21 Μαρ 2016

Διάλογος διὰ τὰ Θρησκευτικὰ μὲ δεδομένας ἀντιθέσεις

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ συνέστησε τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς (ΙΕΠ) τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ τὴν διεξαγωγὴ διαλόγου μὲ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἡ Ἐπιτροπὴ συνεστήθη χωρὶς τὴ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης Θεολόγων. Τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΙΕΠ συντάσσονται μὲ τὴ θέση τοῦ κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου, Σύμβουλου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Α΄ τοῦ ΙΕΠ, ποὺ συνοψίζεται στὴν ἀπαίτηση ἄμεσης καὶ γενικευμένης ἐφαρμογῆς στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.
Γιὰ τὴ διεξαγωγὴ τοῦ σχετικοῦ διαλόγου μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος συγκρότησε ἐπίσης Ἐπιτροπὴ ἀποτελούμενη ἀπὸ τρεῖς Μητροπολίτες καὶ τέσσερις καθηγητές, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς ΠΕΘ. Ἡ ἄποψη τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς συνοψίζεται στὴν διαμορφωθεῖσα πρόταση, μετὰ ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου καὶ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία, ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὡς βάση τὸ ἰσχῦον μέχρι σήμερα ἀναλυτικὸ πρόγραμμα, στὸ ὁποῖο εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν βελτιώσεις καὶ μικρὲς προσθῆκες θρησκειολογικῶν στοιχείων σὲ χωριστὲς διδακτικὲς ἑνότητες.
Οἱ δηλώσεις ποὺ ἔχουν γίνει ἑκατέρωθεν μέσω συνεντεύξεων ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπίσημα διατυπωμένες θέσεις δείχνουν πὼς ὑπάρχει θεμελιώδης διαφωνία μεταξὺ τῶν...
δύο Ἐπιτροπῶν ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν καὶ τὸν προσανατολισμὸ ποὺ πρέπει νὰ ἔχει. Ἡ διαφωνία ὁδηγεῖ στὸ πρακτικὸ ἐρώτημα ἐὰν τελικὰ θὰ ὑπάρξει γενίκευση τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν ἢ συνέχιση τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος μὲ βάση τὸ ἀναλυτικὸ πρόγραμμα καὶ τὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια ποὺ ὑπάρχουν σήμερα.

Ἡ πλευρὰ τοῦ ΙΕΠ ἐπιμένει στὴν ἀνάγκη ἐφαρμογῆς τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν ἐπιστρατεύοντας μάλιστα ἐπιχειρήματα ποὺ πλέον θεωροῦνται ξεπερασμένα. Ἔτσι γιὰ παράδειγμα, γίνεται λόγος γιὰ «εὔκολες» ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὸ μάθημα ποὺ θὰ λήξουν μόνο ἂν εἰσαχθοῦν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα τὰ νέα Προγράμματα. Ὡς γνωστὸν μετὰ τὶς τελεσίδικες ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων οἱ ἀπαλλαγὲς ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν δὲν εἶναι καθόλου «εὔκολες» καὶ ἀφοροῦν μόνον ἀλλόθρησκους καὶ ἑτερόδοξους μαθητές, πολλοὶ μάλιστα ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν κάνουν χρήση τοῦ δικαιώματος αὐτοῦ ἀλλὰ ἐπιλέγουν νὰ παρακολουθοῦν τὸ μάθημα ὅπως διδάσκεται μὲ τὸ ἰσχῦον ἀναλυτικὸ πρόγραμμα.

Στὶς δηλώσεις τοΥ τόσο ἐντός τῆς Βουλῆς ὅσο καὶ στὰ ΜΜΕ ὁ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Νίκος Φίλης μοιάζει νὰ ἔχει πειστεῖ ὅτι εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐφαρμογὴ στὴν πράξη τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν. Γνωρίζει βέβαια ὅτι ἂν ἐπιχειρήσει μονομερῶς την  ἀλλαγὴ αὐτή, ἐρχόμενος σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ τὴν συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν Θεολόγων ποὺ ἐκπροσωπεῖ ἡ ΠΕΘ, θὰ ὁδηγηθεῖ στὶς γνωστὲς συνέπειες. Μεγάλο πολιτικὸ κόστος καὶ ἀπόρριψη στὴν πράξη τοῦ ὅλου σχεδίου ἀπὸ τοὺς μάχιμους θεολόγους τῆς τάξης ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν νὰ ἐφαρμόσουν προειλημμένες ἀποφάσεις.

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας τὰ πράγματα, μετὰ ἀπὸ πολὺ ἀγώνα καὶ ἐπιμονὴ κυρίως τῆς ΠΕΘ καὶ μερικῶν ἀγωνιστῶν Ἱεραρχῶν, ἔχουν γίνει πλέον ξεκάθαρα. Ἡ Ἐκκλησία συνοδικῶς, σὲ ἐπίπεδο Ἱεραρχίας, ἀποφάσισε νὰ στηρίξει τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος ἀπορρίπτοντας τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν καὶ θέτοντας στὸ περιθώριο τὶς λίγες φωνὲς ἐπισκόπων ποὺ ἐπιχείρησαν τὸ προηγούμενο διάστημα νὰ σύρουν τὴν Σύνοδο σὲ μία θετικὴ στάση ἀπέναντι σὲ αὐτά. Ἡ παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἰεροθέου στὴ Σύνοδο τόσο σὲ ἐπίπεδο Διαρκοῦς Συνόδου ὅσο καὶ στὴν Ἱεραρχία ὑπῆρξε καταλυτική.

Γιὰ τὴ συνέχεια τοῦ διαλόγου τὰ πρόσωπα τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν ποὺ ἐπελέγησαν γιὰ τὴν Ἐπιτροπὴ διαλόγου διασφαλίζουν ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξει ὑποχώρηση μπροστὰ στὶς ἀξιώσεις τοῦ ΙΕΠ καὶ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας. Ὁ ἕνας ἐκ τῶν τριῶν αὐτῶν Ἱεραρχῶν, ὁ Μητροπολίτης Φιλίππων Προκόπιος εἶχε ἤδη ἀπὸ τὸ Νοέμβριο τοῦ 2012  ἐκφράσει ἐνώπιον τῆς Συνόδου τὴν ἔντονη ἀνησυχία του γιὰ τὰ νέα Προγράμματα Σπουδῶν, μὲ ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση, ζητώντας ἀπὸ τότε τὴ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὸ θέμα.

Ζητούμενο πλέον εἶναι ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας νὰ τηρήσει τὴ διαβεβαίωση ποὺ ἔχει δώσει δημόσια ὅτι δὲν θὰ ἐπιχειρήσει καμία ἀλλαγὴ στὰ Θρησκευτικὰ χωρὶς διάλογο ἀλλὰ καὶ νὰ τηρήσει τοὺς βασικοὺς κανόνες ἑνὸς ἐπίσημου διαλόγου ποὺ δὲν θὰ ἀναλωθεῖ σὲ μία - δύο συναντήσεις γιὰ ἁπλὴ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων. Δηλώσεις στελεχῶν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ποὺ ἀναφέρουν ὅτι ἐπίκειται ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν  δὲν βοηθοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνση εἰλικρινοῦς διαλόγου ἀφοῦ προκαταλαμβάνουν τὸ ἀποτέλεσμά του μετατρέποντάς τον σὲ προσχηματικό.

Καὶ κάτι τελευταῖο. Κύριος ἐκφραστὴς τῆς θέσης ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρξει ἐφαρμογὴ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν εἶναι, ὅπως προαναφέρθηκε, ὁ κ. Σταῦρος Γιαγκάζογλου. Ὑπενθυμίζουμε λοιπὸν τὸ εὔλογο ἐρώτημα τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων Προκοπίου στὴ εἰσήγησή του πρὸς τὴ ΔΙΣ τὸ Νοέμβριο τοῦ 2012 σχετικὰ μὲ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ προαναφερθέντος Συμβούλου γιὰ τὸν πολυθρησκευτικὸ χαρακτήρα τῆς χώρας μας: 
«Τώρα ἀνακάλυψεν τήν πολυπολιτισμικότητα καί τόν πολυθρησκειακόν χαρακτῆρα τῆς Χώρας μας ὁ ἐπί σειράν ἐτῶν Σύμβουλος τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου; Καί θά ἦσαν ἀνεκτά ὅσα ἀπό τήν ἐλευθέραν θρησκευτικήν συνείδησιν ὑπαγορεύονται, ἀλλά πῶς συμβιβάζονται μέ τήν διευθυντικήν θέσιν του εἰς τήν «Θεολογίαν», τήν ἐπίσημον ἔκδοσιν τῆς τριμηνιαίας ἐπιστημονικῆς ἐκδόσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; Ἀσύμβατοι προσωπικαί ἀπόψεις πρός την ἀνατεθεῖσαν διακονίαν, τήν ὁποίαν σπουδαῖαι ἀκαδημαϊκαί προσωπικότητες ὑπηρέτησαν καί ἐκλέισαν». Προφανώς κάποια στιγμὴ ἡ Ἱεραρχία θὰ πρέπει νὰ ἐξετάσει καὶ τὸ ζήτημα τῆς διεύθυνσης τοῦ ἐπίσημου ἐπιστημονικοῦ της περιοδικοῦ.
Ὀρθόδοξος Τύπος, 18/03/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.