2 Οκτ 2014

Οἱ πολιτικοὶ γάμοι ἔφτασαν τοὺς θρησκευτικοὺς

Σταθερὴ ἐπιλογὴ εἶναι πιὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες ὁ πολιτικὸς γάμος, ἀφοῦ οἱ μισοὶ (50%) ἀπὸ ὅσους παντρεύονται ἐπιλέγουν τὰ σκαλιὰ τοῦ δημαρχείου ἔναντί τς ἐκκλησίας. Ἡ τάση ποὺ εἶχε διαφανεῖ ἀπὸ τὸ 2012, ὅταν γιὰ πρώτη φορὰ στὴ χώρα μας οἱ πολιτικοὶ γάμοι ξεπέρασαν τοὺς θρησκευτικούς, ἐπιβεβαιώθηκε καὶ τὸ 2013 μέ... ἀπόλυτη ἰσοπαλία ἀνάμεσά σε ἱερεῖς καὶ δημάρχους.
Θεαματικὴ ἄνοδο (85%) καταγράφουν καὶ τὰ Σύμφωνα Συμβίωσης, ἂν καὶ σὲ ἀπόλυτους ἀριθμοὺς βρίσκονται ἀκόμη στὸ περιθώριο τῶν ἐπιλογῶν τῶν νέων ζευγαριῶν. Τὴν ἴδια στιγμή, ἡ φυσικὴ μεταβολὴ τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ καταγράφει σταθερὰ ἀρνητικὸ πρόσημο, καθὼς οἱ γεννήσεις μειώνονται καὶ οἱ θάνατοι ὑπερτεροῦν.
Τὰ στοιχεῖα τῆς φυσικῆς κίνησης πληθυσμοῦ γιὰ τὸ 2013, ποὺ ἀνακοίνωσε ἡ Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχή, δείχνουν πὼς ὁ πολιτικὸς γάμος ἑδραιώνεται ὡς ἐπιλογὴ στὰ νέα ζευγάρια.
Πέρυσι καταγράφηκε σχεδὸν ἀπόλυτη πλειοψηφία ἀνάμεσά σε πολιτικοὺς (25.632) καὶ θρησκευτικοὺς γάμους (25.624), ἐνῶ τὸ 2012 οἱ πολιτικοὶ ὑπερτεροῦσαν κατὰ 1.750 πράξεις. Ὁλοένα καὶ περισσότερα ζευγάρια ὁδηγοῦνται στὸ....
δημαρχεῖο ἐκ πεποιθήσεως, γιὰ οἰκονομικοὺς ἢ ἄλλους λόγους.
Ἐντυπωσιακὴ αὔξηση 85,03% σημείωσαν ἐπίσης τὰ Σύμφωνα Συμβίωσης. Ἐνῶ τὸ 2012 ὑπεγράφησαν 314, τὸ 2013 ἔφτασαν στὰ 581. Ἀπὸ τὸ 2009 (πρῶτο ἔτος ἐφαρμογῆς τοὺς) ἕως πέρυσι ἔχουν ὑπογραφεῖ συνολικὰ 1.421 καὶ ἡ τάση εἶναι αὐξητική. «Πολλὰ ζευγάρια καταφεύγουν στὸ Σύμφωνο εἴτε γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους εἴτε ἐπειδὴ βρίσκονται μπροστά σε μιὰ ἐγκυμοσύνη καὶ δὲν θέλουν νὰ γεννηθεῖ τὸ παιδὶ ἐκτὸς γάμου», ἐξηγεῖ ὁ πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς Συμβολαιογραφικῶν Συλλόγων Ἑλλάδος, Κωνσταντῖνος Βλαχάκης.
Ὁ ἴδιος περιγράφει πὼς σὲ ἕνα σημαντικὸ ποσοστὸ (20-25%) οἱ ὑπογράφοντες τὸ Σύμφωνο δηλώνουν ὡς κατοικία τοὺς τὴν κατοικία τῶν γονέων τους... Παρ' ὅλα αὐτά σε ἀπόλυτους ἀριθμούς, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Συμφώνου παραμένει ἀκόμη στὸ περιθώριο, ἀφοῦ οἱ κοινωνικὲς προκαταλήψεις καὶ οἱ «τρύπες» τοῦ θεσμοῦ δὲν βοηθοῦν τοὺς νέους ποὺ θέλουν νὰ παρακάμψουν τὸν γάμο.
Νομικοὶ χαρακτηρίζουν τὸ ἑλληνικὸ Σύμφωνο ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον ἀποδυναμωμένα τῆς Εὐρώπης, καθὼς οἱ σύντροφοι δὲν ἔχουν τὴν ἴδια ἀντιμετώπιση μὲ τοὺς συζύγους, ἐνῶ ἔχουν ἀποκλειστεῖ καὶ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.
Ἀρνητικὸ πρόσημο
Ταυτόχρονα, τὰ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πὼς ἡ φυσικὴ κίνηση τοῦ πληθυσμοῦ (τὸ ἰσοζύγιο γεννήσεων - θανάτων χωρὶς συνυπολογισμὸ τῆς μετανάστευσης) ἔχει ἀρνητικὸ πρόσημο τὴν τελευταία τριετία. Πέρυσι οἱ θάνατοι ἦταν κατὰ 17.660 περισσότεροί των γεννήσεων, ἡ μεγαλύτερη ἀρνητικὴ διαφορὰ ποὺ ἔχει μετρηθεῖ μεταπολεμικά. Τὴν τριετία 2011- 2013 πέθαναν 38.628 περισσότεροι ἀπὸ ὅσοι γεννήθηκαν, ἐνῶ οἱ γεννήσεις μειώνονται σταθερὰ μετὰ τὸ 2008.
Σύμφωνα μὲ τὸν καθηγητὴ Δημογραφίας στὸ Πάν. Θεσσαλίας, Βύρωνα Κοτζαμάνη, τὸ ἀρνητικὸ αὐτὸ ἰσοζύγιο ὀφείλεται κυρίως σὲ δύο παράγοντες: τὴν περίοδο 1999-2009 σημειώθηκε αὔξηση γεννήσεων λόγω μεταβολῆς τοῦ ἡμερολογίου τῆς τεκνογονίας (αὐξήθηκε δηλαδὴ ἡ μέση ἡλικία ποὺ οἱ γυναῖκες ἔφερναν στὸν κόσμο τὰ παιδιά τους). Ἡ αὔξηση αὐτὴ ἦταν ἀναμενόμενο κάποια στιγμὴ νὰ ἀνακοπεῖ. Ἡ κρίση πιθανότατα ἐνίσχυσε τὴν ἀναμενόμενη οὕτως ἢ ἄλλως μείωση τῶν γεννήσεων.
Σημειώνεται πὼς ἡ μέση ἡλικία τῆς μητέρας στὴ γέννα ἦταν 31,05 ἔτη τὸ 2009, ἐνῶ τὸ 2013 ἔφτασε 31,85 ἔτη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ αὔξηση τῶν θανάτων ὀφείλεται, κατὰ τὸν κ. Κοτζαμάνη, στὴ γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ. Στὴν ἀναπόφευκτη αὔξηση τῶν θανάτων ἔχει συμβάλει -ἐλάχιστα πρὸς τὸ παρόν, ὅπως ἐκτιμᾶ ὁ καθηγητὴς- καὶ ἡ κρίση.
«Ἔχουμε μπεῖ σὲ μιὰ περίοδο ἀρνητικῶν φυσικῶν ἰσοζυγίων ποὺ θὰ διαρκέσει. Ἔτσι, ἂν τὰ ἀρνητικὰ ἀναμενόμενα φυσικὰ ἰσοζύγια δὲν ἰσοσκελισθοῦν ἀπὸ θετικὰ ἰσοζύγια εἰσόδου - ἐξόδου ἀλλοδαπῶν, πράγμα ἐξαιρετικὰ ἀπίθανο, ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδας θὰ μειώνεται ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ τὶς ἑπόμενες δεκαετίες», ὑπογραμμίζει ὁ κ. Κοτζαμάνης. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι πέρυσι στὴν Ἑλλάδα ὁ δείκτης γεννητικότητας ἦταν 8,6 καὶ ὁ δείκτης θνησιμότητας 10,2, τὴν ὥρα ποὺ στὴ γειτονικὴ Τουρκία οἱ δεῖκτες ἦταν 16,9 καὶ 4,9 ἀντίστοιχα. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Τουρκία θετικὸ ἰσοζύγιο ἐμφάνισαν ἀπὸ τὶς εὐρωμεσογειακὲς χῶρες οἱ Ἀλβανία, ΠΓΔΜ καὶ Ἱσπανία, ἐνῶ στὴν ἴδια μοίρα μὲ τὴν Ἑλλάδα βρίσκονται Βουλγαρία, Ἰταλία, Πορτογαλία.
Ὁ χάρτης τῶν στοιχείων
Μόνο σὲ Ν. Αἰγαῖο καὶ Κρήτη τὸ ἰσοζύγιο γεννήσεων- θανάτων εἶναι θετικό. Στὰ ἀρνητικὰ ἰσοζύγια τὸ ρεκὸρ κατέχει ἡ Κεντρικὴ Μακεδονία κι ἀκολουθοῦν Πελοπόννησος, Ἀττική, Θεσσαλία, Ἄν. Μακεδονία - Θράκη κ.α.
Αὐξήθηκε σὲ 3,69 τὸ 2013 ὁ δείκτης βρεφικῆς θνησιμότητας ἀπὸ 2,91 τὸ 2012.
Τὰ περισσότερα Σύμφωνα Συμβίωσης ὑπεγράφησαν τὴν περίοδο 2009-2013 στὴν Ἀττική.

Τὸ ἐπιλέξαμε γιατί θέλαμε παιδὶ
«Μέναμε ἀρκετὸ καιρὸ μαζὶ καὶ ὑπογράψαμε σύμφωνο συμβίωσης ἐπειδὴ θέλαμε νὰ κάνουμε ἕνα παιδὶ καὶ νὰ μὴν ἔχουμε μπλεξίματα μὲ τὴ γραφειοκρατία».
Ἡ 30χρονη Ταρσίτσα Ντόβα ἀπὸ τὸ Θεσπρωτικὸ Πρεβέζης καὶ ὁ 36χρονος Γιῶργος Γκιντίκας ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη προχώρησαν σὲ σύμφωνο συμβίωσης πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια.
«Ἀπὸ παλιὰ δὲν πιστεύαμε πολὺ στὸν γάμο. Στόχος μας εἶναι νὰ εἴμαστε μαζί, χαρούμενοι καὶ νὰ δώσουμε τὰ πάντα στὸ παιδί μας», ἐξηγεῖ ὁ Γιῶργος.
«Μᾶς ἐνδιέφερε περισσότερο ἡ οὐσία. Θέλαμε κάτι γρήγορο καὶ εὔκολο, χωρὶς πολλὲς φανφάρες», θὰ προσθέσει ἡ Ταρσίτσα.
Καὶ οἱ δύο δηλώνουν πὼς δὲν τὸ ἔχουν μετανιώσει ἂν καὶ ὁ βίος τους δὲν εἶναι ἀκριβῶς... ἀνθόσπαρτος. «Σὲ διάφορες ὑπηρεσίες δὲν ξέρουν πῶς νὰ σὲ ἀντιμετωπίσουν, δὲν εἶναι πλήρως ἐνημερωμένοι. Ἐπικρατεῖ ἀμηχανία. Εἶναι σὰν νὰ μὴν εἶσαι οὔτε παντρεμένος οὔτε καὶ ἀνύπαντρος», μᾶς λέει ἡ 30χρονη Πρεβεζάνα.

Ζωντανὴ σχέση
Παρὰ τὰ ἐμπόδια, ὁ Γιῶργος καὶ ἡ Ταρσίτσα δὲν τὸ βάζουν κάτω καὶ δὲν ἀλλάζουν γνώμη. «Τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ μένει ἡ σχέση ζωντανή, νὰ ὑπάρχει ἐνδιαφέρον καὶ ἀπὸ τὶς δυὸ πλευρές. Τὰ ὑπόλοιπα εἶναι τυπικά», παρατηρεῖ ὁ Γιῶργος. Τί θὰ ἔλεγε σὲ ὅσους διστάζουν; «Ἂν κάποιος νιώθει ἐλεύθερος ὡς ἄνθρωπος καὶ θέλει νὰ ζήσει ἁπλὰ μὲ τὸν ἄνθρωπό του, πρέπει νὰ κάνει αὐτὸ τὸ βῆμα»...

Ἰδεολογικοὶ καὶ οἰκονομικοὶ λόγοι
Ἡ 36χρονη Μαρίνα Καλογήρου καὶ ὁ 43χρονος Εἰρηναῖος Μυλωνὰς παντρεύτηκαν τὸ 2010 μὲ πολιτικὸ γάμο. «Δὲν θέλαμε νὰ κάνουμε ἐξαρχῆς θρησκευτικὸ γάμο, ἐκ πεποιθήσεως ἀλλὰ καὶ γιὰ οἰκονομικοὺς λόγους», περιγράφει ἡ κ. Καλογήρου.
Ἀρχικά, ὅταν δὲν εἶχαν ἀκόμη ἀποφασίσει ἂν θὰ προχωρήσουν κάποια στιγμὴ ἀργότερα σὲ θρησκευτικὸ γάμο, σκέφτονταν νὰ πᾶνε στὸ Δημαρχεῖο μόνοι τους μὲ δυὸ μάρτυρες μονάχα. «Στὴ συνέχεια, ἐφόσον ἀποφασίσαμε νὰ μὴν προχωρήσουμε τελικὰ σὲ θρησκευτικὸ στὸ μέλλον τὸ εἴπαμε καὶ στοὺς δικούς μας. Τώρα δὲν σκεφτόμαστε καθόλου τὸ ἐνδεχόμενο τοῦ θρησκευτικοῦ γάμου. Δὲν θεωροῦμε πὼς λείπει κάτι ἀπὸ τὴν σχέση μας. Οὔτε φυσικὰ πὼς δὲν εἴμαστε παντρεμένοι. Ἀντιθέτως. Στὸν πολιτικὸ γάμο εἴχαμε δίπλα μας ἀκριβῶς ὅσους θέλαμε νὰ ἔχουμε, δηλαδὴ μόνο τὶς οἰκογένειές μας καὶ μερικοὺς πολὺ καλοὺς φίλους». Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους, ἐξηγεῖ ἡ κ. Καλογήρου, ποὺ ἀπέρριψαν ἐντελῶς τὸ ἐνδεχόμενο ἑνὸς θρησκευτικοῦ γάμου ἦταν καὶ τὰ ἔξοδα.

Τὸ κόστος
«Ἕνας θρησκευτικὸς γάμος ἔχει πολὺ μεγαλύτερο κόστος ἀπὸ ἕνα πολιτικό. Ἄλλωστε δὲν θέλαμε νὰ ὑποστοῦμε καθόλου ὅλο αὐτὸ τὸν πανικὸ ποὺ συνοδεύει συνήθως ἕνα θρησκευτικὸ γάμο. Τὶς προετοιμασίες δηλαδὴ γιὰ μπομπονιέρες, νυφικά, ποιοὺς συγγενεῖς θὰ καλέσεις κλπ». Ἀπὸ τὸ 2010 ποὺ παντρεύτηκαν αὐτοὶ μέχρι τὸ 2013, ὅταν παρευρέθηκαν σὲ ἕνα ἄλλο πολιτικὸ γάμο, πολλὰ εἶχαν ἀλλάξει θὰ μᾶς πεῖ ἡ κ. Καλογήρου. « «Εἶχε πιὰ πολὺ περισσότερο κόσμο ποὺ περίμενε νὰ παντρευτεῖ μὲ μπομπονιέρες, νυφικὰ κλπ»...

5 σχόλια:

 1. ΤΙ ΛΑΘΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΟ.....
  Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ...ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ!!
  ΚΡΙΜΑ,ΚΡΙΜΑ,ΚΡΙΜΑ....ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ,ΚΡΙΜΑ !!!
  ΑΠΟΡΩ ΠΩΣ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΔΗΜΑΡΧΟ Ἤ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΣΥΖΥΓΟΥΣ!!!
  Καλλιόπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΞΟΔΑ Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ (ΑΔΕΙΑ , ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΝΥΦΙΚΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΝΘΟΔΕΣΜΗ ΒΕΡΕΣ ΚΟΜΜΟΤΗΡΙΟ ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΝΥΦΗΣ {ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΝΥΧΤΑ}ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΔΩΡΟ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΙΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ) ΚΟΣΤΙΖΕΙ 2630 Ε Ο ΠΟΛΙΤΚΟΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 740 Ε ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 120 Ε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. TΑ KOMΜΩΤΗΡΙΑ,ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΣΑΝ ΤΟΥΡΤΑ,ΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ,ΤΑ ΜΑΚΙΓΙΑΖ,ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ...ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ,ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ.
   Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Ο,ΤΙ ΠΡΟΕΡΗΣΘΑΙ ΕΩΣ 70 εὐρώ.ΕΑΝ ΠΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΟΔΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΠΕΙ Ο ΠΑΠΑΣ 200 ΚΑΙ ΣΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΠΟΥ ΞΟΔΕΨΕΣ ΑΣΚΟΠΑ,ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Ο ΘΕΟΣ.

   ΓΑΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ,ΑΠΛΟΣ, ΜΕ 300 ΤΟ ΠΟΛΥ εὐρώ Ἤ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ,ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΠΟΤΕ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΕΥΛΟΓΙΑ.
   ΣΑΒΒΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ,ΣΑΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΓΕΝΝΑ,ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΝΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΑ.
   Καλλιόπη

   Διαγραφή
 3. Η ΓΑΜΙΛΙΑ ΔΕΞΙΩΣΗ , ΤΟ ΓΑΜΙΛΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ 1ον : ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ 2ον :ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5000 Ε ΕΚΣΤΡΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΔΕΝ ΜΕΤΡΗΣΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΑΡΙΦΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ......150 Ε

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.