5 Φεβ 2012

Τό FBI ἑστιάζει στήν παρακολούθηση τῶν κοινωνικῶν δικτύων.

Τό FBI στρέφεται στά social media
Εργαλείο γιά νά ντλε πληροφορίες πό τά κοινωνικά δίκτυα ναζητ τό FBI.
Την προσοχή του στά κοινωνικά δίκτυα στρέφει τό FBI, τό ποο πιζητ ποτελεσματικά «ργαλεα», τά ποα θά πιτρέπουν στούς ρευνητές τους νά βρίσκουν στοιχεα σχετικά μέ ποθέσεις πού διερευνον.
H μερικανική πηρεσία χει πευθύνει πρόσκληση σέ ταιρεες το χώρου τς πληροφορικς νά ποβάλουν προτάσεις σχετικά μέ τή δυνατότητα δημιουργίας νός ργαλείου πού θά «βελτίωσε τίς τεχνικές συλλογς καί διαμοιρασμού χρήσιμων ‘open source’ χρήσιμων πληροφοριν».
πρόσκληση ναρτήθηκε στίς 19 ανουαρίου σέ στοσελίδα μέ εκαιρίες ργασίας στόν μοσπονδιακό τομέα, καί στή συνέχεια δημοσιεύτηκε πό τό New Scientist. διότυπος ατός διαγωνισμός γίνεται γιά τήν ξυπηρέτηση τν δραστηριοτήτων το Strategic Information and Operations Center (SIOC).
«Τά κοινωνικά δίκτυα χουν ξελιχθε σέ μία σημαντική πηγή πληροφοριν, καθώς χουν γίνει χρος τν πρώτων...
 ντιδράσεων σέ γεγονότα καί ν δυνάμει ξελισσόμενες καταστάσεις» ναφέρεται στήν νακοίνωση. «Ο ναλυτές πληροφοριν πολύ συχνά χρησιμοποιον κοινωνικά δίκτυα γιά νά λάβουν τίς πρτες νδείξεις κρίσεων» .
Τό ζητούμενο ργαλεο «πρέπει νά χει τή δυνατότητα νά συγκεντρώνει μεσα σημαντικές open source πληροφορίες πού θά πιτρέπουν στή SIOC νά ντοπίζει σημαντικά γεγονότα, περιστατικά καί ναδυόμενες πειλές». πίσης, θά πρέπει νά μπορε νά «ναζητε ταχύτατα καί νά παρακολουθε λέξεις- κλειδιά», καθώς καί νά μεταφράζει γρήγορα στά γγλικά tweets καί λλες δημοσιεύσεις πού γίνονται σέ ξένες γλσσες. Ο νδιαφερόμενοι χουν περιθώριο νά ποβάλουν τίς προτάσεις μέχρι τίς 10 Φεβρουαρίου.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες πό ΑFΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.