13 Δεκ 2014

Κλητοὶ ναί, ὅμως ἐκλεκτοί;

Γράφει ὁ πατὴρ Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
Εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΑ' Λουκᾶ
(Λουκ. Ιδ' 16-24)
Ἡ περίοδος τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὴν μεγάλη ἑορτή.
Ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας μὲ τοὺς θαυμασίους ὕμνους καὶ τὰ ἱερὰ ἀναγνώσματα, κατανύσσει τὶς ψυχὲς τῶν πιστῶν ποὺ ὁλοένα καὶ περισσότερο αἰσθάνονται τὴν ἀγάπη καὶ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι λοιπὸν τὴν Κυριακὴ αὐτὴ τῶν Προπατόρων, ὁ νοῦς μας στρέφεται στοὺς κατὰ σάρκα προγόνους τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ στοὺς ἱερούς μας ναοὺς ἀναγινώσκεται ἡ παραβολὴ τοῦ Μεγάλου Δείπνου.
Πρόκειται περὶ μίας παραβολῆς τόσο πραγματικῆς, ἀφοῦ περιγράφει ὄχι μόνο τὴν πρόσκληση τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ τὴν τραγικὴ ἐπιλογὴ ποὺ ἔχει (ἐὰν θέλει) ὁ ἄνθρωπος, τὸ νὰ ἀρνηθεῖ δήλ. τελικῶς τὸν Θεὸ καὶ νὰ πεῖ τὸ ὄχι στὴν σωτηρία του.
Ἀλλ' ἂς δοῦμε πῶς περιγράφει τὶς προσκλήσεις τοῦ Μεγάλου Δείπνου ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς.
Ἕνας ἐπίσημος ἄνθρωπος «ἐποίησε δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσε πολλούς».
- Ἐλᾶτε! Ὅλα βρίσκονται ἕτοιμα! Τὸ δεῖπνο μου, ποὺ τόσο φρόντισα, σᾶς περιμένει!
Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν τὸ κείμενο, ὁπωσδήποτε θὰ περιμένουν ὅτι...
τὴν εὐκαιρία αὐτὴ οὐδεὶς θὰ ἀφήσει νὰ χαθεῖ καὶ ὅτι οἱ προσκεκλημένοι θὰ διακόψουν τὴν ἐργασία καὶ τὶς ἀπασχολήσεις τους, ὥστε νὰ σπεύσουν στὸν ἄρχοντα ποὺ τοὺς προσκαλεῖ. Αὐτὸ τουλάχιστον ὑπαγορεύει ἡ λογικὴ καὶ κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο ἐνεργοῦν ὅσοι σέβονται τὸν ἑαυτό τους καὶ γενικῶς ἐφαρμόζουν τοὺς κανόνες τῆς ὀρθῆς κοινωνικῆς συμπεριφορᾶς.
Νὰ ὅμως ποὺ τὰ πράγματα δὲν ἐξελίσσονται σύμφωνα μὲ τὴν λογικὴ καὶ δυστυχῶς κυριαρχεῖ τὸ παράλογο. Ἡ ἄρνησις τῆς προσκλήσεως. Καὶ τὰ πράγματα καταντοῦν τραγικὰ ὅταν κανεὶς σκεφθεῖ ὅτι τὸ ἐπίσημο αὐτὸ δεῖπνο δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ὑλικὴ τροφή, ἀλλὰ μὲ Αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ καὶ τὴν Βασιλεία Του!
Εἶναι ἀπίστευτο καὶ παράλληλα ἀνεπανόρθωτα τραγικὸ τὸ ἀποτέλεσμα. Ὅταν μάλιστα συλλογίζεται κανεὶς τὶς ἀδικαιολόγητες δικαιολογίες τῶν προσκεκλημένων, ἕνα πνεῦμα ἀπογοητεύσεως τοῦ παγώνει τὴν καρδιά.
- «Ἀγόρασα ἕνα χωράφι καὶ τώρα εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ ἐπισκεφθῶ. Σὲ παρακαλῶ δικαιολόγησε τὴν ἀπουσία μου», ἀπάντησε ὁ πρῶτος στὸν δοῦλο ποὺ τοῦ ἔφερε τὴν πρόσκληση.
- «Ξέρεις, ἀγόρασα πέντε ζευγάρια βοδιῶν καὶ θέλω νὰ τὰ δοκιμάσω, γι' αὐτὸ φρόντισε νὰ μὲ δικαιολογήσεις », τόνισε στὸν δοῦλο ὁ δεύτερος.
- « Νὰ ἔρθω στὸ δεῖπνο ; Μὰ δημιούργησα οἰκογένεια. Ἔχω γυναίκα, ἔχω ὑποχρεώσεις. Δὲν θὰ μπορέσω» , ἀπάντησε ὁ τρίτος μὲ μία ἄνευ προηγουμένου ψυχρότητα. Μάλιστα δὲν αἰσθάνθηκε καν τὴν ἀνάγκη νὰ ζητήσει συγγνώμη, ἢ τέλος πάντων νὰ παρακαλέσει τὸν κομιστὴ τοῦ καλέσματος ὥστε νὰ τὸν δικαιολογήσει αὐτὸς στὸν κύριό του.
Τί νὰ πεῖ κανείς; Ἔρχονται κάποιες στιγμὲς ὅπου κρίνεται ὁλόκληρη ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ἀνέρχεται στὴν ἐπιφάνεια εἴτε ὁ θησαυρὸς τῆς καρδίας, εἴτε ἡ ὀξείδωση τῆς ἀπρέπειας καὶ τῆς ἀδιαντροπιᾶς καὶ πάνω ἀπ' ὅλα κάνει τὴν ἐμφάνισή της ἡ σκουριὰ τῆς ἀρνήσεως καὶ τῆς ἀπιστίας. Αὐτὸ ἀκριβῶς συνέβη καὶ μὲ τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς. Ἐνῶ τὸ δεῖπνο τὸ μέγα εἶχε ἑτοιμαστεῖ γι' αὐτοὺς τοὺς ἴδιους, ἐνῶ θὰ ἔπρεπε ἡ τιμὴ νὰ τοὺς χαροποιήσει σὲ τέτοιο βαθμὸ ὥστε νὰ λησμονήσουν τὰ τῆς καθημερινότητος ποὺ ἐπιτέλους καὶ μετὰ τὸ δεῖπνο θὰ τὰ εὕρισκαν ὅπως τὰ ἄφησαν, ἐν τούτοις αὐτοὶ ἀπέδειξαν ὅτι τελικῶς ἤσαν ἀνάξιοί της προσκλήσεως, καὶ τὸ δίχως ἄλλο ἐπιλέγουν οἱ ἴδιοι συνειδητὰ τὴν ἀποκοπή τους.
Δὲν χρειάζεται φίλοι μου ἰδιαίτερος κόπος γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ οἰκοδεσπότης τῆς παραβολῆς συμβολίζει τὸν ἴδιο τὸν Θεό, ὁ ὁποῖος θέλει νὰ φέρει τὸν κάθε ἄνθρωπο κοντά Του καὶ νὰ τὸν δοξάσει ὡς συνδαιτυμόνα Του στὸ Μέγα Δεῖπνο τῆς Βασιλείας Του. Ὅπως ἐπίσης οἱ ἀπαντήσεις τῶν ἀνθρώπων μὲ τὴν ἄπρεπη καὶ προσβλητικὴ συμπεριφορά, φωτογραφίζουν ξεκάθαρα τὸν καθένα ποὺ προσπαθεῖ νὰ βρεῖ ἀφορμὲς γιὰ ἄρνηση καὶ δικαιολογίες γιὰ νὰ προσκολλᾶται στὰ χρήματα, στὰ « ζεύγη τῶν αἰσθήσεων » καὶ στὶς δῆθεν ἀνειλημμένες ὑποχρεώσεις. Ἀλλὰ μήπως δὲν γνώριζαν ποῖος ἦταν αὐτὸς ποῦ τοὺς προσκάλεσε ; Μήπως ἔχουμε ἄγνοια τῆς σαρκωμένης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ; Κάθε ἄλλο. Οὐδεμία δικαιολογία μπορεῖ νὰ σταθεῖ καὶ κάθε λόγος συμπαθείας στοὺς ἀρνητές, ἀποδεικνύει ἔλλειψη ἀγάπης κατ' ἀρχὰς πρὸς τὸν Θεὸ καὶ σκληρότητα στὶς προσκλήσεις τῆς Χάριτος. Αὐτὸς δὲ εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ ἀρνητὴς ἄνθρωπος δέχεται τελικῶς τὴν θεϊκὴ ἀγάπη μὲ τὴν ἄλλη τῆς μορφή. Μὲ τὴν μορφὴ τῆς δικαιοσύνης ποὺ τελικῶς κολάζει τὸν αὐτοκοπτόμενο ἄνθρωπο. Μᾶλλον σωστότερα, ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος ἐπιλέγει τὸν αὐτοκολασμό του.
Καὶ ὅτι ἔτσι ἔχει ἡ πραγματικότης, τοῦτο φαίνεται ἀπὸ τὴν συνέχεια τῆς παραβολῆς.
Τὴν πρόσκληση τὴν ἀποδέχονται οἱ ἄσημοι καὶ περιφρονημένοι ἄνθρωποι. Οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνάπηροι. Οἱ τυφλοὶ καὶ χωλοί. Ὄχι ὅτι αὐτοὶ τώρα δὲν ἔχουν ἐργασίες καὶ δὲν τοὺς ἀπασχολεῖ ἡ καθημερινότητα ὅπως σχεδὸν “δικαιολογήθηκαν” οἱ προηγούμενοι, ἀλλὰ αὐτοὶ διέθεταν τὴν ἁγνὴ προαίρεση καὶ τὴν εἰλικρίνεια. Δήλ. ὅ,τι πιὸ καλὸ καὶ ἀγαθὸ γιὰ τὴν περίπτωση, γι' αὐτὸ καὶ ἀμέσως δέχονται καὶ σπεύδουν στὸ δεῖπνο.
- « Κύριε, γέγονεν ὡς ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστι » .
- Πολὺ καλά. Πήγαινε τώρα ἔξω ἀπὸ τὴν πόλη στοὺς δρόμους καὶ τοὺς φράκτες τῶν κτημάτων « καὶ ἀναγκασον εἰσελθεῖν, ἴνα γεμισθῆ ὁ οἶκος μου » .
Ἀλλὰ ἡ κατάληξις τῶν λόγων τοῦ οἰκοδεσπότου συγκλονίζει:
- Νὰ γνωρίζετε ὅτι κανεὶς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἐκλήθησαν καὶ περιφρόνησαν τὴν πρόσκλησή μου, δὲν πρόκειται νὰ δοκιμάσει τὴν χαρὰ τοῦ Δείπνου μου. «Πολλοὶ γὰρ εἰσὶ κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοὶ” .
« Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτωρ»!
Ἀλλὰ ποῖοι εἶναι αὐτοὶ ποῦ ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς τοὺς χαρακτηρίζει ὡς «ἐκλεκτούς»;
Δὲν εἶναι ὁ κάθε ἄνθρωπος καὶ ἀκόμα περισσότερο ὁ κάθε πιστός; Φυσικὰ ὄχι.
Ὁ ὅρος «ἐκλεκτὸς» ἀναφέρεται σὲ ὅσους ἔχουν ἀποδεχθεῖ συνειδητὰ τὴν κλήση τους καὶ ἐργάζονται σὲ αὐτή. Σὲ ὅσους δέχθηκαν καὶ ἔλαβαν τὸ χάρισμα τῆς υἱοθεσίας καὶ οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται ἐντὸς βεβαίως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιὰ τὸν προσωπικό τους ἁγιασμό. Ἐννοεῖται δὲ ὅτι ὁ ὅρος καὶ τὸ χάρισμα αὐτὸ τοῦ «ἐκλεκτοῦ» εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀποδοθεῖ σ' ὅσους δὲν εἶναι ὀργανικῶς ἐνταγμένοι στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ δήλ. τὴν Ἐκκλησία μας, ὅσο κι ἂν κάποιοι ὑψηλὰ ἱστάμενοι σκανδαλωδῶς ἐπιμένουν γιὰ τὸ ἀντίθετο, πράγμα ποὺ συνεπάγεται βλασφημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὅσο κι ἂν ἡ «Νέα Ἐποχή», μέσω τῶν «δικῶν τῆς ἀνθρώπων» , σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, ἀκόμα καὶ σ' αὐτὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως προσπαθοῦν νὰ ξεγελάσουν ὅσους δὲν εἶναι καν κλητοὶ ὅτι δῆθεν ἀποτελοῦν τὰ «ἐκλεκτὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας», ἡ ἀλήθεια τοὺς διαψεύδει μέσα ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν ἐμπειρία τῶν Ἁγίων. 
Πρὸς ἐπίρρωσιν δὲ τῶν ἀνωτέρω, ἔρχεται καὶ πάλι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος νὰ τονίσει ὅτι οἱ  “ἐκλεκτοὶ” εὑρίσκονται σὲ συνεχῆ καὶ ἀδιάκοπη ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ νύκτα καὶ ἡμέρα. Συνεχῶς διὰ τῆς προσευχῆς καὶ δὴ αὐτῆς τῆς καρδιακῆς καὶ ἀδιαλείπτου εὐχῆς - ποὺ ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς κατέχει ἡ Ἐκκλησία μᾶς - Χριστοποιοῦνται, περνώντας ἀπὸ τὴν κάθαρση στὸ εὐλογημένο ἐπίπεδό του φωτισμοῦ. Ὅσοι μάλιστα ἐξ αὐτῶν τῶν «ἐκλεκτῶν» λάβουν τὸ ἰδιαίτερο χάρισμα, ἡ Χάρις τοὺς θεώνει μὲ τὴν ἰδιαιτέρα «ἐκλογὴ» τῆς θεώσεως, ὅπως βλέπουμε νὰ συμβαίνει μὲ τοὺς μεγάλους Ἁγίους της Πίστεώς μας. Μάρτυς ἀψευδὴς τῶν ἀνωτέρω, τὰ ἄφθαρτα σκηνώματα τῶν ἁγίων ποὺ τιμοῦμε καὶ προσκυνοῦμε καὶ διὰ τῶν ὁποίων λαμβάνουμε τὶς ποικίλες ἐκφάνσεις τῆς Χάριτος.
Ἐπειδὴ λοιπὸν οἱ ὑπάρξεις αὐτὲς ἀπὸ « κλητὲς » κατέστησαν ἑαυτὰς διὰ τοῦ ἀγῶνος καὶ τῆς θείας ἐπισκέψεως «ἐκλεκτές» , γι' αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς «ποιήσει τὴν ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν ἡμέρας καὶ νυκτὸς » (Λούκ. ἰη΄ 7) .
Ἀγαπητοί μου. Ὄχι μία φορὰ , ἀλλὰ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν καὶ καθημερινῶς ὁ Θεὸς καὶ ἄμεσα, καρδιακῶ τῷ τρόπω ἀλλὰ καὶ ἔμμεσα μέσω τῶν περιστάσεων καὶ μέσω τῶν δικῶν τοῦ ἀνθρώπων μᾶς στέλνει τὰ προσκλητήρια τῆς ἀγάπης Του γιὰ τὸ Μεγάλο Δεῖπνο. Δίχως νὰ τὸ ζητήσουμε μᾶς τοποθέτησε στὸν εὐλογημένο χῶρο τῶν κλητῶν. Τώρα στὸ δικό μας χέρι ἀποκλειστικῶς εἶναι νὰ ἀποδειχθοῦμε «ἐκλεκτοί». Νὰ ἀνέλθουμε στὸ βάθρο τῆς Χάριτος ποὺ λίγοι δυστυχῶς ἀποφασίζουν νὰ κατακτήσουν. Καὶ ἂς μὴ λησμονοῦμε ὅτι ἡ ἀχαρακτήριστη συμπεριφορὰ τῆς ἀρνήσεως ἔχει τὸ «προνόμιο» νὰ μετατρέπει τὴν πρόσκληση σὲ «ὀργὴ τοῦ οἰκοδεσπότου» , ὅποτε καὶ δέχεται κανεὶς τὰ ἐπιχείρα τῆς «ἐλευθέρας τοῦ ἐπιλογῆς».
Ἀμήν.


Ἀρχιμ.  Ἰωὴλ  Κωνστάνταρος
Mail: ioil.konitsa@gmail.com
Κόνιτσα.

3 σχόλια:

 1. Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΓΑΜΗΛΙΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ
  ΕΙΜΑΙ Ο ΩΝ


  http://www.tlig.org/el/messages/564/
  - Στην πραγματικότητα, παιδί Μου, μάχονται εναντίον Μου επειδή καταπνίγουν τον Παράκλητο. Κόρη Μου, αυτοί οι άνθρωποι δεν αντιτίθενται σε σένα... Όχι άγγελε Μου, αντιτίθενται σε Μένα, όχι σε σένα. Αν σε αγνοούν, λουλούδι Μου, είναι γιατί μεγάλωσες στη μέση της ερημιάς τους, δεν θα σε ποτίσουν για να ξεραθείς και να μαραθείς. Συνεχίζουν όμως να ξεχνούν ότι Εγώ είμαι ο Αφοσιωμένος σου Φύλακας.

  Βασούλα, θα σου υπενθυμίσω την παραβολή του γαμήλιου δείπνου. 2 Κόρη Μου, πολλοί είναι οι καλεσμένοι, αλλά λίγοι οι εκλεκτοί. Όποιος πιστεύει, αυτό είναι χάρη που δίνεται από Μένα, όποιος έχει πίστη κι αυτό επίσης είναι χάρη που δίνεται από Μένα. Αυτοί είναι οι καιροί της Χάριτος και της Ευσπλαχνίας. Αυτοί είναι οι καιροί της έκχυσης του Αγίου Μου Πνεύματος. Αυτοί είναι οι καιροί που το Άγιο Πνεύμα Μου θα σας βγάλει από τη μεγάλη σας αποστασία για να σας νυμφευθεί. Η αθλιότητα της εποχής σας θα αφαιρεθεί από τη γενεά σας, γιατί με το ίδιο Μου το Χέρι θα ξετυλίξω το νεκρικό σας σάβανο για να σας ντύσω με τη γαμήλια στολή σας. Νιώσε τη χαρά Μου, Βασούλα Μου! Νιώσε πόσο χαίρομαι ήδη γι' αυτό το επερχόμενο γεγονός!

  Το Άγιο Πνεύμα Μου θα έρθει να φέρει Φωτιά στη γη, και πόσο θα ήθελα να φλέγεται ήδη! Αυτοί είναι οι καιροί των Γάμων του Αγίου Μου Πνεύματος, αυτοί είναι οι καιροί που ο Βασιλιάς της Ειρήνης στέλνει τους υπηρέτες του τους αγγέλους, τους προφήτες Του και την Ουράνια Αυλή Του να πάνε στις τέσσερις γωνιές της γης και να προσκαλέσουν τους φίλους Του στο γαμήλιο δείπνο Του και στη Βασιλεία Του και να τους προσφέρει το Ουράνιο Μάννα Του. Έστειλα τους αγγελιαφόρους Μου με αλήθεια και δικαιοσύνη μέχρι το κατώφλι σας να σας αναγγείλουν την Επιστροφή Μου, αλλά οι περισσότεροι από σας δεν τους πίστεψαν και τους μεταχειρίστηκαν σαν απατεώνες. Άλλοι δεν ήρθαν γιατί προτίμησαν την τιμή των ανθρώπων από την τιμή που προέρχεται από Μένα.

  Αφού σας κάλεσα και Μου αρνηθήκατε, αφού σας έγνεψα και δεν θέλετε να δώσετε σημασία, αφού αγνοήσατε όλες Μου τις εκκλήσεις και απορρίψατε την προσφορά της Αγάπης, θα γεμίσω τον Οίκο Μου και θα δώσω τη Βασιλεία Μου σ' αυτούς που η κοινωνία σας απορρίπτει, για να σας καταπλήξω όλους. Θα τους αποκαταστήσω την όρασή τους και θα τους γιατρέψω, θ' αφήσω ορθάνοιχτες τις Πόρτες του Οίκου Μου για να τους αφήσω να μπουν. Οι αγγελιαφόροι Μου θα φωνάξουν δυνατά στους δρόμους και στις δημόσιες πλατείες. Θα είναι σταλμένοι από Μένα να προσκαλέσουν τα νεκρά σώματα που θα συναντήσουν σε κάθε γωνιά του δρόμου, κι αυτοί που κανείς δεν τους μίλησε ποτέ για Μένα θα Με δουν, κι αυτοί που δεν άκουσαν ποτέ για Μένα θα ακούσουν και θα εννοήσουν. Θα βρεθώ απ' αυτούς που δεν Με ζήτησαν ποτέ. Όπως φανέρωσα το Άγιο Μου Πρόσωπο σε σένα κόρη Μου, με τον ίδιο τρόπο θα φανερωθώ σε όσους δεν ρώτησαν για Μένα. Το Πνεύμα Μου δεν Το θέλετε! ούτε την Καρδιά Μου που σας προσφέρω στο Χέρι! Σας τα λεω τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν γίνουν πραγματικά, να πιστέψετε ότι Είμαι ο Ων.

  Η Βασιλεία Μου θα σας αφαιρεθεί και θα δοθεί σ' ένα λαό που θεωρείτε ασήμαντο και ανόητο, τους περιφρονημένους της κοινωνίας σας, και ο Οίκος Μου θα ανοικοδομηθεί και θα ανορθωθεί απ' αυτούς που ονομάζετε απλοϊκούς. Αυτοί, με την αγάπη τους, θα ανορθώσουν τα ερείπια του Οίκου Μου και όλ' αυτά που ερημώθηκαν, και το Άγιο Πνεύμα Μου θα τους ποιμαίνει και θα τους παρηγορεί... Το φρούριο των υπερήφανων θα γίνει σύντομα ένας σωρός από χώμα. Η Δικαιοσύνη θα υπερισχύσει. Προσευχήσου γι' αυτούς τους ποιμένες, προσευχήσου για τη μεταστροφή τους. Να είσαι ευλογημένη, παιδί Μου. Δεν θα καθυστερήσω, σύντομα θα Με δεις πρόσωπο με πρόσωπο. Εγώ Είμαι.
  ΑΡΧΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή 2. Ωδές της Αγίας Τριάδας (μέρος 2ο)
  http://www.tlig.org/el/messages/1087/

  (Συνεχίζει ο Ιησούς Χριστός...)

  Η Βασιλεία των Ουρανών μπορεί να συγκριθεί με το βασιλικό γεύμα που παρέθεσε ένας βασιλιάς για τον γάμο του γιου του, όπως στην παραβολή που σας έδωσα.7 Είμαι ο ίδιος που μίλησε τότε, που μιλάει και τώρα. Ο γάμος ήταν έτοιμος, εκείνοι όμως που είχαν εγκάρδια προσκληθεί δεν ενδιαφέρθηκαν να πάνε, πολλοί μάλιστα απ’ αυτούς περιφρόνησαν την πρόσκληση του βασιλιά. Αυτός είναι ένας συνηθισμένος πειρασμός ανάμεσα σ΄ αυτούς που πιστεύουν ότι εργάζονται για τα συμφέροντά Μου και έχουν κληθεί αλλά δεν έχουν χρόνο να ανταποκριθούν στο κάλεσμά Μου. Στην πραγματικότητα, ο νους τους βρίσκεται μακριά από Μένα, είναι απορροφημένοι από μικροπράγματα ή από προσωπικές υποθέσεις. Απαθείς προκειμένου να κινηθούν ή να χάσουν τις ανέσεις τους, προβάλλουν κάθε λογής δικαιολογίες. Μένουν, τουλάχιστον, οι άθλιοι και οι φτωχοί στο πνεύμα και όσοι ποτέ τους δεν Με γνώρισαν ούτε άκουσαν για Μένα. Από αυτούς θα λάβω έπαινο και τιμή, γιατί αυτοί είναι οι εκλεκτοί που δεν απέρριψαν το κάλεσμά Μου, όπως οι πρώτοι καλεσμένοι, ή ο άνθρωπος αυτός που μπήκε με μισή καρδιά, χωρίς να φροντίσει να είναι κατάλληλα ντυμένος… Ο βασιλιάς είχε δώσει στους δούλους του εντολές να πάνε στα σταυροδρόμια της πόλης και να τους καλέσουν όλους, καλούς και κακούς… Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν ήταν δικοί Μου8 και για τους οποίους θα πω τώρα: «εσείς είστε ο λαός Μου», αντί να τους πω «δεν είστε ο λαός Μου αλλά τα αποβράσματα κάθε λογής κοινωνίας.» Θα τους ονομάσω γιους και θυγατέρες του ζωντανού Θεού, κληρονόμους της Βασιλείας Μου.
  Προσέξτε, ο Βασιλιάς σας έρχεται τώρα κοντά σας στις σκοτεινές σας μέρες, με συνοδεία αγγέλων Του για να σας προσκαλέσει στη γαμήλια γιορτή Του. Πολλοί είναι οι καλεσμένοι αλλά λίγοι οι εκλεκτοί… Όποιος δεν έχει ένδυμα γάμου, όποιος ποτέ δεν φρόντισε να ντυθεί ανάλογα από έλλειψη ενθουσιασμού και σεβασμού, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών.9
  Σας βεβαιώνω, αν δεν φορέσετε Εμένα ως ένδυμα γάμου, ο Πατέρας δεν θα Με αναγνωρίσει σ΄ εσάς…10 Θα φέρω πίσω πολλούς από ξένες χώρες. Κανένα τείχος δεν θα ορθωθεί στο δρόμο τους, αλλά οι άγγελοί Μου που φυλάνε το κατώφλι Μου, θα τους ανοίξουν δρόμο και θα σκορπίσουν πάνω του ζαφείρια11 για να τους οδηγήσουν σε Μένα...
  Κι εσύ, εσύ που φωνάζεις: «Οι νεκροθάφτες μαζεύονται γύρω μου, Κύριε, σώσε με! Θέλω να απαρνηθώ την αμαρτία και να είμαι μαζί Σου τώρα στη γαμήλια γιορτή!» μην απελπίζεσαι, κι εσύ επίσης θα σωθείς αφού είσαι πρόθυμος να σωθείς. Οι νεκροθάφτες θα διωχθούν από τους αγγέλους Μου. Και τότε, οι άγγελοί Μου θα σε σηκώσουν με τρόπο θαυμαστό πάνω σε ένα κατάλευκο σεντόνι και κρατώντας το από τις τέσσερις άκρες, θα πετάξουν στους ουρανούς και θα σε μεταφέρουν στα ύψη για να περιποιηθούν τις πληγές σου12 με ουράνιο βάλσαμο, σμυρνέλαιο, αρώματα και ανθόνερο13 ; . Αυτό θα γίνει για να σε καθαρίσουν και να σε εξαγνίσουν, προτού σε οδηγήσουν σε Μένα. Αυτή η περίοδος κάθαρσης και εξαγνισμού είναι μια προετοιμασία συνηθισμένη για τη μέλλουσα νύφη. Κάθε μέλλουσα νύφη χρειάζεται, για ένα χρονικό διάστημα, να καθαριστεί προτού οι άγγελοί Μου την παραδώσουν στον Νυμφώνα για να συναντήσει τον Νυμφίο της.

  ΑΡΧΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΥΣ


  http://www.tlig.org/el/messages/551/  - Σε συγxωρώ, προτιμώ να σε συγχωρήσω παρά ν' αφήσω την οργή Μου να πέσει πάνω σου. Έρημη και ακατοίκητη ήσουν, ήσουν πασίγνωστη για την ερημιά σου. Ήσουν σαν απότιστος κήπος κι Εγώ, σαν ρυάκι που κυλάει μέσα σε κήπο, ήρθα σε σένα να ποτίσω τη γη σου. Σε έσωσα από τα νύχια του εχθρού Μου. Το λιοντάρι σε άφησε και η γη σου έγινε τώρα κήπος χάρη στην Άπειρη Αγάπη κι Ευσπλαχνία Μου. Είμαι ο Σωτήρας σου και Ιησούς είναι το Όνομα Μου. Επίτρεψέ Μου να γράψω το ακόλουθο μήνυμα για τον... 1 Εγώ, ο Κύριος, στέκομαι μπροστά του και βάζω μπροστά του φωτιά και νερό. Του έχω δώσει την ελευθερία να επιλέξει, μπορεί ν' απλώσει το χέρι σε όποιο προτιμά. Παρατηρώ κάθε μια από τις πράξεις του. Σημειώνω τη συνειδητή και άμεση ειλικρίνειά του απέναντί Μου και τη συνειδητή και άμεση ανειλικρίνειά του απέναντί Μου. "Βιάσου να έρθεις κοντά Μου και θα ξαναζωντανέψω τη φλόγα σου. Η μικρή φλόγα που απόμεινε μέσα σου είναι έτοιμη να σβήσει! Σε αγαπώ με μια Αγάπη αιώνια και το Έλεος Μου είναι απέραντο. Έχεις την εύνοιά Μου."

  Πολλοί από σας λένε σήμερα: ας φαμε, ας πιούμε σήμερα, αύριο θα είμαστε νεκροί. Μην ξεγελάτε τους εαυτούς σας... συνέλθετε και αντικρίστε Με, το Θεό σας. Όποιος υπακούει στο Νόμο Μου, Με αγαπά και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει ενωμένος με Μένα. Δεν χρειάζομαι τους φιλοσόφους και τους σοφούς της εποχής σας, ούτε τους διδασκάλους, χρειάζομαι την αδυναμία ... τη φτώχεια... την απλότητα... Να, έρχονται οι μέρες που θα βάλω το Νόμο Μου μέσα στις καρδιές σας. Έρχομαι σ' αυτόν τον καιρό του Ελέους να προετοιμάσω τα έθνη και να σας υπενθυμίσω ότι μπορώ να καθαρίσω τον εσωτερικό σας εαυτό από ακάθαρτες και νεκρές πράξεις που μπορεί να σας οδηγήσουν στην αιώνια καταδίκη. Αλλά η καρδιά αυτής της γενεάς έχει σκληρύνει και μολονότι μιλώ στα έθνη φανερά, πάλι δεν θα Με ακούσουν. Έλα, πάρε το σταυρό σου και ακολούθησέ Με. Ευλογώ κάθε βήμα που κάνεις. ΙΧΘΥΣ  Προσκάλεσα στο γαμήλιο δείπνο Μου πολλούς αλλά ελάχιστοι είναι πρόθυμοι να έρθουν 2, σας λεω λοιπόν: πηγαίνετε τώρα στους φτωχούς! Πηγαίνετε στους τυφλούς! Μερικούς θα τους βρείτε νεκρούς, μην ανησυχείτε όμως, θα τους αναστήσω. Σας σήκωσα όλους και θα σηκώσω ακόμη πιο πολλούς, πηγαίνετε λοιπόν στους φτωχούς και στους αρρώστους και βεβαιωθείτε ότι το Σπίτι Μου θα γεμίσει. Αυτοί που ήταν πρώτα καλεσμένοι στο δείπνο Μου κι όμως αρνήθηκαν να έρθουν, ας εκπλαγούν βλέποντας τους τυφλούς με την όρασή τους και τους φτωχούς, πλούσιους με τη Γνώση Μου! και τους νεκρούς αναστημένους στη Ζωή!

  Ευημερήστε στα Πλούτη Μου για να μη μαραθείτε! Μείνετε σταθεροί και εργασθείτε για τη Δόξα Μου... Παιδιά Μου, σβήστε τον εγωισμό σας. Η Βασιλεία Μου πλησιάζει. Γίνετε ζηλωτές και ακολουθήστε το Λόγο Μου. Φυλαχθείτε αγνοί και μάθετε να σβήνετε το εγώ σας, ώστε το Πνεύμα Moυ να φυσήξει μέσα σας. Σας διάλεξα, άγγελοί Μου, όχι γιατί το αξίζετε, αλλά γιατί είστε φτωχοί και άθλιοι. Δοξάστε πάλι το Όνομα Μου με το να συναντιέστε για να Με υπηρετείτε. Να είστε δραστήριοι σε όλα τα καλά έργα. Είμαι μαζί σας συνεχώς. ΙΧΘΥΣ
  ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩ ΝΑ ΦΘΑΡΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΟΥ
  ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ


  http://www.tlig.org/el/messages/626/

  - Γράψε τούτο: "Μακάριοι όσοι είναι καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι του Αρνίου." 7 H Βασιλεία Μου έχει ήδη αρχίσει μέσα σε πολλές καρδιές. Νυμφεύθηκα αυτές τις ψυχές και τις έκανα καινούργιες 8 και σας λεω: Το Πνεύμα της Αλήθειας Μου θα συνεχίσει να πλημμυρίζει ολόκληρη την πλάση Μου και να πολιορκεί τη μια Πόλη μετά την άλλη 9, και τις αισχρότητες, τις κακίες και όλες τις ακαθαρσίες που θα βρεθούν στο εσωτερικό τους, Εγώ, με το Ίδιο Μου το Χέρι θα τις ξεριζώσω. Θα ξεριζώσω όλ' αυτά που φύτεψε η Αφροσύνη με τη Φωτιά που θα στείλω από τον Ουρανό. Κόρη Μου, οι πρώτοι Ουρανοί και η πρώτη γη θα εξαφανιστούν 10 και ο κάθε ένας από σας θα ανακαινιστεί με την Αγάπη του Αγίου Μου Πνεύματος. Θα αλλάξω την όψη αυτού του κόσμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.