28 Απρ 2012

«Οἱ ἄρχοντες μας πρέπει νά εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι»Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι τὸ κύριο ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ «Ἀναγέννησις» τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1963, γραμμένο ἀπὸ τὸν τότε μητροπολίτη Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας κ. Τιμόθεο, μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης, μὲ τὸν τίτλο «Ἐκλογές».  Παραθέτουμε τὸ κείμενο χαρακτηριστικὰ ἐπίκαιρο καὶ σήμερα:
Τὸ σοβαρότερο γεγονὸς σὲ μία χώρα εἶναι ἡ ἐκλογὴ τῶν ἀρχόντων ποὺ θὰ τὴν κυβερνήσουν. Οἱ λαοὶ ἀκολουθοῦν τοὺς ἀρχηγοὺς των, τοὺς ὁποίους ἀγαποῦν καὶ μιμοῦνται. Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς τὴν τεράστια σημασία ποὺ ἔχει ἡ ἐκλογὴ καλῶν ἢ κακῶν ἀρχόντων. Ὅμως ὀλίγοι σκέπτονται στὰ σοβαρὰ τὴν ἀξία τῆς ψήφου των καὶ τὴν εὐθύνη των ἀπέναντι Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, τὴν ὥρα ποὺ ψηφίζουν. Σὲ λίγες μέρες θὰ κληθεῖ καὶ ὁ λαός μας γιὰ ἄλλη μία φορὰ νὰ ἐκλέξει τοὺς ἄρχοντας ποὺ θὰ τὸν διοικήσουν. 

Θὰ ξεπεταχτοῦν πολλοὶ καὶ διάφοροι ὑποψήφιοι, παλαιοὶ καὶ νέοι, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι. Θὰ τοὺς ἀκούσωμε νὰ ὁμιλοῦν ἀπὸ τὸ ραδιόφωνον καὶ τοὺς ἐξῶστες στὶς πλατεῖες. Θὰ γράφουν στὶς ἐφημερίδες, θὰ ἐξαγγέλλουν προγράμματα, θὰ περιστοιχίζονται ἀπὸ τοὺς φίλους των καὶ θὰ ποζάρουν χαριτωμένα στὰ διαφημιστικὰ ἔντυπα, κολλημένοι στοὺς τοίχους καὶ στὰ ὀχήματα.
Ἡ Ἱστορία διδάσκει πὼς οἱ λαοὶ εὔκολα παρασύρονται καὶ δημαγωγοῦνται. Καὶ ὁ λαὸς μας ἔχει μία πλούσια πεῖρα ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια, ποὺ δὲν....

 τὴ χρησιμοποιεῖ ὅσο πρέπει, γι’ αὐτὸ καὶ ἀπέχει πολὺ ἀκόμη ἀπὸ μία σωστὴ καὶ σωτήρια τοποθέτηση τῆς ψήφου του.
Ἡ «Ἀναγέννησις» ἀπὸ καθῆκον καὶ ἀπὸ ἀγάπη στὸ λαό μας, ἔξω ἀπὸ κάθε πολιτικὴ καὶ κομματικὴ ἀνάμειξη, θὰ χαράξει μερικὲς γραμμὲς πάνω στὶς βασικὲς προϋποθέσεις ἑνὸς σωστοῦ ἐκλογικοῦ προσανατολισμοῦ.
Πρῶτα ἀπ’ ὅλα, οἱ ἄρχοντες μας πρέπει νὰ εἶναι χριστιανοὶ ὀρθόδοξοι, πραγματικὰ πιστοὶ καὶ εἰλικρινὰ ἀφοσιωμένοι στὴν θρησκεία τῶν πατέρων μας. Χριστιανοὶ ὄχι στοὺς τύπους καὶ ὀρθόδοξοι ὄχι στὰ χαρτιά. Εἴμεθα λαὸς φαινόμενο θρησκευτικῆς ὁμοιογενείας. Δὲν εἶναι ἀνεκτὸν οἱ ἄρχοντές μας νὰ ἀνήκουν σὲ ἀντιχριστιανικὲς ἰδεολογίες καὶ ἄλλες θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις. Μασσῶνοι καὶ Χιλιασταὶ καὶ ἄθεοι πρέπει νὰ καταψηφισθοῦν ἀνελέητα μὲ τὴν ψῆφον τοῦ εὐσεβοῦς ὀρθοδόξου  λαοῦ μας.
Οἱ ἄρχοντές μας πρέπει νὰ εἶναι πατριῶτες. Μέσα στὴν ψυχὴ τῶν πρέπει νὰ εἶναι θρονιασμένη ἡ αἰώνια Ἑλλάδα μὲ ὅλο τὸ μεγαλεῖο της. Πατριῶτες σωστοὶ καὶ ὁλόκληροι, ὄχι ἀπ’ αὐτοὺς ποὺ τάχα κόπτονται γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὰ ἰδανικά, χωρὶς νὰ τὰ πιστεύουν καὶ ὑποκριτικὰ τὰ βάζουν σὰν προκαλύμματα ἀνόμων συμφερόντων καὶ φρικτῆς ἐκμεταλλεύσεως. 
Χρειάζονται ἁγνοὶ πατριῶτες ποὺ ξέρουν νὰ τιμοῦν καὶ μὲ τὸ ἴδιο τὸ αἷμα των τὴ χώρα τῆς δόξης, τοῦ θρύλου, τοῦ μαρτυρίου καὶ ἀγωνίζονται νὰ προσθέσουν δόξα στὴν δόξα καὶ τιμὴ στὴν τιμὴ τῆς πατρίδος.
Ὁ λαὸς μας θέλει τοὺς ἄρχοντές του, ἀνθρώπους τοῦ λαοῦ. Ὄχι ἀπὸ ἐκείνους ποὺ μιλοῦν γιὰ τὸ λαὸ καὶ δὲν ἔχουν ἄλλη σχέση μαζί του, παρὰ νὰ τὸν ἀπατοῦν καὶ νὰ τὸν ἐκμεταλλεύονται. Ἄρχοντες ἄνθρωποι μὲ ἀνθρωπιά, ποὺ θὰ σκύψουν σὰν καλοὶ Σαμαρεῖτες νὰ δέσουν τὶς πληγές, νὰ βοηθήσουν καὶ νὰ σώσουν τὸν ἡμιθανῆ καὶ πάντα ἀδικημένο λαό μας. 
Νὰ ἀκούσουν τοὺς στεναγμοὺς καὶ τὰ παράπονα. Νὰ βρίσκονται πάντα κοντά του, νὰ ἀντιμετωπίζουν τὰ προβλήματα, νὰ ἀγωνίζονται γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ βιοτικοῦ του ἐπιπέδου, νὰ βοηθοῦν, νὰ προστατεύουν, νὰ θυσιάζονται, γιὰ νὰ κλείνουν τὰ στόματα τῶν ἐχθρῶν καὶ τῶν ὑπονομευτῶν, ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὴ δυστυχία καὶ τὰ βάσανα τοῦ λαοῦ.
Ὁ λαὸς μας θέλει τοὺς ἄρχοντές του, ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας, γιατί γνωρίζει πολὺ καλὰ πὼς χωρὶς τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν προσήλωση στὴν Ἐκκλησία, ὁ ἄνθρωπος ἀποχαλινώνεται καὶ παρασύρεται σὲ κάθε κακό. Δὲν θέλει νὰ τοὺς βλέπει μόνο στὶς ἐπιδεικτικὲς Δοξολογίες καὶ παρελάσεις, μὲ τὶς φανταχτερὲς ἐμφανίσεις. Τοὺς θέλει εὐλαβεῖς καὶ προσευχομένους, νὰ ἐκκλησιάζονται, νὰ ἐξομολογοῦνται καὶ νὰ κοινωνοῦν, νὰ πιστεύουν στὸν Θεόν, νὰ ἀγαποῦν τὸν Κύριον.

Γιὰ τὸν λαό μας καὶ τὴν πατρίδα μας εἶναι μέγα δυστύχημα ὅτι ἀπὸ τὴν ἀνασύσταση τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους ἐλάχιστα φωτεινὰ παραδείγματα πολιτικῶν μὲ ἐκκλησιαστικὴν συνείδηση συνάπτουμε. Οἱ περισσότεροι ἦσαν ξένοι πρὸς τὴν Ἐκκλησία, ἀδιάφοροι καὶ ἐχθρικοί.
Ὁ λαός μας, τέλος, θέλει τοὺς ἄρχοντές του ἀνθρώπους μὲ ὅλη τὴ σημασία τῆς λέξεως, ἱκανούς, μορφωμένους, μὲ ἦθος, χαρακτῆρα καὶ ψυχικὸ μεγαλεῖο. Σήμερον κατήντησε πολιτικὸς νὰ σημαίνει ἕναν ἐπαγγελματία κακῆς μορφῆς. Ἄνθρωπος ἀρχηγὸς εἶναι μέγα εὐτύχημα.
Ἡ ἐκλογὴ ἀληθινῶν ἀνθρώπων ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ προϋποθέτει τὸ ξεδιάλεγμά τους, ὅπου κι ἂν βρίσκονται καὶ πάνω ἀπὸ κόμματα καὶ προσωπικὲς ἐπιδιώξεις. Γι’ αὐτό, ὅμως, χρειάζεται ἡ ἀνάπτυξις τοῦ πολιτικοῦ αἰσθητηρίου τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ μὴ μπαίνει ἡ ψῆφος του στὴ ζυγαριὰ τοῦ κεράσματος, τῆς κουμπαριᾶς, τοῦ προσωπικοῦ ρουσφετιοῦ, τῆς τυφλῆς ἰδεολογίας.
Πρέπει νὰ νοιώσει ὁ λαός μας πὼς τὸ παντοδύναμο ὅπλο, ἡ ψῆφος, μπορεῖ νὰ δημιουργήσει τὴν εὐτυχία ἢ τὴ δυστυχία. Ὑπάρχει μεγάλη ἠθικὴ κρίσις παντοῦ καὶ στὴν πολιτικὴ ἡγεσία. Ἡ ψῆφος μας μπορεῖ νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ τιμήσει τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὰ παραπάνω προσόντα καὶ νὰ τοὺς καταστήσει κυβερνῆτες μας. Οἱ Ἐκλογὲς ποὺ ἔρχονται ἂς δείξουν πὼς εἴμαστε ἄξιοι καλύτερης τύχης, σὰν ἄνθρωποι καὶ σὰν ἔθνος.

Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος
Πηγὴ ἠλεκτρονικοῦ κειμένου: Ἀναβάσεις

11 σχόλια:

 1. ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΑΣ(ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ Κ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ)ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΕΠΕΙ Π Ρ Ω Τ Α Ο Λ Α Ο Σ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΜΕ ΕΡΓΑ Κ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ Κ ΟΧΙ ΚΑΤ ΕΠΙΦΑΣΗ ΟΠΩΣ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΗΜΕΡΑ.
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΛΑΟ Κ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ(ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ Κ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΕΣ).
  ΤΕΝΕΚΕΣ Ο ΛΑΟΣ ; ΤΕΝΕΚΕΔΕΣ Κ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι εκκλησιαστικοί άρχοντες πρέπει να είναι ορθόδοξοι,οι πολιτικοί άρχοντες πρέπει να τηρούν το σύνταγμα και τους νόμους,μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο.Δεν με αφορά καν τι θα είναι ο πολιτικός ηγέτης,αρκεί να κυβερνά όπως πρέπει,μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο,στο κάτω κάτω δεν είναι όλοι οι Έλληνες ορθόδοξοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχῶς ὅλοι οἱ Ἕλληνες δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι, ὅλοι ὅμως οἱ ὀρθόδοξοι, ἁπανταχοῦ τῆς γῆς, εἶναι Ἕλληνες κατά τὴν παιδεία τους καὶ τὴ θεολογία τους.

   Διαγραφή
  2. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΕ ΑΦΟΡΑ Κ ΝΑ Σ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΩΣ ΛΕΣ.
   ΘΑ ΠΕΡΝΑ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ,ΔΕΝ ΘΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ,ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΥ,ΔΕΝ ΘΑ "ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ" ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ Ε Κ Ε Ι Ν Ο Σ ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ Κ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΓΙΑ Ε Μ Α Σ.ΠΑΡΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Κ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΠΟΙΟΣ ΜΟΙΑΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Σ Ε Κ Ε Ι Ν Ο Ν Κ ΨΗΦΙΣΕ ΤΟΝ.
   ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ...

   Διαγραφή
  3. Τα ίδια ακριβώς λένε και πολλοί Ιρανοί και έχει το Ιράν αυτή την επαίσχυντη για την ανθρωπότητα δικτατορία...ας προσέχουμε,όχι ότι η Ελλάδα σήμερα κινδυνεύει από κάτι τέτοιο (μάλλον πιο πολύ κινδυνεύει ακριβώς από κάτι τέτοιο λόγω του ανεξέλεγκτου εποικισμού από ισλαμιστές).Εγώ που είμαι χριστιανός μπορεί να ψηφίσω έναν πολιτικό όπως αυτός που περιγράφεις σε καμία όμως περίπτωση δεν θα αφαιρέσω από κάποιον άλλον το δικαίωμα να ψηφίσει κάποιον όπως θέλει αυτός ή κάποιον που δεν είναι χριστιανός να κατέβει υποψήφιος.Ελπίζω να γίνομαι κατανοητός.

   Διαγραφή
 3. θέλοντας να ψηφίσω "άνθρωπο του Θεού" και "πατριώτη" ψήφισα τον Καρατζαφέρη και μετά ψήφισε το πρώτο μνημόνιο.
  καταλαβαίνετε πώς ένοιωσα.
  Ευτυχώς τώρα είναι αντίθετος Μπορώ όμως να τον ξαναφηφίσω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. καλύτερα να ψηφίσεις Καμμένο. Πιο καλός μου φαίνεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. καμμένο παπαθεμελη ή κκε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΝΑΙ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑ . ΕΙΧΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΤΟ ΖΕΡΒΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αδερφια Ορθοδοξοι ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ολοι εσεις που βλεπετε τον κινδυνο αλλα τη λυση να ειναι ανυπαρκτη,σας λεω λοιπον οτι η λυση ειναι το πιο απλο πραγμα.Το δυσκολο ειναι να γινει σωστη και ακριβης διαγνωση.Μολις αυτο πραγματοποιηθει τα προβληματα οχι απλως λυθηκαν αλλα εξαφανιστηκαν.Κιαυτη η διαγνωση παυει να ειναι σωστη και ακριβης αν δεν συμπλεει με την ματανοια.Ολοι ας κανουμε την πιο αυστηρη κριτικη στον εαυτο μας και την πιο εποιηκεις στον αδελφο μας.Ξερεται τι πετυχαινουμε με αυτον τον τροπο;Ε Ν Ω Τ Η Τ Α .Μια ενοτητα που να κυοφορειται μεσα στα καταλευκα σπλαχνα της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ εκκλησιας του Χριστου μας.ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ.Ολα τα αλλα επισυρουν ΘΑΝΑΤΟ.Αυτη την ενωτητα φοβουνται ολοι αυτοι που εχουν δεσει πολιτικους και λαο με μια πολυ λεπτη και αδυναμη κλωστη που λεγεται διαπλοκη και προσωπικο συμφερον.Αλλα αυτος Ο Ελληνας περιμενει τη λυση χωρις το παραμικρο κοστος, και δεν εννοω χρηματικο κοστος,αλλα ενα κοστος που θα του κοστισει τον εγωισμο του τη κενοδοξια και τις απολαυσεις.Ετσι μας καταντησαν,ολοκληρο εθνος με πληθος Αγιων και Ηρωων,κι αντι να τους εχουμε παραδειγμα παιρνουμε παραδειγμα απο τα ανδρεικελα της τηλεορασης.Κιομως το θαυμα εγινε.Μπορει για να το διακρινεις να χρειαστει να συμπιεσεις το χρονο,γιατι αν η τη δικη μας μετανοια δεν ειναι ποσοτικη και ποιοτικη ο Θεος συντελει το θαυμα του μεσα σε δεκαετιες,αν ομωσ η μετανοια μας ειναι πλουσια σε ποσοτητα και ποιοτητα,οπως τη Νινευη,το θαυμα συντελειται σε λιγες μερες.Η Κυριακη των εκλογων που ερχεται ειναι η πιο κρισιμη μερα,κι αυτο διοτι πρεπει με το μονο οργανο που μας απεμεινε να αναδειξουμε ανθρωπους απλους,τιμιους,με υψηλο ηθος και προπαντος συνηδειτα απομακρυσμενους απο την αμαρτια.Με θερμη και μετα δακρυων προσευχη Αγιων γεροντων ο Θεος εδωσε τετοιους ανθρωπους.που αποτελουν και το προζυμι της νεας των εσχατων ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.Ας τους εμπιστευθουμε την ψηφο μας κι αν δεν ειναι απο το Θεο θα διαλυσουν γρηγορα και θα κανουν και λιγοτερο κακο απο ολους τους αλλους,αν ειναι ομως απο το Θεο γιατι να γινουμε Θεομαχοι; ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗ .ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΣ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.