9 Οκτ 2015

Τὰ μειονοτικὰ δικαιώματα καὶ οἱ ἀλβανικές… ζαβολιὲς

Γράφει ὁ Δημήτρης Περδίκης
Ὅταν ἡ Ἀλβανία ἔγινε μέλος τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν (1921) κατέθεσε ἔγγραφο πρὸς τὸν ὀργανισμὸ μὲ τὸ ὁποῖο δήλωσε πὼς θὰ σεβαστεῖ τὰ δικαιώματα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας. Ἀπὸ τότε σὲ κάθε βῆμα καὶ σὲ κάθε ἐρώτηση ἀπαντᾶ πὼς σέβεται τὴν Ε.Ε.Μ. Αὐτὸ βέβαια καθησυχάζει τόσο τοὺς Ἕλληνες ὅσο καὶ τοὺς διεθνεῖς θεσμικοὺς συνομιλητές της. Ἂν ὅμως κάποιος ρωτοῦσε γιατί δὲν ἐπιτρέπει ὅσα ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν συνθήκη γιὰ τὶς μειονότητες στὴν, γιὰ παράδειγμα, Χιμάρα, θὰ ἄκουγε ἀπὸ τὸν Ἀλβανὸ συνομιλητή του πώς… δὲν ὑπάρχουν Ἕλληνες στὴν Χιμάρα. Βλέπουμε λοιπὸν πὼς ὁ Ἀλβανὸς ἔχει κάτι ἄλλο στὸ μυαλὸ του ὅταν μιλάει γιὰ ἑλληνικὴ μειονότητα καὶ κάτι ἄλλο ὁ ξένος συνομιλητής του. Ἡ Ἀλβανία ἔχει ὑπογράψει τὴν εὐρωπαϊκὴ συνθήκη πλαίσιο περὶ προστασίας τῶν ἐθνικῶν μειονοτήτων καὶ ἡ συνθήκη ἔχει ψηφιστεῖ καὶ ἔχει γίνει νόμος ἀπὸ τὴν ἀλβανικὴ βουλή. Ἕνα πολὺ βασικὸ σημεῖο εἶναι πὼς ἐνῶ στὴν Συμφωνία Πλαίσιο ὑπάρχει τὸ δικαίωμα τοῦ αὐτοπροσδιορισμοῦ (Σύμβαση Πλαίσιο: Ἄρθρο 3.1), ἡ Ἀλβανία ἀρνεῖται αὐτὸ τὸ δικαίωμα, θεωρώντας αὐθαίρετα πὼς μειονοτικὸ δικαίωμα ὑπάρχει μόνο μέσα στὶς καλούμενες μειονοτικὲς ζῶνες. Ἀκόμα δὲν ἀποδέχεται οὔτε τὴν ἑλληνικὴ ἐθνικὴ καταγωγὴ τῶν Ἑλληνοβλάχων παρὰ τὴν ἐπιθυμία τους νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ἔτσι. Αὐτὸ εἶναι σημαντικὸ ἐπειδὴ ὅπου κατοικεῖ ἐθνικὴ μειονότητα ἡ ἐδαφικὴ ἔκταση τῆς περιοχῆς αὐτῆς πρέπει νὰ εἶναι προστατευόμενη ἀπὸ ὑφαρπαγὴ ἀπὸ ξένα πρὸς τὴν...
μειονότητα στοιχεῖα ἀκόμα καὶ μὲ νόμιμες κατὰ τὰ ἄλλα ἀγορὲς ἐδαφικῶν ἐκτάσεων. Αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία στὴν περιοχὴ τῆς Χιμάρας ὅπου εἶναι φανερὴ ἡ πρόθεση τῶν Ἀλβανῶν νὰ ὑφαρπάξουν τὴν γῆ τῶν γηγενῶν κατοίκων γιὰ νὰ κάνουν τουριστικὲς μπίζνες. 
Οἱ μεθοδεύσεις τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν γιὰ νὰ περάσουν… τὶς ἀπόψεις τους εἶναι πολλὲς ἀλλὰ καὶ κραυγαλέες. Οἱ ἐκλογὲς τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης ποὺ πραγματοποιήθηκαν τὸν περασμένο Ἰούνιο ἔδειξαν πὼς ἡ ἀνάδειξη τῶν δικῶν τους ἀνθρώπων ὡς δημάρχων γιὰ τὸν πλήρη ἔλεγχο τῆς περιοχῆς ὅπου διαβιεῖ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Μειονότητα περιλαμβάνει τὰ ἑξῆς 1. Ὑποσχεσιολογία τῶν πάντων γιὰ τὰ πάντα. Θέλεις διορισμό; Παραθαλάσσιο οἰκόπεδο; Νομιμοποίηση αὐθαιρέτου; Τὴν αὐλὴ τοῦ γείτονα; 2. Ἀγορὰ ψήφων. Γιὰ λίγα εὐρὼ ἐξαγοράζονται ψῆφοι, οἱ δύσκολοι λαμβάνουν τὰ διπλά. 3. Ἄνοιγμα καλπῶν, ἀφαιρεῖται ποσότητα ψηφοδελτίων ποὺ ἀντικαθίσται μὲ ἴση ποσότητα ἄλλων ἑτοιμασμένων ψηφοδελτίων. Ἡ οἰκειοποίηση τοῦ χώρου ὅπου κατοικοῦν, αὐτόχθονες ἀπὸ χιλιετιῶν, τὰ μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητας προχωρᾶ μὲ τὴν παραχάραξη τῶν πραγματικῶν δεδομένων ὅσο καὶ τῆς ἱστορίας. Ἔχουν γραφτεῖ καὶ ἔχουν δηλωθεῖ τόσα πολλὰ καὶ τόσα ἀπίστευτα ἀπὸ τὰ πιὸ ἐπίσημα χείλη, ἀναφέρω μερικά: «Στὴν Χιμάρα πρὶν ἀπὸ τὸ 1990 κανεὶς δὲν δήλωνε Ἕλληνας, μετὰ ὅσοι πῆγαν στὴν Ἑλλάδα ἔπαιρναν χρήματα γιὰ νὰ δηλώνουν Ἕλληνες» «Οἱ Χιμαριῶτες μάθανε ἑλληνικὰ κάνοντας ἐμπόριο μὲ τὴν Κέρκυρα», «Ποιὸ εὔκολα θὰ βρεῖτε Ἐσκιμῶο στὴν Σαχάρα παρὰ Ἕλληνα στὴν Χιμάρα», «Οἱ ἀρχαῖες μας ἐπιγραφὲς εἶναι στὰ ἑλληνικὰ γιατί τότε αὐτὰ ἤσαν διεθνὴς γλώσσα». Ὅλες οἱ ἀρχαῖες ἑλληνικὲς πόλεις καὶ τὰ μνημεῖα βαφτίζονται ἰλλυρικά, καὶ μὲ αὐτὸ ἐννοοῦν ἀλβανικά. Ἄλλα βαφτίζονται ρωμαϊκὰ ἢ ἀκόμα ἑβραϊκά. Ὁτιδήποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ ἑλληνικά. Τὰ τελευταία χρόνια ὅμως ἔχουμε μία αὔξηση ὅλων τῶν μεθοδεύσεων καὶ τῶν δηλώσεων ποὺ σκοπὸ ἔχουν τὴν ἐξαφάνιση κάθε ἑλληνικοῦ ἴχνους, τὴν μείωση τῆς ὀρθοδοξίας καὶ τὴν μεγιστοποίηση κάθε ἀπαίτησης ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. Σὲ αὐτὰ τὰ πλαίσια ἡ τελευταία ἀλβανικὴ ἀπογραφὴ ἔδειξε… ὡς δεύτερη μεγαλύτερη θρησκευτικὴ ὁμάδα στὴν Ἀλβανία τὴν καθολικὴ ἐνῶ εἶναι στοὺς πάντες γνωστὸ πὼς μετὰ τὴν μουσουλμανικὴ ποὺ εἶναι βέβαια πρώτη, ἡ δεύτερη μεγαλύτερη εἶναι ἡ ὀρθόδοξη, ἐνῶ ἡ καθολικὴ εἶναι μικρή, κυρίως στὴν βορειοδυτικὴ Ἀλβανία.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ οἱ ἀλβανικὲς ἐδαφικὲς διεκδικήσεις γίνονται πιὸ συχνὲς καὶ μάλιστα διὰ στόματος καὶ τοῦ ἴδιου το πρωθυπουργοῦ. Τὸ θέμα τῶν Τσάμηδων ἔχει ἀναδειχθεῖ ἀπὸ τὰ Τίρανα σὲ «γενοκτονία» ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες ὅπως λένε, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα τὸ 1940 ὡς 1944 οἱ Τσάμηδες εἶναι αὐτοὶ ποὺ διέπραξαν φρικτὰ ἐγκλήματα κατὰ τῶν Ἑλλήνων στὴν Θεσπρωτία. Αὐτὰ ὅλα χρειάζονται μεθοδικὴ ἀντιμετώπιση γιὰ νὰ μὴ παγιωθοῦν μὲ τὸ χρόνο. 

1 σχόλιο:

  1. ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΥΠΟΤΙΘΕΤΕ ΟΙ ΑΛΒΑΝΟΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ...ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1944 ΤΟ 70 ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΙΧΕ ΟΜΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ''ΤΟΥΤΑΧΙΡΙ ΜΕΤΟ'' ΤΖΕΛΛΙΛΙ ΤΑΡΕ'' ''ΑΛΗ ΠΑΣΑ ΤΕΠΕΛΕΝΛΗ'' ''ΟΜΕΡ ΒΡΥΩΝΗ''ΜΟΥΣΤΑΗ ΠΑΣΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΤΡΑ''' ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΥ '''ΒΟΗΘΗΣΑΝΕ'''' ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟ 1821....ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΑΠΙ ΧΟΤΖΑ ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΝΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΚΙΠΕΤΑΡΟΥΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ [ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΥΤΟΝ] ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ....ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΝ [ ΡΩΤΗΣΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΒΑΝΟ ΠΑΛΙΟ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙ]....ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΟΝ '''ΑΛΒΑΝΟ-ΙΛΛΥΡΙΟ'' ΠΥΡΡΟ [ ΠΑΡΟΤΙ ΩΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΧΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΥΛΗΚΟ ΠΥΡΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕ ΣΤΟΝ ΙΛΛΥΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΝΕΟΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ '''ΑΡΧΑΙΟΙ ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ=ΚΡΥΦΟΙΛΛΥΡΙΟΙ''''] , ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΟΥΛΑΝ [ ΕΚ ΤΩΝ ΤΑΥΛΑΝΤΙΩΝ ΙΛΛΥΡΙΩΝ ] ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΛΛΙΡ [ΕΚ ΤΟΥ ΙΛΛΥΡΙΟς ] ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ '''ΟΝΟΜΑ''' ΑΡΜΠΕΝ [ ΠΡΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ]...ΕΝΩ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΟΥ Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ [ ΑΦΕΡΝΤΙΤΑ ] [ ΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΙΛΛΥΡΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΞΕΧΝΑΜΕ ] ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ...ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΟΤΝ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΒΑΝΟΙ...ΑΛΒΑΝΟΙΚΑΙ ΟΧΙΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΕΙ....ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΙΚΙΟΠΟΙΟΥΝΤΕ [ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ ΩΣ ΙΛΛΥΡΙΚΑ-ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ]...ΑΣ ΜΗΝ ΜΑΣ ΔΙΑΦΕΥΓΕΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ....ΔΗΛΑΔΗ ΔΕΝ ΤΙΜΑΝΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΟΠΩΣ ΚΑΠΟΠΟΙΟΙ ΚΑΚΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΥΦΑΡΠΑΖΟΥΝ [ ΒΛΕΠΕ ΣΚΟΠΙΑ] ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΛΑΩΝ....ΒΛΕΠΕ ΟΜΗΡΟΣ=ΟΜΕΡ ΑΡΧΑΙΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ..ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΛΕΞΗ ΓΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡΙ ΙΛΛΥΡΙΩΝ-ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΥΡΡΟ...ΑΡΑ ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΓΕΛΙΟΜΑΣΤΕ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.