21 Οκτ 2013

Ἀγγλία: Πουλοῦν τὶς ἐκκλησίες στοὺς μουσουλμάνους

Γράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης, 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Ἔλλειψη ποιμνίου ἡ καθολικὴ ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Πέτρου, στὴν περιοχὴ Stoke-on Trent τῆς Ἀγγλίας, πουλήθηκε πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες στοὺς μουσουλμάνους σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τῆς ἰσλαμικῆς τουρκικῆς ἐφημερίδας, MilliGazete. Ἡ ἰσλαμικὴ ἐφημερίδα ἐπισημαίνει χαιρέκακα στὸ ἴδιο δημοσίευμα ὅτι ἐνῶ  λιγοστεύουν συνεχῶς οἱ Ἄγγλοι ποὺ πηγαίνουν νὰ ἐκκλησιαστοῦν, ἀντιθέτως αὐξάνεται συνεχῶς τὸ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο ποὺ σὲ λίγο καιρὸ θὰ γίνει κυρίαρχο θρησκευτικά. Χαρακτηριστικό τς κατάστασης εἶναι ὅτι ὁ καθολικὸς ἐπίσκοπoς του Birmingham δήλωσε στὸν τύπο ὅτι συνεχῶς ἐλαττώνεται τὸ θρησκευόμενο ποίμνιο μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν μποροῦν νὰ συντηρηθοῦν οἱ ἐκκλησίες καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ πωλοῦνται σὲ πρόθυμους ἀγοραστές, ὅπως εἶναι οἱ μουσουλμάνοι. Μάλιστα, σύμφωνα μὲ ἔρευνα ποὺ ἔγινε τὸ 2007, μόνο τὸ 15% τῶν Ἄγγλων πάει μία φορὰ τὸ μήνα νὰ ἐκκλησιαστεῖ μὲ ἀποτέλεσμα, ὅπως ἀναφέρει ἡ σχετικὴ ἔρευνα, ἡ Ἀγγλία εἶναι σήμερα ἡ πιὸ ἀποχριστιανοποιημένη χώρα τῆς Εὐρώπης.
Ὅλα αὐτὰ σίγουρα μας προβληματίζουν ἔντονα καθὼς σὲ μία Εὐρώπη, (καὶ στὴν ὁποία ἀνήκουμε καὶ ἐμεῖς), ποὺ ἀποστασιοποιεῖται ὅλο καὶ περισσότερο ἀπὸ τὴ χριστιανική της πίστη, τὰ ἰσλαμικὰ σύμβολα ξεφυτρώνουν...
παντοῦ. Σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς κέντρο δημοσκοπήσεων Gallup, γιὰ τὸ 51% τῶν Εὐρωπαίων ἡ θρησκεία δὲν σημαίνει τίποτα ἐνῶ μόνο τὸ 20% δηλώνουν πιστοί. Στὴν Γερμανία, τὴν Ὀλλανδία, τὴ Σουηδία, τὴ Βρετανία καὶ τὴ Δανία, τὸ ποσοστὸ αὐτὸ μόλις ποὺ ἀγγίζει τὸ 10%. Γεγονὸς ἀναμφισβήτητο εἶναι πὼς  κάθε χρόνο περίπου ἕνα ἑκατομμύριο μουσουλμάνοι μπαίνουν στὴν Εὐρώπη μὲ σκοπὸ νὰ παραμείνουν μόνιμα. Σὲ μία ἤπειρο ὅπου οἱ κάτοικοί της γερνοῦν καὶ δὲν ἀναπαράγονται ἀρκετά, (ἕως τὸ 2050 ὑπολογίζετε ὅτι ὁ εὐρωπαϊκὸς πληθυσμὸς θὰ ἔχει μειωθεῖ κατὰ 40 ἑκατομμύρια), ἐνῶ κάθε μουσουλμάνα γεννᾶ κατὰ μέσον ὄρο ὀκτὼ παιδιά, εἶναι σχεδὸν βέβαιο ὅτι στὰ ἑπόμενα 40 χρόνια ὁ μουσουλμανικὸς πληθυσμὸς θὰ εἶναι σχεδὸν στὸ ἴδιο ποσοστὸ μὲ τὸν γηγενῆ μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες. 

Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ποὺ ὑποστήριξε παλαιότερα ἡ γνωστὴ Ἰταλίδα συγγραφέας καὶ δημοσιογράφος, Ὀριάνα Φαλάτσι, (Oriana Fallaci), στὸ   βιβλίο της μὲ τίτλο, «Ἡ Δύναμη τῆς Λογικῆς». Ἡ Φαλάτσι ἀνέφερε ὅτι  οἱ φανατικοὶ μουσουλμάνοι μετανάστες χρησιμοποιοῦν τὰ γόνιμα σώματα τῶν γυναικών τους, προκειμένου νὰ ἐξισλαμίσουν μακροπρόθεσμα τὴν Εὐρώπη, (ἀλήθεια ποὺ εἶναι οἱ «φωτισμένοι» Ἕλληνες προοδευτικοὶ νὰ τὴν κατακρίνουν καὶ αὐτὴ γιά… ρατσισμό). Σύμφωνα μὲ τὴν Ἰταλίδα διανοούμενη, μέσα σὲ κάθε εὐρωπαϊκὴ πόλη, ἀπὸ τὸ Βλαδιβοστὸκ μέχρι τὸ Γιβραλτάρ, ὑπάρχει ἤδη μία δεύτερη μουσουλμανικὴ πόλη, ὅπου κυριαρχεῖ τὸ Κοράνι. Ὁ στόχος τῶν μουσουλμάνων μεταναστῶν εἶναι, σύμφωνα μὲ τὴ Φαλάτσι, ἡ κατάκτηση τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης ἐκ τῶν ἔσω. 

Πρόκειται «γιὰ μία βαθμίδα τῆς ἰσλαμικῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς, γιὰ τὴ μοναδικὴ τέχνη στὴν ὁποία οἱ γιοὶ τοῦ Ἀλλὰχ ἦταν πάντοτε ἀξεπέραστοι: ἡ τέχνη νὰ εἰσβάλουν, νὰ κατακτοῦν καὶ νὰ ὑποτάσσουν». Αὐτὴ τὴ φορὰ ὅμως, σύμφωνα μὲ τὴν Φαλάτσι, γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς Εὐρώπης θὰ χρησιμοποιηθοῦν τὰ γόνιμα σώματα τῶν μουσουλμάνων γυναικὼν ποὺ γενοῦν  μὲ ἀξιοζήλευτο ρυθμό. «Τὰ νεογέννητα τῶν μουσουλμάνων φθάνουν ἤδη στὸ 30% τῶν γεννήσεων στὶς Βρυξέλλες καὶ στὸ 60% στὴ Μασσαλία. Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο ἡ Εὐρώπη ἐξισλαμίζεται, μετατρέπεται σὲ Εὐραμπία, δηλαδὴ σὲ μία ἐπαρχία τοῦ ἰσλαμικοῦ κόσμου». Γιὰ τὴν Ὀριάνα Φαλάτσι αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ γίνει εἶναι νὰ δοθεῖ ἐπιτέλους τὸ δικαίωμα στοὺς Δυτικοὺς νὰ ἀμυνθοῦν, «ἀλλιῶς εἶναι χαμένοι». Αὐτὸν τὸν κίνδυνο ἐξισλαμισμοῦ τῆς Εὐρώπης ἐπεσήμανε καὶ ὁ πρώην ὁ πρόεδρος τῆς Γαλλίας, Νικόλα Σαρκοζύ, στὶς 19 Ἰουνίου τοῦ 2009 ὅταν ἐπίσημα παραδέχτηκε ὅτι ὁ ἐξισλαμισμὸς τῆς Εὐρώπης εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν  Ὁ Σαρκοζὺ πρόβλεψε ὅτι στὰ ἑπόμενα χρόνια θὰ δοῦμε πολλὲς μετατροπὲς ἐκκλησιῶν σὲ τζαμιά. Ἡ μετατροπὴ τῆς Εὐρώπης σὲ Εὐράμπια, ὅπως τόνισε χαρακτηριστικά, εἶναι πλέον μία ὁρατὴ καὶ πολὺ συγκεκριμένη ἀπειλῆ.

Μὲ ὅλα αὐτὰ ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ὅτι ἐνῶ στὴν Εὐρώπη ἤδη ἀνησυχοῦν, τί νὰ ποῦμε ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ὅπου συνεχίζεται ἀνεξέλεγκτα ἡ εἰσροὴ χιλιάδων φανατικῶν μουσουλμάνων πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι καὶ τζιχαντιστές. Ἂν τολμήσουμε νὰ θίξουμε τὸ ζήτημα τότε εἴμαστε ρατσιστές, φασιστὲς καὶ ὅλα τὰ παρεμφερῆ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἴδιους ποὺ ἔχουν καταστρέψει τὴν πατρίδα μας. Καιρὸς νὰ σηκώσουμε ψηλὰ τὸ κεφάλι καὶ νὰ ἀμυνθοῦμε σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν ἰσλαμικὴ λαίλαπα, ὅπως τὸ τόνισε καὶ ἡ Ὀριάνα Φαλάτσι.

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.