24 Μαΐ 2015

Ἑτοιμάζουν τὸ σύμφωνο συμβίωσης ὁμοφύλων παρὰ τὴν ἀντίθετη ἄποψη τοῦ Ἀρείου Πάγου

Μετὰ τὴν Ἰρλανδία σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης ὁμοφύλων καὶ στὴν Ἑλλάδα Οἱ Ἰρλανδοὶ μὲ 62,3% ψήφισαν «ναὶ» στὸ γάμο ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου.
Στὴν Ἀθήνα στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐρχόμενου μήνα τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο θὰ πάρει τὸν δρόμο πρὸς τὴ Βουλή, ἐνῶ ὁ Ἄρειος Πάγος ἀντιδρᾶ
Τὴν ὥρα ποὺ ἡ Ἰρλανδία ἔγινε ἡ πρώτη χώρα στὸν κόσμο ποὺ ἐπέτρεψε -μὲ εὐρεία πλειοψηφία 62,3% μέσω δημοψηφίσματος τὸν γάμο μεταξὺ ὁμοφύλων, γυρίζοντας τὴν πλάτη στὸν συντηρητισμὸ ποὺ ἐνσαρκώνεται ἀπὸ τὴν Καθολικὴ ἐκκλησία, τὸ ἑλληνικὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἐπεκτείνει τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια ἐνῶ βελτιώνει καὶ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης ἑτερόφυλων ζευγαριῶν.
Τὸ βράδυ τοῦ Σαββάτου στὸ Δουβλίνο, ἄνδρες καὶ γυναῖκες κάθε ἡλικίας ξεχύθηκαν στοὺς δρόμους τῆς πόλης γιὰ νὰ γιορτάσουν «μιὰ πολιτιστικὴ ἐπανάσταση» ὅπως εἶπε ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας Λίο Βάραντκαρ. Πολλοὶ μίλησαν γιὰ μιὰ τεράστια νίκη γιὰ τὴν ἰσότητα στὴν Ἰρλανδία, ἡ ὁποία θὰ μείνει στὴν Ἱστορία τῆς χώρας.
Στὴν Ἑλλάδα πάλι, ἡ ἁρμόδια νομοπαρασκευαστικὴ ἐπιτροπὴ ποὺ ἔχει συγκροτηθεῖ ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ Δικαιοσύνης Νίκο Παρασκευόπουλο στὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸ διευρυμένο σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης βάζει τὶς τελευταῖες πινελιὲς καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἐρχόμενου μήνα τὸ ἐπίμαχο νομοσχέδιο θὰ πάρει τὸν δρόμο πρὸς τὴ Βουλή.
Ὁ Ἄρειος Πάγος ὡστόσο ἐπαναλαμβάνει μὲ νέα εἰσήγησή του ὅτι δὲν νοεῖται πολιτικὸς γάμος μεταξὺ....
ὁμοφύλων καὶ τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἀκύρωσης τοῦ δεύτερου γάμου μεταξὺ ἀνδρῶν ποὺ ἔγινε στὴν Τῆλο τὸ 2008.
Μετὰ τὶς ἀλλεπάλληλες καταδίκες τῆς χώρας μας ἀπὸ τὴν Ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) γιὰ μὴ συμμόρφωση πρὸς τὰ εὐρωπαϊκὰ νομοθετικὰ δεδομένα, εἶναι πλέον μονόδρομος γιὰ τὸν κ. Παρασκευόπουλο ἡ ἐπέκταση τοῦ συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Τὸ ΕΔΑΔ ἔχει κρίνει ὅτι ὁ ἀποκλεισμὸς τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν ἀπὸ τὸ σύμφωνο συμβίωσης συνιστᾶ παραβίαση τῆς εὐρωπαϊκῆς σύμβασης γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, καθὼς παραβιάζονται τὰ ἄρθρα ἐκεῖνα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀπαγόρευση τῶν διακρίσεων (ἄρθρο 14) καὶ τὸ δικαίωμα στὸν σεβασμὸ τῆς ἰδιωτικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ζωῆς (ἄρθρο 8).
Μεταξὺ αὐτῶν ποὺ εἶχαν προσφύγει στὸ ΕΔΑΔ εἶναι ὁ Γρηγόρης Βαλιανάτος καὶ ἡ ΜΚΟ «Σύνθεση». Φυσικά, ἡ ἡγεσία τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης ἀναμένει ὅτι θὰ δεχθεῖ τὰ πυρὰ τῆς Ἐκκλησίας γι’ αὐτὴ τὴν νομοθετικὴ πρωτοβουλία της, τὰ ὁποῖα θὰ εἶναι πολὺ πιὸ μαζικὰ καὶ σκληρὰ ἀπὸ αὐτὰ ποὺ δέχθηκε μὲ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια.
Πάντως, ἀπὸ τὸ στενὸ περιβάλλον τοῦ κ. Παρασκευόπουλου ἀποκλείουν κατηγορηματικά το ἐνδεχόμενο νὰ συμπεριληφθεῖ στὸ νομοσχέδιο ἡ δυνατότητα τεκνοθεσίας (υἱοθεσίας παιδιοῦ) ἀπὸ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Ἔτσι, οἱ προϋποθέσεις ὑπογραφῆς τοῦ συμφώνου ἐλεύθερης συμβίωσης θὰ ἰσχύουν ἐπὶ ἴσων ὅρων τόσο γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ὅσο καὶ γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Ὑπενθυμίζεται ὅτι τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης εἶναι μιὰ συμφωνία ποὺ καταρτίζεται μεταξὺ δύο ἑτερόφυλων συντρόφων (τώρα θὰ εἶναι πλέον καὶ ὁμοφύλων) ἐνώπιον συμβολαιογράφου. Μὲ τὸ σύμφωνο ἐπισημοποιεῖται ἡ συμβίωση καὶ τὸ ζευγάρι ἀποκτᾶ δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις οἱ ὁποῖες τοὺς ἐξομοιώνουν μὲ τὰ παντρεμένα ζευγάρια.
Παράλληλα, τὸ νομοσχέδιο θὰ καλύψει τὰ κενά το νόμου 3719/2008, ὁ ὁποῖος εἰσήγαγε γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Ἀστικὸ Κώδικα τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης.
Εἰδικότερα, θὰ ἐπιλύονται τρία βασικὰ ζητήματα μὲ τὰ ὁποῖα δὲν καταπιάνεται ἡ νομοθεσία το 2008 καὶ παραμένουν ἕως τώρα ἀγκάθια μεταξύ των ζευγαριῶν.
Μὲ τὸ νομοσχέδιο δίνεται λύση στὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸ φορολογικό, ἀσφαλιστικὸ καὶ κληρονομικὸ καθεστὼς τῶν ζυγαριῶν ποὺ ζοῦν ὑπὸ καθεστὼς ἐλεύθερης συμβίωσης.
Πάντως, διευκρινίζεται ὅτι στὶς νέες ρυθμίσεις γιὰ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν δὲν θίγεται καθόλου τὸ σκέλος ἐκεῖνο ποὺ ἀφορᾶ τὰ κληρονομικὰ ζητήματα καὶ συγκεκριμένα τὶς καυτὲς διατάξεις τῆς νόμιμης μοίρας, ὅπως αὐτὲς ἀπεικονίζονται στὸν Ἀστικὸ Κώδικα (ἄρθρο 1825 καὶ ἑπόμενα).
Μὲ τὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ πλαίσιο τὰ ζευγάρια ποὺ ἔχουν συνάψει σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης δὲν μποροῦν νὰ κάνουν κοινὴ φορολογικὴ δήλωση καὶ δὲν ἔχουν τὰ ἴδια ἀσφαλιστικὰ καὶ συνταξιοδοτικὰ δικαιώματα.
Τὰ πρόσωπα δηλαδὴ ποὺ συνάπτουν σύμφωνο δὲν ἐμπίπτουν στὴν κατηγορία τῆς «οἰκογένειας» σύμφωνα μὲ τὴν ἀσφαλιστικὴ νομοθεσία καὶ ἔτσι δὲν μποροῦν νὰ ἀσφαλιστοῦν ὡς ἔμμεσα μέλη, ἀλλὰ δὲν μποροῦν καὶ νὰ διεκδικήσουν σύνταξη χηρείας.

Ἄρειος Πάγος
Ὁ ἀρεοπαγίτης Ἰωσὴφ Τσαλαγανίδης, μετὰ τὸν συνάδελφό του Χαράλαμπο Μαχαίρα ἐπαναλαμβάνει σὲ εἰσήγησή του ὅτι «δὲν νοεῖται πολιτικὸς γάμος μεταξὺ ὁμόφυλων ἀτόμων».
Στὸ Α2 Πολιτικὸ Τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου ἦταν νὰ συζητηθεῖ ἡ ἀναίρεση δύο ἀνδρῶν οἱ ὁποῖοι τὸ 2008 εἶχαν τελέσει πολιτικὸ γάμο στὴν Τῆλο, ἀλλὰ ἡ νομιμότητά του ἀμφισβητήθηκε ἀπὸ τὸν τότε εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεώργιο Σανιδά.
Ὁ παλαίμαχος εἰσαγγελικὸς λειτουργὸς εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι σύμφωνα μὲ τὸ Σύνταγμα καὶ τὸν Ἀστικὸ Κώδικα δὲν εἶναι νοητὸς γάμος ὁμοφυλόφιλων ζευγαριῶν.
Ἡ συζήτηση τῆς ὑπόθεσης στὸν Ἄρειο Πάγο ἀναβλήθηκε γιὰ τὸν Σεπτέμβριο, ὡστόσο ἔγινε γνωστὴ ἡ εἰσήγηση τοῦ κ. Τσαλαγανίδη, ὁ ὁποῖος συνταυτιζόμενος τόσο μὲ τὸν κ. Μαχαίρα, ὅσο καὶ μὲ τὸν κ. Σανιδά, ὑποστηρίζει ὅτι «ὑπὸ τὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ πλαίσιο δὲν καταλύεται ἡ εὐχέρεια τελέσεως γάμου μεταξὺ ὁμόφυλων προσώπων, ἀφοῦ ἡ διαφορὰ φύλου θεωρεῖται σχεδὸν καθολικὰ προϋπόθεση τοῦ ὑποστατοῦ τοῦ γάμου, ὅπως τὸν ἀντιλαμβάνεται ὁ Ἕλληνας νομοθέτης».
Ἐξάλλου, προσθέτει ὁ κ. Τσαλαγανίδης, ἡ βούληση τοῦ νομοθέτη ἐκφράστηκε καὶ πάλι τὸ 2008 μὲ τὸ σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης, στὸ ὁποῖο γίνεται λόγος ἀποκλειστικὰ γιὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια.
Σύμφωνα μὲ τὸν ἐν λόγω ἀρεοπαγίτη, ἡ ἀπαγόρευση γάμου μεταξύ των ὁμόφυλων δὲν παραβιάζει τὶς συνταγματικὲς ἐπιταγὲς ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἰσότητα καὶ τὴν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας.
Οὔτε ὅμως μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἡ ἀπαγόρευση αὐτὴ παραβιάζει τὴ σεξουαλικὴ ἐλευθερία, ἀφοῦ στὴν προκειμένη περίπτωση γίνεται λόγος σὲ δικαίωμα τοῦ προσώπου νὰ «τυποποιεῖ νομικὰ τὴ σχέση του μὲ ἄλλο πρόσωπο».
Τὸ περασμένο Μάρτιο ὁ κ. Μαχαίρας εἶχε ὑποστηρίξει ἀνάλογες σχέσεις καὶ εἶχε προτείνει τὴν ἀκύρωση πολιτικοῦ γάμου μεταξὺ γυναικὼν ποὺ εἶχε τελεστῆ καὶ αὐτὸς στὴν Τῆλο τὴν ἴδια χρονιά.

5 σχόλια:

 1. Η Ιρλανδία γίνεται η 22η χώρα στον κόσμο που επιτρέπει το γάμο μεταξύ ομοφύλων. Επιπλέον, σε 17 άλλες χώρες αναγνωρίζεται το σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια. Εν τούτοις, φαίνεται ότι ο γάμος δεν πολυσυγκινεί τους ομοφυλόφιλους. Στην Ολλανδία, την πρώτη χώρα που εισήγαγε το θεσμό, κατά τα πρώτα 10 χρόνια ισχύος του, παντρεύτηκε μόνο το 8% των ομοφυλοφίλων. Αντιστοίχως, στην Ισπανία, στα 7 πρώτα χρόνια αφ' ότου επετράπη ο γάμος ομοφυλοφίλων, παντρεύτηκε μόνο το 3%. Ίσως γιατί αυτή καθ' εαυτήν η εισαγωγή ενός θεσμού δε λύνει αυτόματα τα προβλήματα της καρδιάς. Ευτυχώς, όμως, υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές για τους ομοφυλόφιλους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, οἱ ομοφυλόφιλοι θά ἔπρεπε νά ἦσαν οἱ δυστυχέστεροι τῶν ἀνθρώπων καί οἱ πιό ἀξιοθρήνητοι κι ἄν ἀκόμα ἦσαν ἐπιτυχημένοι σ’ ὅλα τά λοιπά ἐπί­πεδα τῆς παρούσης ζωῆς. Ὅμως εἶναι τόσο ἐλλειμματική ἡ αὐτογνωσία τους καί τόσο ὀγκώδης ἡ οἴησή τους, πού αὐτοεπιδει­κνύονται καί αὐτοπροβάλλονται ὡς οἱ εὐτυχέστεροι τῶν ἀνθρώ­πων, ἐνῷ οἱ ἄλλοι, οἱ φυσιολογικοί εἶναι κατ’ αὐτούς ἄρρωστοι καί καταπιεσμένοι.
   Ἀπερίφραστα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυστόστομος ἰσχυρίζεται, ὅτι ἤδη ζοῦν ὑπαρξιακά τήν κόλαση καί σίγουρα τούς ἀναμένει ἡ αἰώνια γέενα τοῦ πυρός.
   Επίσης, κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο οὔτε τά ἄγρια ζῷα δέν ξεπερνοῦν τά ἑτεροφυλικά ἐρωτικά ὅρια.

   Διαγραφή
 2. ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑΑΑΑ !!!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ26 Μαΐου 2015 - 1:32 π.μ.

  Η απόφαση των Ιρλανδών σηματοδοτεί με τον πιο σαφή τρόπο την οριστική Παρακμή και Πτώση της Δύσης.

  Υποτίθεται μάλιστα πως η Ιρλανδία ανήκει στις πιο "συντηρητικές" και Καθολικές χώρες της Ευρώπης.

  Η Δύση καταρρέει μέσα στην ηθική σήψη, την ομοφυλοφιλία, την λαθρομετανάστευση και την ισλαμοποίηση.

  Το "ανήκομεν εις την Δύσιν" είναι πλέον κενό περιεχομένου, και όλα τα "φιλοευρωπα'ι'κά" - δηλ. ευρωλιγούρικα - κόμματα στην Ελλάδα πρέπει να θεωρούνται προδοτικά.

  Η Ελλάδα έχει μόνο ΕΝΑΝ δρόμο για να επιβιώσει .

  ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ - ΜΑΣΩΝΙΚΗ ΕΕ και δημιουργία Ορθοδόξου Άξονος με Ρωσία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία.

  Η Ευρωπα'ι'κή Ένωση είναι η Νέα Βαβυλώνα, η Πόρνη της Αποκαλύψεως.

  Και η Αποκάλυψη το λέει καθαρά....." έξελθε απ'αυτήν λαέ μου, για να μην καταστείς μέτοχος των αμαρτιών της.....".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΜΑΣ! ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙ, ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΙ ΝΟΜΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ ΚΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΤΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ. ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ ΜΑΣ!!!
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΑΜΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.