29 Δεκ 2011

O Ἡγούμενος Ἐφραὶμ εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. Ἀκολουθεῖ ὁ Διωγμός.

τοῦ Νίκου Χειλαδάκη, Δημοσιογράφου
«Παλιὰ ἂν ἕνας εὐλαβὴς ἀσχολεῖτο μὲ τὴν κατάσταση στὸν κόσμο δὲν πρέπει νὰ ἦταν καλά, ἦταν γιὰ κλείσιμο στὸν Πύργο. Σήμερα ἀντίθετα ἂν ἕνας εὐλαβὴς δὲν ἐνδιαφέρεται καὶ δὲν πονεῖ γιὰ τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν κόσμο, εἶναι γιὰ κλείσιμο στὸν Πύργο» (Πατὴρ Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης)

Τὸ σοκαριστικὸ θέαμα ἕνας ἡγούμενος ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη μονὴ τοῦ Ἁγίου Ὅρους νὰ σέρνεται στὶς φυλακὲς σὰν κοινὸς κατάδικος, προκαλώντας τὶς ἀνάλογες ἀλγεινὲς ἐντυπώσεις σὲ τοπικό, ἀλλὰ καὶ σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἀρχὴ μίας σειρᾶς ἐπιθέσεων κατὰ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τῆς ἑλληνικῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν χώρα μας. Ἴσως δὲν θὰ ἀργήσει ὁ καιρὸς ποὺ ἀκόμα καὶ ἡ ὁμολογία πίστεως θὰ θεωρεῖται ἀναχρονιστικὴ καὶ ἀξιόποινη πράξη καὶ ἡ ἀνάρτηση δημόσια τῶν...
εἰκόνων τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας, θὰ θεωρεῖται παραβίαση τῶν «δημοκρατικῶν» καὶ «ἀνθρωπίνων» δικαιωμάτων τῶν «ἐλεύθερα σκεπτόμενων» ἑλλήνων πολιτῶν. Εἶναι φανερὸ πὼς τὸ ἑλληνικὸ κράτος καὶ τὸ διεφθαρμένο πολιτικὸ σύστημα ποὺ τὸ κυβερνάει, σκοπεύει νὰ βάλει «χέρι» στὸ Ἅγιο Ὅρος.
Ἡ πρώτη κίνηση θὰ εἶναι ἡ ἀποστολὴ ἐλεγκτικοῦ σώματος γιὰ νὰ ἐλέγξει ποὺ πῆγαν τὰ κονδύλια ποὺ διέθεσε ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση στὶς διάφορες μονὲς τοῦ Ἄθω γιὰ ἔργα ἀνακαίνισης πολλῶν ἑτοιμόρροπων κτιρίων. Ἡ ἀφορμὴ θὰ εἶναι ὁ ἔλεγχος, ἀλλὰ ὁ ἀπώτερος σκοπὸς θὰ εἶναι νὰ «βάλουν χέρι» στὰ ἔσοδα τῶν μονῶν, νὰ ἐλέγξουν ὅλες τὶς πηγὲς χρηματοδότησης τῶν εἴκοσι μοναστηριῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους, τὶς δωρεὲς καὶ ὅποιες ἄλλες ἐπιχορηγήσεις, εἴτε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἴτε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό. Ὁ σκοπὸς ἡ οἰκονομικὴ ἐξόντωση τῶν μοναστηριῶν.
Δεύτερο βῆμα θὰ εἶναι ἡ κατάργηση κάθε χαρακτήρα αὐτοδιοίκησης καὶ αὐτονομίας τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ὅπως αὐτὴ καθιερώθηκε ἐδῶ καὶ χίλια περίπου χρόνια καὶ ἔγινε σεβαστὴ καὶ ἀπὸ ὅλους τους σουλτάνους τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.
Σὰν πρώτη κίνηση πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση ἦταν καὶ ἡ ἀποστολὴ εἰσαγγελέα στὸ Βατοπέδι χωρὶς νὰ ἐρωτηθεῖ καν ἡ ἱερὰ ἐπιστασία κατὰ παράβαση ὅλων τῶν μέχρι τώρα ἰσχυόντων.
Ἡ ἑπόμενη κίνηση θὰ εἶναι ἡ ἀνακήρυξη τοῦ Ἁγίου Ὅρους σὰν παγκόσμιο τουριστικὸ ἀξιοθέατο καὶ ἡ καθιέρωση «εἰδικῶν ἐπιστημονικῶν - τουριστικῶν ἀποστολῶν» στὴν ἀρχὴ μὲ τὴν συμβολική, συμμετοχὴ καὶ τοῦ γυναικείου φύλου, σὲ «εἰδικὲς» ἐργασίες, ποὺ δῆθεν θὰ ἀνυψώνουν καὶ θὰ προβάλλουν τὴν πολιτιστικὴ κληρονομιὰ τοῦ ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ στύλου τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδοξίας. Μὲ τὸν διπλωματικὸ αὐτὸ τρόπο θὰ καταργηθεῖ σταδιακὰ τὸ ἄβατο καὶ πλέον γυναῖκες κρατικοὶ ἀξιωματοῦχοι, ἀλλὰ καὶ ἐκλεκτοὶ διεθνῶς ἐπισκέπτες τοῦ γυναικείου φύλου, θὰ μποροῦν νὰ ἔρχονται στὸ Ἅγιο Ὅρος μὲ «εἰδικὴ ἀποστολή», καταρρίπτοντας μὲ φανερὸ πλέον τρόπο κάθε ἱερὴ παρακαταθήκη τοῦ Ἄθω.
Στὸ τέλος οἱ μονὲς θὰ ἀνακηρυχτοῦν σὰν οἰκήματα ποὺ ἀνήκουν στὴν διεθνῆ πολιτιστικὴ κληρονομιὰ καὶ δὲν ἀποκλείετε νὰ ἐπιβληθοῦν νόμοι γιὰ τὴν ξενοδοχειακὴ ἀξιοποίηση τῶν ἱερῶν μονῶν πρὸς ὄφελος ὑποτίθεται τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, μίας οἰκονομίας ποὺ τὴν ἔχει ἤδη λεηλατήσει ἡ προδοτικὴ πολιτικὴ κλίκα ποὺ κυβέρνησε τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὴν χώρα.
Στὸ τέλος θὰ ἐπιβληθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι τὸ Ἅγιο Ὅρος «ἔχει πολὺ χρῆμα» καὶ πολλὲς προοπτικὲς οἰκονομικῆς ἀξιοποίησης γιὰ τὸ «καλό της πατρίδας».
Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο τὸ Ἅγιο Ὅρος ποὺ εἶναι ὁ στόχος ὅλου αὐτοῦ του ἄθεου ἐκσυγχρονιστικοῦ καὶ ἀντιχριστιανικοῦ κατεστημένου ποὺ ἔχει ὁδηγήσει τὴν χώρα στὴν πλήρη ἐθνικὴ καὶ διεθνῆ ἀπαξίωση. Ἡ ἐκπαίδευση εἶναι ἤδη στὸ στόχαστρο. Σὲ λίγα χρόνια μόνο γιὰ ἱστορικοὺς λόγους θὰ ὑπάρχει ἀναφορὰ στὰ σχολικὰ βιβλία γιὰ τὴ Ὀρθοδοξία.
Τὰ παιδιά μας σὲ λίγα χρόνια θὰ ἀγνοοῦν ἀκόμα καὶ τὸ «Πάτερ Ημῶν» γιατί, ὅπως θὰ ἰσχυρίζονται οἱ ταγοὶ τῆς ἀπαξίωσης τῆς θρησκείας μας, ἡ δημόσια ἀπαγγελία του θὰ προσβάλει τὴν «ἐλευθερία» καὶ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν μὴ χριστιανῶν.
Οἱ εἰκόνες θὰ κατέβουν ἀπὸ τὰ δικαστήρια γιατί θὰ προσβάλλουν κάθε ἔνδικο ποὺ δὲν πιστεύει καὶ δὲν θὰ θέλει νὰ ἔχει πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι του στὴν διάρκεια μίας δίκης τὸν Χριστό, ἢ τὴν Παναγία μὲ τὸν Χριστό.
Οἱ καμπάνες θὰ θεωρηθοῦν σὰν ἐνοχλητικὰ κατάλοιπα μιᾶς ὀπισθοδρομικῆς ἐποχῆς καὶ θὰ καταργηθοῦν. Ἤδη γνωστὸς μητροπολίτης μητρόπολης τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδας, ποὺ εἶχε καὶ ἐκπομπὴ στὴν κρατικὴ τηλεόραση, ἔκανε συστάσεις στοὺς ἱερεῖς τῆς μητρόπολής του νὰ μὴν ἐνοχλοῦν μὲ τὶς καμπάνες τῆς ἐνορίας τους, τοὺς… φιλήσυχους πολίτες ποὺ θέλουν νὰ ξεκουράζονται τὶς Κυριακές.
Τὸ ἱερὰ ράσα θὰ πρέπει νὰ μὴν ἐμφανίζοντας δημόσια, ὅπως γίνετε καὶ στὶς ἄλλες κοσμικὲς καὶ «σύγχρονες» χῶρες, ἀλλὰ μόνο μέσα στὴν ἐκκλησία καὶ μόνο κατὰ τὴν διάρκεια τῆς λειτουργίας.
Οἱ ἱερεῖς δὲν θὰ πρέπει νὰ ξεχωρίζουν ἐξωτερικὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους πολίτες προκαλώντας τὸ δημόσιο αἴσθημα, δηλαδὴ τὰ γένια τους θὰ πρέπει νὰ εἶναι προσεγμένα, μόλις ποὺ θὰ φαίνονται γιὰ νὰ εἶναι καί… τῆς μόδας.
Φυσικὰ οἱ ἐνορίες θὰ ἐξοντωθοῦν οἰκονομικὰ καθὼς κάθε οἰκονομικὴ ἐπιχορήγηση θὰ ἐλέγχετε καὶ θὰ φορολογεῖται γιὰ νὰ πηγαίνει τὸ μεγαλύτερο μέρος στὴν κρατικὴ κλίκα.
Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Καλλικράτη στὴν ἐκκλησία θὰ καταργήσει πολλὲς μητροπόλεις ποὺ ἔχουν ἱστορία πολλῶν αἰώνων καὶ τὶς ὁποῖες οὔτε ἡ Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία δὲν τόλμησε νὰ τὶς πειράξει.
Οὔτε λόγος φυσικὰ γιὰ ἀναμετάδοση τῆς Θείας Λειτουργίας τὶς Κυριακὲς ἀπὸ τὰ κρατικὰ ΜΜΕ, ἐνῶ θὰ ἀπαγορεύεται κάθε παρουσία ἱερέων στὶς δημόσιες τελετὲς καὶ φυσικὰ δὲν θὰ ὑπάρχουν ἁγιασμοὶ καὶ δημόσια ἱερὰ μνημόσυνα. Ἄλλωστε ὁ πολιτικὸς γάμος θὰ ἔχει καὶ συνέχεια μὲ τὴν πολιτικὴ κηδεία.
Νὰ μὴν μιλήσουμε τέλος γιὰ τὶς κάρτες καὶ τὴν ὁλοκληρωτικὴ φακέλωση τῆς προσωπικότητάς μας μὲ σκοπὸ τὴν κατάργηση τοῦ αὐτεξουσίου μας, δηλαδὴ τοῦ πιὸ ἱεροῦ δώρου τοῦ Παντοδύναμου πρὸς τὸν ἄνθρωπο.
Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἴσως γιὰ πολλοὺς φαντάζουν ἀπίθανα, δυστυχῶς εἶναι μέρος τοῦ σχεδίου καταρράκωσης κάθε ἀξίας τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν πατρίδα μας ὅπου ἡ Ὀρθοδοξία ὑπῆρξε γιὰ αἰῶνες ὁ φάρος τῆς ὕπαρξής της.
Φαινόμενα σὰν αὐτὸ τοῦ καθηγούμενου Ἐφραὶμ εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. Τὸ ζήτημα εἶναι ἂν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι θὰ ἀφήσουμε ἀπροκάλυπτα ὅλα αὐτὰ νὰ περάσουν ἔτσι πάνω ἀπὸ τὶς κεφαλές μας.

1 σχόλιο:

  1. Στή συνέχεια οι διώξεις θα γίνονται γιά τή γλῶσσα. Θά ἀπαγορευτεῖ κατ' ἀρχήν ἡ ἐκφορά ἤ ἡ γραφή τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θά διώκεται ποινικά πᾶς ὅστις ὁμολογεῖ ἑαυτόν χριστιανό καί δή ὀρθόδοξο. Καί λοιπά παρόμοια ὀργουελικά πού ἕπονται.

    Γεωργία

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.