15 Μαρ 2013

Καρναβαλισμός καί Νέοειδωλολατρία σήμερα

Του Ἀρχιμανδρίτου πατρός Ἰγνατίου Σταυρόπουλου
Ἡ λέξη “καρναβάλι” καὶ “καρνάβαλος”, προέρχεται ἀπὸ τὴν ἰταλικὴ λέξη carne = κρέας + vale = χαῖρε, ἔχε γειά. Τελευταία ἡμέρα κρεοφαγίας. Δηλαδὴ ἔχει ταυτόσημη ἔννοια μὲ τὴν ἑλληνικὴ λέξη “ἀπόκρεω”, ποῦ σημαίνει ἀπομακρύνομαι ἀπὸ τὸ κρέας καὶ ποῦ ἀφορᾶ στὴν περίοδο πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς νηστείας τῆς Μ. Σαρακοστῆς, τῆς προετοιμασίας δηλαδὴ γιὰ τὸ Πάσχα, ποῦ εἶναι καθαρὰ χριστιανικὴ παράδοση.
 Σὲ αὐτὴ λοιπὸν τὴν πνευματικὴ περίοδο ποῦ καθορίστηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ποῦ ὀνομάζεται “Τριώδιο” ἀναμίχθηκαν δυστυχῶς ἐκδηλώσεις, ἔθιμα, θρησκευτικὲς εἰδωλολατρικὲς τελετές, καὶ δημιούργησαν ἕνα ἑνιαῖο σύνολο, γνωστὸ σήμερα σὰν καρναβάλι. Δὲν ἔχουμε σκοπὸ στὴ στήλη αὐτὴ νὰ παρουσιάσουμε ἀναλυτικὰ τὸ κάθε τι ποῦ συμβαίνει στὸ κάθε καρναβάλι. Θυμίζουμε μόνο τὰ βασικὰ στοιχεῖα ποῦ συνθέτουν...
τὴν σημερινή του εἰκόνα, καὶ ποῦ εἶναι. α) Λιτάνευση ὁμοιώματος ἀγάλματος πάνω σὲ ἅρμα, ποῦ εἶναι καὶ ὁ κυρίως ὀνομαζόμενος καρνάβαλος, τὸν ὁποῖο συνήθως ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλα ἅρματα. Στὸ σημεῖο αὐτὸ παρατηρεῖται καθαρὰ ἡ ἀποκρυφιστικὴ καὶ μάλιστα σατανιστικὴ ἐπιρροὴ στὶς ἀναπαραστάσεις ἀγαλμάτων καὶ στὶς διαφημιστικὲς ἀφίσσες ποῦ δείχνουν π.χ. τὸ κεφάλι ἄνδρα μὲ κέρατα ποῦ συμβολίζουν τὸν Σατανᾶ. β) Μεταμφιέσεις κάθε εἴδους, στὶς ὁποῖες περιλαμβάνονται ἀντιστροφὴ φύλου (ἄνδρες μεταμφιέζονται σὲ γυναῖκες καὶ ἀντίστροφα), προσποίηση ζώων, διακωμώδηση ἱερῶν προσώπων, ἱερῶν στολῶν καὶ συμβόλων. γ) Ὁ ἔξαλλος χορὸς μὲ χτυπήματα τῶν ποδιῶν στὴ γῆ καὶ μὲ ἀκανόνιστες κινήσεις μαγικῶν ἐπιδράσεων καὶ σαμανιστικῶν εἰδωλολατρικῶν τελετῶν. δ) Πράξεις ἀκολασίας, βρισιές, πειράγματα, μεθύσι κ.α.
Ἡ συστηματικὴ προβολή, κυρίως μέσα ἀπὸ τὴν τηλεόραση, τῶν διαφόρων καρναβαλιστικῶν ἐκδηλώσεων ποῦ γίνονται ἀνὰ τὸν κόσμο, ἀλλὰ κυρίως τὰ διάφορα προσωπικὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα ὁρισμένων, ἀνοίγουν δυστυχῶς τὴν ὄρεξη καὶ σὲ ἐπίδοξους νέους δημιουργοὺς καρναβαλιστικῶν ἐκδηλώσεων νὰ ἡγηθοῦν τέτοιων προσπαθειῶν ἀκόμη καὶ σὲ τόπους ὅπου οὐδέποτε ὑπῆρξαν.
Ἡ παράδοση τοῦ καρναβαλιοῦ εἶναι πολὺ παλαιά. Συνδέεται μὲ τὶς εἰδωλολατρικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων πρὸς τιμὴ τοῦ θεοῦ τοῦ κρασιοῦ, τοῦ Διονύσου, τοῦ λεγομένου καὶ Βάκχου. Αὐτὲς οἱ τελετὲς ποῦ εἶχαν ἔντονο εἰδωλολατρικὸ θρησκευτικὸ χαρακτήρα, ἐπέδρασαν καὶ στὴ Δύση ἀλλὰ καὶ στὴν Ἀνατολή, στοὺς Βυζαντινούς.
Εἶναι γεγονὸς ὅτι στὴν ἐποχὴ μᾶς γίνονται προσπάθειες νὰ παρουσιασθεῖ ὁ Καρναβαλισμὸς μὲ κάποια ἐκσυγχρονισμένη μορφὴ μέσα στὶς ἀστικὲς κοινωνίες. Πολλοὶ μάλιστα, γιὰ νὰ πείσουν τοὺς ἀφελεῖς, ὁμιλοῦν γιὰ “πολιτιστικές” ἐκδηλώσεις ἢ γιὰ “ψυχαγωγία”, ἀναφερόμενοι στὰ παραπάνω ἀκατονόμαστα, τὰ ὁποῖα βέβαια εἶναι μόνον τὸ ξεκίνημα τῶν “καρναβαλιστικών” δηλαδὴ σατανιστικῶν ἐκδηλώσεων. Τὸ τραγικὸ στὴν ὑπόθεση εἶναι ὅτι παρασύρονται καὶ μαθητὲς ἀκόμη τοῦ Δημοτικοῦ καὶ συμμετέχουν στὴν τελετή, γιὰ νὰ μυηθοῦν ἀπὸ μικροὶ στὸ πῶς λατρεύεται ὁ “καρνάβαλος”. Ἡ μεγαλύτερη κραιπάλη καὶ διαφθορὰ ἔρχεται μετὰ ἀπὸ τὸ ὀργιαστικὸ ξεφάντωμα τοῦ καρναβάλου, ὅπου βέβαια πολλὲς φορὲς ἔχουμε “διασκεδάσεις μετὰ πυροβολισμῶν μὲ δυστυχήματα καὶ φόνους”.
Γιὰ μᾶς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τὴν Ἐκκλησία οἱ καρναβαλιστικὲς ἐκδηλώσεις εἶναι ἔθιμο εἰδωλολατρικό, εἶναι συνέχεια τῶν ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν ἐκδηλώσεων. Εἶναι πομπὲς καὶ ἔργα σατανικά. Λατρεία τοῦ Σατανᾶ. Μάλιστα ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σὲ παλαιότερη ἐγκύκλιό της καλοῦσε ὅλους τους πιστοὺς νὰ “ἐγκαταλείψουν αὐτὰ τὰ σκοτεινὰ καὶ ὀργιώδη βακχικὰ σκιρτήματα...”.
Σχετικὰ μάλιστα μὲ τὶς μεταμφιέσεις, ὁ ΞΒ’ Κανὼν τῆς ΣΤ’ Οἰκουμ. Συνόδου ἀναφέρει “...μηδένα ἄνδρα γυναικείαν στολὴν ἐνδιδύσκεσθαι, ἢ γυναίκα τὴν ἀνδράσιν ἁρμόδιον. Ἀλλὰ μήτε προσωπεῖα κωμικὰ ἢ σατυρικά, ἢ τραγικὰ ὑποδύσεσθαι”.
Δυστυχῶς, σὲ παρόμοιες εἰδωλολατρικὲς ἐκδηλώσεις, ἔλαβε μαρτυρικὸ θάνατο ὁ Ἀπόστολος Τιμόθεος, ἐπίσκοπος Ἐφέσου, καὶ μαθητὴς τοῦ Ἄπ. Παύλου, ὅταν προσπάθησε νὰ διδάξη καὶ νὰ παρακινήση στὸ σταμάτημα τῶν ἀταξιῶν καὶ ὀργίων.
Καλούμαστε ὁ καθένας προσωπικά, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ συλλογικοὶ φορεῖς, νὰ κρατήσουμε σταθερὰ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας, ἐναντίον τῶν νέο-εἰδωλολατρικῶν καρναβαλιστικῶν τελετῶν. Νὰ ἐνημερώνουμε ὅσους δὲν γνωρίζουν τὴν ἀλήθεια. Νὰ ἀπέχουμε ἀπὸ παρόμοιες συγκεντρώσεις. Νὰ ὁδηγοῦμε τὰ παιδιὰ μόνο στὸν Χριστὸ καὶ νὰ τὰ φυλάξουμε μακρυὰ ἀπὸ τέτοιες παγίδες, πρὶν τὰ θρηνήσουμε σὰν θύματα.

5 σχόλια:

 1. Τι να πούμε, αδέρφια. Εγώ σήμερα πήγα στο σχολείο (μιας και είμαι δάσκαλος), είχαμε αποκριάτικο πάρτυ και το θέαμα που είδα ήταν κάτι παραπάνω από αηδιαστικό και συγχρόνως τραγικό. Δεκάχρονα κοριτσάκια ντυμένα ως καμπαρετζούδες με χειροπέδες στα χέρια (!!!), άλλα με κοντά μαύρα σορτσάκια και καλσόν από μέσα και άλλα σαν "σέξι" νοσοκόμες... Αυτά είναι τα νέα φιλελεύθερα ήθη που καλλιεργούνται στις αθώες παιδικές ψυχούλες, αυτά είναι τα "πρότυπα" που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Να τα "εμπεδώσουν" από αυτή την ηλικία ως "μοντέρνα"... Στενοχωρήθηκα πολύ σήμερα, όταν μέσα στο σχολείο υποτίθεται πως πρέπει να γίνουμε σωστοί και ηθικοί άνθρωποι. Τι να πει λοιπόν ένας δάσκαλος, όταν από το σπίτι μπαίνουν τέτοια "θεμέλια". Αν μάλιστα τολμήσει ο διευθυντής να διώξει τα παιδιά που είναι ντυμένα κατ' αυτό τον τρόπο, αλίμονό του. Όχι απλά συντηρητικό θα τον πουν, μέχρι και τη δουλειά του μπορεί να χάσει πλέον. Κατά τα άλλα οι παρελάσεις και οι εικόνες του Χριστού τους πειράζουν, η γελοιοποίηση είναι αποδεκτή και θεμιτή, ίσως μάλιστα και επιβαλλόμενη. Κρίμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εγώ πάντως την κορούλα που μου χάρισε η Παναγία δεν πρόκειται ΠΟΤΕ να την αφήσω να εξευτελιστεί κατ'αυτό τον τρόπο.

  Όχι με την βία, αλλά εξηγώντας στο παιδί μου το σωστό και το λάθος.

  Ας με πουν "ακραίο", "φασίστα", "οπισθοδρομικό" και ό,τι άλλο θέλουν.

  Καλύτερα "ακραίος" παρά ξεφτίλας !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εγώ τον γιό μου στα νήπια πάντως που είχαν καρναβαλική γιορτή μιλήσαμε με την γυναίακα μου και δεν τον πήγαμε, είπαμε στο σχολείο ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα καρναβαλικά δρόμενα. Δεν είναι δυνατόν σε μέρες κρίσεις να χάνουν τα παιδιά μας το μάθημα με το σκεπτικό του καρνάβαλου, χάθηκε ο κόσμος να πηγαίναμε με τα παιδιά μας στα καταστήματα για τρόφιμα ή να συγκεντρώναμε ότι μπορούσαμε σε χρήμα για παιδιά με οικονομικό πρόβλημα αντί για καραγκιοζιλίκια. Αν λέγαμε στα παιδιά μας για τα παιδιά που έχουν πρόβλημα και κάναμε στο σχολείο μια χαρούμενη γιορτή με θέμα την αλληλεγγύη στους οικονομικά αδυνάτους ? Ειναι δυνατόν να πάω το παιδί μου την Κυριακή να το κοινωνήσω και την Παρασκευή να υμνούμε τον καρνάβαλο, είναι δυνατόν να νηστέψουμε την Σαρακοστή και να προετοιμαζόμαστε για εξομολόγηση και κοινωνία ενώ από την άλλη μας ενδιαφέρει τι θα πεί ο κόσμος αν δεν ενδώσουμε στην μόδα . Καλή Σαρακοστή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2013/03/blog-post_17.html
  Ο μουσικολογιότατος εμέσσσει αντικαντιωτικά εμέσματα με αφορμή τον καρνάβαλο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο "μουσικολογιότατος" αναπαράγει, με αφορμή άρθρο για τον καρνάβαλο στο φιλοπατριαρχικό μπλογκ του Παπαχρήστου του γνωστού υβρεολόγου και αμετανόητου οικουμενιστή Πανώτη, τις αντιχριστιανικές απόψεις περί καρναβάλου του μακαριστού Χαλκηδόνος Μελίτωνα τον οποίο ο π.Αυγουστίνος ορθότατα μήνυσε για κακοδοξία. Και με αυτήν την αφορμή ασχημονεί κατά του π.Αυγουστίνου του οποίου και οι δυο τους, Πανώτης και Ανδριόπουλος, δεν είναι ικανοί να λύσουν τον ιμάντα των υποποδίων των ποδών του!

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.