7 Φεβ 2014

Οὔτε ἕνας ἀπό τούς 22 εὐρωβουλευτές μας δέν βρέθηκε νά καταψηφίσει τό ψήφισμα τοῦ εὐρωκοινοβουλίου ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς ὡς φυσιολογικῆς τῆς ἠθικῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων!

Εὐρωβουλευτές ἀπό ὅλα τα κόμματα (4 ἀπό τή ΝΔ, 6 ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, 1 ἀπό τό ΣΥΡΙΖΑ, 1 ἀπό τόν ΛΑΟΣ καί 1 ἀπό Οἰκολόγους) τάχθηκαν ὑπέρ τοῦ ἐν λόγω ψηφίσματος τό ὁποῖο βέβαια δέν ἔχει ὑποχρεωτική ἰσχύ γιά τά κράτη μέλη, ὅμως δείχνει τήν ἠθική στάση πού ὑπάρχει στά ἀπερχόμενα μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου!
Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
Μαύρη μέρα γιά τό Εὐρωκοινοβούλιο. Ἡμέρα ντροπῆς γιά τήν Ἑλλάδα τῆς παράδοσης καί τῶν ἀξιῶν.
Ἡ 4η Φεβρουαρίου 2014 καταγράφεται ὡς μιά ἀπό τίς χειρότερες μέρες στήν ἱστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Τήν μέρα αὐτή πέρασε μέ μεγάλη πλειονοψηφία ψήφισμα ὑπέρ τῆς ἐπιβολῆς ὡς φυσιολογικῆς της νοοτροπίας καί τῆς ἠθικῆς των ὁμοφυλοφίλων στούς πολίτες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης! Ἡ ἴδια μέρα καταγράφεται ὡς ἡμέρα ντροπῆς γιά τήν Ἑλλάδα τῆς παράδοσης καί τῶν ἀξιῶν, ἀφοῦ οὔτε ΕΝΑΣ ἀπό τούς 22 εὐρωβουλευτές της δέν βρέθηκε νά καταψηφίσει τό ψήφισμα!
Τό ψήφισμα ἔχει τόν τίτλο ”Χάρτης πορείας τῆς ΕΕ κατά τῆς ὁμοφοβίας καί τῶν διακρίσεων λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου”. Προετοιμάσθηκε ἀπό τήν Αὐστριακή εὐρωβουλευτή τῆς Ὁμάδας τῶν Πρασίνων Οὔλρικε Λούνατσεκ, μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ ἰσχυρότατου στίς Βρυξέλλες λόμπι τῶν....
ΛΟΑΔΔ (λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων, διεμφυλικῶν (τρανσέξουαλ) καί διαφυλικῶν) ἀτόμων. Μέ βάση τό ψήφισμα ἡ ὁμάδα τῶν ΛΟΑΔΔ ξεχωρίζει ἀπό ὅλες τίς ἄλλες ὁμάδες πολιτῶν καί ἀποκτᾶ ἰδιαίτερα προνόμια. Πέραν δηλαδή τοῦ γενικοῦ πλαισίου περί σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε εὐρωπαίου πολίτη μέ τό ψήφισμα ζητεῖται ἡ ἰδιαίτερη μέριμνα γιά τήν “προαγωγή καί προστασία τῆς ἄσκησης ὅλων των ἀνθρώπινων δικαιωμάτων ἀπό τά ΛΟΑΔΔ”.
Γιά νά περάσει ἡ ἐπιβολή στήν Εὐρώπη ὡς φυσικῆς καί φυσιολογικῆς της συμπεριφορᾶς τῶν ΛΟΑΔΔ μέ τό ψήφισμα ζητεῖται ἡ Ἐπιτροπή “νά δημιουργήσει εἰδικά προγράμματα γιά τή νεολαία καί.... τήν ἐκπαίδευση” καί “νά διευκολύνει τήν ἀνταλλαγή ὀρθῶν πρακτικῶν (Σήμ.;;;;) μεταξύ των κρατῶν μελῶν στούς τομεῖς τῆς νεολαίας καί τῆς ἐκπαίδευσης…”. Ἤδη στή Γαλλία καί ἐν ὀνόματι τῶν δικαιωμάτων τῶν ὁμοφυλοφίλων συζητεῖται στό μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης στά σχολεῖα νά προστεθεῖ καί ἡ διδασκαλία τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς σεξουαλικῆς συμπεριφορᾶς. Ζητεῖται ἀκόμη στό ψήφισμα νά διασφαλίζεται ὁ σεβασμός στίς “παρελάσεις ὑπερηφανείας” τῶν ΛΟΑΔΔ (Σήμ. Ἔτσι ὀνομάζονται τά gay pride καί gay parade). Ἀκόμη ζητεῖται νά ἐπεκταθεῖ καί στά ΛΟΑΔΔ ἡ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου γιά τήν καταπολέμηση ὁρισμένων μορφῶν καί ἐκδηλώσεων ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας μέσω τοῦ ποινικοῦ δικαίου καί νά συμπεριληφθεῖ ὡς ἄλλη μορφή ἐγκλημάτων ἡ κριτική γιά τήν ὁμοφυλοφιλία, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι ἀποτελεῖ “πρακτική ὑποκίνησης μίσους γιά λόγους προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου”. Μέ τό ἴδιο ψήφισμα τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ καλοῦνται “νά θεσπίσουν ποινική νομοθεσία πού νά ἀπαγορεύει τήν ὑποκίνηση μίσους λόγω σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καί ταυτότητας φύλου”. Οἱ σκοταδιστικές αὐτές ἀπαγορεύσεις καί τό αἴτημα γιά ποινικοποίηση τῆς ἄποψης σέ βάρος τῆς ὁμοφυλοφιλίας ζητοῦνται γιατί, κατά τό ψήφισμα, “ὁ ὅποιος περιορισμός στήν ἐπιβολή τῶν ἀπόψεων τῶν ΛΟΑΔΔ ( λεσβιῶν, ὁμοφυλοφίλων, ἀμφιφυλοφίλων, διεμφυλικῶν – τρανσέξουαλ καί διαφυλικῶν) ἀτόμων παραβιάζει τίς ἀξίες στίς ὁποῖες βασίζεται ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωση”. Ποῦ κατάντησαν οἱ “ἀξίες” τῆς Εὐρώπης… Ξεχνιοῦνται ὅλοι οἱ μεγάλοι σοφοί της, ξεχνιέται ἡ χριστιανική παράδοσή της, παραλείπονται καί πετιοῦνται στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων ἀκόμη καί οἱ φιλόσοφοί του διαφωτισμοῦ καί ἕνας πλέον κυριαρχεῖ, ὁ μαρκήσιος ντέ Σάντ μέ τίς διαστροφές του... Αὐτοῦ πλέον εἶναι οἱ κυρίαρχες ἀξίες τῆς Εὐρώπης, ντυμένες μέ ἕνα περιτύλιγμα πομπωδῶν λέξεων, κενῶν περιεχομένου. Αὐτές οἱ ἀπόψεις τοῦ ντέ Σάντ θεωροῦνται “προοδευτικές” (;;;) καί ἐπιδιώκεται ἡ γενική καί βίαιη ἐπιβολή τους στήν Εὐρώπη.
Ἐνδεικτική της τάσης ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων στήν ΕΕ εἶναι καί ἡ Γνωμοδότηση τῆς Ἐπιτροπῆς Δικαιωμάτων τῶν Γυναικών καί Ἰσότητας τῶν Φύλων. Σ’ αὐτήν ἡ ἐν λόγω Ἐπιτροπή «ὑπογραμμίζει ὅτι θά πρέπει νά παρέχονται στά ἄτομα ΛΟΑΔΜ ἐπιλογές ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀναπαραγωγή καί ὑπηρεσίες πού ἀφοροῦν τή γονιμότητα, σέ πλαίσιο πού δέν θά εἰσάγει διακρίσεις». Ἐπίσης «ζητεῖ ἀπό τά κράτη μέλη νά ἀναγνωρίζουν, σύμφωνα μέ τούς κανόνες τῆς ΕΕ (Σήμ.;;;;;;), ὅλες τίς μορφές γάμου, συμφώνων συμβίωσης καί γονικῆς ἰδιότητας πού ἔχουν συναφθεῖ ἀλλοῦ καί ἀφοροῦν ἀνθρώπους πού κατοικοῦν ἤ ἐργάζονται ἐντός των συνόρων τους καί καλεῖ τήν Ἐπιτροπή νά λάβει μέτρα κατά τῶν κρατῶν μελῶν πού δέν συμμορφώνονται». Ἀκόμη «ζητεῖ ἀπό τά κράτη μέλη νά διασφαλίσουν τήν πρόσβαση τῶν μόνων γυναικών καί τῶν λεσβιῶν σέ θεραπεῖες γονιμότητας, ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή»….

Πῶς ψήφισαν οἱ Ἕλληνες καί οἱ ἄλλοι εὐρωβουλευτές
Εἶναι ντροπή γιά τούς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές καί γιά ὅλους τους ἄλλους πού ἔριξαν θετική ψῆφο στήν ἐπιβολή τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς κάτι τοῦ ἰσότιμου καί ἰσάξιου μέ τήν φυσιολογική καί φυσική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, πού πρέπει μάλιστα νά περάσει καί στά σχολεῖα… Ἐπί 642 παρόντων εὐρωβουλευτῶν 394 (61%) ἔδωσαν θετική ψῆφο στό ψήφισμα, 176 (27%), πρός τιμήν τους, τό καταψήφισαν καί 72 (11%) ἔριξαν λευκό. Ἀπό τούς 22 Ἕλληνες εὐρωβουλευτές 13 ἔδωσαν θετική ψῆφο, 4 ἔριξαν λευκό καί 5 ἤσαν ἀποντες ἀπό τή ψηφοφορία.
Ἀπό τίς ὁμάδες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ἐτάχθη κατά τοῦ ψηφίσματος, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι τά θέματα τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, καθώς καί τό θέμα τῆς σεξουαλικῆς ταυτότητας καί συμπεριφορᾶς εἶναι θέματα πού ἀφοροῦν τά ἐθνικά κράτη καί δέν μποροῦν νά ἀντιμετωπίζονται σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο, καθώς ἐπίσης ὅτι τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἀφοροῦν ὅλους τους πολίτες καί δέν μποροῦν νά διασπῶνται στίς διάφορες ὁμάδες καί τίς ἰδιαιτερότητες τῆς κάθε μιᾶς. Τή γραμμή τοῦ ΕΛΚ δέν ἀκολούθησαν οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλετές τῆς Νέας Δημοκρατίας, πού ψήφισαν ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων!. Ἀντίθετα τήν ἀκολούθησαν καί καταψήφισαν τό ψήφισμα οἱ περισσότεροι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες, οἱ Γάλλοι τοῦ Κόμματος τοῦ κ. Σαρκοζί UMP, καί οἱ Ἀγγλοι, μέλη τοῦ κυβερνῶντος Συντηρητικοῦ Κόμματος. Αὐτοί εἶναι λιγότερο “προοδευτικοί” ἀπό τούς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές… Ἐπίσης, ἀνεξάρτητα ἀπό Κόμμα, καταψήφισε τό ψήφισμα ἡ μεγίστη πλειονοψηφία τῶν Πολωνῶν καί τῶν Οὔγγρων εὐρωβουλευτῶν, πού πράγματι πιστεύουν στίς εὐρωπαϊκές ἀξίες. Κατά τοῦ ψηφίσματος ἐτάχθη καί ἡ δεξιά ὁμάδα “Εὐρώπη τῆς Ἐλευθερίας καί Δικαιοσύνης”, ἀλλά οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλευτές τοῦ ΛΑΟΣ, πού ἀνήκουν σ’ αὐτήν, δέν ἀκολούθησαν τήν γραμμή της.
Ὑπέρ τοῦ Ψηφίσματος τάχθηκαν τό Εὐρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ἡ Ἀριστερά, οἱ Πράσινοι, καί οἱ Φιλελεύθεροι. Ποῦ κατάντησε ἡ ἀριστερά καί ἡ σοσιαλδημοκρατία. Ἐγκατέλειψαν τίς ἀρχές τῶν ἱδρυτῶν τους, πού ὁραματίζονταν μιά κοινωνία προοδευτική, μέ ἀξίες καί κοινωνική καί οἰκονομική δικαιοσύνη καί χωρίς νά ἔχουν πιά τίποτε ἄλλο νά προωθήσουν ἀκολουθοῦν τό κίνημα τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιά μιά “προοδευτική” κοινωνία, ὅπως τά ΛΟΑΔΔ ἐπιδιώκουν νά τήν διαμορφώσουν…

Γιά τήν ἱστορία οἱ Ἕλληνες εὐρωβουλετές ψήφισαν ὡς ἀκολούθως τό Ψήφισμα γιά τούς ὁμοφυλόφιλους:
Ἀπό τούς ὀκτώ εὐρωβουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ οἱ ἕξι ( Κρ. Ἀρσένης, Σπ. Δανέλλης, Μάρ. Κοππά, Α. Ποδηματά, Σύλβ. Ράπτη, Γ. Σταυρακάκης) ψήφισαν ὑπέρ τοῦ ψηφίσματος καί δύο ( Δημ. Δρούτσας καί Χρ. Παλιαδέλη) ἀπουσίασαν ἀπό τήν ψηφοφορία.
Ἀπό τούς ὀκτώ βουλευτές τῆς Νέας Δημοκρατίας, πού εἶχαν ἐπιλεγεῖ ἀπό τόν τότε ἀρχηγό Κ. Καραμανλή καί εἶχαν ἐκλεγεῖ ( Σήμ. Μετά τήν ἐκλογή τοῦ κ. Σαμαρά ἀποχώρησε ὁ συνεργάτης τῆς κᾶς Ντ. Μπακογιάννη Θεόδ. Σκυλακάκης καί ἐντάχθηκε στήν ὁμάδα τῶν Φιλελευθέρων) οἱ τέσσερις ψήφισαν ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων (Γ.Κουμουτσάκος, Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Κων. Πουπάκης καί Θεόδ. Σκυλακάκης), μία, ἡ κά Μάρ. Γιαννάκου, ψήφισε λευκό καί τρεῖς (Γ. Παπανικολάου, Γ. Παπαστάμκος καί Ι. Τσουκαλάς) ἀπουσίασαν ἀπό τήν ψηφοφορία. Στήν πενταετῆ θητεία τους καί στήν πιό κρίσιμη ὥρα ζυγίστηκαν ὅλοι τους καί βρέθηκαν λειψοί. Ἡ ψηφοφορία αὐτή ἦταν ἡ πιό κρίσιμη ἀπό ὅλες ὅσες συμμετέσχον, γιατί ἀφοροῦσε τήν ψυχή τῆς Εὐρώπης, τό μέλλον της. Γι’ αὐτό καί ὅ, τί ἄλλο κι ἄν ἔχουν κάνει σέ ἐπίπεδο κοινωνικό ἤ ἐθνικό γκρεμίστηκε μέ τήν ψῆφο τούς αὐτή, πού ἦταν καί ἀντίθετη μέ τή γραμμή τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος. Ἡ Νέα Δημοκρατία ἀλήθεια, σέ κεντρικό ἐπίπεδο, τί λέγει γιά τήν ψῆφο τῶν βουλευτῶν της; Ἄν τό θέμα περάσει ἔτσι καί πεταχτεῖ στά σκουπίδια, τότε πάει νά πεῖ ὅτι ἐξελίχθηκε καί αὐτή σε Κόμμα πού συμβαδίζει μέ τίς ἀπόψεις τοῦ ντέ Σάντ… Καί τότε εἶναι σάν νά διώχνει ὅσους ψηφοφόρους δέν συμφωνοῦν μέ τόν Γάλλο μαρκήσιο.
Ὁ κ. Νίκ. Χουντής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἀφοῦ ἀκολουθεῖ στό θέμα αὐτό τήν “προοδευτικότητα” τοῦ Κόμματός του καί τῆς Ἀριστερῆς ὁμάδας τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Οἱ δύο βουλευτές τοῦ ΚΚΕ (Χάρ. Ἀγγουράκης καί Γ. Τούσσας), παρά τή γραμμή τῆς Ἀριστερᾶς, ἀκολούθησαν τήν γραμμή τοῦ ΚΚΕ καί ἔριξαν λευκό. Ἀντίθετα οἱ δύο εὐρωβουλετές τοῦ ΛΑΟΣ δέν ἀκολούθησαν τή γραμμή τῆς ὁμάδας πού ἀνήκουν καί ἡ μέν κά Νίκη Τζαβέλλα ψήφισε ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων, ὁ δέ κ. Νίκ. Σαλαβράκος ἔριξε λευκή ψῆφο.
Γιά τήν ἱστορία νά σημειωθεῖ ὅτι τό Ψήφισμα δέν ἔχει ὑποχρεωτική ἰσχύ γιά τά κράτη μέλη, ὅμως δείχνει τήν ἠθική στάση πού ὑπάρχει στά ἀπερχόμενα μέλη τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου. Εἶναι ἕνα ἀκόμη σύμπτωμα τῆς παρακμῆς τῆς Εὐρώπης. Ἐπίσης ὅτι ἀπό τά 28 κράτη μέλη μόνο τα δέκα ( Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ἠνωμ. Βασίλειο, Ἱσπανία, Ἰταλία, Κάτω Χῶρες, Κροατία, Μάλτα καί Πορτογαλία) ἔχουν θεσπίσει πολιτικές ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων καί σέ ὁρισμένες ἀπό αὐτές ὑπάρχει ἔντονη ἡ ἀντίδραση τῆς κοινῆς γνώμης.

Ἀντιδράσεις
Μεταξύ των πρώτων πού ἀντέδρασαν στό ψήφισμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου γιά τήν ὁμοφυλοφιλία ἦταν ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Ἑνώσεων Καθολικῶν Οἰκογενειῶν στήν Εὐρώπη Ἀντουᾶν Ρενάρ. Στήν ἀρχή τῆς δήλωσης τοῦ ἔθεσε τό ἐρώτημα στούς εὐρωβουλευτές « ἡ ἰδιωτική σεξουαλική ζωή μπορεῖ νά ἀποτελεῖ κριτήριο γιά τίς πολιτικές τῆς ΕΕ;» Ὁ ἴδιος ἀπαντᾶ ἀρνητικά καί προσθέτει: « Η ΕΕ ὀφείλει νά ἐξασφαλίζει σέ ὅλους τους πολίτες νά ἀπολαμβάνουν τά θεμελιώδη δικαιώματα… Ὅποιες κι ἄν εἶναι οἱ ἰδιωτικές ἐπιλογές στόν τομέα τῆς σεξουαλικότητας, τά θεμελιώδη δικαιώματα εἶναι ἴδια γιά ὅλους….Στήν οὐσία τό ψήφισμα παρεμβαίνει στούς τομεῖς πού ἀφοροῦν ἀποκλειστικά τίς ἁρμοδιότητες τῶν κρατῶν μελῶν, σύμφωνα μέ τό οἰκογενειακό τους δίκαιο, καί ὄχι τῆς ΕΕ».
Ἀπό τήν πλευρά τούς οἱ Πολωνοί ἐπίσκοποι σέ ἐγκύκλιό τους πρός τόν Πολωνικό λαό τονίζουν τήν ἀξία τῆς οἰκογένειας, ὡς θεμελίου γιά τήν ψυχική ἰσορροπία καί τήν φυσιολογική ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου καί καταδικάζουν τήν κατασκευή τῆς ἰδεολογίας τοῦ φύλου, πού ἐπιδιώκει νά ὑποκαταστήσει τή φύση καί τήν πραγματικότητα.
Ἐπίσης ὁ Λέο Βᾶν Ντόεσμπουργκ, πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Χριστιανικῆς Πολιτικῆς Κίνησης, θεωρεῖ ὅτι μέ τό ψήφισμά του τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο «ἐπιχειρεῖ νά δημιουργήσει μιά καινούργια στρατηγική θεμελιωδῶν δικαιωμάτων σύμφωνα μέ τά εἰδικά δικαιώματα καί προνόμια μιᾶς ὁμάδας πολιτῶν, λόγω τῆς προσωπικῆς καί σεξουαλικῆς τους συμπεριφορᾶς». Ὁ κ. Ντόεσμπουργκ τονίζει ὅτι ἡ Εὐρώπη χρειάζεται δικαιώματα γιά ὅλους καί ὄχι γιά ὁρισμένους, πού θά ὁδηγήσουν σέ κοινωνία πολιτῶν δύο τάξεων, τῶν ὁμοφυλόφιλων «πατρικίων» καί τῶν ἄλλων «πληβείων». Τέλος ἐπικρίνει τό Εὔρ. Κοινοβούλιο ὅτι ψήφισε χωρίς συζήτηση στήν Ὁλομέλεια καί ὅτι ὅλο το ψήφισμα στηρίζεται στήν ἰδεολογία τοῦ λόμπι τῶν ὁμοφυλόφιλων καί δέν ἔχει καμία ἐπιστημονική ἤ ἠθική βάση.

39 σχόλια:

 1. Στο "όλα τα κόμματα" δεν συμπεριλαμβάνεται η Χρυσή Αυγή...
  Αλλά τι λέω... Αυτοί είναι παγανιστές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πώς γίνεται το κόμμα του θρησκευόμενου Σαμαρά να έκανε κάτι τέτοιο;
   Ας τα βλέπουν οι "σούπερ ορθόδοξοι χριστιανοί" που έδωσαν την ψήφο τους στα άθλιο κόμματα!

   Διαγραφή
 2. Καλά από τους άλλους πες ότι το περιμέναμε...
  Αλλά από τους θρησκευόμενους της ΝΔ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αιδώς Αργείοι!!Πόσο ξεφτίλες είστε;;
  Έρχονται οι εκλογές και εκεί θα γελάσει ο κάθε πικραμένος!
  Ένα και μόνο κόμμα , φοβούνται οι ανθέλληνες εντός και εκτός συνόρων.
  Και ο φόβος τους θα γίνει πραγματικότητα. Αντίο ανθέλληνες, έρχεται σαν κεραυνός η μεγάλη Ελλάδα , μόνο για Έλληνες!
  ΕΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ οι εξελίξεις πλησιάζουν!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στην Κύπρο θα "γιορτάσουμε" τον Μάϊο την πρώτη μας "παρέλαση περηφάνειας" ομοφυλοφίλων. Ως πατέρας δυο παιδιών στην αρχή της εφηβείας, δεν θέλω αυτά να εκτίθενται στην ομοφυλοφιλική προπαγάνδα, όμως σε λίγο θα κινδυνεύουμε να παμε φυλακή αν εκφράζουμε τέτοιες απόψεις. Το σίγουρο επόμενο στάδιο θα είναι η εκμάθηση "ασφαλών" ομοφυλοφιλικών πρακτικών στα σχολεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ούτε νεοπαγανισμός ούτε ομοφυλοφιλία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Α, δηλαδή να ξαναψηφίσουμε ΝΔ ;; Αυτό μας λες αδελφέ ;;

   Να σου κάνω μερικές ερωτήσεις ;

   Πώς γίνεται οι "Χριστιανοί" της ΝΔ να ψηφίζουν υπέρ του συμφώνου συμβιώσεως των ανωμάλων και οι "παγανιστές" της Χρυσής Αυγής να το καταψηφίζουν ;;

   Πώς γίνεται οι "Χριστιανοί' της ΝΔ να λένε ΝΑΙ στο τζαμί στην Αθήνα ενώ οι "παγανιστές" της Χρυσής Αυγής να λένε ΟΧΙ ;;

   Πώς γίνεται οι "Χριστιανοί" της ΝΔ να καταργούν την Εορτή των Τριών Ιεραρχών στα σχολεία και οι "παγανιστές" της Χρυσής Αυγής να είναι οι μόνοι που το καταγγέλουν στη βουλή ;;

   Πώς γίνεται οι "παγανιστές" της Χρυσής Αυγής να είναι οι μόνοι που κατήγγειλαν την βλασφημία κατά του γέροντος Πα'ι'σίου, οι μόνοι που έκαναν επερωτήσεις για τους Ελληνορθοδόξους της Συρίας, οι μόνοι που μίλησαν για τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών μέσα στη βουλή, οι μόνοι που ζητούν την ποινικοποίηση των εκτρώσεων, οι μόνοι που δίνουν το παρών στον Μελιγαλά, στο Βίτσι, στην Κόνιτσα και σε όλες τις Εθνικές εκδηλώσεις ;;

   Πώς γίνεται τελοσπάντων να τα κάνουν όλα αυτά οι "παγανιστές" Χρυσαυγίτες και όχι οι καλοί Χριστιανοί της ΝΔ ;;

   Κάνω αυτές τις ερωτήσεις εδώ και δυο χρόνια, και δεν έχω πάρει ικανοποιητική απάντηση.

   Τα παπαγαλάκια της ΝΔ φυσικά - κάποιοι "καλοί χριστιανοί" - έχουν έτοιμες απαντήσεις :

   Σίγουρα τα κάνουν για τις ψήφους των Χριστιανών, είναι προβατόσχημοι λύκοι που καλύπτουν τις ναζιστικές ιδέες τους κλπ κλπ.

   Ναι, αλλά το ερώτημα παραμένει : γιατί δεν τα κάνουν αυτά οι "Χριστιανοί" της ΝΔ - έστω και για ψηφοθηρία ;;

   Και γιατί ο Χριστιανός να μην ψηφίσει την Χρυσή Αυγή, εφόσον συμφωνεί περισσότερο μαζί της ;;

   Αν οι Χρυσαυγίτες είναι όργανα της Μασωνίας ή του Σιωνισμού, γιατί οι Εβραίοι - με εντολοδόχο τους τον Σαμαρά - τους έβαλαν φυλακή, ενώ όλοι οι κλέφτες του δημοσίου χρήματος και οι αριστεροί τρομοκράτες κυκλοφορούν ελεύθεροι ;;

   Απαντήστε πειστικά παρακαλώ !

   Διαγραφή
  2. Γεώργιος Κιντσάκης8 Φεβρουαρίου 2014 - 10:29 μ.μ.

   Ο Χριστιανός συμφωνεί περισσότερο με τη Χρυσή Αυγή; Ποιος Χριστιανός δηλαδή; Με ποιες ιδέες της συμφωνεί; Με την ιδέα της φυλετικής ανωτερότητας των λευκών; Με την ιδέα ότι υπάρχουν κατώτεροι λαοί; Με την ιδέα ότι οι μετανάστες φταίνε για όλα, εν ώ οι Έλληνες είναι αθώες περιστερές; Με την ιδέα ότι η πίστη μας μπορεί να τύχει υπεράσπισης με ύβρεις και προπηλακισμούς; Με την ιδέα ότι η μαζοποίηση της κοινωνίας και η ιδεολογική καταπίεση θα μάς κάνουν παράδεισο; Με την ιδέα ότι οι Εβραίοι είναι δαίμονες και πρέπει να εξαλειφθούν από προσώπου γης; Με ποια απ' όλες αυτές τις φιλόχριστες ιδέες συμφωνεί ο Χριστιανός; Και αν όντως συμφωνεί, πόσο καλύτερος είναι εν τέλει από τους "καλούς χριστιανούς" της ΝΔ;

   Ζούμε σε μια εποχή που ο διάβολος κάνει την τελική του επίθεση. Το να πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με νταϊλίκια δεν είναι ρεαλιστική στάση. Πάνω από όλα χρειάζεται πνευματική καλλιέργεια. Δεν αρκεί μόνο να φωνάζουμε, αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε τους αγίους που θα αποτελέσουν το ανάχωμα στην ηθική σήψη.

   Είναι βέβαιο πως οι Ευρωεκλογές που έπονται είναι οι κρισιμότερες όλων των εποχών. Δυστυχώς, εκ των υπαρχόντων, κανένα κόμμα δεν είναι ικανό να αντισταθεί στην ομοσπονδιοποίηση. Η Χ.Α. πιθανότατα δε θα ενταχθεί σε κανένα ευρωκόμμα και δε θα μπορέσει να κάνει τίποτα ουσιαστικό. Γι' αυτό, θα πρότεινα να ψηφίσουμε κάποιο από τα κόμματα που θα ενταχθούν στα "ευρωσκεπτικιστικά" ευρωκόμματα, δηλαδή α) τη Συμμαχία Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, β) την Κίνηση για μια Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας, γ) την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Ελευθερία και δ) τη Συμμαχία Ευρωπαϊκών Εθνικών Κινημάτων. Όπως φαίνεται, αντιφεντεραλιστικά ευρωκόμματα υπάρχουν ούκ ολίγα. Δυστυχώς σε εθνικό επίπεδο, μόνο οι αναξιόπιστοι ΑΝΕΛ έχουν ανακοινώσει την συστράτευσή τους με αυτά. Ίδωμεν.

   Διαγραφή
  3. Δεν μου λες, όταν πας στο γιατρό, ή στον οδοντίατρο, απαιτείς αυτός να είναι συνειδητό μέλος της εκκλησίας και το ελέγχεις; Ή πηγαίνεις στον καλύτερο γιατρό; Όταν πας στο σουπερ μάρκετ; Πάλι πας στο "πιστό" με το μέτρο εμπόρευμα και τις ακριβές τιμές ή ψάχνεις αυτό που σε συμφέρει περισσότερο.

   Η Ελλάδα έχει 2-3.000.000 λαθρομετανάστες. Αυτοί ΔΕΝ θα φύγουν μόνοι τους (αν δεν φύγου πολύ σύντομα θα γίνουμε Αίγυπτος και Συρία, γιατί είναι όλοι τους άντρες και νέοι σε ηλικία). Οι κλέφτες που μας κατάκλεψαν, πως πάνε φυλακή;

   Διαγραφή
  4. Γεώργιος Κιντσάκης10 Φεβρουαρίου 2014 - 12:09 μ.μ.

   Ο π. Παΐσιος το είπε σαφώς: "Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος πρέπει να είναι άγιος" (από το βιβλίο του κ. Ρακοβαλή). Επομένως, πρέπει να ψηφίσουμε τον πιο πνευματικό που θα βρούμε.

   Όσο για τους λαθρομετανάστες, αν τους κάνουμε κατήχηση, δε θα χρειάζεται πια να φύγουν. Αλλά κι αυτό προϋποθέτει ηγεσία με συνείδηση της αληθινής πίστης κι όχι φυλετιστές φωνακλάδες. Τον Έλληνα τον κάνει ο πολιτισμός και όχι η καταγωγή.

   Διαγραφή
  5. Άρα κατηχούμε (υποχρεωτικά) τα 2-3.000.000 ισλαμιστών που είναι στην Ελλάδα και δεν χρειάζεται να φύγουν!!
   Ουστ βρε ξεφτίλα ΟΥΣΤ!

   Όσο για την "πνευματικότητά σας", μάλλον περιλαμβάνει άπειρα "χαφιεδιλίκια" (δημοσιοποίηση ονοματεπωνύμων blogger που τολμούν να θίξουν το κόμμα σας), άπειρα ψέμματα, ατελείωτες κολοτούμπες, ειρωνείες ακόμη και σε αγιορίτες. Αν πάντως το να επιτρέπεις να γίνονται οι εκτρώσεις -απλά με δικά τους χρήματα όσων τις κάνουν- είναι "πνευματικότητα", τότε είναι πιο ψηλή η πνευματικότητα της Χρ.Αυγής που θα απαγορεύει τις εκτρώσεις. Ντροπή σας που το παίζεται και χριστιανοί.
   Συμφωνώ λοιπόν μαζί σου : να ψηφίσουμε τον πιο πνευματικό, αυτόν που δεν θα καλλιεργεί στην Ελλάδα μας σχολεία ΑΘΕΩΝ.

   Διαγραφή
  6. Γεώργιος Κιντσάκης11 Φεβρουαρίου 2014 - 6:56 μ.μ.

   Δε μίλησα για υποχρεωτική κατήχηση, προσφιλή μοι Ανώνυμε. Μίλησα για κατήχηση per se, με κάποια κίνητρα. Ευχαριστώ για το "ξεφτίλα", το "χαφιεδιλίκι" και όλα τα άλλα άσχετα που μού προσάπτετε. Μιλούν εύγλωττα για την ηθική στάθμη της τρίτης ιδεολογίας. Βλέπετε, εγώ γράφω επώνυμα και δεν έχω κόμμα, ενώ εσείς έχετε κόμμα και είναι επόμενο να είστε ανώνυμος.

   Διαγραφή
  7. Εσύ δεν έγραψες:
   "Όσο για τους λαθρομετανάστες, αν τους κάνουμε κατήχηση, δε θα χρειάζεται πια να φύγουν. ";
   Γεώργιος Κιντσάκης λέει.

   Τώρα το αλλάζεις: "Μίλησα για κατήχηση per se, με κάποια κίνητρα."
   Δηλαδή θα τους πείτε: αν αποδέχεστε να κατηχηθείτε, θα παραμείνετε και στην Ελλάδα. Μου θυμίζει κάτι Αλβανούς που πήγαιναν στο ένα χωριό, βαπτιζόταν, και μετά πήγαιναν σε άλλο χωριό και ξαναβαπτιζόταν.

   Μιλάς για "κατήχηση των λαθρομεταναστών", ότι "αν τους κάνουμε κατήχηση, δε θα χρειάζεται πια να φύγουν."
   μιλάς για "νεοπαγανιστές", "φυλετιστές φωνακλάδες" (λες και οι αγωνιστές του 1 ήταν όλοι τους πράοι), " εν ώ οι Έλληνες είναι αθώες περιστερές;" κλπ και κατά τα άλλα δεν έχεις κόμμα. Ε, κι εγώ δεν έχω κόμμα.

   Διαγραφή
  8. Γεώργιος Κιντσάκης12 Φεβρουαρίου 2014 - 10:41 μ.μ.

   Κατήχηση χρειάζονται και οι Έλληνες, αγαπητέ μου. Αν όμως η Ορθοδοξία καταστεί πολιτική επιλογή ως ενοποιό στοιχείο του ελληνικού λαού (όπως ήταν για τόσους αιώνες και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο άλλωστε πρώην αλβανόφωνοι, βουλγαρόφωνοι και τουρκόφωνοι είναι σήμερα Έλληνες), τότε και η παραμονή των μεταναστών μπορεί να συνδεθεί και με τη θρησκευτική τους ενσωμάτωση. Αυτό θα είναι το κίνητρο. Και στόχος φυσικά ο επανευαγγελισμός της Ελλάδας.

   Δε βλέπω πού μίλησα για "νεοπαγανιστές". Αλλά μη μου πείτε ότι δεν είστε "φυλετιστές". Και αφ' ού τα ξέρεις όλα, προσφιλή μοι Ανώνυμε, για πες μου τι κόμμα είμαι, για να μάθω κι εγώ.

   Διαγραφή
 6. http://www.efdgroup.eu/members/by-member-states/category/greece.html ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γεώργιος Κιντσάκης9 Φεβρουαρίου 2014 - 12:20 μ.μ.

   Δείτε το θέμα 6 (homophobia) για να πειστείτε: http://www.myvote2014.eu/en/their-vote/issues

   Διαγραφή
 7. Ειναι αποριας αξιον πώς σε ένα αρθρο που αναφερεται στα υπαρχοντα κομματα του Ευρωκοινοβουλιου, πεταγονται οι προπαγανδιστες της ναζιστικης οργανωσης να ψαρεψουν ψηφαλακια σε θολα νερα! ΛΙΓΗ ΝΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ;;; Δικαιωμα τους φυσικα να εχουν οποια αποψη θελουν, αλλα δικαιωμα και δικο μας να μην βλεπουμε την προπαγανδα τους σε ασχετα θεματα! Τωρα για το κατα ποσο εχουν σχεση με την Ορθοδοξια και την Ελλαδα, η απαντηση ειναι απλη: Οση σχεση ειχε με τα παραπανω και το απολυτο ινδαλμα τους, ο Χιτλερ...! (Για να μην αναφερθω σε «θεοσοφιστες»-σατανιστες που...ευλαβουνται ιδιαιτερα οπως η Μπλαβατσκυ και ο Καζαντζακης, ουτε σε αλλα «ελληνοπρεπη» προτυπα τους οπως ο Νιτσε κλπ...)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κ. Δημήτρη ψηφίστε άφοβα Κοινωνία! Δεν θα σας λοιδορήσει κανείς!
   Μου κάνει εντύπωση πάντως που κάθε τρεις μήνες κατα μέσο όρο αλλάζετε και κομματική ταυτότητα. Μια ΝΔ, μια ΛΑΟΣ, μια ΧΑ και τώρα με τους συνεχιστές του Καποδίστρια. Τι γίνεται;; Θα μας εξηγήσετε;;
   Ελπίζω μόνο να μην συμβαίνει αυτό που ο τελεβάντος σας αποδίδει...

   Διαγραφή
  2. Φυσικά θα ψηφισω ΚΟΙΝΩΝΙΑ, όπως την ψηφισα ηδη απο τον Ιουνιο του 2012!

   Τρεις μηνες ειναι απο τοτε; Δεν ειμαι μαθηματικος, εσεις θα ξερετε καλυτερα!

   Διαγραφή
  3. Βρε, βρε,

   1) μου λες σε παρακαλώ τι απέγινε εκείνη η ανάρτηση που έλεγε ότι ο κ.Ασλανίδης Γεώργιος καλούσε σε συστράτευση με την ΚΟΙΝΩΝΙΑ; Γιατί όσοι σας μαθαίνουν αποσύρουν άμεσα την στήριξή τους άραγε; Γιατί δεν σας έχει απομείνει σχεδόν κανείς στην Θεσσαλονίκη; Ποιος είχε τελικά δίκιο; η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ή το Αντιπαρακμή; http://antiparakmi.blogspot.com/2014/02/blogger.html
   Πότε θα απαντήσετε επί τέλους στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ; (για να μην συνεχίσεις την συστηματική τακτική σας να μετατρέπεται την διαμάχη, από τις ιδέες, σε πρόσωπα, σε ρώτησα για τις κατηγορίες για τα λάθη της ΚΟΙΝΩΝΙΑς. Για ποιο λόγο πέφτετε αντί να ανεβαίνετε σε ψήφους; Γιατί πέσατε στις 17.000 από 30.000; Έχει τόση δύναμη η αντιπαρακμή ή όποιος σας μαθαίνει απομακρύνεται; ). Για να μην ψάχνεις, μπορείς να τις διαβάσεις εδώ:
   http://antiparakmi.blogspot.com/2014/02/blog-post_5.html
   εδώ:
   http://antiparakmi.blogspot.com/2014/01/2_31.html
   και εδώ:
   http://antiparakmi.blogspot.com/2012/05/blog-post_30.html

   2) επιτίθεσαι στους "χρυσαυγίτες" που σχολιάζουν σε κάθε ανάρτηση αλλά αν πρόσεξες, σε όλες τις προηγούμενες αναρτήσεις πολιτικού περιεχομένου, υπήρχε αμέσως και ένα σχόλιο που πρόβαλε την ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Αντιγράφω λοιπόν το δικό σου κείμενο:
   "πεταγονται οι προπαγανδιστες της ***** οργανωσης να ψαρεψουν ψηφαλακια σε θολα νερα! ΛΙΓΗ ΝΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ;;; Δικαιωμα τους φυσικα να εχουν οποια αποψη θελουν, αλλα δικαιωμα και δικο μας να μην βλεπουμε την προπαγανδα τους σε ασχετα θέματα! " Ταιριάζει γάντι πάντως όσα γράφεις με τις μεθοδεύσεις των μελών της ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!

   Διαγραφή
 8. Καλώς τον και ας άργησε Τελικά πόσο πορωμένος πρέπει να είναι κανείς ώστε σε κάθε σχόλιο που αναφέρεται στη ΚΟΙΝΩΝΙΑ να επιτίθεται με μένος και ειρωνείες εναντίον ενός κληρικού και της οικογένειας του καθώς επίσης και εναντίον αδελφών που τον έχουν καλέσει επανειλημμένως σε δημόσιο διάλογο - όχι μέσω διαδικτύου-για να του απαντήσουν σε όποιες απορίες έχει .Να ειρωνεύεται στα σχόλιά του το κατηχητικό της εκκλησίας μας, να δίνει δημόσια τα τηλέφωνα του κ. Ασλανίδη , να μην συνετίζεται από αυστηρές συστάσεις σοβαρών ΄προσώπων του εκκλησιαστικού χώρου που δεν έχουν σχέση με τη ΚΟΙΝΩΝΙΑ .Και πότε όλα αυτά; Τώρα που πλησιάζουν εκλογές. Τυχαίο άραγε; Απλή εμπάθεια, κομματική σκοπιμότητα ,η ψυχοπαθολογική περίπτωση; Ότι και να να συμβαίνει πάντως είναι σφάλμα κατά τη γνώμη μου η συνέχιση της πρόσκλησης για διάλογο και η παραπέρα αντιπαράθεση μαζί του . Καλό Τριώδιο και καλή μετάνοια αδελφέ μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1) Γράφεις: "Τελικά πόσο πορωμένος πρέπει να είναι κανείς ώστε σε κάθε σχόλιο ". Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ : πόσο πωρωμένος πρέπει να είσαι ώστε σε κάθε σχόλιο που αναφέρεται στην πολιτική να πετάς την προπαγάνδα σου για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Στην προπαγάνδα σου απαντάω.

   2) Γράφεις ότι " επιτίθεται με μένος και ειρωνείες ", Με μένος και ειρωνείες απαντούσαν οι "πνευματικοί" άνθρωποι της ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 χρόνια, τόσο εγγράφως όσο και προφορικά. Διάβασε τις επιστολές και βγάλε την καραμέλα. Έχω και άλλες τόσες επιστολές αν χρειαστεί. Διάβασε βρε τις επιστολές: http://antiparakmi.blogspot.com/2014/02/blog-post_5.html

   3) Εκεί είναι η διαφορά μας, όταν λέτε "διάλογο" εννοείτε να μου απαντήσουν στις "απορίες μου"!!! Βρε ποιες "απορίες"; Δεν ντρέπεστε, να βγάζετε άθλια δελτία τύπου για τις εκτρώσεις, για την κάρτα του πολίτη, για τα σχολεία αθέων και αντί να ζητήσετε συγνώμη έχετε και θράσος από πάνω; Οι τεκμηριωμένες αποκαλύψεις από τα ΔΙΚΑ ΣΑΣ Δελτία τύπου είναι "απορίες", το καπέλωμα ενοριακών εντύπων, είναι "απορίες"; Έχεις δει ποτέ η ΝΔ να βγάζει ντοκουμέντα για τον ΣΥΡΙΖΑ και το αντίστροφο και αντί να απαντήσουν στα στοιχεία να λένε "σε καλούμε σε δημόσιο διάλογο για να σουαπαντήσουμε στις απορίες"!! Αλλά αυτό σου αξίζει. Να βλέπεις έναν ιερέα και την παράταξή του να συνεχίζουν τα λάθη τους και εσύ να ρωτάς τις "απορίες" σου.

   Και τώρα αρχίζει η ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ:
   4) "Ειρωνεύεσαι το κατηχητικό της εκκλησίας μας" .. δεν ειρωνεύθηκα το κατηχητικό της εκκλησίας σας. Εκτός αν έγινε κι αυτό τσιφλίκι του π.Βολουδάκη, όπως έγινε το περιοδικό της ενορίας σας που σε κάθε εκλογική περίοδο προτρέπει να ψηφίσουν την ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Δες τα περιοδικά της ενορίας σας εδώ: http://antiparakmi.blogspot.com/2014/01/2_31.html
   Θα επαναλάβω, αν ο π.Βολουδάκης που ο ίδιος ομολογεί ότι αυτός ίδρυσε την ΚΟΙΝΩΝΙΑ, θέλει να πολιτευθεί, να βγάλει τα ράσα και να το κάνει. Η εκκλησία χωράει τους πάντες, ΔΕΝ κομματιάζεται. Δεν θα γίνει κάθε ενορία κόμμα-κομμάτι.

   5) "να δίνει δημόσια τα τηλέφωνα του κ. Ασλανίδη".
   Για να δεις πόσο ελεεινός είσαι: α) Το τηλέφωνό του ο κ.Ασλανίδης το έδωσε ο ίδιος δημόσια, και το κινητό και το σταθερό, στην 1η του επιστολή. β) εγώ για να γράψω το κινητό του κ.Ασλανίδη -για επιβεβαίωση όσων γράφω- πήρα άδεια από τον ίδιο. Ο ίδιος με παρακάλεσε να μην γράψω και το σταθερό του για να μην ενοχλείται η πολυμελής οικογένειά του.
   γ) ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ εσείς, έχετε τόσο μεγάλη "πνευματικότητα", που φροντίσατε να γράψετε ολόκληρο το ονοματεπώνυμό μου , ως blogger, δημοσίως . Φυσικά για το έργο μου ως blogger, 7 χρόνια τώρα, είμαι ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ. Αντιθέτως κάτι επιστολογράφοι σας, που τους παρουσιάζετε ως τάχα "φίλους" της παράταξης, αλλά είναι υποψήφιοι βουλευτές της εδώ και μια 5ετία στην Πέλλα, έχουν να πατήσουν σε οποιαδήποτε πατριωτική συγκέντρωση από τότε που τους γνώρισα (πάνω από 5-6 χρόνια). Αυτή είναι η διαφορά μας.
   Αντί να ζητήσετε συγνώμη για την συνεχιζόμενη σπέκουλα με το όνομα του κ.Ασλανίδη ενώ σας είχε γνωστοποιήσει ότι δεν θέλει να έχει καμία σχέση μαζί σας, βρήκες απάντηση: γιατί λέει δημοσίευσα το τηλέφωνό του. Μα πόσο πολιτικάντηδες είστε βρε;;;

   6) Βρε ποια είναι τα "σοβαρά πρόσωπα εκκλησιαστικού χώρου" που μου κάνουν "αυστηρές συστάσεις"; Όνειρο ζεις; Δεν σας έχει απομείνει ούτε ένας πνευματικός στην Θεσσαλονίκη.Πόσα κιλά κομματικές παρωπίδες φοράς για να βλέπεις τη αλήθεια μπροστά σου και να συνεχίζεις να παπαγαλίζεις ανοησίες;

   7) α, μάλιστα είναι "σφάλμα η συνέχιση πρόσκλησης σε διάλογο"!! τελικά είναι φανερό ότι όταν ο άλλος επιλέγει να παριστάνει τον κουτό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Είναι άξιος της μοίρας του. Του παραθέτεις δεκάδες ντοκουμέντα και σου λέει "γιατί δεν πάει σε διάλογο". Του λες ότι μέχρι και ο κ.Ασλανίδης έφυγε μόλις τους έμαθε και σου απαντάει γιατί έγραψε το κινητό του .. Ε, δεν υπάρχει καμία ελπίδα για σας.

   Διαγραφή
 9. http://www.defencenet.gr/defence/item/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%87%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82-e%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82

  Ο μοναχός Αρσένιος, από τους πλέον σεβάσμιους φρουρούς της Ορθοδοξίας, ένας Αγιορείτης με μεγάλο πνευματικό έργο, σε επιστολή που έστειλε προς τον ηγέτη του Λαϊκού Συνδέσμου-Χρυσή Αυγή Νίκο Μιχαλολιάκο και τους φυλακισμένους βουλευτές του κόμματος και την οποία δημοσιοποίησε η εφημερίδα "Εμπρός" προβαίνει και σε μία συνολική αποτίμηση της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας που παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον καθώς προέρχεται από ένα άτομο με σημαντική επιρροή στους κύκλους της Ορθοδοξίας που κινούνται ανεξάρτητα και πέρα από την οικονομικη επιρροή της Αρχιεπισκοπής...

  Παρακαλούνται οι "θρησκευόμενοι" με παρωπίδες να προμηθευτούν υπογλώσσια..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η «επιστολή» αυτή προκαλεί τρανταχτά γέλια και κλάματα με το περιεχόμενό της! Ήδη κοροϊδεύουν οι εχθροί της Ορθοδοξίας και του Αγίου Όρος, αφού τους έδωσαν την κατάλληλη «πάσα» οι «ελληνοχριστιανοί» της ναζιστικής οργάνωσης!

   Αλήθεια, ποιος είναι αυτός ο «πλέον σεβάσμιος με μεγάλο πνευματικό έργο μοναχός Αρσένιος»; Μπορείτε να ενημερώστε κι εμάς τους αδαείς; Σε ποια Αγιορείτικη Μονή ανήκει; Είναι χειροτονημένος κανονικά;

   Διαγραφή
 10. Διάβασα ανώνυμε 1.33π.μ με μεγάλη προσοχή τα όσα γράφει ο συγκεκριμένος μοναχός τον οποίο προσωπικά αγνοώ. Δεν γνωρίζω αν είσαι πιστός άνθρωπος, αλλά επίτρεψέ μου να σου πω ότι η ταύτιση ενός χριστιανού, κληρικού, μοναχού η λαικού με το κόμμα της Χ.Α ενός κόμματος με εθνοφυλετική και ρατσιστική ιδεολογία και πρακτική , ενός κόμματος του οποίου τα στελέχη απορρίπτουν τη Παλαιά Διαθήκη είναι επειικώς απαράδεκτη , αποτελεί δε και αμαρτία γιατί δε συνάδει με τη χριστιανική πίστη και ζωή. Αληθινοί φρουροί της Ορθοδόξου πίστεως είναι οι άγιοι μας των οποίων τις πρεσβείες επικαλούμαστε ,και το βίο και τη πολιτεία τους έχουμε χρέος να μιμούμεθα .Κατά συνέπεια λύση στο δράμα της πατρίδας μας δεν είναι τα νταηλίκια και όι ανθρώπινες παληκαριές ούτε η ταύτιση μας με κάποιο από τα πολιτικά μορφώματα του σάπιου πολιτικού μας συστήματος που συγκρούονται για τη νομή της εξουσίας , αλλά η προσωπική και συλλογική μας μετάνοια , και εν προκειμένω, η επιστροφή της πατρίδας μας στο Χριστό και στη ευλογημένη ρωμιοσύνη του.Αυτή τη πολιτική, τη πολιτική της ρωμιοσύνης μας προσπαθεί να αναδείξει η πολ. παράτ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ προβάλλοντας ως πρότυπο χριστιανού πολιτικού , τον μαρτυρικό κυβερνήτη μας Ι. Καποδίστρια. Αυτά πρωτίστως για τους χριστιανούς ,αλλά και για κάθε καλόπιστο άνθρωπο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αγαπητοί φίλοι και αδελφοί....μας πρήξατε...επιεικώς και δεν ζητώ συγνώμη από τους διαχειριστές -αν το κόψουν ας το κόψουν, αν το δημοσιεύσουν, εκ των προτέρων τους ευχαριστώ.Αμάν πια με τον κάθε θρησκευόμενο που θέλει να αναπαύσει την ψυχούλα του ψηφίζοντας κόμματα ΠΑΝΤΑ σε συνδιασμό με τη θρησκευτικότητα, λες και έχουν το θρησκευτικόμετρο και μετρούν...Ο,τι θέλει ΑΣ ψηφίζει ο καθένας….Για την πατρίδα μας ψηφίζουμε, αν διαλέξουμε και Χριστιανούς πιστούς, νομίζω ό,τι το καλύτερο.Αλλά από κει και πέρα κάποιοι όντως κάθε φορά να προπαγανδίζουν για το κόμμα αυτό (κοινωνία)…δικαίωμά τους…Ας αφήσουν και σε όλους τους άλλους να διαλέξουν ό,τι κόμμα θέλουν και όποιον θέλουν…
   Αμάν πια.Αλλά και να ρωτήσω …επικαλούνται όλοι αυτοί την παράδοση της Ρωνιοσύνης….
   Δεν είδα ΚΑΜΜΙΑ διαμαρτυρία για την Τουρκιά που πλάκωσε και κάνουμε και τζαμί..ΟΧΙ χαρτοπόλεμο με ανακοινώσεις αλλά διαμαρτυρτία σεμνή και σοβαρή στο ΠΕΖΟΔΡΌΜΙΟ όπως έκαναν οι χριστιανοί – ρωμιοί, όπως έκανε και ο μακαριστός Σεβαστιανός για τη Βόρειο Ηπειρο, και τότε κάποιοι «πολύ» θρησκευόμενοι, δεν συμμετείχαν κατηγορώντας τον από τη μια και πιπιλίζοντας τα ίδια περί …ρωμιοσύνης ..

   Επίσης ΚΑΛΟΠΙΣΤΑ ρωτώ, ισχύουν αυτά που γράφει ο αδελφός για τις θέσεις περί εκτρώσεων…αν ισχύουν ΚΡΙΜΑ (θέλω απάντηση νέτα σκέτα όχι πολιτικαντισμούς) ΜΟΝΟ ΚΡΙΜΑ
   Επίσης πάλι ΚΑΛΟΠΙΣΤΑ ρωτώ, ισχύουν αυτά που γράφει ο αδελφός για τις θέσεις περί της κάρτας του πολίτη.
   Τα ρωτώ, γιατί ενώ αυτός της θεσσαλονίκης αναφέρει δελτία τύπου και ανακοινώσεις του κόμματος, οι άλλοι τον βρίζουν χωρίς επιχειρήματα…ΙΣΧΥΟΥΝ η ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ για να βγάλει ο καθείς τα συμπεράσματά του και να ψηφίσει όπου αναπαύεται…..είτε έστειλε ο τάδε μοναχός επιστολή για τη ΧΑ, είτε είπε ο τάδε γέροντας για την κοινωνια κλπ…επιτέλους όπως αναπαύεται ο καθένας μας.Ψήφο δίνουμε όχι την ψυχή μας…
   Φιλικά
   Χρύσανθος

   Διαγραφή
  2. Και από που προκύπτει αγαπητέ Ανώνυμε 11 Φεβρουαρίου 2014 - 10:23 π.μ.ο εκ προοιμίου ρατσισμός της Χ.Α.που αναφέρεις;
   Επειδή το είπε το MEGA και ο Πρετεντέρης; Και εμείς τα τρώμε αμάσητα;
   Και τα δεκάδες συσσίτια με τρόφιμα σε άπορες και φτωχές οικογένειες που έχει δώσει η Χ.Α.;
   Αυτά δεν είναι τίποτα;Αυτά δεν δείχνουν χριστιανικό ήθος;
   Και στο κάτω-κάτω ποίος είναι αυτός που θα μας επιβάλει να ψηφίσουμε την Κοινωνία , που μπορεί να έχει καλές προθέσεις , αλλά είναι ταυτόχρονα τυφλή και χρησιμοποιεί την ίδια φρασεολογία με την μαρξιστική αριστερά και την κοσμοπολίτικη κεντροδεξιά;
   Τελειώσανε τα ψέματα ,το Μάιο θα πάρει ο καθένας ότι του αξίζει....

   Διαγραφή
  3. Οχι μεγαλε, δεν δειχνουν χριστιανικο ηθος! Και δεν μας ενδιαφερει τι λενε τα καναλια, αλλα η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ! Διαβασε, για παραδειγμα, την Ευαγγελικη Περικοπη της Χαναναιας και θα καταλαβεις γιατι! Ή την Παραβολη της Μελλουσας Κρισης, οπου ο Χριστος δεν κανει ΚΑΝΕΝΑΝ διαχωρισμο στους ανθρωπους που εχουν αναγκη τη βοηθεια μας!

   Επισης, δεν βλεπω κανεναν να προσπαθει να σου επιβαλει να ψηφισεις Κοινωνια. Αντιθετα, βλεπω τρομοκρατια απο οπαδους της ναζιστικης οργανωσης, που εμφανιζονται με την λυκοπροβια του «καλου χριστιανου».

   Διαγραφή
  4. αγαπητέ Δημητράκη, απάντηση θέλω και όχι νουθεσίες....εξυπνακίστικες...λέει η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ για δημοψήφισμα στις εκτρώσεις...δυστυχώς για σένα τα διάβασα στο επίσημο site τους κόμματός σου (επειδή είσαι μέλος) και δεν πίστευα αυτά που διάβαζα, μόνο ντροπή σας αξίζει...να γίνονται φόνοι...και ο πρόεδρος θα κάνει δημοψήφισμα .....ΝΤΡΟΠΗ Υ.Γ. απάντηση ζήτησα αλλά νουθεσίες μου έγραψες, μην το ξανακάνεις..... να χαρείς. Τελικά ισχύουν αυτά που μέμφονται την κοινωνια..πολύ φοβούμαι ότι δεν υπάρχει Χριστός εκεί.....
   αδελφικά
   Χρύσανθος

   Διαγραφή
 11. ΑΔΕΡΦΙΑ,ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ,ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ!ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΤΗΓΩΡΕΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ>ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΑΡΓΑ Η ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΤΟ ΚΑΛΗΤΕΡΟ>ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ!ΟΛΑ ΑΛΛΑΞΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ!ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ!ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΑΣ ΤΡΕΞΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ!ΕΚΕΙΝΟΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΑΣ !ΜΕΤΑΝΟΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ!ΚΑΛΟ ΤΡΙΩΔΙΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Σου απαντώ λοιπόν φίλε Χρύσανθε ότι ασφαλώς και δεν τίθεται θέμα θρησκευτικόμετρου αλλά θέμα αναμετρήσεως με την αλήθεια. Ποιο άλλο σοβαρό και σίγουρο κριτήριο έχει η πρέπει να έχει ο χριστιανός εκτός από την πίστη του ;Δεν είναι αμαρτία να επιλέγει ο χριστιανός να ρυθμίσουν τη ζωή του αλλά και τη πορεία της πατρίδας του,άνθρωποι ασεβείς και γόητες κάθε αποχρώσεως που μας έφτασαν όλους μας στο σημερινό χάλι;Που συν τοις άλλης ΝΟΜΟΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΚΑΡΤΕΣ, ΜΕ ΤΙΣ ΨΗΦΟΥΣ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ,οι οποίοι στην συνέχεια θα βγούν να διαμαρτυρηθούν για αυτά που οι ίδιοι επέλεξαν.Νομίζω ότι είμαι σαφής στα όσα καλοπροαίρετα ρωτάς, αν και πιστεύω ότι μόνο μέσα από προσωπική επαφή και γνωριμία λύνονται περαιτέρω απορίες και δίδονται εξηγήσεις, και μάλιστα για κακοποιημένες θέσεις, κακοπροαίρετων ανθρώπων .Καλοπροαίρετα σου λέω και εγώ να γνωρίσεις από κοντά την πολ,παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ ανεξάρτητα το τι θα ψηφίσεις Οσο δε από που προκύπτει ότι η Χ.Α είναι εθνοφυλετικό άρα και ρατσιστικό κόμμα ανώνυμε 11 Φεβρουαρίου 9.03 μ.μ. , μα ασφαλώς από τις θέσεις του ιδίου κόμματος τις οποίες σου προτείνω να διαβάσεις και να μη μένεις στο επιπόλαιο κριτήριο ποιος δίνει φαγητό στους φτωχούς γιατί και το ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 80 από τη μία στήριζε τους κοινωνικά αδύνατους και από την άλλη γκρέμιζε την ορθόδοξη πατρίδα μας .Σου φαίνονται τυφλά, μαρξιστικά ,και κοσμοπολίτικα αυτά που σου γράφω;ΥΓ. προς Χρύσανθο. ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΟΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ blogger. ΝΕΤΑ ΣΚΕΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αδερφέ μου σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου...λυπάμαι όμως, γιατί όσες και προσωπικές επαφές να γίνουν με τα μέλη της παράταξης, το είδα με τα μάτια μου όπως έγραψα και παραπάνω....έχει ΑΠΟΛΥΤΟ δίκαιο ο αδερφός από την Θεσσαλονίκη....λυπάμαι....μην μπαίνεις στον κόπο ούτε εγώ θα μπώ για περαιτέρω συνομιλίες...ΛΥΠΑΜΑΙ για τις θέσεις....ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ με ρωμιοσύνη........και με τον Καποδίστρια
   Χρύσανθος

   Διαγραφή
 13. Ο κύριος Σωτηρόπουλος του "ΕΛΛΑΣ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" - που δεν έχει καμιά σχέση ούτε με την Ελλάδα , ούτε με την Ορθοδοξία και κακώς καπηλεύεται αυτές τις λέξεις - ας μας απαντήσει ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στα εξής ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ερωτήματα :

  ΠΡΩΤΟΝ : Δείχνουν "Ορθόδοξο" ήθος οι ύβρεις και οι χυδαιολογίες που εξαπολύει στο ιστολόγιό του εναντίον όσων διαφωνούν μαζί του ;;

  Εκφράσεις όπως "φτου σας αντίχριστοι", "βλακάκο", "γιδοβοσκέ", "τσογλάνι" κλπ κλπ ανήκουν στο "Ορθόδοξο" ήθος σας κύριε Σωτηρόπουλε ;;

  ΔΕΥΤΕΡΟΝ : Μας λέτε κύριε Σωτηρόπουλε ότι ψηφίσατε το κόμμα ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Σας ερωτώ λοιπόν ;

  Συμφωνείτε με την θέση του εν λόγω κόμματος για...δημοψήφισμα στο θέμα των εκτρώσεων ;;

  Η θέση αυτή υπάρχει στην σελίδα του κόμματος.

  ΤΡΙΤΟΝ : Συμφωνείτε με την θέση του κόμματος ΚΟΙΝΩΝΙΑ για την ίδρυση σχολείων ξεχωριστών για Χριστιανούς, Μουσουλμάνους και....αθέους ;;

  ΤΕΤΑΡΤΟΝ :Κατηγορείτε την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ως νεοναζιστικό και εθνοφυλετικό κόμμα. Μάλιστα.

  Αλλά εσείς δεν ήσασταν κύριε Σωτηρόπουλε που φωνάζατε από το ιστολόγιό σας εναντίον του νόμου Ραγκούση περί ιθαγενείας και ωρυόσασταν πως "Έλληνας Γεννιέσαι, δεν Γίνεσαι" ;; Είναι ψέμμα αυτό ;;

  Και εάν αυτό είναι αληθές, τότε γιατί κατηγορείτε την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ που λέει το ίδιο ;;

  Εκτός φυσικά εάν αλλάξατε γνώμη και θεωρείτε ότι Έλλην δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι, οπότε καλό θα ήταν να το ξεκαθαρίσετε δημοσίως και στους αναγνώστες σας.

  Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχετε την λέξη ΕΛΛΑΣ στον τίτλο του ιστολογίου σας, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς εννοείτε με τον όρο αυτό. Τι είναι η ΕΛΛΑΣ δηλαδή για εσάς ;;

  Είναι μια γεωγραφική έκταση ;; Είναι η κυβέρνησή της ;; Είναι όσοι έχουν "Ελληνική" παιδεία, όπως λένε οι "αντιρατσιστές" ;; Ή μήπως είναι οι Έλληνες ΤΟ ΓΕΝΟΣ ;;

  Απαντήστε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ κύριε Σωτηρόπουλε, και αφήστε τα μαθήματα χρηστομάθειας . Είστε ο πλέον ακατάλληλος γι'αυτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικα δεν θα επρεπε να απαντησω σε στελεχη της ναζιστικης οργανωσης που γραφουν ανωνυμα χρησιμοποιωντας ονοματα «Ελληνορθοδοξος» ή ανωνυμα (για να φαινονται πολλοι), αλλα θα το κανω γιατι καποιοι εκλαμβανουν την μη απαντηση ως αδυναμια.

   1) Πού τις ειδες αυτες τις λεξεις προπαγανδιστη; Σε προκαλω να αναρτησεις τους σχετικους συνδεσμους.

   2) Η Κοινωνια ουδεποτε ειπε οτι ειναι υπερ των εκτρωσεων. Αυτη ειναι λασπολογια των ναζιστων και αλλων προπαγανδιστων! Αντιθετα, προτεινει ο λαος να αναλαβει τις ευθυνες του και να αποφασισει με δημοψηφισμα αν θελει να συνεχιστουν νομιμα οι εκτρωσεις ή οχι. Προσωπικα θεωρω αυτη τη σταση πραγματικα δημοκρατικη, αλλα δεν ξερω κατα ποσο ενας λαος οπως ο νεοελληνικος εχει μαθει σε τετοιου ειδους δημοκρατια με συνεχη δημοψηφισματα, οπως γινονται π.χ στην Ελβετια.

   ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΟΠΩΣ ΕΙΧΑ ΓΡΑΨΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΤΑΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΔΙΑΦΩΝΩ ΤΕΛΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

   3)Η Κοινωνια ουδεποτε ειπε οτι θα ιδρυσει ξεχωριστα σχολεια. Το μονο που θελει ειναι στα ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ σχολεια να γινει καθαρος διαχωρισμος μεταξυ Ορθοδοξων, αθεων κλπ. Κι αυτο ειναι ενα ακομα δειγμα της υπερμετρης δημοκρατικοτητας που δειχνουν. Αν λοιπον μπορουν να εφαρμοσουν στην πραξη αυτο τον διαχωρισμο - γιατι ειναι παρα πολυ δυσκολο - καλως θα γινει.

   4) Η ναζιστικη οργανωση δεν εχει καμια σχεση με τον Υγιη Πατριωτισμο που πρεσβευεται απο την Ορθοδοξη Εκκλησια. Το να καταδικαζει κανεις τον εθνοφυλετισμο (δηλαδη τον ρατσισμο και διαχωρισμο των ανθρωπων με βαση τη φυλη τους) δεν σημαινει πως θελει οι ξενοι να παιρνουν ελληνικη ιθαγενεια ουτε αλλες φαντασιωσεις σου, ανωνυμο στελεχος των ναζιστων. Και για να τελειωνουμε με το παραμυθι του δηθεν «υπερπατριωτισμου» των νοσταλγων του Χιτλερ και του Μουσολινι, ας τολμησουν τα στελεχη και οι οπαδοι να κανουν δυο πραγματα:

   - Πρωτον, να πουν οτι αγωνιζονται ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! Ο,τι ελεγε ο Κολοκοτρωνης και οι αλλοι Αγωνιστες του '21!

   - Και δευτερον, να αποκηρυξουν ΕΓΓΡΑΦΩΣ τη μασωνια και καθε ειδους αποκρυφισμο (σατανισμο, θεοσοφια, ειδωλολατρια κλπ), οπως κανει η Κοινωνια!

   Τολματε;;;

   Διαγραφή
 14. Eσύ ελληνορθόδοξε από ποιας πλευράς εγκαλείς τον κ . Σωτηρόπουλο ;Από χριστιανικής απόψεως, η χρυσαυγίτικης νοοτροπίας;;Θα πάψετε επιτέλους κύριοι να διασύρεται τα ιερά και τα όσια του λαού μας εμφανιζόμενοι ως ελληνορθόδοξοι ενώ από όσα γράφετε και προτείνετε κατά καιρούς πόρρω απέχετε από τη πίστη και ευσέβεια του λαού μας;;Θα σταματήσετε επιτέλους γνήσιοι απόγονοι των κουκουλοφόρων να συκοφαντείτε τη ΚΟΙΝΩΝΙΑ κακοποιώντας τις θέσεις της.;;Το δημοψήφισμα κύριοι Γκαίμπελς . το οποίο επικαλείστε αφορά τη ποινικοποίηση η όχι των εκτρώσεων,, και όχι αν συμφωνούμε με τις εκτρώσεις όπως γκαιμπελίστικα διαδίδετε .Στη σημερινή Ελλάδα κύριοι Ιησουίτες , στην Ελλάδα του γυμνισμού , του πανσεξουαλισμού , της σαρκολατρείας και των διαφόρων σαρκικών αμαρτημάτων ακόμα και από τη προεφηβεία με τελικό αποτέλεσμα την δολοφονία εκατοντάδων χιλιάδων αθώων ψυχών κάθε χρόνο. ποια πιστεύτε εσείς κύριοι ιεροεξταστές ότι είναι η ενδεδειγμένη λύση;; Η ποινικοποίηση; Είστε άραγε τόσο τυφλοί για να καταλάβετε ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προύποθέσεις για άλλου είδους φόνους και θανάτους αφού η αμαρτία θα γίνεται πλέον στα κρυφά;;Αυτό τι σημαίνει;Οτι είμαστε υπέρ των εκτρώσεων;Δεν σας αφήνουν άραγε οι μάσκες της ψευτοελληνορθοδοξίας που φοράτε.. για να δείτε ότι το κακό έχει ξεφύγει τόσο πολύ πλέον ώστε μόνο μέσα από τα αντικίνητρα που προτείνει η παράταξή μας μπορεί να αρχίσει να αποκλιμακώνεται πλέον;αυτό το κακό; Και τι σχολεία θέλετε;για τους νόμιμους πολίτες αυτού του τόπου εσείς κύριοι της φυλετικής καθαρότητας;;Σχολεία που θα διδάσκουν το χάος της πανθρησκείας;;Η σχολεία της απειθαρχίας και των απαλλαγών για λόγους συνειδήσεως Τελικά τι Ελλάδα μας προτείνετε τυφλοί και μωροί θρησκευτικοπατριδοκάπηλοι.Μια Ελλάδα στρατόπεδο συγκεντρώσεως χιτλερικού τύπου;;Δεν γνωρίζεται άραγε προβατόσχημοι λύκοι ότι η Ελλάδα μας ανήκει στο Χριστό και δεν έχει καμία σχέση με τις αρρωστημένες αντιλήψεις σας, που το μόνο που κάνουν είναι να δίνουν άλλοθι στους νεοταξίτες ισοπεδωτές της πατρίδας μας; ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΣΑΣ. ΕΛΕΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλή μετάνοια αδερφέ μου....μην συγχύζεσαι....ΔΥΣΤΥΧΩΣ για σας οι μάσκες έπεσαν....Χριστοκάπηλοι και μόνοι....καμία σχέση με ρωμιοσύνη....δες ύφος απάντησης κατάλαβε ποιον παράταξης...ΑΠΑΝΤΩ....επειδή γίνονται όσα λές...ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΑΝΟΜΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΟΜΟΣ;;;;;;;;;; και τα ναρκωτικά λαμβάνονται....να αποποινικοποιηθούν και αυτά, για να μη γίνονται στα κρυφά;;;;;....ωραία πράγματα.... κατά τα άλλα συνεχιστές του Καποδίστρια......
   Φιλικά και αδερφικά (τριώδιο γαρ) και προπαντός ψηφίζοντας ελεύθερα ό,τι αναπαύει τον καθένα απο ΕΘΝΙΚΗΣ και ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ πλευράς

   Χρύσανθος

   Διαγραφή
  2. Οι κύριοι της "Κοινωνίας" μετέφεραν στην πολιτική σκηνή το οικογενειακό και "θρησκευτικό" τους ήθος.Η φρασεολογία τους τα λέει όλα.
   Χρησιμοποιούν την ίδια σταλινική και ξύλινη γλώσσα της ανθελληνικής Αριστεράς μπας και κόψουν κανένα ψήφο από τη Χ.Α.
   Δεν θέλουν τη Χ.Α. αλλά δεν λένε και το γιατί, παρά μόνο φορτισμένες λέξεις όπως:ναζισμός μπλα-μπλα",(νέο φρούτο και αυτό, παράγεται στην Ελλάδα λόγω...υψηλών ποσοστών αντίπαλου κόμματος!!!) "ρατσισμός μπλα-μπλα"."εθνοφυλετισμός μπλα-μπλα" .
   Τι κρίμα που οι προσπάθειές τους θα πέσουν στο κενό .Και λόγω της Χριστοκαπηλίας τους ας μας κάνουν τη χάρη να κατηχήσουν κανένα "κακόμοιρο οικονομικό μετανάστη" αφού αυτό τους απασχολεί σαν ..αντιρατσιστές πλέον , που παρουσιάζονται.
   Αλλά ο λύκος κύριοι και αν γεράσει δεν αλλάζει! (πάει γάντι στους φανατικούς ισλαμιστές που παρουσιάζονται σαν κακόμοιροι "οικονομικοί μετανάστες")...

   Διαγραφή
  3. Κι εσυ πού ξερεις το οικογενειακο ηθος της Κοινωνιας; Μηπως μπηκες στα σπιτια και τις οικογενειες των στελεχων της;

   Τι ειδους συζητηση θες να κανουμε για τη ναζιστικη οργανωση; Μηπως ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ πολιτικων της θεσεων; Αν θες, ευχαριστως, να γελασουμε κιολας!

   Και ξεκινα απαντωντας στο ερωτημα: Να μεινουμε ή να φυγουμε απο το ευρω;

   Διαγραφή
 15. Αλλού τα επιλεκτικά μαθήματα ήθους κύριοι της.Χ,Α Όταν επί μέρες λοιδορείται ένας αγωνιστής παραδοσιακός κληρικός της Εκκλησίας μας αυτός και η οικογένεια του από δήθεν χριστιανούς- έχουν άραγε πνευματικό αυτοί οι άνθρωποι- δεν σας είδα να ομιλείται περί ήθους .Στο εξής θα έχετε τις απαντήσεις που σας πρέπει όχι για τη προσωπική μας τιμή και υπόληψη, αλλά χάρη της αληθείας και της λογικής την οποία εσείς κακοποιήτε με τη ολοφάνερη πλέον διαστρέβλωση των θέσεων της παρατάξεως μας. Εχετε δικαίωμα να είστε ότι εσείς θέλετε ,δεν έχετε όμως κανένα δικαίωμα να μπερδεύεται τις όποιες εμμονές σας και τις απάνθρωπες ιδεοληψίες σας με του Χριστού τη πίστη την Αγία. Οσο δε για τις ανταπαντήσεις σας μου θυμίζετε τη λαική ρύση από τη πόλη έρχομαι και στη κορφή κανέλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.