20 Ιαν 2012

Μνήμη γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου


Τοῦ μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτου
Δέν θά’ θελα νά μείνω στά γνωστά ψυχρά βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ Γέροντος. Οὔτε νά ἐπεκταθῶ σέ ὑψηλές, βαθυστόχαστες καί μακρές ἀναλύσεις κι ἐκτιμήσεις τοῦ βίου καί τοῦ ἔργου του. Θά μιλήσω ἁπλά, λιτά κι ἐγκάρδια.
Τόν Γέροντα τόν γνώρισα πρίν 35 τη στό κονάκι-ντιπροσωπεο τς Μονς Διονυσίου, το γίου Στεφάνου, πρίν τή σημερινή του νακαίνιση, στίς Καρυές το γίου ρους. ταν στό πλάι του ναο τό κελλί του, δίπλα στό μπαλκόνι, σ’ να χρο γεμάτο βιβλία, περιοδικά κι φημερίδες, κάπως κατάστατο. Μέ δέχθηκε φιλόφρονα κι εχάριστα, ψάχνοντας κάτι νά μέ κεράσει. Μετά λίγες κουβέντες γενικές, περί το πόθεν ρχομαι καί προέρχομαι καί πού πάγω καί τί σκοπεύω, ρχισε ναν μακρύ κι ραο λόγο περί πνευματικς ζως, πνευματικς...
μελέτης, προσευχς, μοναστικς ζως, τν πονηρν παγίδων το χθρο διαβόλου, τς σοφίας καί τς χάριτος τν γίων Πατέρων. Ο πιό συχνές ναφορές το ταν στόν γιο Μάξιμο τόν μολογητή, στόν σιο ωάννη τς Κλίμακος, τόν γιο Γρηγόριο τόν Παλαμά καί τόν γιο Νικόδημο τόν γιορείτη. Καί σέ λλους, λλά κυρίως σέ ατούς. Μπορ νά π τι σέ ατά τά θέματα πιό πολύ περιστρέφονταν ο συζητήσεις μας ο πολλές κατοπινές. Πάντοτε μιλώντας γώ λίγο κι κούγοντας προσεκτικά.
Θυμμαι πολύ καλά τήν πρώτη κείνη συνάντησή μας, πού σημάδεψε τήν κατοπινή πολύχρονη γνωριμία μας. Εχα ναν πέραντο σεβασμό πέναντί του. Νέος γώ, λαϊκός, εχα διαβάσει ργα του στήν θήνα, Γέρων κενος, εχε τότε τριάντα χρόνια στό ρος, εχε γνώση, μπειρία, σοφία, λογιότητα, νεση λόγου, μνήμη δυνατή. Τόν θαύμαζα. Ο λόγοι το ταν κ βαθέων, εχαν να πάθος, τούς ζοσε, σάν νά βγαιναν καυτοί πό τήν καρδιά του. πασχε νά μεταδώσει τήν γάπη στόν Θεό. γαποσε πέρμετρα τόν Θεό, τήν Παναγία, τούς γίους. Μιλοσε καί ποτιμητικά γιά τόν αυτό του. Δόξαζε τόν Θεό. Εχαριστοσε τήν Παναγία. λησμόνητη κείνη συνάντηση. Μέ κατευόδωσε μέχρι ξω. Χάρηκε πού σκεφτόμουν τόν μοναχισμό. Μο’ πέ νά προσέξω πού θά μονάσω. ταν πατέρας κι νας δάσκαλος. γαποσε τήν μελέτη, τήν συγγραφή, τήν πνευματική συζήτηση.
Γέροντας συνήθιζε νά λέει πώς στό Περιβόλι τς Παναγίας λθε μέ τή βοήθεια κείνης, πού τόν θεράπευσε καί τόν σωσε, πως μετά δακρύων διηγετο να ποκαλυπτικό νειρο. Εχε διαίτερη ελάβεια στήν Παναγία το καθίστου της μονς του. γραψε πολλά θερμά λόγια περί Ατς σέ ρκετά ρθρα καί βιβλία του. δού μικρό πόσπασμα, πού γράφτηκε πρίν 45 τη: « λειτουργική ζωή τς κκλησίας ρχίζει καί τελειώνει μέ τήν πίκλησιν τς «τιμιωτέρας τν Χερουβείμ..» καί πάντες ο γιοί της κκλησίας θεωρον τήν Θεοτόκον Μαρίαν ς «μετά Θεόν, τά δευτερεία τς Τριάδος χουσαν..». ωάννης Δαμασκηνός γράφει: «μνήσθην τς Θεοτόκου καί σώθη ψυχή μου». Γεώργιος Νικομηδείας λέγει τι Χριστός λογίζεται δόξαν δικήν το τήν δόξαν τς Μητρός ατο». «Τήν Σήν γάρ δόξαν Κτίστης, δίαν οόμενος, κπληροί τάς ατήσεις». «λπίδα μου, καταφυγή μου, μητέρα μου, γράφει Μηνιάτης, να νεμα νά κάνεις δί’ μέ γώ εμαι σεσωσμένος. Μαρία, ποιος ες σέ λπίζει εναι δύνατον νά χαθε». μες ο ρθόδοξοι Χριστιανοί πονέμομεν λατρευτικήν προσκύνησιν μόνω τ Θε. Τιμητικήν δέ πάσι τος γίοις καί δουλικήν μόνη καί μόνη τή Μητρί το Θεο, μέ συναισθήματα καθαρς υϊκά πρός τήν γλυκυτάτην καί μν μητέρα κατά χάριν. Ώ, τί ζημιονται σοι δέν προστρέχουν διαρκς ες τήν Θεοτόκον, δέν λέγουν μίαν φοράν τουλάχιστον τούς Χαιρετισμούς της καί δέν ναγινώσκουν ναν κανόνα πό τό «Θεοτοκάριον» καθ’ κάστην! «Πρώτην φοράν, μοί γραφεν εσεβής θεολόγος, κούω τι πρέπει νά γαπ τήν Παρθένον Μαρίαν». Καί πήντησα: «Οδέποτε νέγνωσας τι Θεός παρά πάσαν τήν παντοδυναμίαν το τρία δέν δυνήθη νά δημιουργήση τελειότερα; Τήν Σάρκωσιν, τήν Παρθένον καί τήν μακαριότητα τν δικαίων ν τή μελλούση ζωή»
Δέν θά ταν περβολικό καί παράτολμο νά πομε πώς ατά πού γράφει Γέρων Θεοκλητός γιά τόν σιο Νικόδημο τόν γιορείτη ς «μνητή τς Κυρίας Θεοτόκου», σχύουν κατά πολύ καί γιά τόν διο: « θερμοτατος τς ψυχς ρως του πρός τήν περαγίαν Θεοτόκον εναι φάμιλλος πρός τήν γάπην καί τήν βαθείαν ελάβειαν, τήν ποίαν σθάνοντο πάντες ο γιοι Πατέρες πρός τό σεπτόν πρόσωπον τς Μητρός το Κυρίου. Ες λα του τά πνευματικά ργα ερίσκει πάντοτε τρόπον πως μνήση τήν Παναγίαν, γινόμενος κυριολεκτικς ξω αυτο…Ασθανόμενος πειρον εγνωμοσύνην πρός τήν Παναγίαν Παρθένον ς γιορείτης, ς χων χέγγυον τς σωτηρίας το τήν πολλά σχύουσαν πρός τόν Υόν Τς πρεσβείαν Της, συμφώνως πρός τάς ποσχέσεις Ατς ες Πέτρον τόν θωνίτην, πλεξε κανόνας δί’ λλαλαγμν τς ψυχς νθεαστικν… περί τς Θεοτόκου θεολογία το γίου Πατρός δέν εναι σχολαστική τίς καί αθάδης κριτική ψηλάφησις, λλά καρπός βαθείας ελαβείας καί φειλομένης γάπης πρός τήν Μητέρα το Θεο, θεολογία διαρκς ψουμένη, πλατυνομένη καί κινουμένη ες πείρους διαστάσεις, μηδέποτε δέ τελευτώσα κ τς νεργείας τς χάριτος ν τή καρδία το σεπτς θεολογοντος καί περυψοντος ατήν ες τούς αώνας».
Δέν πάρχει πράγματι γιορείτης μοναχός πού νά μήν ελαβεται περβολικά τήν Θεοτόκο. Στό γιον ρος τιμή τς Παναγίας γγίζει τά ρια τς λατρείας. Ταπεινά φρονομε πώς ατό πού γράφει Γέρων Θεοκλητός γιά τόν φίλο του ερομόναχο θανάσιο βηρίτη (+1973), τόν ποο ραία βιογράφησε, σχύει καί γιά τόν διο: «Σέ ποια μονή πάρχει θαυματουργή εκόνα τς Παναγίας, ατός σεβασμός καί γάπη γίνεται πιό μμονη συναισθηματική σχέση, μία σχέση τρυφερς οκειότητος μεταξύ Ατς καί τν πιμελουμένων τήν ψυχήν τούς μοναχν. Ατό συμβαίνει καί στή μονή τν βήρων μέ τήν σεβασμία καί ρχαία εκόνα τς «Πορταϊτίσσης». θανάσιος ς ελαβής ερομόναχος καί μέ τόν νο καθαρό, σχυρό καί ερύ, κανό νά συλλαμβάνει μεγάλες λήθειες, εχε κατανοήσει πό νέος τήν ξία τς Θεοτόκου Μαρίας καί τή θέση τς μέσα στήν ρθόδοξη κκλησία. Καί μέ τήν πιστροφή του πό τήν σύγχυση το κόσμου στό γαλήνιο λιμάνι τς μετανοίας του, «τήν πάσαν λπίδα το» νέθετε στή Μητέρα το Θεο. Ατήν μελετοσε νύκτα καί μέρα, στήν Παναγία προσευχόταν καί παρακαλοσε, τήν Παναγία συλλογιζόταν…»
π. θανάσιος το ναθέρμανε τήν ντονη Θεομητροφιλία του. Γέρων Θεοκλητός κτός τν, πως επαμε, πολλν ρθρων καί ναφορν το γραψε καί τέσσερα εδικά βιβλία γιά τήν Παναγία, τή Λημνιά, τήν Γοργοεπήκοο τν Τσιπιανν, τή Σουμελά καί τή Μαρία Μητέρα το Θεο, πού πως ναφέρεται, «προσφέρει στόν λαό το Θεο να πολυχυμό ντρύφημα ρθόδοξης πνευματικότητος ναφερόμενο στήν Κυρία Θεοτόκο, τή σκέπη τς Ρωμιοσύνης καί προστάτιδα το λαο μας. Μεταφέροντας στήν πλή γλώσσα κείμενα καί μνους το γίου ωάννου το Δαμασκηνο, το γίου Γρηγορίου το Παλαμ καί το γίου Νικοδήμου το γιορείτη γιά τή Γέννηση, τόν Εαγγελισμό καί τήν Κοίμηση τς Παναγίας μας, προσφέρει στόν κάθε πιστό να πολύτιμο πνευματικό βοήθημα. Μέ τό βιβλίο ατό π. Θεοκλητός δέν πραγματοποιε μόνο σα τόν συμβούλευε μακαριστός φίλος του Γέρων θανάσιος βηρίτης, λλά προσφέρει στόν σύγχρονο ψυχικά ταλαιπωρημένο ναγνώστη το καιρο μς μία δροσερότατη ναψυχή».
Μιλώντας κανείς γιά τήν Παναγία εναι σάν νά μιλ γιά τόν Χριστό. γαπώντας τήν Παναγία γαπ καί τόν Χριστό. γαπώντας τόν Χριστό γαπ καί τήν Παναγία. Κέντρο τς ζως καί τν λόγων το ταν Χριστός καί Παναγία. Θεομητρολογία συνδυασμένη διακριτικά, σόρροπα καί γαστά μέ τήν Χριστολογία. Στό βραβευμένο καί πρτο βιβλίο του, πού πρωτοεκδόθηκε πρίν 50 κριβς τη, τό «Μεταξύ ορανο καί γής» γράφει: «Πς νά κατορθώσωμεν νά νοικήση ες τάς καρδίας μν Χριστός; Πς λλως, δελφέ, εμή δί’ γάπης; Καί πς θά λκύσωμεν τόν Χριστόν νά σκηνώση ν μίν, ν χι διά τς καθαρότητος τς καρδίας; Καί πς χωρίς δακρύων καί προσευχν καί μόχθων θά κάμωμεν τάς ντολς;» Καί καταλήγει πώς ρθόδοξος γιορειτικός μοναχισμός ποτελε γιά «τόν νθρωπον ν τή νυπαρξία καί νεστιότητι καί ρφανία του, τόν νθρωπον χωρίς Χριστόν καί χωρίς τό φς καί τό πλήρωμα τς πίστεως, λυτρωτική κτινοβολία. Πρός δέ τούς πιστούς τό μήνυμά του εναι θεοκεντρικός καί χριστοκεντρικός μυστικισμός του, στις ποτελε τό κατακόρυφόν της μετ’ πιστήμης δυνηρς πρακτικς του γωγς, μίας γωγς βεβαιωθείσης διά τν αώνων, ποία πρτον καθαίρει, στερον φωτίζει καί τελευταον γιάζει…».
να γαπητό θέμα το μακαριστο Γέροντος ταν προσευχή καί μάλιστα προσευχή το ησο περί τς ποίας γραφε κι λεγε πολλά: « κκλησία το Χριστο, βεβαίως, δέν παύει εαγγελιζομένη, διδάσκουσα καί χορηγοσα τήν χάριν διά τν κηράτων Μυστηρίων. λλά χρειάζεται νά συνεργήση καί νθρωπος. Καί νθρωπος πρέπει νά βοηθηθ. να δέ πό τά πλέον νδεικνυόμενα μέσα τόσον πρός μυναν ναντι τν πυκνν καί λλεπαλλήλων προσβολν το κακο σον καί πρός νοποίησιν τν διακεχυμένων ες τόν κόσμον δυνάμεων τς ψυχς, εναι μονολόγιστος λεγομένη προσευχή. ξία τς προσευχς ατς συνίσταται φ’ νός ες τό εκολον καί φ’ τέρου ες τήν δύναμίν της, ς γάπης, γλυκύτητος καί συντριβς καρδίας. λλ’ άν διά τούς ν κόσμω δελφούς προσευχή το ησο πιτυγχάνη τούς δύο νωτέρους στόχους, διά τούς μοναχούς μως ποτελε τήν φετηρίαν νός θειοτάτου γνος καί τήν προϋπόθεσιν μίας τέρμονος ν ρωτι βιώσεως καί θεολογίας. Δία τοτο προσευχή μς εναι καί πόθος ν Κυρίω, πως ρθόδοξος λαός μς πανεύρη τήν προσευχήν τς καρδίας, πέρ τς ποίας γωνίσθησαν μεγάλοι θεολόγοι Πατέρες, ν ος μέγας γιος Γρηγόριος Παλαμς, « κρυξ τς Χάριτος».
κε μως πού κφράζει λον τόν πόθο, τόν ρωτα καί τόν λάλητο στεναγμό τς καρδίας το εναι τό βιβλίο το «Χριστοκεντρικές μπειρίες νός ρημίτου», που βάζει στό στόμα του νά π πρός τόν Κύριο : «Γλυκύτατε Κύριε ησο Χριστέ, τί νά σού νταποδώσω γιά τίς νέκφραστες δωρεές Σου; Σήμερα πού πάλιν εχα βυθισθ στή μελέτη το γίου Εαγγελίου Σου καί τό γιόν Σου Πνεμα φλεγεν καυστα τήν μαρτωλή καρδιά μου, θαύμαζα τήν θεϊκήν γάπην Σου σέ μς τά «κατ’ εκόνα» Σου πλάσματά Σου. Βροχή οράνια ο καθαροί λογισμοί μου γιά τήν πειρη δόξα Σου, στίς ωθινές γλυκύτατες καί κρινόλευκες ρες, στερα πό τήν ρθρινή προσευχή μου μέσα στό πέριττο σκητικό καλύβι μου, πού μου χάρισε, Χριστέ μου, πατρική Σου γάπη».
πρός τήν Παναγία καί τόν Χριστό θερμή γάπη του δέν ταν δυνατόν νά μήν πάρχη καί πρός τούς θεοφόρους, θεόπνευστους καί θεοκίνητους γίους Πατέρες, τούς ποίους μελετοσε πισταμένα, ρμήνευε, νέλυε, σχολίαζε καί μετέφραζε. τσι χουμε τά θαυμάσια 153 Κεφάλαια περί προσευχς το σοφο καί σκητικο Εαγρίου το Ποντικο, στόν ποο νήκει τό γνωστό πόφθεγμα «ε θεολόγος ε, προσεύξη ληθς καί ε ληθς προσεύξη θεολόγος ε», πού σημαίνει πώς ληθινή προσευχή νάγει τόν νο σέ καθαρά θεολογικά πίπεδα. Τά 200 σημαντικά Κεφάλαια περί Πνευματικο Νόμου το σίου Μάρκου το σκητο, πού στήν εσαγωγή ναφέρει χαρακτηριστικά Γέρων Θεοκλητός: «Πρό πάσης θεωρητικς πτήσεως, πρό πάσης θεολογίας, πρό πάσης γνωστικς πιθυμίας, παιτεται πράξις, μπονος ργασία τν ντολν, «νόμιμος θλησις». Διότι, πως γράφει ες τό 196ον Κεφάλαιον « κτός ργου σοφιζόμενος καί λαλν λόγους, πλουτε ξ δικίας…». Τά Κεφάλαια περί το Πνευματικο Νόμου ποβαίνουν καθοδηγητικός κανών ζως καί λευθερίας ν χάριτι, μή φήνοντα ες παραισθήσεις καί πλάνας τόν πιστόν, ς πρός τόν σκοπόν τν ντολν το Χριστο. τι α ντολαί δέν εναι ατοσκοπός, λλά μέσον καθάρσεως τελειούμενον διά το γίου Πνεύματος». Τά σπουδαία καί γιοπνευματικά 100 γνωστικά Κεφάλαια το γίου Διαδόχου Φωτικς, που κατά τόν σοφό Γέροντα, δημιούργησαν σχυρή πίδραση «στήν διαμόρφωσιν τς πνευματικς παραδόσεως τς ρθοδοξίας, ποτελέσαντα ρχέτυπόν της ερς Νήψεως καί τς μυστικς θεολογίας». Τά καταπληκτικά 400 Κεφάλαια το μεγάλου Πατρός τς κκλησίας μς γίου Μαξίμου το μολογητο, τόν ποο περαγαποσε Γέροντας καί συνεχς τόν μνημόνευε στούς λόγους καί τά γραπτά του. Τήν πρός τήν μοναχή Ξένη ξαιρετική πιστολή το λλου μεγάλου γαπημένου το γίου Γρηγορίου το Παλαμ, που στήν εσαγωγή το εστοχα καί συμπυκνωμένα καταλήγει: « πρός Ξένην πιστολή ποτελε σύνοψιν τς πνευματικς διδασκαλίας το γίου Γρηγορίου. Βάσει ατς τς μεθοδολογίας, συγκροτουμένης ξ εαγγελικν καί παραδοσιακν στοιχείων, διώδευσαν τά πλήθη τν γίων τήν «στενήν καί τεθλιμμένην δόν». Δία τήν ποχήν μς χει σημαντικήν σημασίαν, διότι πό τήν πίδρασιν νθρωπιστικν ρευμάτων, τά ποία πνέουν ντός της κκλησίας, νοθεύεται πνευματική ρθόδοξος Παράδοσις, μέ συνέπειαν ντί νά πορευώμεθα ες τό φς καί τήν ζωήν καί τήν αωνίαν γαλλίασιν, ποτελματούμεθα ες τήν περιοχήν τν σκοτεινν καί δαιμονικν παθν μας. ντεθεν χάνομεν τά ρθόδοξα κριτήρια καί ρχιζομεν νά φιλοσοφμεν, παραδιδόμενοι ες τούς καθάρτους διαλογισμούς μας καί τά νδάλματα τς μπαθος καρδίας μας». Τίς 35 πιστολές το γίου Νεκταρίου Πενταπόλεως το Θαυματουργο πρός τίς μοναχές της γίας Τριάδος Αγίνης, τίς ποες χαρακτηρίζει Γέροντας ς ναν «θησαυρό», μέ «πολύτιμη διδασκαλία».
γαπ τήν Παναγία, τόν Χριστό, τούς γίους Πατέρες κι λους τους γίους, παλαιότερους καί νεώτερους. ρισμένους βιογραφε ριστα. πως τόν γιο Γρηγόριο τόν Παλαμά (+1359), γιά τόν ποο γράφει: «πό τότε πού ς μοναχός γνώρισα πόσον μέγας Πατήρ εναι γιος Γρηγόριος Παλαμς καί ποίαν σημασίαν χει διδασκαλία το διά τήν ρθόδοξον κκλησίαν, σθανόμην μίαν βαθείαν γάπην νά μέ κυριαρχ διά τό πρόσωπον το θείου Πατρός καί να νεξήγητον δέος νώπιόν της ψηλς θεολογικς διδαχς του». Τόν προσφιλ του γιο Νικόδημο τόν γιορείτη (+1809), τόν ποον πρτος κτενς γιογράφησε, γιατί πως ναφέρει εσαγωγικά : «πρξε μοναδικός κλαϊκευτής τς ρθοδόξου θεολογίας, ες λους τους μερισμούς καί τάς κφάνσεις ατς, ς σκητικς, θεωρητικς, μυστικς, λειτουργικς, θικς, φιλολογικς, μνολογικς, δογματικς, Κανονικο Δικαίου, ξομολογητικς». Τόν θαυματουργό γιο Νεκτάριο Πενταπόλεως (+1920), γιά τόν ποο γραφε: «ρχεται μέ τό μοναδικό κύρος του, σάν θεοφόρος καί σάν προφήτης, πού νωσε στό πρόσωπό του τήν θεία καί τήν νθρώπινη σοφία, νά νανεώση τήν διδαχή τς κκλησίας καί νά μαρτυρήση τήν αωνιότητα τς ζως καί τς θεολογίας της καί νά τήν κάνη καί σύγχρονη». Τόν πίσης θαυματουργό νέο γιό της Χίου νθιμο (+1960), τόν ποο βιογραφώντας προοιμιακά ναφέρει μέ νόημα: « γιότης εναι ρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν σκηση, θεολογία μέ τήν σκηση, πνευματική ζωή μέ τήν σκηση. Καί ο παρακάμπτοντες τόν μοναχισμό, ν προσκυνον τούς γίους, πέφτουν σέ μία πνευματική σχιζοφρένεια. Καί τι θεοειδς νθιμος φείλει τή θεολογία του καί τήν γιότητά του στήν σκηση κάθε ρετς. Καί ατό εναι τό μήνυμά του στόν σύγχρονο κόσμο».
Μαζί μέ τούς γίους γαπ καί τούς φίλους τν γίων, νδρες σοφίας καί ρετς, γιορετες καί φιλοαγιορετες, τούς ποίους γνώρισε καί συνδέθηκε πνευματικά καί τούς φιερώνει ραιότατες βιογραφήσεις: Τόν συνέκδημο σέ πνευματικές συνομιλίες καί ναβάσεις ερομόναχο θανάσιο βηρίτη (+1973), πού δη ναφέραμε ς θεοτοκοφιλή, τόν σιο Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο (+1980), τόν σκητή καί εραπόστολο. Τόν πολυσοφό, διακριτικό καί πολυσέβαστο Γέροντά του Γαβριήλ Διονυσιάτη (+1983), πού τόν κειρε μοναχό τό 1943. Τόν κάματο καί πλουσιότατο σέ μνογραφική παραγωγή Γέροντα Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη (+1991).
γαποσε τούς φίλους της ρετς ρασοφόρους, γαποσε καί τούς φιλάρετους λαϊκούς, τούς γνούς πατριτες, τούς ρωες, τούς συγγραφες, τούς γιογράφους. πως τόν ληθινό πατέρα καί δάσκαλο το Γένους Στρατηγό Μακρυγιάννη (+1864). Τόν γιο τν γραμμάτων μας καί κοσμοκαλόγερο λέξανδρο Παπαδιαμάντη (+1911), τόν γιογράφο, πεζογράφο καί μολογητή φίλο του Φώτη Κόντογλου (+1965).
Πλθος τά κείμενά του γιά ρασοφόρους καί μή, τν ποίων παινε τό ρθόδοξο φρόνημα, τήν γιοπατερική παράδοση καί τίς γραφές, πως τν ρασοφόρων:Γέροντος Δανιήλ το Κατουνακιώτου (+1929), Γέροντος ωσήφ το συχαστο (+1957), ρχιμ. ουστίνου Πόποβιτς (+1979), π. Δημητρίου Στανιλοάε (+1993), Γέροντος Θεοδοσίου γιοπαυλίτου (+1987), π. Δημητρίου Γκαγκαστάθη (+1975), π. ωάννου Ρωμανίδη (+2002) καί π. πιφανίου Θεοδωροπούλου (+1989) καί τν ζώντων πατέρων: λία Μαστρογιαννόπουλου, μφιλοχίου Ράντοβιτς, Βασιλείου βηρίτου, Γεωργίου Γρηγοριάτου, Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, εροθέου Βλάχου, Θεοδώρου Ζήση, τν συγγραφέων Β. Λαούρδα, Κ. Μπαστιά, το κδότη Σ. Σχοινά καί τν θεολόγων Π. Χρήστου, Π. Νέλλα, Π.Β. Πάσχου, Γ. Γαλίτη, Ν. Βασιλειάδη, Γ. Μαντζαρίδη, Β. Γιούλτση, Δ. Τσάμη καί λλων.
Δέν δίστασε μως μέ αστηρούς λόγους νά κρίνει θέσεις, δέες καί πόψεις προσώπων πού δέν βάδιζαν τήν γνήσια γιοπατερική γραμμή, πως Α. Μακράκη, Π. Τρεμπέλα, Χ. Γιανναρά, Ν. Ματσούκα, μοναχς Μαγδαληνς, ς καί τν γνωστν συγγραφέων Ν. Καζαντζάκη καί Ζ. Παπαντωνίου καί λλων.
πικρίνει πίσης δριμύτατα τό κράμα λληνοχριστιανικο πολιτισμο, τόν ζηλωτισμό καί παλαιοημερολογιτισμό, τόν πνευματισμό, τήν κκοσμίκευση, διορρυθμία, ντιπαραδοσιακότητα καί οκουμενιστική κίνηση, τόν εσεβισμό τν θρησκευτικν ργανώσεων, τόν κομματισμό τς κκλησίας, τούς «φρονες», «θεους» καί «μοιραίους» πολιτικούς, τόν πολιτικό γάμο, τόν λυμπισμό καί λλα πολλά πίκαιρα καί σοβαρά θέματα.
Τά ργα το γνώρισαν πανειλημμένες κδόσεις, λίαν θετικές κρίσεις, βραβεύσεις καί παίνους καί πηρέασαν σημαντικά τό κλίμα τς ποχς τν μέσων του 2Οου αἰῶνος πρός μία στροφή πρός τούς Πατέρες. ρισμένα κείμενά του, πως ταν φυσικό, γνώρισαν μία μικρή μεγαλύτερη ντίδραση. Πενήντα (50) βιβλία πί μία περπεντηκονταετία, κατοντάδες ρθρα, πιστολές, συνεντεύξεις καί μιλίες, ποτελον ναν πλοτο καί ξίζει πλήρης καταγραφή του γιά μία μπεριστατωμένη θεοκλητική βιβλιογραφία. Στήν βιβλιοθήκη μς χουμε τή σειρά τν ργων του, τά περισσότερα μέ διόγραφες φιερώσεις. Σέ να μου γραφε μακάριος Γέροντας: «Στόν καλόν μοναχόν Μωυσήν, μέ τήν εχήν νά γίνη νας ψηλός συχαστής, ρήμην του ν τ πονηρώ κειμένου κόσμου» που « πάτη τν λλαλαγμν καί λαζονεία το βίου. Μέ γάπη Χριστο, Θεοκλητός μοναχός. 27.7.1989». Εχή πού, δυστυχς, δέν καρποφόρησε. Καί λλο εγενικά: «Τ μή «βραδυγλώσσω» καί μή «δυσήχω Μωσε», λλά τ ελάλω καί εφραδε Μωυσε τ πάνυ. Μέ γάπη Χριστο. Θεοκλητός μοναχός Διονυσιάτης, γιον ρος, 22.7.1987».
Γέροντας Θεοκλητός Διονυσιάτης ποτελε πλατύλιθο τς νεώτερης γιορειτικς στορίας καί γραμματείας, νομαστός καί πανευφήμως γνωστός, γιά τούς πολλούς λόγους του καί τά ραία ργα του. Σέ μία δύσκολη καί κρίσιμη ποχή γκαιρα καί γκυρα προσέφερε καί κατέθεσε τήν περχιλιόχρονη γιορειτική μαρτυρία, σέ ναν κόσμο ρνητικά τοποθετημένο στόν ερό συχασμό καί τόν γιοτρόφο μοναχισμό. Πρίν τή σημερινή γιορειτική νθηση, γιά τήν ποία ργάσθηκε, πρξε « φωνή το πατρός Θεοκλήτου Διονυσιάτου τό ντρύφημα σων καλοπροαίρετων νθρώπων ζητοσαν λόγον ληθείας καί φωνήν βοντος κ τς ρήμου, λλά καί σων μέ σκεπτικισμό καί πιφυλάξεις τένιζαν τόν γιορειτικό μοναχισμό ν ναμονή το τέλους του…».
Γέρων Θεοκλητός μέ ζλο, θέρμη καί πάθος, συνέπεια καί πιστότητα μίλησε γιά τήν κραιφν ρθόδοξη παράδοση, παρουσιάζοντας τήν ναγκαιότητα πανόδου στή ζωή το νηπτικο λόγου, διά ρμηνειν τν γιοπατερικν γραφν, τερπνν προσωπογραφιν, γλαφυρν βιογραφήσεων καί φιλοκαλικν κδόσεων. Μαζί μέ τόν Γέροντά του Γαβριήλ, τόν Γ. Φιλόθεο Ζερβάκο, τόν π. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, τούς κδότες Σ. Σχοινά καί δελφούς Παπαδημητρίου καί τούς φίλους Φ. Κόντογλου, Κ. Μπαστιά, Β. Μουστάκη καί Π. Πάσχο πετελέσθη σέ μία ποχή, πού πως γράφει διος, «διεκρίνετο γιά τόν θικισμό της, τό ντιπατερικό καί ντιπαραδοσιακό πνεμα» νας κύκλος φιλορθοδόξων παραδόσεων… Τό κάπως νεοκολλυβαδικόν ατό κίνημα τάραξε τά λιμνάζοντα ντιπαραδοσιακά δατα καί πρέπει νά μολογηθ τι πετελέσθη σημαντικόν ργον, πού συνέτεινεν ποφασιστικς στή στροφή «πί τάς πηγς» τν ρθοδόξων παραδόσεων».
Εναι ντως τσι. Το νεοκολλυβαδικο κινήματος μαχητική φυσιογνωμία πρξε μακαριστός Γέροντας Θεοκλητός Διονυσιάτης. Το μετανεοκολλυβαδικο κινήματος πάρχετε κι σες Σεβασμιώτατε. Εχεσθε ταπεινά νά συμβαδίζουμε κι μες καταθέτοντας ο πένητες τό εαγγελικό δίλεπτο. Τέλος εχαριστομε τήν εανδρο Ναύπακτο γιά τήν προσφορά το εκλεος βλαστο της στό Περιβόλι τς Παναγίας. Μένοντας δ θά γινόταν μλλον νας ξαίρετος πιστήμονας λογοτέχνης, μεταφυτευόμενος καί ναγεννώμενος στόν ερό θωνα κατέστη σεβάσμιος Γέρων, διδακτικός Πατήρ, Θεοκλητός Μοναχός, Διονυσιάτης περίφημος, γιορείτης διάσημος, τέκνον το Θεο γαπημένο, θεόφιλος καί φιλόθεος, θεοτοκοφιλής καί φιλάγιος, φιλάδελφος καί φιλοτεκνος, φιλάρετος καί φιλόκαλος, νεοκολλυβς καί νεοησυχαστής.
(μιλία πού πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο το ερο ναο γίου Δημητρίου Ναυπάκτου στίς 26.2.2006 κατά τήν κδήλωση τς ερς Μητροπόλεως γιά τό τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο το ειμνήστου Γέροντος Θεοκλήτου Διονυσιάτου.)
 «κκλησιαστική Παρέμβαση»


1 σχόλιο:

 1. Υπάρχει μία πτυχή που αξίζει να τονιστεί, ως ανάδραση σε αυτήν την ομιλία.

  Είναι η κατονομασία της επαναφοράς της αίρεσης του Νικολαϊτισμού από σύγχρονους υπερπροβεβλημένους θεολόγους και συγκεκριμένα τον κ. Χρήστο Γιανναρά για τον οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά
  "τον αναβιώσαντος την αίρεση των νικολαϊτών αξιοθρηνήτου Χρήστου Γιανναρά".

  Η αίρεση των Νικολαϊτών μνημονεύεται και στο βιβλίο της Αποκάλυψης.

  Διακριτικά της αίρεσης είναι ο γνωστικισμός, η εισαγωγή ειδωλολατρικών στοιχείων και η κατά σάρκα ζωή των οπαδών της.

  Η αναφορά αποκτά ιδιαίτερη σημασία αναλογιζόμενος την επίγεια πολυβράβευση του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.