3 Μαρ 2015

Ἐρωτήματα γιὰ την προετοιμασία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας

Τοῦ Ἰωάννη Τάτση, Θεολόγου
Συνεδρίασε στὴ Γενεύη ἀπὸ 15 ἕως 21 Φεβρουαρίου ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν ποὺ προετοιμάζει τὰ κείμενα ποὺ θὰ κατατεθοῦν στὴν Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξο Διάσκεψη ποὺ θὰ προηγηθεῖ τῆς σύγκλησης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδοξίας. Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση ποὺ ἔλαβε τὸ Μάρτιο τοῦ 2014 ἡ Σύναξη τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέχρι τὸ φετινὸ Πάσχα θὰ πρέπει νὰ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἔργο τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς  ὥστε στὰ μέσα τοῦ τρέχοντος ἔτους 2015 νὰ συνέλθει ἡ Προσυνοδικὴ Πανορθόδοξος Διάσκεψη.
Ἡ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδοξίας σχεδιάζεται νὰ συνέλθει τὴν Πεντηκοστή τοῦ 2016 στὴν Κωνσταντινούπολη.
Ἡ Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ ποὺ ἐπεξεργάζεται τὰ κείμενα πρόκειται νὰ συνέλθει σύντομα ἐκ νέου γιὰ νὰ ἐξετάσει τὰ ἑξῆς θέματα τῆς Ἡμερήσιας Διάταξης τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου: «Τὸ ζήτημα τοῦ Κοινοῦ Ἡμερολογίου», «Κωλύματα γάμου» καὶ «Ἡ σπουδαιότης τῆς νηστείας καὶ ἡ τήρησις αὐτῆς σήμερον».
Ἀτυχῶς τὸ περιεχόμενο τῶν κειμένων ποὺ ἐπεξεργάζονται οἱ ἐπιτροπὲς αὐτὲς δὲν εἶναι εὐρέως γνωστὸ μολονότι ὑπάρχουν πληροφορίες ποὺ συνηγοροῦν στὸ ὅτι...
σχεδιάζεται μία ἀναθεώρηση ἐπὶ τὸ ἐπιεικέστερον προβλέψεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων γιὰ τὴ νηστεία, πτυχὲς τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ κυρίως τὶς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων μὲ τοὺς ἑτεροδόξους. Οἱ ἐργαζόμενοι στὶς ἐπιτροπὲς αὐτὲς ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπίσκοποι οἱ περισσότεροι, ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὶς Ἐκκλησίες τους μὲ κύριο κριτήριο τὶς πανεπιστημιακές τους περγαμηνὲς ἢ τὴν ἐμπειρία τους σὲ συνάξεις διορθόδοξες καὶ διαχριστιανικές. Τὸ ἔλλειμμα ἐνημέρωσης τοῦ συνόλου τῶν μελῶν τῶν Συνόδων τῶν Ἐκκλησιῶν, πολὺ δὲ περισσότερο ἑνὸς εὐρύτερου κύκλου κληρικῶν καὶ θεολόγων, γύρω ἀπὸ τὰ ἑτοιμαζόμενα κείμενα, εἶναι δυνατὸν νὰ δημιουργήσει ἐκ τῶν ὑστέρων ἰσχυρὲς ἀμφισβητήσεις τῶν ἀποφάσεων ποὺ θὰ ληφθοῦν στὴ Μεγάλη Σύνοδο. Δὲν θὰ πρέπει νὰ διαφεύγει ἀπὸ κανέναν ὅτι ἡ ἐκπροσώπηση ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν σὲ μία Σύνοδο –ἐὰν καταστεῖ καὶ αὐτὴ τελικὰ δυνατή, μὲ δεδομένες τὶς ἐντάσεις μεταξὺ κάποιων Ἐκκλησιῶν λόγω ἄλλων ζητημάτων- ἢ ἡ ὁμοφωνία στὴ λήψη κάποιων ἀποφάσεων δὲν καθιστοῦν ἀλάθητες τὶς ἀποφάσεις αὐτῆς τῆς Συνόδου, πολὺ δὲ περισσότερο ἐὰν αὐτὲς κινοῦνται σὲ κατεύθυνση ἀντίθετη ἀπὸ ἐκείνη προηγουμένων Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων, τῶν ὁποίων ἡ ἐγκυρότητα ἔχει διαχρονικὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Κάθε προσπάθεια «μετα-πατερικῆς» ἢ «μετα-κανονικῆς» ἀναθεώρησης τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως, ἀκόμη κι ἂν φέρει τὶς ὑπογραφὲς ἁπάντων τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν δὲν καθίσταται αὐτομάτως ἐφαρμόσιμη στὴν πράξη. Προσπάθεια δὲ «ἐπιβολῆς» της στὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἐπικίνδυνες ἀποσχιστικὲς κινήσεις καὶ ρήγματα στὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅσοι προετοιμάζουν πυρετωδῶς τὴ Μεγάλη Σύνοδο σπεύδουν νὰ χαρακτηρίσουν κάθε κριτικὴ γιὰ τὸ προπαρασκευαστικό τους ἔργο ὡς κακόβουλη, ἀκραία ἢ καὶ ζηλωτική. Δὲν ἀντιλαμβάνονται ὅμως ὅτι ἡ καχυποψία μας γιὰ τὸ τί ἑτοιμάζεται αὐξάνει λόγω τῆς μυστικότητας μὲ τὴν ὁποία γίνεται ἡ ὅλη προετοιμασία. Ἐὰν ἡ Μεγάλη Σύνοδος εἶναι τόσο σημαντικὸ γεγονὸς ὅσο θέλουν νὰ μᾶς τὸ παρουσιάσουν οἱ Φαναριῶτες τότε ὀφείλουν νὰ παρέχουν σὲ ὅλο τὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρωμα σαφῆ ἐνημέρωση γιὰ τὸ περιεχόμενο καὶ τὶς κατευθύνσεις πρὸς τὶς ὁποῖες κινοῦνται στὰ θέματα γιὰ τὰ ὁποία θὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις στὴ Σύνοδο αὐτή. Σὲ διαφορετικὴ περίπτωση γεννᾶται εὔλογη ἀνησυχία μὲ γνωστὲς ἄλλωστε τὶς θεολογικὲς τοποθετήσεις ἐπὶ σημαντικῶν ζητημάτων τῆς Ἐκκλησίας μας κάποιων ἐκ τῶν συμμετεχόντων στὶς προπαρασκευαστικές τῆς Συνόδου ἐπιτροπές. 
Ὀρθόδοξος Τύπος, 27/2/2015
θρησκευτικὰ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.