2 Οκτ 2014

Πανισλαμικὸ πανεπιστήμιο στὴν Κωνσταντινούπολη θὰ ἐποπτεύει καὶ σὲ εὐρωπαικες ἰσλαμικὲς σχολὲς

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Σὲ ἄλλο ἕνα σημαντικὸ βῆμα πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς προώθησης τοῦ πανισλαμισμοῦ καὶ στὴν παράλληλη προώθηση τῶν ἐπεκτατικῶν παντουρκικῶν σχεδίων τῆς «Νέας Τουρκίας», τῶν Ἐρντογάν-Νταβούτογλου, προχωρεῖ ἡ Τουρκία. 
Σύμφωνα μὲ τὶς πληροφορίες τοῦ τουρκικοῦ τύπου, ὁ θρησκευτικὸς ἡγέτης τῆς Τουρκίας, Mehmet Gormez, ποὺ τελευταία ἀναδεικνύεται σὰν ὁ βασικὸς μοχλὸς προώθησης τῶν πανισλαμικῶν παντουρκικῶν σχεδίων, ἀνακοινῶσε τὴν ἵδρυση μεγάλου διεθνοῦς πανισλαμικοῦ πανεπιστημίου στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ κύριο στόχο νὰ ἀναδειχτεῖ ἡ Τουρκία σὰν ἡ ἡγέτιδα ὑπερδύναμη τοῦ παγκοσμίου Ἰσλάμ. Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτη τῆς Τουρκίας, εἶναι ἡ συνέχεια ἀπὸ μιὰ σειρὰ ἄλλων ἀποφάσεων τοῦ ἰδίου ποὺ δείχνουν πὼς ἡ «Νέα Τουρκία» τῶν Ἐρντογάν- Νταβούτογλου, ἔχει βρεῖ ἕνα πολὺ καλὸ συνεργάτη στὴν προώθηση τῶν ἐπεκτατικῶν της σχεδίων στὸν Mehmet Gormez ὁ ὁποῖος, μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Ἐρντογάν στὴν τουρκικὴ προεδρεῖα, ἔχει ἀναπτύξει μιὰ ξέφρενη δραστηριότητα πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ πανισλαμισμοῦ παντουρκικσμου. Ἀξιοσημείωτο καὶ πολὺ συμβολικὸ εἶναι ὅτι....
τὴν ἀπόφαση τοῦ θρησκευτικοῦ ἡγέτη τῆς Τουρκίας γιὰ τὴν ἵδρυση αὐτοῦ το πανεπιστημίου, τὴν ἀνακοινῶσε στὴν Μέκκα, δηλαδὴ στὴν ἱερὴ πόλη τῶν μουσουλμάνων ὅπου βρίσκεται αὐτὲς τὶς μέρες ἐπὶ τῇ εὐκαιρία τῆς μουσουλμανικῆς ἑορτῆς τοῦ Κουρμπάν-Μπαϊράμ.
Νὰ θυμίσουμε ὅτι πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες ὁ ἴδιος ὁ Mehmet Gormez εἶχε ἀνακοινώσει μὲ ἄκρατο κομπασμὸ καὶ χαρακτηριστικὴ ὑπεροψία ὅτι ἡ Τουρκία θὰ «πάει» παντοῦ ὅπου ὑπάρχουν μουσουλμάνοι καὶ μουσουλμανικὲς κοινότητες γιὰ νὰ κάνει ἔντονη τὴν παρουσία της, κάτι σὰν ὁ προστάτης τοῦ παγκοσμίου Ἰσλάμ. Ὁ θρησκευτικὸς ἡγέτης τῆς Τουρκίας εἶχε ἀναφέρει ὅτι δὲν θὰ ὑπάρξει μέρος ὅπου ἀκούγεται τὸ Κοράνι καὶ δὲν θὰ εἶναι παρὼν ἡ Τουρκία γιὰ νὰ «προστατεύει» τοὺς μουσουλμάνους. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτό, ὅπως ἔκανε γνωστὸ στὴν τουρκικὴ ἐφημερίδα, Yeni Safak, θὰ ἱδρυθοῦν μιὰ σειρὰ ἀπὸ «πλατφόρμες» ποὺ θὰ διευθύνουν αὐτὴ τὴν τουρκικὴ πανισλαμικὴ ἐκστρατεία σὲ μεγάλες γεωγραφικὲς περιφέρειες, ὅπως Εὐρώπη, Εὐρασία, Ἀφρική, Βαλκάνια, ἀκόμα καὶ στὴν… Λατινικὴ Ἀμερική, γιὰ τὴν ὁποία ἀνακοινώθηκε ὅτι τὸν ἑπόμενο Νοέμβριο ὁ Mehmet Gormez θὰ κάνει ἐξόρμηση γιὰ νὰ κινητοποιήσει καὶ ἐκεῖ το μουσουλμανικὸ στοιχεῖο καὶ νὰ τὸ φέρει φυσικὰ πιὸ κοντὰ στὴν νέα «παγκόσμια προστάτιδα» τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων, δηλαδὴ τὴν Τουρκία.
Σύμφωνα μὲ τὰ δημοσιεύματα τοῦ τουρκικοῦ τύπου, τὸ ἰσλαμικὸ αὐτὸ πανεπιστήμιο θὰ ἔχει σκοπὸ νὰ ἐπισκιάσει ἕνα ἀντίστοιχο πανεπιστήμιο, καθαρὰ θρησκευτικοῦ χαραχτήρα ποὺ βρίσκεται στὸ Κάϊρο τῆς Αἰγύπτου, τὸ πανεπιστήμιο, El- Ezher. Τὰ μαθήματα ποὺ θὰ γίνονται στὶς αἴθουσες τοῦ νέου αὐτοῦ πανεπιστημίου, θὰ εἶναι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στὶς γλῶσσες Ἀγγλικά, Ἀραβικὰ καὶ Περσικὰ μὲ προοπτικὴ ἐπέκτασης καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες. Τὸ ἐνδιαφέρων εἶναι ὅτι, ὅπως ἀναφέρουν οἱ δημοσιογραφικὲς πληροφορίες, τὸ πανεπιστήμιο αὐτὸ θὰ ἔχει καὶ τὴν «ὑψηλὴ ἐποπτεία» τῶν ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὰ διάφορα τμήματα ποὺ λειτουργοῦν στὴν Εὐρώπη, ὅπου το ἰσλαμικὸ κίνημα εἶναι ραγδαία ἀνερχόμενο. 
Καὶ ἐδῶ γεννάται τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν δική μας πλευρά. Τὸ ὑπὸ ἵδρυση τμῆμα ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Θεσσαλονίκης, θὰ εἶναι ὑπὸ κάποιο ἄτυπο θρησκευτικὸ ἔλεγχο τοῦ νέου διεθνοῦς πανισλαμικοῦ πανεπιστημίου τῆς Κωνσταντινούπολης; Ἄραγε ἔχουν ἀντιληφτεῖ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐπιμένουν σὲ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση, τί ἐπικίνδυνες προϋποθέσεις πανισλαμικῆς-παντουρκικῆς προπαγάνδας δημιουργοῦνται μὲ τὶς συγκυρίες ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ καὶ μὲ τὴν ὀπουρτινιστικὴ πανισλαμικὴ ἐπεκτατικότητα τῆς Τουρκίας; Πολὺ ἀμφιβάλουμε ἂν ἔχουν γνώση οἱ «φύλακες»!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.