7 Μαρ 2013

Πλήττουν ἀνεπανόρθωτα τὴν Ἤπειρο, τὴν Πατρίδα τῶν εὐεργετῶν!

Παρέμβαση περιφερειάρχη Ἠπείρου, ὁ ὁποῖος ζητάει σεβασμὸ στὴν πατρίδα τῶν εὐεργετῶν τῆς Ἑλλάδος…
 Φαίνεται πὼς οἱ ἁρμόδιοι παράγοντες ἔχουν, δέν νδιαφέρονται γιά τὴν Ἤπειρο. Ἀντὶ νὰ  ἐνισχύσουν τὸ πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων καὶ τὸ ΤΕΙ Ἠπείρου σὲ Ἄρτα, Πρέβεζα καὶ Ἠγουμενίτσα, τά... διαλύουν! Παρέμβαση γιὰ τὸ σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» καὶ εἰδικότερα γιὰ τὰ τμήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ ἀνεπιστήμιο Ἰωαννίνων καὶ τοῦ ΤΕΙ Ἠπείρου ἔκανε ο Περιφερειάρχης Ἠπείρου  Ἀλέξανδρος Καχριμάνης, μὲ ἔγγραφά του πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας  Κωνσταντίνο Αρβανιτοπουλο. Μὲ τὸ πρῶτο, ποὺ ἐστάλη τὴν Δευτέρα 4 Μαρτίου, ὁ Περιφερειάρχης ἔθεσε ἐκ νέου τὸ ζήτημα τῆς ἵδρυσης Πολυτεχνικῆς Σχολῆς καὶ Ἀνώτατης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀπόδοση τοῦ ὀφειλόμενου χρέους τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας πρὸς τοὺς Ἠπειρῶτες Ἐθνικοὺς Εὐεργέτες Ν. Στουρνάρη – Γ. Ἀβέρωφ, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς περιουσίες τους δημιούργησαν τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο καὶ συνέβαλαν – εἰδικὰ ὁ δεύτερος μὲ τὶς ὑποτροφίες ποὺ καθιέρωσε – στὴν ἀνάπτυξη καὶ προαγωγὴ τῶν καλλιτεχνικῶν σπουδῶν. «Οἱ δωρεὲς τῶν Ἠπειρωτῶν Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν, μὲ δεδομένο ὅτι ἡ Ἤπειρος ἦταν ὑποδουλωμένη, ἔγιναν πρὸς τὴν τότε Ἐλεύθερη Ἑλλάδα. Ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση ὅμως μέχρι καὶ σήμερα πέρασαν ἑκατὸ χρόνια. Στὸ διάστημα αὐτό, μὲ ἀφετηρία τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο, ἱδρύθηκαν ἀντίστοιχες σχολὲς καὶ τμήματα σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Ἑλλάδας. Ἡ Ἤπειρος ὅμως, ἡ πατρίδα τῶν Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν, στὸν τομέα αὐτὸ ἀγνοήθηκε ἐπιδεικτικὰ ἀπὸ τὴν...
Ἑλληνικὴ Πολιτεία. […] Εἶναι καιρὸς ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, μὲ δική σας πρωτοβουλία, νὰ ἐκπληρώσει, ἐπιτέλους, καὶ αὐτὴ τὸ χρέος της πρὸς τὴν Ἤπειρο. Ἂς μὴ χαθεῖ καὶ αὐτὴ ἡ εὐκαιρία», ὑπογραμμίζει, μεταξὺ ἄλλων, στὸ ἔγγραφό του ὁ Περιφερειάρχης, ποὺ ἐπαναλαμβάνει καὶ τὸ αἴτημα γιὰ ὑπαγωγὴ στὸ Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων τῶν τμημάτων τῶν ὑπὸ κατάργηση Πανεπιστημίων Δυτικῆς Ἑλλάδος καὶ Δυτικῆς Μακεδονίας. Ὁ περιφερειάρχης μὲ ἄλλο του ἔγγραφο πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας θέτει ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὶς καταργήσεις – συγχωνεύσεις τμημάτων τοῦ ΤΕΙ Ἠπείρου.
 Στὴν κατάργηση τῆς αὐτονομίας τοῦ τμήματος Ζωϊκῆς Παραγωγῆς Ἄρτας, ἐπισημαίνοντας ὅτι αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναβαθμιστεῖ μὲ δεδομένη τὴν ὑπάρχουσα κτηνοτροφικὴ παραγωγὴ καὶ μεταποίηση τροφίμων ζωϊκῆς προέλευσης, κυρίως ὅμως μὲ τὶς νέες κατευθύνσεις ποὺ δίνονται καὶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση γιὰ ἀνάπτυξη τοῦ πρωτογενοῦς τομέα καὶ ἰδιαίτερα τς κτηνοτροφίας στὴν ὁποία ἡ Ἤπειρος στηρίζει καὶ τὴ δική της οἰκονομικὴ ἀνάκαμψη. *Στὴ συγχώνευση τοῦ τμήματος Λαϊκῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς Ἄρτας, τὸ ὁποῖο – ὅπως ὑπογραμμίζει- ἔχει διαγράψει μία ἐξαιρετικὴ πορεία, συνδεδεμένη ἄμεσα μὲ τὴν παράδοση τῆς Ἠπείρου. Στὴν περίπτωση ποὺ εἶναι μονόδρομος ἡ ἐνοποίηση, προτείνει, ἀντὶ τῆς μεταφορᾶς του στὸ ΤΕΙ Ἰονίων Νήσων (Κεφαλονιᾶ) - τοῦ ὁποίου ἡ διοίκηση ἔχει ἕδρα τὴν Ἀθήνα, ὅπου πραγματοποιοῦνται καὶ τὰ μαθήματα- τότε ἡ διαδικασία νὰ γίνει μὲ ἄξονα καὶ ὑποδοχέα τὸ ἴδιο. *Στὴν κατάργηση τοῦ Τμήματος Ἰχθυοκομίας καὶ Ἁλιείας Ἠγουμενίτσας, γιὰ τὸ ὁποῖο ζητᾶ τὴ συνέχιση τῆς λειτουργίας τοῦ καθώς, ὅπως τονίζει, στὴν περιοχὴ ἀναπτύσσεται μὲ ραγδαίους ρυθμοὺς ὁ κλάδος τῶν ἰχθυοκαλλιεργειῶν καὶ ἡ συνύπαρξή τους, εἶναι ἐποικοδομητικὴ τόσο γιὰ τὴν ἐκπαιδευτική, ὅσο καὶ γιὰ τὴν παραγωγικὴ διαδικασία. «Σᾶς ἀπευθύνω ἔκκληση προκειμένου νὰ ἀναθεωρήσετε τὴν πρότασή σας, ὥστε νὰ συνεχίσουν ἀπρόσκοπτα τὴ λειτουργία τοὺς τὰ τρία προαναφερόμενα τμήματα. Διαφορετικὰ θὰ εἶναι ἀνεπανόρθωτο τὸ πλῆγμα ποὺ θὰ ὑποστεῖ ἡ Ἤπειρος, πράγμα ποὺ ἐκτιμοῦμε ὅτι δὲν τὸ ἐπιθυμεῖτε», καταλήγει στὸ ἔγγραφό του ὁ περιφερειάρχης.
Κάτοψη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.