12 Ιουλ 2015

Ὁμολογία Ὁσίου Γέροντος Παϊσίου ἔναντι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Ἐνδιαφέρουσα ἀντι-οικουμενιστική ὁμολογιακή πατερική γραμμή τοῦ Ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. 
"Μετά λύπης μου, ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει, δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νά ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει..." 
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 23ῃ Ἰανουαρίου 1969 
Σεβαστέ πάτερ Χαράλαμπε 
Ἐπειδή βλέπω τόν μεγάλον σάλον πού γίνεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας, ἐξ αἰτίας τῶν διαφόρων φιλενωτικῶν κινήσεων καί τῶν ἐπαφῶν τοῦ Πατριάρχου μετά τοῦ Πάπα, ἐπόνεσα καί ἐγώ σάν τέκνον Της καί ἐθεώρησα καλόν, ἐκτός ἀπό τίς προσευχές μου, νά στείλω καί ἕνα μικρό κομματάκι κλωστή (πού ἔχω σάν φτωχός μοναχός), διά νά χρησιμοποιηθῆ καί αὐτό, ἔστω καί γιά μία βελονιά, διά τό πολυκομματιασμένο φόρεμα τῆς Μητέρας μας. Πιστεύω ὅτι θά κάμετε ἀγάπην καί θά τό χρησιμοποιήσετε διά μέσου τοῦ θρησκευτικοῦ σας φύλλου. Σᾶς εὐχαριστῶ. 
Θά ἤθελα νά ζητήσω συγγνώμην ἐν πρώτοις ἀπ' ὅλους, πού τολμῶ νά γράψω κάτι, ἐνῶ δέν εἶμαι οὔτε ἅγιος, οὔτε θεολόγος. Φαντάζομαι ὅτι θά μέ καταλάβουν ὅλοι, ὅτι τά γραφόμενά μου δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἕνας βαθύς μου πόνος διά τήν γραμμήν καί κοσμικήν ἀγάπην, δυστυχῶς, τοῦ πατέρα μας κ. Ἀθηναγόρα. Ὅπως φαίνεται, ἀγάπησε μίαν ἄλλην γυναίκα μοντέρνα, πού λέγεται Παπική Ἐκκλησία, διότι ἡ Ὀρθόδοξος Μητέρα μας δέν τοῦ κάμνει καμμίαν ἐντύπωσι, ἐπειδή εἶναι πολύ σεμνή. Αὐτή ἡ ἀγάπη, πού ἀκούσθηκε ἀπό τήν Πόλι, βρῆκε ἀπήχησι σέ πολλά...
παιδιά του, πού τήν ζοῦν εἰς τάς πόλεις. Ἄλλωστε αὐτό εἶναι καί τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς μας: ἡ οἰκογένεια νά χάση τό ἱερό νόημά της ἀπό τέτοιου εἴδους ἀγάπες, πού ὡς σκοπόν ἔχουν τήν διάλυσιν καί ὄχι τήν ἕνωσιν.

Μέ μία τέτοια περίπου κοσμική ἀγάπη καί ὁ Πατριάρχης μας φθάνει στή Ρώμη. Ἐνῶ θά ἔπρεπε νά δείξη ἀγάπη πρῶτα σέ μας τά παιδιά του καί στή Μητέρα μας Ἐκκλησία, αὐτός, δυστυχῶς, ἔστειλε τήν ἀγάπη του πολύ μακριά. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά ἀναπαύση μέν ὅλα τά κοσμικά παιδιά, πού ἀγαποῦν τόν κόσμον καί ἔχουν τήν κοσμικήν αὐτήν ἀγάπην, νά κατασκανδαλίση ὅμως ὅλους ἐμᾶς, τά τέκνα τῆς Ὀρθοδοξίας, μικρά καί μεγάλα, πού ἔχουν φόβο Θεοῦ.
Μετά λύπης μου, ἀπό ὅσους φιλενωτικούς ἔχω γνωρίσει, δέν εἶδα νά ἔχουν οὔτε ψίχα πνευματική οὔτε φλοιό. Ξέρουν, ὅμως, νά ὁμιλοῦν γιά ἀγάπη καί ἑνότητα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δέν εἶναι ἑνωμένοι μέ τόν Θεόν, διότι δέν Τόν ἔχουν ἀγαπήσει.

Θά ἤθελα νά παρακαλέσω θερμά ὅλους τούς φιλενωτικούς ἀδελφούς μας: Ἐπειδή τό θέμα τῆς ἑνώσεως τῶν Ἐκκλησιῶν εἶναι κάτι τό πνευματικόν καί ἀνάγκην ἔχουμε πνευματικῆς ἀγάπης, ἄς τό ἀφήσουμε σέ αὐτούς πού ἀγαπήσανε πολύ τόν Θεόν καί εἶναι θεολόγοι, σάν τούς Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, καί ὄχι νομολόγοι, πού προσφέρανε καί προσφέρουν ὁλόκληρο τόν ἑαυτόν τους εἰς τήν διακονίαν τῆς Ἐκκλησίας (ἀντί μεγάλης λαμπάδας), τούς ὁποίους ἄναψε τό πῦρ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί ὄχι ὁ ἀναπτήρας τοῦ νεωκόρου. Ἄς γνωρίζωμεν ὅτι δέν ὑπάρχουν μόνον φυσικοί νόμοι, ἀλλά καί πνευματικοί. Ἑπομένως, ἡ μέλλουσα ὀργή τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά ἀντιμετωπισθῆ μέ συνεταιρισμόν ἁμαρτωλῶν (διότι διπλήν ὀργήν θά λάβωμεν), ἀλλά μέ μετάνοιαν καί τήρησιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Κυρίου.

Ἐπίσης, ἄς γνωρίσωμεν καλά ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δέν ἔχει καμμίαν ἔλλειψιν. Η μόνη ἔλλειψις πού παρουσιάζεται, εἶναι ἡ ἔλλειψις σοβαρῶν Ἱεραρχῶν καί Ποιμένων μέ πατερικές ἀρχές. Εἶναι ὀλίγοι οἱ ἐκλεκτοί. Ὅμως, δέν εἶναι ἀνησυχητικόν. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί Αὐτός τήν κυβερνάει. Δέν εἶναι Ναός, πού χτίζεται ἀπό πέτρες, ἄμμο καί ἀσβέστη ἀπό εὐσεβεῖς καί καταστρέφεται μέ φωτιά βαρβάρων, ἀλλά εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. «Καί ὁ πεσῶν ἐπί τόν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται, ἐφ' ὄν δ' ἄν πέση λικμήσει αὐτόν» (Ματθ. καί 44-45). Ὁ Κύριος, ὅταν θά πρέπη, θά παρουσιάση τούς Μάρκους τούς Εὐγενικούς καί τούς Γρηγορίους Παλαμάδες, διά νά συγκεντρώσουν ὅλα τά κατασκανδαλισμένα ἀδέλφια μας, διά νά ὁμολογήσουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν, νά στερεώσουν τήν Παράδοσιν καί νά δώσουν χαράν μεγάλην εἰς τήν Μητέρα μας.

Εἰς τούς καιρούς μας βλέπομεν ὅτι πολλά πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας, μοναχοί καί λαϊκοί, ἔχουν, δυστυχῶς, ἀποσχισθῆ ἀπό αὐτήν, ἐξ αἰτίας τῶν φιλενωτικῶν. Ἔχω τήν γνώμην ὅτι δέν εἶναι καθόλου καλόν νά ἀποχωριζώμεθα ἀπό τήν Ἐκκλησίαν κάθε φορᾶ πού θά πταίη ὁ Πατριάρχης. Ἀλλά ἀπό μέσα, κοντά στήν Μητέρα Ἐκκλησία ἔχει καθῆκον καί ὑποχρέωσι ὁ καθένας ν' ἀγωνίζεται μέ τόν τρόπον του. Τό νά διακόψη τό μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου, νά ἀποσχισθῆ καί νά δημιουργήση ἰδικήν του Ἐκκλησίαν καί νά ἐξακολουθῆ νά ὁμιλῆ ὑβρίζοντας τόν Πατριάρχην, αὐτό, νομίζω, εἶναι παράλογον.
Ἐάν διά τήν α ἤ τήν β λοξοδρόμησι τῶν κατά καιρούς Πατριαρχῶν χωριζώμεθα καί κάνωμε δικές μας Ἐκκλησίες - Θεός φυλάξει! - θά ξεπεράσωμε καί τούς Προτεστάντες ἀκόμη. Εὔκολα χωρίζει κανείς καί δύσκολα ἐπιστρέφει. Δυστυχῶς, ἔχουμε πολλές «ἐκκλησίες» στήν ἐποχή μας. Δημιουργήθηκαν εἴτε ἀπό μεγάλες ὁμάδες ἡ καί ἀπό ἕνα ἄτομο ἀκόμη. Ἐπειδή συνέβη στό καλύβι τῶν (ὁμιλῶ διά τά ἐν Ἁγίῳ Ὄρει συμβαίνοντα) νά ὑπάρχη καί ναός, ἐνόμισαν ὅτι μποροῦν νά κάνουν καί δική τους ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία. Ἐάν οἱ φιλενωτικοί δίνουν τό πρῶτο πλῆγμα στήν Ἐκκλησία, αὐτοί, οἱ ἀνωτέρω, δίνουν τό δεύτερο. Ἄς εὐχηθοῦμε νά δώση ὁ Θεός τόν φωτισμόν Του σέ ὅλους μας καί εἰς τόν Πατριάρχην μας κ. Ἀθηναγόραν, διά νά γίνη πρῶτον ἡ ἕνωσις αὐτῶν τῶν «ἐκκλησιῶν», νά πραγματοποιηθῆ ἡ γαλήνη ἀνάμεσα στό σκανδαλισμένο ὀρθόδοξο πλήρωμα, ἡ εἰρήνη καί ἡ ἀγάπη μεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν καί κατόπιν ἄς γίνη σκέψις διά τήν ἕνωσιν μετά τῶν ἄλλων «Ὁμολογιῶν», ἐάν καί ἐφ' ὅσον εἰλικρινῶς ἐπιθυμοῦν νά ἀσπασθοῦν τό Ὀρθόδοξον Δόγμα.

Θά ἤθελα ἀκόμη νά εἰπῶ ὅτι ὑπάρχει καί μία τρίτη μερίδα μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν μας. Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ἀδελφοί, πού παραμένουν μέν πιστά τέκνα Αὐτῆς, δέν ἔχουν ὅμως συμφωνίαν πνευματικήν ἀναμεταξύ τους. Ἀσχολοῦνται μέ τήν κριτικήν ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου καί ὄχι διά τό γενικώτερον καλόν τοῦ ἀγῶνος. Παρακολουθεῖ δέ ὁ ἕνας τόν ἄλλον (περισσότερον ἀπό τόν ἕαυτόν του) εἰς τό τί θά εἰπῆ ἤ τί θά γράψη, διά νά τόν κτυπήση κατόπιν ἀλύπητα. Ἐνῶ ὁ ἴδιος ἄν ἔλεγε ἤ ἔγραφε τό ἴδιο πράγμα, θά τό ὑπεστήριζε καί μέ πολλές μάλιστα μαρτυρίες τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν Πατέρων. Τό κακό πού γίνεται εἶναι μεγάλο, διότι ἀφ' ἑνός μέν ἀδικεῖ τόν πλησίον του, ἀφ' ἑτέρου δέ καί τόν γκρεμίζει μπροστά στά μάτια τῶν ἄλλων πιστῶν. Πολλές φορές σπέρνει καί τήν ἀπιστία στίς ψυχές τῶν ἀδυνάτων, διότι τούς σκανδαλίζει. Δυστυχῶς, μερικοί ἀπό ἐμᾶς ἔχουμε παράλογες ἀπαιτήσεις ἀπό τούς ἄλλους. Θέλουμε οἱ ἄλλοι νά ἔχουν τόν ἴδιο μέ ἐμᾶς πνευματικόν χαρακτήρα. Ὅταν κάποιος ἄλλος δέν συμφωνῆ μέ τόν χαρακτήρα μας, δηλαδή ἤ εἶναι ὀλίγον ἐπιεικής ἤ ὀλίγον ὀξύς, ἀμέσως βγάζομε τό συμπέρασμα ὅτι δέν εἶναι πνευματικός ἄνθρωπος. Ὅλοι χρειάζονται εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Ὅλοι οἱ Πατέρες προσέφεραν τάς ὑπηρεσίας των εἰς Αὐτήν. Καί οἱ ἤπιοι χαρακτῆρες καί οἱ αὐστηροί. Ὅπως διά τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπαραίτητα καί τά γλυκά καί τά ξινά καί τά πικρά ἀκόμη ραδίκια (τό καθένα ἔχει τίς δικές του οὐσίες καί βιταμίνες), ἔτσι καί διά τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὅλοι εἶναι ἀπαραίτητοι. Ὁ ἕνας συμπληρώνει τόν πνευματικόν χαρακτήρα τοῦ ἄλλου καί ὅλοι εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά ἀνεχώμεθα ὄχι μόνον τόν πνευματικόν του χαρακτήρα, ἀλλά ἀκόμη καί τίς ἀδυναμίες, πού ἔχει σάν ἄνθρωπος.

Καί πάλιν ἔρχομαι νά ζητήσω εἰλικρινῶς συγγνώμην ἀπό ὅλους, διότι ἐτόλμησα νά γράψω. Ἐγώ εἶμαι ἕνας ἁπλός μοναχός καί τό ἔργον μου εἶναι νά προσπαθῶ, ὅσο μπορῶ, νά ἀπεκδύωμαι τόν παλαιόν ἄνθρωπον καί νά βοηθῶ τούς ἄλλους καί τήν Ἐκκλησίαν, μέσω τοῦ Θεοῦ διά τῆς προσευχῆς. Ἀλλ' ἐπειδή ἔφθασαν μέχρι τό ἐρημητήριό μου θλιβερές εἰδήσεις διά τήν Ἁγίαν Ὀρθοδοξίαν μας, ἐπόνεσα πολύ καί ἐθεώρησα καλό νά γράψω αὐτά πού ἔνοιωθα.
Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλοι νά δώση ὁ Θεός τήν χάριν Του καί ὁ καθένας μας ἄς βοηθήση μέ τόν τρόπον του διά τήν δόξαν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μέ πολύν σεβασμόν πρός ὅλους 
Παΐσιος μοναχός

Ἡ ἀνωτέρω σοφή καί διακριτική ἐπιστολή τοῦ Ὁσίου Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἐστάλη στόν π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο τό 1969.

17 σχόλια:

 1. ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!

  ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΠΗΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΚΑΤΟ ΦΟΡΕΣ ΜΠΡΑΒΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ''''...Ἀλλά ἀπό μέσα,κοντά στήν μητέρα Ἐκκλησία ἔχει ὁ καθένας δικαίωμα καί ὑποχρέωση νά ἀγωνίζετε μέ τόν τρόπο του.
  Τό νά διακόψει τό μνημόσυνον τοῦ Πατριάρχου νά ἀποσχισθεῖ καί νά δημιουργήσει ἰδικήν του Ἐκκλησία καί νά ἐξακολουθεῖ νά ὁμιλεῖ ὑβρίζοντας τόν Πατριάρχη,αὐτό νομίζω εἶναι παράλογον.''
  Γιά νά κρατιέται τό μέτρον ἄριστον καί νά μήν προτρέχουν οἱ θερμόαιμοι ἀδελφοί,τό ἐπαναλαμβάνω.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλλιόπη-πράκτορα, έτοιμη είσαι να φρενάρεις τις υποτονικές αντιδράσεις και να τις κάνεις κρύες.
   Καλλιόπη-πράκτορα μην τα διαστρεβλώνεις τα λεγόμενα του αγίου Παϊσίου. Ο άγιος Παϊσιος είναι εναντίον της δημιουργίας νέας ΔΙΚΗΣ του Εκκλησίας. Ο άγιος Παϊσιος δεν ήταν εναντίον της διακοπής του μνημοσύνου του πατριάρχη.

   Ο ίδιος ο άγιος Παϊσιος ήταν ΜΑΖΙ με το Άγιο Όρος όταν διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα (οικ. πατριάρχη τότε)!

   Άφησε τις συγχύσεις πράκτορα-"Καλλιόπη"

   Διαγραφή
  2. Πράκτορα-"Καλλιόπη" επιβεβαιώνεις με τα σχόλια σου τον ρόλο που σου έχουν αναθέσει και σε έχουν αποκαλύψει άλλοι σχολιαστές, πρώτοι αυτοί.

   Διαγραφή
  3. Ἐλπίζω 11.29-11.26 νά διάβασες τί λέει ὁ ἅγιος καί νά μήν διάβασες μόνο τά σχόλια.
   Καί κάτι ἄλλο=συνεχῶς ἐπαναλαμβάνεσαι,μᾶς τά ξανἆπες αὐτά.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  4. "Καλλιόπη" εσύ έχεις ανάγκη να διαβάσεις τι λέει ο άγιος.

   Διαγραφή
 4. Άσχετο το σχόλιο της "Καλλιόπης" με τα παραπάνω σχόλια. Πραγματικά περιέργο ότι πηγαίνει αλλού τη συζήτηση ο πράκτορας-"Καλλιόπη". Ποιος μίλησε από τους παραπάνω σχολιαστές για δημιουργία δικής του Εκκλησίας;;;;;;;;;;

  Πρακτορίστικο σχόλιο το σχόλιο του/της "Καλλιόπης".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 11.26-11.29-11.31Διάβασε τό ἄρθρο καλλίτερα.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  2. Πρακτοράκι "Καλλιόπη" να διαβάζεις εσύ το άρθρο καλύτερα πριν γράφεις τα πρακτορίστικα σου.

   Διαγραφή
 5. ''....Παρακολουθεῖ δέ ὁ ἕνας τόν ἄλλον(περισσότερον ἀπό τόν ἐαυτόν του)εἰς τό τί θά πῆ ἤ τί θά γράψῃ
  διά νά τόν κτυπήσει κατόπιν ἀλύπητα.....Τό κακό πού γίνεται εἶναι μεγάλο διότι ἀφ'' ἐνός μέν ἀδικεῖ τόν πλησίον του
  ἀφ'' ἑτέρου δέ καί τόν γκρεμίζει μπροστά στά μάτια τῶν ἄλλων πιστῶν.''11.26-11.211.31 ἄν διάβαζες τά λόγια τοῦ ἁγίου
  θά ῆσουν ἀπό δῶ καί πέρα πιό προσεκτικός,ἄν καί δέν νομίζω πώς εἶσαι ὀρθόδοξος.
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Καλλιόπη" πρακτοράκι φαίνεται δεν είσαι ορθόδοξη γι΄ αυτό και παραχαράσσεις τα λόγια του αγίου για να προωθήσεις έμμεσα τον Οικουμενισμό.
   Αν διαβάσει κάποιος καλοπροαίρετος προσεκτικά τα λόγια του αγίου, χωρίς να είναι πρακτοράκι σαν εσένα, θα καταλάβει ότι μιλάει για αυτούς που έχουν σκοπό να χτυπήσουν τους άλλους. Όχι για αυτούς που ελέγχουν για να γίνει καλό.

   Εσύ όμως πρακτορα "Καλλιόπη" ΣΚΟΠΙΜΑ τα διαστρέφεις τα λόγια του αγίου, για να ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΕΙΣ τους αγωνιστές. Σε έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό τον σκοτεινό σου ρόλο.

   Διαγραφή
  2. Ὅταν δείχνεις μέ τό δάκτυλο τόν ἥλιο,ὁ ἠλίθιος κοιτάζει τό δάκτυλο.
   Τό ποιός εἶναι πράκτορας καί ἀνορθόδοξος τῆ πίστῃ,εἶναι ὁλοφάνερο.
   Ἐνῶ δέν καταλαβαίνεις τί διαβάζεις,μιλ[[ας.
   Μέγα θράσσος ἔχεις καί μόνο φασαρία ξέρεις νά κάνεις.
   Δέν θά ξανασχοληθῶ μαζί σου ἀνώνυμε πράκτορα.
   Εἶσαι πολύ ἀσήμαντος.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
  3. η "Καλλιόπη" έχει μεγάλο θράσος για να δικαιολογεί τους οικουμενιστές.

   Διαγραφή
 6. Εύγε στον εκλεκτό ομολογητή κληρικό της μητροπόλεως Πατρών, π.Αναστάσιο Γκοτσόπουλο, για το πόνημά του που διαφωτίζει αρκούντως την αντιοικουμενιστική πτυχή της προσωπικότητος ενός συγχρόνου αγίου.
  Είναι, άραγε, τυχαίο το γεγονός ότι όλοι οι νεότεροι άγιοι και οι καταξιωμένοι στη συνείδηση του πιστού λαού πνευματικοί πατέρες συγκλίνουν στην άποψη ότι ο οικουμενισμός είναι απόβλητος από Ορθοδόξου Χριστιανικής σκοπιάς; Πώς,άραγε, μπορούμε να παραβλέψουμε αυτό το consensus, ελαφρά τη καρδία και άνευ συνεπειών για την ακεραιότητα του Ορθοδόξου Δόγματος;
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο σεβαστός μας π.Αναστάσιος Γκοτσόπουλος δέχεται αυτές τις ημέρες αήθη επίθεση από κάποιους σχολιαστές στη σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο Αναστάσιος επειδή θίχτηκαν προφανώς κάποιοι εκλεκτοί τους απ την πεπαρρησιασμένη αρθρογραφία του. Είθε ο Κύριος διά πρεσβειών του αγίου Παισίου να τον ενισχύει κατ άμφω ώστε πάντοτε να τον ακολουθεί.
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κάποιος π.Νεόφυτος στο μπλογκ Αναστάσιος αντί να συμπαρασταθεί στον π. Αναστάσιο του επιτίθεται απαράδεκτα. Με φαιδρά "επιχειρήματα".

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.