9 Μαΐ 2015

Ἡ ὑπόθεση τοῦ χωριοῦ Κώσταρι: θύματα τῆς Ἀλβανικῆς ἀδικίας στήν Βόρειο Ἤπειρο

Εἰκόνα ἀπὸ διαδήλωση τῶν Κωσταριτῶν
Τὸ χωριὸ Κώσταρι εἶναι ἕνα ἀμιγῶς Ἑλληνικὸ χωριὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Βρίσκεται βόρεια τοῦ κεφαλοχωρίου Μεσοπόταμος στὸ Βοῦρκο ἐνῶ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ του βρίσκεται καὶ ἕνα ἱστορικὸ μοναστήρι τῆς Παναγίας.
Γιὰ πολλὰ χρόνια τώρα τὸ χωριὸ αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ θύματα τῆς Ἀλβανικῆς ἀδικίας ἀπέναντι στὴν Ἑλληνικὴ μειονότητα, καθὼς Ἀλβανοὶ μὲ πλαστὰ χαρτιὰ καὶ χωρὶς κανένα ἱστορικὰ εὐσταθὲς ἐπιχείρημα γιὰ τὴν παρουσία τους στὴν περιοχὴ ἔχουν πάρει στὴν κατοχὴ τους συνολικὰ 2610 στέμματα γῆς. Ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ δὲν εἶναι οἱ μόνοι ποὺ ἐπωφελήθηκαν ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἱστορία, δικαστὲς τὸ παίζουν χαζοί, δικηγόροι ὑπεράσπισης παραιτοῦνται λίγο πρὶν τὶς δίκες καὶ πολιτικὴ ἡγεσία μένει μυστηριωδῶς σιωπηλὴ σχετικὰ μὲ τὸ θέμα.
Τί ἀκριβῶς συμβαίνει ὅμως μὲ αὐτὴ τὴν ὑπόθεση.
Τὸ ἱστορικό:
Καθὼς στὴν Ἀλβανία γιὰ πολλὰ χρόνια ἐπικρατοῦσε Κομμουνιστικὸ καθεστώς, μετὰ τῆς πτώση του ἦταν δύσκολο νὰ προσδιοριστοῦν οἱ ἰδιοκτῆτες διάφορων ἐκτάσεων. Γιὰ αὐτὸ...
τὸ λόγο ἡ Ἀλβανικὴ κυβέρνηση ἐξέδωσε τὸν νόμο ἀρ. 700 ἡμ. 23.10.1995 ὁ ὁποῖος φροντίζει οἱ ἐκτάσεις ἀδιευκρίνιστου ἰδιοκτήτη νὰ εἶναι περιουσία τῆς ἑκάστοτε Ἐπαρχίας - Δήμου μέχρι νὰ βρεθοῦν οἱ νόμιμοι ἰδιοκτῆτες. Γιὰ αὐτὸ τὸ σκοπὸ ἰδρύθηκαν Ἐπιτροπές Ἐπιστροφῆς καὶ Ἀποζημίωσης Περιουσιῶν σὲ κάθε περιφέρεια τῆς Ἀλβανίας.
Ἐκμεταλευόμενοι αὐτὸ τὸ νόμο, ἄτομα Ἀλβανικῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὸ Τεπελένι ποὺ δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὸ χωριὸ Κώσταρι, κατέθεσαν στὴν Ἐπιτροπὴ Ἐπιστροφῆς καὶ Ἀποζημίωσης Περιουσιῶν τῆς Αὐλώνας, ὅπου καὶ ὑπάγετε τὸ χωριό, πλαστὰ ἔγγραφα στὰ ὁποῖα φαίνεται ὅτι ὑπῆρξε μία πράξη δωρεᾶς τὸ 1937 σὲ πρόγονούς τους. Τὸ 2002 λοιπόν, ἔγινε ἡ πρώτη κατάθεση στὴν ὁποία διεκδικοῦσαν 760 στρέμματα καὶ κατὰ περίεργο τρόπο δὲν ἔγινε ποτὲ ἔλεγχος ἐγκυρότητας αὐτῶν τῶν ἐγγράφων μὲ ἀποτέλεσμα νὰ τὰ πάρουν κανονικὰ καὶ μὲ τὸ νόμο. Καὶ ἀφοῦ εἶδαν ὅτι ἦταν τόσο εὔκολο, σὰν γνήσιοι Ἀλβανοί, δὲν σταμάτησαν ἐκεῖ. Ζήτησαν τὸν ἑπόμενο χρόνο (2003) ἄλλα 600 στρέμματα ποὺ συνορεύουν μὲ τὰ ἄλλα 760 ποὺ εἶχαν πάρει, καθὼς ὅπως ἔλεγαν τοὺς ἀδίκησαν στὴν μετατροπὴ ἀπὸ στρέμματα σὲ τετραγωνικὰ μέτρα. Ἡ κίνησή τους αὐτὴ εἶχε τὰ ἴδια ἀκριβῶς ἀποτελέσματα καὶ σήμερα ἔχουν <<νόμιμα>> στὴν κατοχὴ τους συνολικὰ 1360 στρέμματα μὲ τὶς ἐκτελεστικὲς ἀποφάσεις ἀρ. 88 ἡμ. 19.02.2002 καὶ ἀρ. 455 ἡμ. 29.04.2003.

Ἡ διεκδίκηση:
Όπως εἶναι λογικὸ οἱ Κωσταρίτες βλέποντας τὴν ἀδικία αὐτὴ ξεκίνησαν ἀγώνα γιὰ νὰ ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη. Τὸ 2005 μὲ ἐπικεφαλής τὸν πρόεδρο τὸ χωριοῦ  Σταῦρο Τσέκο καὶ τὸν πρόεδρο Κωσταριτῶν στὴν Ἀθήνα Ἠλία Θάνο ξεκίνησαν νὰ τρέχουν ἀπὸ γραφεῖο σὲ γραφεῖο ἐκφράζοντας τὸ πρόβλημά τους σὲ ἁρμόδιους, ὅμως κανένας δὲν φάνηκε πρόθυμος νὰ βοηθήσει. Γιὰ αὐτὸ τὸ λόγο προσπάθησαν νὰ βροῦν τὸ δίκιο τους δικαστικῶς, ὅμως κατὰ παράξενο τρόπο ὅποιος δικηγόρος ἀναλάμβανε ἀρχικὰ τὴν ὑπόθεσή τους πρὶν τὸ δικαστήριο παραιτούταν.
Ἡ ὑπόθεση συνεχιζόταν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο μέχρι τὸ 2013 ὅπου οἱ Κωσταρίτες ἔκαναν μήνυση στὸ πρωτοδικεῖο Τιράνων κατὰ τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν ἀκύρωση τῆς ἀπόφασης ἀρ. 88 ἡμ. 19.02.2002. Τὸ πρωτοδικεῖο Τιράνων σβάρνισε τὴν ὑπόθεση γιὰ ἄλλους 18 μῆνες καὶ ἡ τελικὴ ἀπόφασή του ἦταν ὅτι δὲν εἶναι δικαιοδοσία του ἀλλὰ τοῦ πρωτοδικείου Ἁγίων Σαράντα ὅπου καὶ μεταφέρθηκε καὶ ἡ ὑπόθεση.

Τὰ ἄλλα 1250 στρέμματα:
Βλέποντας οἱ Ἀλβανοὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει δικαίωση γιὰ τοὺς Κωσταρίτες καὶ ἀφοῦ ἤξεραν πιὰ τί πρέπει νὰ κάνουν, ἔφτιαξαν καὶ ἄλλα χαρτιὰ μὲ τὰ ὁποῖα διεκδικοῦν καὶ ἄλλα 1250 στρέμματα μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸ νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ. Παρόλα αὐτὰ τὰ συγκεκριμένα χαρτιὰ δὲν τὰ νομιμοποίησαν σὰν τὰ ἄλλα, ὅμως τὴν ἔκταση αὐτὴ τὴν ἔχουν στὴν κατοχή τους καὶ τὴν ἐκμεταλλεύονται κανονικότατα.


Τὸ σήμερα:
Το μόνο καλὸ ἀπὸ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορία εἶναι ὅτι βλέπουμε τοὺς Κωσαρίτες νὰ μὴν τὰ παρατᾶνε, καὶ σὰν γνήσιοι Ἕλληνες νὰ μένουν συσπειρωμένοι στὶς δύσκολες στιγμές. Ἀφοῦ βρῆκαν ἐπιτέλους Βορειοηπειρώτη δικηγόρο μὲ ἐθνικὸ φρόνιμα ξεκίνησαν πορεῖες διαμαρτυρίας στὸ Μεσοπόταμο καὶ κυνηγᾶνε δικαστικῶς τὸ θέμα σὲ δύο παράλληλες δίκες, μία ἀστικὴ καὶ μία ποινική.
Στὴν ἀστικὴ δίκη δικάζεται ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐπιστροφῆς καὶ Ἀποζημίωσης Περιουσιῶν τῆς Αὐλώνας καὶ οἱ Κωσταρίτες ζητοῦν νὰ γίνει ἐξακρίβωση τῆς γνησιότητας τῶν ἐγγράφων ποὺ ἔχουν κατατεθεῖ τὸ 2002 γιὰ τὰ 1360 στρέμματα. Ἡ πρώτη δίκη εἶχε γίνει τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2014 καὶ παίρνει παρατάσεις ἀκόμα μέχρι σήμερα.
Ἐνῶ στὴν ποινικὴ δίκη δικάζονται οἱ Ἀλβανοὶ καταπατητὲς γιὰ τὰ ἄλλα 1250 στρέμματα ποὺ ἐκμεταλλεύονται παράνομα. Ὅμως καὶ σὲ αὐτὴ τὴ δίκη ἡ Ἀλβανικὴ δικαστικὴ ἐξουσία ἀδικεῖ τοὺς Κωσταρίτες. Καὶ συγκεκριμένα στὴν τελευταία δίκη ποὺ ἔγινε τὸν προηγούμενο μήνα ὁ δικαστὴς Rasim Doda φάνηκε νὰ ξέχασε τὸν ρόλο του ὡς δικαστὴς καθὼς ἀγόρευε σὰν δικηγόρος τῶν καταπατητῶν ἐνάντια στὴν ἀγόρευση τοῦ δικηγόρου τῶν Κωσταριτῶν Ἠλία Θανάση. Πράγμα ἀπαράδεκτο γιὰ ἕναν δικαστή.

Πολλοὶ πολιτικοὶ φορεῖς τῆς μειονότητας ἀσχολοῦνται μὲ τὸ θέμα ὅμως ἀπὸ ὅτι φαίνεται δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ φέρουν λύση στὸ θέμα. Ἡ μόνη λύση στὸ θέμα θὰ ἐπέλθει ὅταν ἡ Μάνα Ἑλλάδα ἀσχοληθεῖ ἔμπρακτα μὲ τὸ θέμα, βοηθήσει ἐπιτέλους τῶν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμὸ καὶ ἀπαιτήσει δικαιοσύνη γιὰ τὴν μειονότητα. Ὅπως καὶ νὰ ἔχει κλείνοντας θέλω νὰ ζητήσω ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες συμπατριῶτες μας νὰ μὴν μᾶς ξεχνᾶτε, στὴ σημερινὴ Ἀλβανία ὑπάρχουν καὶ ὑπῆρχαν Ἕλληνες γηγενεῖς ποὺ ζοῦν στὰ χωριὰ τῶν προγόνων τους καὶ καθημερινὰ ἀντιμετωπίζουν τέτοιου εἴδους προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.