19 Νοε 2014

Πῶς γίνεται γνωστὸ στὸν ἄνθρωπο τὸ θεῖο θέλημα;

Τοῦ Γέροντος Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ
Μὲ τὴν ἐπίμονη ἀναζήτησή του καὶ τὴν ἄρνηση τοῦ δικοῦ μας θελήματος. Τὴν αὐταπάρνηση ἐφάρμοσε καὶ ὁ Κύριός μας μὲ τὴν ἀπόλυτη ὑπακοὴ πρὸς τὸν Πατέρα. Ὁ Θεὸς δὲν κινεῖται μὲ πάθος ἢ λάθος ἢ ὑστεροβουλία ἢ ἀγνωσία ἢ ἀδυναμία. Ἐπειδὴ «γνωρίζει τὰ πάντα πρὶν νὰ γίνουν», ἀλάνθαστα ἐκφράζει τὸ θέλημά του, γιὰ τὴ συνοχὴ καὶ ἀσφάλεια τῶν ὄντων, εἴτε μερικά, εἴτε ὁλικὰ κατὰ τὴν παρουσιαζόμενη ἀνάγκη.
Τὰ κτίσματα, κάτω ἀπὸ τὴν ἀτέλεια τοῦ πεπερασμένου καὶ τρεπτο τῆς φύσεώς τους, ἔρχονται σὲ σύγκρουση μὲ τὸ θεῖο θέλημα, ἀφοῦ πολλὲς φορὲς τὸ τελευταῖο δὲ συμφωνεῖ μὲ τὰ δικά τους συμφέροντα καὶ σκοπούς. Τὰ σύμπαντα, ὡς αἰτιατά, δὲν μποροῦν ἀπὸ μόνα τους νὰ προάγονται πρὸς τὸ καλύτερο, πρὸς τὴν τελειότητα, χωρὶς τὴ συνεκτικὴ δύναμη τοῦ Δημιουργοῦ.
Αὐτὴ ἡ ἔμπρακτη πρόνοια εἶναι τέλεια κατὰ τὴ φύση της, ἀφοῦ προέρχεται ἀπὸ τὸν ὑπερτέλειο Θεὸ καὶ τὴν ὀνομάζουμε μὲ ἄλλα λόγια, θεῖο θέλημα. Ἐξαιτίας ὅμως τῆς φθορᾶς καὶ τῆς τροπῆς στὶς ὁποῖες ὑποταχθήκαμε, τὸ θεῖο θέλημα μεταποιεῖται...
καὶ μετακινεῖται στὸ χῶρο τῆς «οἰκονομίας». Ποτὲ δὲν καταργεῖται, ἀλλὰ μεταβάλλεται -ὅπως εἴπαμε-, χάριν τῆς δικῆς μας ἀδυναμίας, ἕως ὅτου μᾶς ἐπαναφέρει στὴν ἰσορροπία.
Τὸ «κατ’ εὐδοκίαν» θέλημα τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴ λογική μας φύση, εἶναι τὸ «ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν καὶ νὰ γνωρίσουν πλήρως τὴν ἀλήθειά του»(A’ Τίμ.2,4). Ἡ ἀνθρώπινη ὅμως ἀδιαφορία ἢ ἀδυναμία ἢ ἀγνωσία προκαλεῖ στὸ θεῖο θέλημα μεταβολή. Αὐτὸ ὁδηγεῖ τοὺς ἀδαεῖς καὶ ὅσους ἔχουν ἄγνοια σὲ κάποια δυσφορία καὶ ἀποθάρρυνση. Μὲ βάση τὸ ἀλάνθαστo το θείου θελήματος, δὲν ἐπιτρέπεται καμιὰ δυσφορία ἢ γογγυσμὸς ἢ ὀπισθοχώρηση, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται ἡ ἀνακάλυψη τοῦ δικοῦ μας σφάλματος καὶ ἡ ὑποταγὴ μὲ πίστη στὴν Πρόνοια. Ἂν «ἰῶτα ἐν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθη» (Ματθ. 5,18 ) καὶ ἂν «οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς σας εἶναι ὅλες μετρημένες» (Ματθ. 10,30), ποιὸ παράπονο ἐπιτρέπεται στὶς φαινομενικὲς ἀνωμαλίες τῆς δικῆς μας ἐλεεινότητας; Ὅπως ὁ Παῦλος περιγράφει, «ἀρχίσατε μὲ τὴν ἐμπειρία τοῦ Πνεύματος. Πῶς τώρα καταλήγετε νὰ ἐμπιστεύεσθε σ’ ἀνθρώπινες δυνάμεις;» (Γαλ. 3,3). Οἱ δικές μας ἀποφάσεις καὶ τὰ σχέδια κινοῦνται μὲ βάση τὶς δικές μας κρίσεις καὶ τὰ συμπεράσματα, γιατί βλέπουμε ὅσο μᾶς ἐπιτρέπει τὸ ὀπτικό μας πεδίο. Ὁ Θεὸς ὅμως, ποὺ προνοεῖ γιὰ τὴν κτίση του, δὲ θὰ ματαιώσει τὶς ἀποφάσεις του, ἀλλὰ θὰ μεταβάλει τὸν τρόπο τῆς λειτουργίας τῶν στοιχείων, τῶν πραγμάτων, ἀκόμη καὶ τῶν προσώπων, γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ τὸ συμφερότερο.
Τὸ νὰ ἀνακαλύψουμε ποιὸ εἶναι τὸ θεῖο θέλημα, θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπὸ τὸ βαθμὸ τῆς δικῆς μας προσπάθειας γιὰ τὴν ἀναζήτησή του, ἀπὸ τὴν ἄρνηση τοῦ δικοῦ μας θελήματος, ποὺ εἶναι ἐμπαθές, ἀτελὲς καὶ μεροληπτικὸ καὶ ἀπὸ τὴ συμβουλὴ τῆς Ἐκκλησίας: «Ρώτησε τὸν πατέρα σου καὶ θὰ σοὺ ἀναγγείλει, ρώτησε τοὺς γεροντότερούς σου καὶ αὐτοὶ θὰ σοὺ ποῦν» (Δεύτ. 32,7).
Ἡ ὑγιὴς συνείδηση καὶ ἡ ἀπόφαση νὰ τηρήσουμε μὲ ἀκρίβεια ὅ,τι ἀποφασίσαμε καὶ ὑποσχεθήκαμε στὸν Θεό, ἐφόσον τίποτα δὲν ξεφεύγει ἀπὸ αὐτὸν «ποὺ γνωρίζει τὶς καρδιὲς καὶ τοὺς νεφροὺς (τὶς σκέψεις καὶ τὶς ἐπιθυμίες)» (Ψαλμ. 7,10), μᾶς πληροφορεῖ πολλὲς φορὲς τὸ θεῖο θέλημα, ἀφοῦ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις πλησιάζει τὸ θεῖο ἔλεος. Ἐπίσης ἡ παρουσία καὶ ἐνέργεια τοῦ θείου φόβου, ἡ συμπάθεια καὶ ἡ ἐλεημοσύνη πολὺ εὐαρεστοῦν τὸν Θεό, ποὺ δὲν κρύβει τὸ θέλημά του ἀπὸ τοὺς ἐφαρμοστές της ἔμπρακτης ἀγάπης, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει καὶ αὐτὸν τὸν ἴδιο.
Εἶναι καλὸ νὰ ἀποφεύγει ὁ ἄνθρωπος νὰ ζητᾶ ἀπὸ τὸ Θεὸ νὰ τοῦ ἀποκαλύψει τὸ θέλημά του μὲ αἰσθητὰ σημεῖα, ὅπως κάνουν μερικοί, γιατί ὁ σατανᾶς μπορεῖ, ἐξαιτίας αὐτῆς τὶς ὑπερηφάνειάς μας, νὰ μᾶς πληροφορήσει ψεύτικα καὶ παραπλανητικά.
(Γέροντος Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ, Συζητήσεις στὸν Ἄθωνα, Ψυχωφελῆ Βατοπαιδινὰ 13, σ. 117-120)

2 σχόλια:

  1. Ένας κύριος περίπου στα 55 χρόνια με σπαστά ελληνικά, με ρωτάει προς τα που βρίσκεται ο Λευκός Πύργος, συνοδευότανε από μία γυναίκα και δύο παλληκαράκια.Επειδή καυτευθεινόμουνα προς εκείνη την κατεύθυνση, τους πήγαινα και πιάσαμε συζήτηση.Μου είπε, πως έχει να έρθει στην Ελλάδα 30 χρόνια και όλα αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα ζει στην Αυστραλία, με την γυναίκα του και τα παιδιά του. Η δε γυναίκα του ήτανε από την Ιαπωνία, τα δε παιδιά του δεν ήξεραν, ούτε το όνομα τους να το πούνε στα Ελληνικά. Όταν φτάσαμε έξω από την Μητρόπολη, τους ζήτησα να πάμε να ανάψουμε ένα κεράκι, τότε διαπίστωσα πως τα παιδιά του, δεν μπορούσανε να αναγνωρίσουνε ούτε την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας, η γυναίκα του μόνο κατά τους τύπους γυναίκα του, αφού δεν την παντρεύτηκε Ορθοδοξά αλλά στο Δημαρχείο, από κάποιον αιρετικό Δήμαρχο, κοιτούσε τον Ναό λες και ήτανε μουσείο και έβγαζε φωτογραφίες. Κατάλαβα πως ήτανε αρκετά ευκατάστατος, αφού συνεχώς μου πρόβαλε την οικονομική του επιφάνεια. Τον είπα, αχ! ανθρωπέ μου, γέμισες με χρήμα αλλά έχασες την ψυχή σου. Είναι κατάντια να μην μπορούνε τα παιδιά σου να αρθρώσουνε μία κουβέντα στα Ελληνικά και ακόμα πιο τραγικό, να μην αναγνωρίζουνε την Εικόνα του Χριστού και την Παναγίας. Μου απαντάει να μάθεις εσύ Αγγλικά, όσο για τις εικόνες αυτές τις χαζομάρες έκαναν οι παππούδες μου και οι γιαγιάδες μου και πέθαναν στην πείνα. Τον λέω, γιατί εσύ έχεις την εντύπωση πως δεν θα πεθάνεις; επειδή έχεις χρήματα; θα τα πάρεις μαζί σου; Κέρδισες τον κόσμο αλλά έχασες την ψυχή σου. Έαν δεν μπορούσα να αναγνωρίσω την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας τότε για ποιο λόγο να ζώ; Αυτός λυπήθηκε εμένα τον φτωχό και με κούνησε περιφρονητικά το κεφάλι του, το ίδιο και εγώ σε όλους αυτούς τους δούλους του χρήματος.tamystikatoubaltou.blogspot.gr

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Γενηθήτω τό θέλημά Σου......
    Καλλιόπη

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.