22 Ιαν 2015

Οἱ ἐκλογὲς στὴν Θράκη δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴν Δημοκρατία

Λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὶς ἐκλογές, καὶ ἡ ζωὴ στὴ Θράκη κυλᾶ στὴν ἀπόλυτη σιωπή, πέρα ἀπὸ τὸν «χαρτοπόλεμο» τῶν οἰκονομικὰ ἄνετων ὑποψηφίων βουλευτῶν ποὺ ἀνήκουν στὰ μέχρι καὶ σήμερα κόμματα ἐξουσίας. Ἡ ἡσυχία αὐτὴ γίνεται ἐντονότερη λόγω τῆς ἰδιαιτερότητας τῆς ἀκριτικῆς καὶ ἄκρως εὐαίσθητης ἐθνικὰ περιοχῆς, ἀφοῦ κανένας ὑποψήφιος (τῶν «ἰσχυρῶν» κομμάτων ΝΔ καὶ ΠΑΣΟΚ) δὲν ἀναφέρεται στὰ ἐθνικὰ θέματα, ἐνῶ σὰν νὰ ἔχει ὑπάρξει μία ἄτυπη συμφωνία μεταξὺ τῶν «μονομάχων» (ΝΔ καὶ ΣΥΡΙΖΑ) δὲν γίνεται καμία ἀπολύτως προεκλογικὴ ἀναφορὰ σὲ αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἐθνικὴ εὐαισθησία τῆς περιοχῆς (ἐνδεχομένως «σοφὴ» ἀπόφαση, γιὰ νὰ ἀποφευχθοῦν ἀκρότητες καὶ πιθανὴ προβοκάτσια ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν).
Γράφει ὁ Γεωργίου Μιχαὴλ
Καὶ ὅμως, πέρα ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὴ ἠρεμία, ἡ προεκλογικὴ περίοδος στοὺς νομοὺς Ξάνθης καὶ Ροδόπης, θυμίζει καζάνι ποὺ βράζει, ἢ, καλύτερα, μία ἐκτεταμένη στρατιωτικὴ ψυχολογικὴ ἐπιχείρηση ἐπὶ πληθυσμοῦ ζωτικοῦ πρὸς κατάληψη χώρου. Μὲ ἕδρα ἐπιχειρήσεων τὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς, τοὺς τελευταίους δύο μῆνες, ἀλλὰ κυρίως τὶς τελευταῖες προεκλογικὲς ἑβδομάδες, ὑπάρχει μία ὑψηλότατη κινητικότητα καὶ δραστηριότητα ποὺ ἔχει...
ἀναπτύξει τὸ σύνολο τῶν κατὰ τόπους ἐκπροσώπων τῆς Ἄγκυρας. Μία δραστηριότητα ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν στοχευμένη καὶ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια διαμοιρασμένη ψῆφο τῶν ἐπηρεαζομένων ἀπὸ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο μουσουλμάνων (ἀποτελοῦν περίπου τὸ 70% τῶν μουσουλμάνων ψηφοφόρων) τῶν δύο νομῶν, Ξάνθης καὶ Ροδόπης. Κι ἐνῶ ἤδη θεωρεῖται ὡς δεδομένη ἡ ἐκλογὴ τεσσάρων (4) μουσουλμάνων βουλευτῶν, ὁ στόχος τοῦ τουρκικοῦ προξενείου εἶναι ἡ ψήφιση καὶ ἐκλογὴ πέντε (5) ἢ καὶ ἔξι (6) μουσουλμάνων βουλευτῶν. Καὶ αὐτὸ θὰ γίνει κατορθωτὸ μόνο ἐὰν οἱ ψῆφοι τῶν χριστιανῶν κατοίκων Ξάνθης καὶ Ροδόπης δὲν μπορέσουν νὰ ἑστιαστοῦν ἐπαρκῶς σὲ ἕναν (1) χριστιανὸ ὑποψήφιο βουλευτὴ σὲ κάθε νομό!

Οἱ ἐπικείμενες ἐκλογὲς στὴν Θράκη δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴν Δημοκρατία. Κι αὐτό, γιατί τὸ τουρκικὸ προξενεῖο ἔχει κατορθώσει νὰ γκετοποιήσει μία σημαντικὴ μερίδα τῶν μουσουλμάνων τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης (οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ νὰ ἔχουν παραιτηθεῖ ἀπὸ τὶς θέσεις τους ἐξαιτίας τῆς ἀποτυχίας τους νὰ ἀντιμετωπίσουν μὲ πλήρη ἐπάρκεια τὴν τουρκικὴ διεισδυτικότητα στὴν περιοχὴ αὐτή), τόσο μὲ οἰκονομικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, ὅσο καί… μὲ ἐθνικὰ (τουρκικὰ) χαρακτηριστικά!
Σὲ μία κοινωνία πολιτῶν (ποὺ ἐγκαταλείφθηκαν ἀπὸ τὸ ἀδιάφορο ἕως καὶ φοβικὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν) στὴν ὁποία ὑπάρχει ἀπόλυτη ἐπιβολὴ τῶν ἀπόψεων τῆς Ἄγκυρας, καθοδηγούμενη ἀπὸ ψευτομουφτῆδες (ποὺ συνεχίζουν νὰ μὴν τιμωροῦνται ἀπὸ τὰ θεσμικὰ ὄργανα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ τῆς Δικαιοσύνης) καὶ τοὺς ἰμάμηδες, ποὺ μετατρέπουν τὰ τεμένη ἀπὸ χώρους λατρείας σὲ χώρους ἐθνικιστικῆς τουρκικῆς προπαγάνδας ἢ καὶ προεκλογικῆς προπαγάνδας «κατὰ τῶν γκιαούρηδων»…
Σὲ μία κοινωνία πολιτῶν, ὅπου ἡ Ἑλληνικὴ νομοθεσία ἔχει πρὸ πολλοῦ ἀντικατασταθεῖ (σὲ μεγάλο μέρος της) ἀπὸ τὴν Σαρία…
Σὲ μία κοινωνία πολιτῶν ποὺ ἐξαναγκάζεται (ἄμεσα ἢ ἔμμεσα, μὲ ἐκφοβισμοὺς γιὰ ἄσκηση σωματικῆς βίας ἕως οἰκονομικὴ βοήθεια ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους τῆς «μητέρας πατρίδας") νὰ προσαρμόζεται καὶ νὰ ἀκολουθεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ ἰσχυροῦ τῆς περιοχῆς (τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς)…
Σὲ μία κοινωνία ποὺ τῆς ἀπαγορεύεται νὰ μιλάει τὴν μητρική της γλώσσα, ἐνῶ ταυτόχρονα διαγράφεται ἡ κουλτούρα της μπροστὰ στὴν ἐπέλαση τοῦ τουρκισμοῦ (αὐτὰ συμβαίνουν μὲ ὑποβοηθήσεις πρόθυμων ἀριστεριζόντων ἐραστῶν τοῦ διεθνισμοῦ ποὺ βρίσκονται σὲ ὅλες τὶς θέσεις τῆς Ἑλληνικῆς «κρατικῆς μηχανῆς»)…
Ἡ ἐπιβολὴ ἄποψης καὶ ἡ καθοδήγηση στὶς ἐκλογὲς ἀπὸ τοὺς καλοπληρωμένους ἀνθρώπους τῆς Τουρκίας στὴν περιοχή, ἔρχεται νὰ δημιουργήσει νέες συνθῆκες καὶ νὰ ἐπισημοποιήσει τὴν ἄτυπη συγκυριαρχία τῆς Ἄγκυρας ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης.

Δὲν ἔχει σημασία ποιὰ εἶναι τὰ πρόσωπα ποὺ προωθοῦνται γιὰ βουλευτὲς ἀπὸ τὸ τουρκικὸ προξενεῖο, ἀφοῦ ὅλα αὐτὰ τὰ πρόσωπα – ὑποψήφιοι βουλευτές, εἶναι κατ’ ἀρχὴν προσωπικότητες μειωμένου αὐτοσεβασμοῦ, οἱ ὁποῖες ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκλογὴ τους καλοῦνται νὰ ἐξυπηρετήσουν αὐστηρὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ ἑκάστοτε τούρκου προξένου. Ἔτσι κι ἀλλιῶς, τὰ τελευταία εἴκοσι πέντε (25) χρόνια δὲν ἔχει καταγραφεῖ καμία ἀπολύτως προσφορά τους σὲ πραγματικὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν στὴν καθημερινότητά τους οἱ μουσουλμάνοι τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης. Εἶναι περιφερόμενα πιόνια τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ποὺ ταξιδεύουν στὴν Τουρκία ἢ στὴν Εὐρώπη γιὰ νὰ συμμετέχουν σὲ ἀνθελληνικὲς ἐκδηλώσεις, ἐνῶ ἐνίοτε παρουσιάζονται καὶ σὲ ἐκδηλώσεις ἐντός τῆς Ἑλλάδας (ποὺ γίνονται μὲ τὴν εὐγενικὴ χορηγεία τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς) γιὰ νὰ διαφημίσουν τὸν τουρκισμό τους καὶ νὰ δώσουν τὸ στίγμα καὶ σὲ ἄλλους μουσουλμάνους, ὅτι μποροῦν νὰ γίνουν «ἀγάδες» ἂν ἀκολουθήσουν τὰ βήματά τους…

Καμία σχέση δὲν ἔχουν οἱ ἐκλογὲς στὴν Θράκη μὲ τὴν δημοκρατία, λοιπόν, ἀφοῦ ὑπὸ τὸ καθεστὼς τοῦ φόβου, μὲ ρατσιστικὰ (θρησκευτικὰ καὶ ἐθνοτικὰ) κριτήρια, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν κίνδυνο τῆς κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς ἀπομόνωσης, οἱ μουσουλμάνοι τῆς Θράκης καλοῦνται νὰ ἐκλέξουν τοὺς ἐκπροσώπους τους στὸ… Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο! Οἱ ἐκλογὲς στὴν Θράκη ἀποτελοῦν τὴν κορύφωση τοῦ τουρκικοῦ παρεμβατισμοῦ ἐπὶ τῶν ἐσωτερικῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑλλάδας. Τὸ τραγικὸ εἶναι πὼς αὐτὸ ἐπιτρέπεται νὰ συμβαίνει μὲ τὴν σιωπηλὴ συναίνεση τῶν ἑλληνικῶν πολιτικῶν κομμάτων, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ὠφεληθοῦν ψηφοθηρικὰ μέσα σὲ ἕνα αἰσχρὸ ἀνταλλακτήριο μουσουλμανικῶν ψήφων καὶ ἐθνικῶν παραχωρήσεων.

Τέλος, δὲν ξέρει ὁ ἁπλὸς πολίτης ἂν πρέπει νὰ γελάσει ἢ νὰ κλάψει κοιτώντας πρὸς τοὺς δύο ὑποψηφίους ποὺ προωθοῦνται ἀπὸ τὰ συστημικὰ ΜΜΕ ὡς ἡ λύση ἀπέναντι στὴν στοχευμένη καὶ καθοδηγούμενη ψῆφο τῆς Ἄγκυρας. Κι αὐτό, γιατί οἱ δύο (ὅλως τυχαίως τοῦ κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας) ὑποψήφιοι βουλευτὲς στῶν ὁποίων τὰ πρόσωπα ἀποπειρᾶται μία «ἐθνικὴ συσπείρωση» ψήφων, ἦταν παρόντες καὶ ἐπὶ βουλευτικῶν θώκων ὅταν ἡ Ἄγκυρα πολλαπλασίασε τὴν ποσοτικὴ καὶ ποιοτικὴ ἐπίθεσή της ἐπὶ τῆς Ἑλληνικῆς Θράκης.
Ὁ μὲν κ. Στυλιανίδης (πρώην ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν ἐπὶ κυβερνήσεως Καραμανλῆ) φωνασκοῦσε τοὺς τελευταίους μῆνες προκειμένου νὰ ἀποφύγει τὴν ἐπανάληψη τῆς μαρτυρικῆς γιὰ τὸν ἴδιο τελευταίας ἑβδομάδας τῶν ἐκλογῶν τοῦ 2012, κατὰ τὴν ὁποία καλοῦσε ἐναγωνίως σὲ συσπείρωση τοὺς χριστιανοὺς ψηφοφόρους προκειμένου νὰ μὴν «ἀλωθεῖ» ὁ ν. Ροδόπης ἀπὸ τοὺς ἐκλεκτούς τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς.
Ἡ περίπτωση τοῦ κ. Κοντοῦ (ν. Ξάνθης) ἀποτελεῖ κλαυσίγελο, ἀφοῦ θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ καὶ ὡς ὁ «κύριος ἀνύπαρκτος», ἀφοῦ τόσο στὰ ἀγροτικὰ (διετέλεσε ὑφυπουργὸς ἀλλὰ καὶ ὑπουργὸς Γεωργίας ἐπὶ κυβερνήσεως κ. Καραμανλὴ) ἀπέτυχε νὰ στηρίξει καὶ τὰ αὐτονόητα (ἡ ἐπιστροφὴ ΦΠΑ ἐκκρεμεῖ ἀκόμη σὲ μεγάλο μέρος τῶν ἀγροτῶν τοῦ νομοῦ Ξάνθης) στὴν «εἰδικότητά» του, ἐνῶ ἐπὶ τῶν ἐθνικῶν θεμάτων κατόρθωσε νὰ περάσει κυριολεκτικὰ ἀπαρατήρητος ἀπέναντι στὸ τουρκικὸ προξενεῖο τῆς Κομοτηνῆς λόγω τῶν μὴ δηλώσεών του κατὰ τῶν πολυποίκιλων "δραστηριοτήτων" τῆς Τουρκίας στὴν περιοχή.
Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ ὑποψήφιοι σιώπησαν στὸ ἔκτρωμα τοῦ Καλλικράτη στὴν περιοχὴ καὶ περιορίστηκαν σὲ σχέσεις πολιτικῶν ἀντιπαροχῶν, ἀγνοώντας πὼς ἡ «φωτιὰ» ποὺ ὑπῆρχε ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ χτυποῦσε καὶ τὴ δική τους… καρέκλα.

Ἐὰν κάποιος σήμερα ζητοῦσε προβλέψεις γιὰ τὶς βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Ἑλληνικὴ Θράκη, χωρὶς νὰ δίνουμε καμία σημασία στὰ ὀνόματα, θὰ λέγαμε πὼς εἶναι φυσιολογικὸ ἐὰν στοὺς νομοὺς Ξάνθης καὶ Ροδόπης ἐκλεγοῦν 2 χριστιανοὶ βουλευτές, ἂν καὶ αὐτὸ σημαίνει πὼς ἡ «ἰσχὺς ἐπὶ τῆς ψήφου» τῶν μουσουλμάνων ἔχει προσθέσει μία βουλευτικὴ ἕδρα στὴν «τσέπη» τῆς τουρκικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Τὸ «ἀφύσικο», ἀλλὰ διόλου ἀπίθανο (ἀφοῦ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν συσπείρωση τῶν ψηφοφόρων σὲ ὑποψήφιους ποὺ δὲν ἀξίζουν τὴν ψῆφο) εἶναι οἱ μουσουλμάνοι ποὺ θὰ ἐκλεχθοῦν νὰ φτάσουν τοὺς πέντε (5) ἢ νὰ πετύχουν καὶ τὸ «ἀπόλυτο σκόρ», δηλαδὴ νὰ καταλάβουν καὶ τὶς ἔξι (6) βουλευτικὲς θέσεις ποὺ ἐκλέγουν οἱ νομοὶ Ξάνθης καὶ Ροδόπης. Καὶ τότε, ὁ χάρτης δὲν πρόκειται νὰ βαφτεῖ γκρίζος, ὅπως ἔγινε στὶς Εὐρωεκλογές, ἀλλὰ θὰ βαφτεῖ κόκκινος (ἀπὸ τὴν τουρκικὴ σημαία) ἐν μέσω πανηγυρισμῶν τῆς γείτονος Τουρκίας… 
Τελικά, κάποιοι ἐκεῖ στὴν Ἀθήνα (ἀλλὰ καὶ ἰδιαίτερα συνταξιοῦχοι «πατριῶτες» ὑπάλληλοί τους στὴν Ξάνθη) νὰ θέλουν, γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους, ἕνα τέτοιο ἀποτέλεσμα, ἐπειδὴ κάτι τέτοιο θὰ τοὺς βοηθήσει πολὺ στὴν ἐπαναξιολόγηση καὶ ἐπανεκτίμηση τῆς Θρακικῆς γῆς ἐνόψει τῆς διέλευσης ἐνεργειακῶν ἀγωγῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ μὲ ἕνα win-win ποὺ θὰ ἱκανοποιεῖ πλήρως καὶ τὸν ἀδηφάγο γείτονα… 

ΥΓ: Ἐπειδὴ ἡ προεκλογικὴ σιωπὴ πέριξ τῆς Θράκης εἶναι περισσότερο ἀπὸ ἐκκωφαντική, ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρὰ μας θυμίζουμε πὼς σιωπὴ ὑπάρχει πρὶν τὸ ξέσπασμα καταιγίδας, πρὶν τὴν διάπραξη ἑνὸς ἐγκλήματος καὶ στὶς… κηδεῖες. Μένει στοὺς αὐτοχριζόμενους σωτῆρες τῆς χώρας νὰ μᾶς διευκρινήσουν τί ἀκριβῶς σημαίνει ἡ σιωπή τους γιὰ τὴν Θράκη, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ σύνολο τῶν ἐθνικῶν θεμάτων. Ὅσο γιὰ τοὺς φωνασκοῦντες τῶν μικρῶν κομμάτων, καλὸ θὰ ἦταν νὰ εἶχαν ἤδη κάνει τὰ ἐλάχιστα (π.χ. καθημερινὴ μήνυση γιὰ ἀντιποίηση ἀρχῆς στοὺς ψευτομουφτῆδες ἢ ἄσκηση πίεσης γιὰ μείωση τῶν ἀεροπορικῶν εἰσιτηρίων ἑνὸς ἀκριτικοῦ νησιοῦ) γιὰ νὰ μποροῦν νὰ πείσουν γιὰ τὸν… «πατριωτισμό» τους. Πατριωτισμό, ποὺ καλὸ θὰ ἦταν νὰ τὸν ἀσκοῦν ἔναντι ἐκείνων ποὺ βάλλουν κατὰ τῆς Ἑλλάδας ἀντὶ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ «χόμπι» τοῦ μὴ κουκουλοφόρου καταδότη τῶν τουρκικῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν.

1 σχόλιο:

  1. Αὐτά ἔως ὅτου ἑνωθεῖ ἡ Θράκη....Ανατολική καί Δυτική
    καί θά ἔχει φύγει κακῆν κακῶς τό ψευτορωμαϊικο....
    Καλλ

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.