7 Μαΐ 2015

Πλαστογραφία Ῥωμηοσύνης καὶ οἱ Νεογραικοὶ

Τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ
Ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατον νὰ πιστεύση κανεὶς ὅτι τέσσαρα Ῥωμαϊκὰ Πατριαρχεῖα ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ φραγκικὸν Πατριαρχεῖον, ποὺ μόλις ἐνεφανίσθη τὸ 1009, ἠναγκάσθησαν οἱ Φράγκοι νὰ πλαστογραφήσουν τὸν κάπως πιστευτότερον μύθον ὅτι τέσσαρα “γραικικὰ” Πατριαρχεῖα ἀπεσχίσθησαν ἀπὸ λεγόμενον “ρωμαϊκόν”, ἀλλὰ εἰς τὴν πραγματικότητα φραγκικὸν Πατριαρχεῖον.  Τὸν μύθον τοῦτον διδάσκουν καὶ ὑποστηρίζουν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ Ἀμερικανοὶ ἱστορικοὶ μέχρι σήμερον.
Ἐγκαταλήψαντες οἱ Γραικύλοι τοῦ Κοραῆ τὰ ρωμαίϊκα ὀνόματα τοῦ ἔθνους ἀπεδέχθησαν τουλάχιστον τὸ σπουδαιότερον μέρος τοῦ φραγκικοῦ τούτου μύθου.  Δία τοῦτο ἐπικρατεῖ ἐν Ἑλλάδι σήμερον μεταξὺ τῶν “μορφωμένων” νὰ λέγεται ἡ φραγκικὴ ἢ λατινικὴ Παπωσύνη ρωμαϊκὴ καὶ τὰ τέσσερα πραγματικὰ ρωμαϊκὰ Πατριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης, Ἀλεξανδρίας, Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων νὰ λέγωνται γραικικᾶ καὶ ἑλληνικά, ἀκριβῶς ὅπως ἤθελαν πάντοτε οἱ Φράγκοι.
Διερωτᾶται κανεὶς ἀπὸ ποίους καὶ ἀπὸ ποῦ κατηυθύνεται ἡ ἐθνικὴ ἠμῶν παιδεία.  Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχη μεγαλύτερος θρίαμβος τῆς Φραγκοσύνης ἐπὶ τῆς Ῥωμηοσύνης ἀπ’ αὐτό.
Τὰ εὐρωπαϊκὰ καὶ ἀμερικανικὰ ἐγχειρίδια ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ Φράγκοι...
ἀπελευθέρωσαν τοὺς Ῥωμαίους τῆς ἰταλικῆς Ῥωμανίας, μαζὶ μὲ τὴν ρωμαϊκὴν των ἐκκλησίαν, ἀπὸ τοὺς Γραικοὺς ἢ Βυζαντινοὺς καὶ οἱ Νεογραικοὶ ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν ὀρθῶς τὰ τοιαῦτα ψεύδη διότι δὲν ταυτίζουν πλέον τὸν ἑαυτὸν των ὡς Ῥωμαῖοι μὲ τοὺς τότε Ῥωμαίους τῆς ἰταλικῆς Ῥωμανίας.
Τὸν ἴδιον ἀκριβῶς τύπον προπαγανδιστικῆς ἱστορίας ἐφαρμόζουν εὐρωπαῖοι εἰς Μέσην Ἀνατολήν, ὅπου ἐμφανίζονται οἱ Ἄραβες κατακτηταὶ ὡς ἀπελευθερωταὶ τῶν Ῥοὺμ ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς, ἐνῶ οἱ ἀνύπαρκτοι Βυζαντινοὶ εἶναι Ῥωμαῖοι καὶ οἱ Ῥοὺμ εἶναι καὶ αὐτοὶ Ῥωμαῖοι εἰς τὴν Ἀραβικὴν καὶ Τουρκικὴν γλώσσαν.
Ἀκόμη καὶ οἱ βλαχόφωνοι καὶ ἀρβανιτόφωνοι Ῥωμαῖοι ἐμφανίζονται ὡς ἐχθροὶ τῶν “Γραικῶν” καὶ καταδυναστευόμενοι ἀπὸ τοὺς Βυζαντινοὺς καὶ Φαναριώτας.
Ἀλλὰ ἀποκηρύξας τὴν ρωμαϊκότητά του καὶ τὴν διγλωσσίαν τῆς Ῥωμηοσύνης ὁ Νεογραικὸς δὲν γνωρίζει πλέον πῶς νὰ ἀντιμετωπίση τὰ τοιαῦτα ψεύδη.
paterikiorthodoxia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.