24 Μαρ 2016

Διαφωνίαι Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐπὶ κειμένων τῆς Μεγάλης Συνόδου

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Ἐνῶ ὁ χρόνος ποὺ ἀπομένει γιὰ τὴ σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου εἶναι πλέον πολὺ περιορισμένος, δὲν φαίνεται νὰ ἔχει ἐπιτευχθεῖ πρὸς τὸ παρὸν πανορθόδοξη συμφωνία οὔτε ἐπὶ τοῦ Κανονισμοῦ λειτουργίας τῆς Συνόδου οὔτε πολὺ περισσότερο ἐπὶ τοῦ περιεχομένου τῶν κειμένων ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ πρὸς ἔγκριση στὴ Μεγάλη Σύνοδο.
Σὲ ἡμερίδα σχετικὴ μὲ τὴ Σύνοδο ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴ Ρωσία στὶς 11 Μαρτίου ἀποκαλύφθηκαν μερικὲς ἀπὸ τὶς ὑπαρκτὲς διαφωνίες μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Σύμφωνα μὲ ὅσα ὑποστήριξαν ὁ Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἰλαρίων ἀλλὰ καὶ ἐκ μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Γαλλίας Ἐμμανουὴλ ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς ἐκκρεμότητες:...

1.Τὸ κείμενο «Τὸ μυστήριο τοῦ γάμου καὶ τὰ κωλύματα αὐτοῦ» δὲν ἔχει ὑπογραφεῖ ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας καὶ Γεωργίας.
2. Ὁ Κανονισμὸς λειτουργίας τῆς Συνόδου δὲν ἔχει ὑπογραφεῖ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας. Ἡ διαφορὰ μεταξὺ τῶν Πατριαρχείων Ἱεροσολύμων καὶ Ἀντιοχείας γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ Κατὰρ δὲν ἔχει ἀκόμη διευθετηθεῖ καὶ ἂν δὲν ὑπάρξει λύση στὸ ζήτημα εἶναι βέβαιο ὅτι τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας δὲν θὰ συνυπογράψει τὶς ἀποφάσεις τῆς Μεγάλης Συνόδου.

3. Τὸ κείμενο γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο ἂν καὶ ὑπεγράφη ἀπὸ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες κατὰ τὶς προσυνοδικὲς ἐργασίες ἀμφισβητήθηκε καὶ ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεωργίας στὴ συνεδρία αὐτῆς στὶς 12 Φεβρουαρίου 2016. Ἡ εἴδηση γιὰ τὴν ἀπόρριψη τοῦ κειμένου ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Γεωργίας ἀμφισβητήθηκε ἀρχικὰ ἀπὸ φαναριώτικους κύκλους, στὴν προαναφερθεῖσα ὅμως ἡμερίδα ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Γαλλίας.

Πέραν τῶν τριῶν ἀνωτέρω ἐκκρεμοτήτων ὑπάρχουν καὶ ἄλλες:
4. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Μολδαβίας, σύμφωνα μὲ πληροφορίες, διέκοψε ἤδη τὸ μνημόσυνο τοῦ Πατριάρχη Μόσχας σὲ ἔνδειξη διαμαρτυρίας γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ κειμένου γιὰ τὶς σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μὲ τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο.
5. Ἐπίσκοποι πολλῶν κατὰ τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν κρίνουν ὡς προβληματικὰ τόσο τὸν Κανονισμὸ λειτουργίας τῆς Συνόδου ὅσο καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν κειμένων ποὺ ἔχουν ὑποβληθεῖ στὴ  Μεγάλη Σύνοδο. Συζητήσεις ἐπὶ τῶν κειμένων βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη στὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες. Ἐπίκεινται μάλιστα καὶ ἔκτακτες συνεδριάσεις τῶν Συνόδων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν πρὶν ἀπὸ τὴν Πεντηκοστὴ καὶ τὴν προγραμματισμένη σύγκληση τῆς Μεγάλης Συνόδου.

6. Ἰσχυρὴ ἀντίδραση ὑπάρχει στὸ ἐσωτερικὸ ὅλων τῶν Ἐκκλησιῶν πέραν τῶν ἐπισκόπων ἀπὸ κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκοὺς ποὺ ἀμφισβητοῦν τὶς φαναριώτικες μεθοδεύσεις γιὰ τὴ Μεγάλη Σύνοδο. Ἡ ἀντίδραση αὐτὴ εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀνατρέψει ὅλο τὸ σχεδιασμὸ τῆς Μεγάλης Συνόδου. Ὅσο κι ἂν ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπιμένει νὰ τονίζει ὅτι στὰ μείζονα θέματα καὶ μάλιστα αὐτὰ τῆς πίστεως ἡ αὐθεντία στὴν Ὀρθοδοξία ὑπάρχει μόνο στὶς Συνόδους, γνωρίζει πολὺ καλὰ ὅτι ἡ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἰσχυρότερη καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνοδικὲς ἀποφάσεις ποὺ σὲ καμία περίπτωση δὲν ἐπιβάλλονται ἐπὶ τοῦ πληρώματος ἐν εἴδει ἀλαθήτου ἀποφάσεως ποὺ ἐλήφθη ἀπὸ συνόδους τῶν «πρώτων» τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ οἱ περὶ αὐτῶν Φαναριῶτες φαίνονται ἀποφασισμένοι παρὰ τὶς δυσκολίες νὰ προχωρήσουν στὴν σύγκληση τῆς Συνόδου. Προκειμένου νὰ ἀποφύγουν δυσάρεστες ἐκπλήξεις δὲν δίστασαν νὰ μετατρέψουν τὴν ὀνομαζόμενη Μεγάλη Σύνοδο σὲ πολὺ μικρὴ καὶ περιορισμένη. Συγκεκριμένα:

1. Ἡ Μεγάλη Σύνοδος θὰ ἀποφασίζει μὲ μόλις 14 ψήφους, αὐτὲς τῶν Προκαθημένων.
2. Ἡ Μεγάλη Σύνοδος θὰ ἐγκρίνει 6 μόλις κείμενα, κυρίως γιὰ θέματα ἐλάσσονος σημασίας. Τὸ σημαντικότερο κείμενο ποὺ ἀφορᾶ στὶς σχέσεις μὲ τὸν λοιπὸ χριστιανικὸ κόσμο ὡς λίαν προβληματικὸ εἶναι ἀμφίβολο ὅτι τελικὰ θὰ συνυπογραφεῖ ἀπὸ ὅλες τὶς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

3. Ἡ Μεγάλη Σύνοδος δὲν θὰ ἀναγνωρίσει τὶς Η΄ καὶ Θ΄ Οἰκουμενικὲς Συνόδους μὲ τὶς ὁποῖες καταδικάστηκε ὁ παπισμὸς καὶ οἱ κακόδοξες διδασκαλίες του. Ἔτσι ἐπὶ τοῦ σημαντικότερου ἔργου τῆς καταδίκης αἱρέσεων καὶ τῆς διαφύλαξης τῆς ὀρθοδόξου πίστεως οὐδὲν θὰ προσφέρει ἡ Σύνοδος.
Εἶναι βέβαιο, πὼς ἂν τελικὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ Σύνοδος αὐτή, ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος μόνο Μεγάλη δὲν θὰ τὴν ὀνομάσει. Στὴν καλύτερη περίπτωση ἡ Σύνοδος θὰ καταγραφεῖ ὡς μνημεῖο τῆς φιλόδοξης προσπάθειας τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου νὰ μείνει τὸ ὄνομά του στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία καὶ στὴ χειρότερη ὡς μία Σύνοδος ληστρικὴ ποὺ συνέβαλε στὴν ἐξάπλωση τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Ὀρθόδοξος Τύπος, 25/03/2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.