθούμε απολογούμενοι απέναντι στον Χριστό, δεν νομίζω να μας ρωτήσει εάν ήμασταν Έλληνες Γερμανοί η Πακιστανοί.
  Σίγουρα όμως θα μας ρωτήσει εάν ταΐσαμε τον πεινασμένο , ποτίσαμε τον διψασμένο, και νοιαστήκαμε για τον ξένο η τον φυλακισμένο που στο πρόσωπο του κρύβετε ο Χριστός.
  Την ζωή μας να την δώσουμε εάν χρειαστεί για την πατρίδα, όχι όμως και να καταδικάσουμε την αθάνατη ψυχή μας να την σε αιώνια κόλαση.
  Τι σχέση έχει η σκληρή κατοχή των Οθωμανών, με τον ξεριζωμό αυτών των δυστυχισμένων που φεύγουν για να γλυτώσουν από τον βέβαιο θάνατο;
  Τώρα έχουμε βαυαροκρατία και μάλιστα χωρίς πόλεμο. Αυτοί που μας επιβουλεύονται, δεν είναι οι πρόσφυγες που θέλουν απλώς να περάσουν και δεν τους αφήνουνε, αλλά οι άθλιοι δήθεν σύμμαχοι μας, που μας παίρνουν και τα σώβρακα και δεν μιλάει κανείς γι αυτό.
  Ποιοι δημιουργούν αυτή την κατάσταση και αναγκάζουν αυτούς τους ανθρώπους να ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους για να σώσουν την ζωή τους;
  Εάν θέλανε να μείνουν και να μολύνουν το καθαρό Ελληνικό αίμα μας, γιατί μαζεύονται όλοι τους κοντά στα βόρεια σύνορα μας και δεν σκορπίζονται σε ολόκληρη την Ελλάδα;
  Ποιοι φταίνε για τον εμφύλιο στην Συρία;
  Ποιοι τοποθετούν και κατευθύνουν τις κυβερνήσεις σε Πακιστάν Αφγανιστάν και τις όλες χώρες της Ασίας;
  Ποιοι δημιούργησαν και εξόπλισαν τον ISIS για τα δικά τους συμφέροντα;
  Ποιοι μας τσουβάλιασαν στην χαβούζα της ΕΟΚ, (χωρίς καν να μας ρωτήσουν) εδραίωσαν την μασονία στην Ελλάδα, και τώρα τους τιμούμε με τον τίτλο του εθνάρχη;
  Ποιοι υπόγραψαν την SENGEN, το Δουβλίνο 2 και τόσες άλλες συνθήκες, που μας αλυσόδεσαν και μας σέρνουν όπως την αρκούδα ο αρκουδιάρης από την μύτη;
  Ποιοι ξεπούλησαν και ξεπουλάνε ότι απόμεινε από την δύστυχη πατρίδα μας;
  Ποιοι παραδώσανε και παραδίδουν την εθνική κυριαρχία μας στους ξένους άρπαγες;
  Τα βάζουμε με τα θύματα και αφήνουμε τους θύτες να αλωνίζουν.
  Δεν αναφέρει πουθενά στο άρθρο, ποια είναι κατά την γνώμη του η λύση για το πρόβλημα;
  Πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πλήθος των προσφύγων;
  Τι θα πρέπει να κάνουν οι άντρες του λιμενικού όταν τους βρίσκουν μεσοπέλαγα στριμωγμένους σαν τις σαρδέλες με τα παιδιά τους στα φουσκωτά και τα σαπιοκάραβα;
  Μήπως να τους πυροβολούν η να τους εμβολίζουν;
  Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν από το να τους σώσουν την ζωή;
  Αυτό θα έκανε και ο καθένας που θέλει να θεώρει τον εαυτό του άνθρωπο. Πόσο μάλλον ένας που θέλει να λέγεται χριστιανός;
  10000 ψυχές με γυναίκες και παιδιά πνίγηκαν από το 2014 μέχρι σήμερα στην μεσόγειο, στην προσπάθεια τους να βρουν κι αυτοί μια θέση στον ήλιο.
  Εάν λογοδοτήσουμε στον Κύριο γιατί αδιαφορήσαμε γι αυτούς τους συνανθρώπους μας, ξένος είμην και ου συνηγάγετε μοι, ας φανταστούμε τι θα γίνουμε εάν τους πολεμάμε και παροτρύνουμε και άλλους χριστιανούς εναντίων τους.
  Ας προσέξουμε αδελφοί μου.
  Στο χέρι μας είναι να έχουμε δίπλα μας την ημέρα της κρίσεως σαν συνηγόρους υπεράσπισης όλους αυτούς τους δύστυχους, και όχι απέναντι μας σαν αμείλικτους μάρτυρες κατηγορίας.
  Σεκέρογλου Αναστασιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.