20 Δεκ 2010

Κύπριος εὐρωβουλευτὴς ζητᾶ τὴν ἁπλοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας

Τὴν ἁπλοποίηση τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς ζητᾶ ὁ κύπριος εὐρωβουλευτὴς Μάριος Ματσάκης, μὲ σχετικὴ εἰσήγηση ποὺ ὑπέβαλε πρὸς τὸν ὑπουργὸ Παιδείας τῆς Κύπρου Ἀνδρέα Δημητρίου.
Τὴν πρόταση τοῦ κοινοποίησε καὶ  στοὺς Ἕλληνες εὐρωβουλευτές. Ὁ κ. Ματσάκης προτείνει στὸν Κύπριο ὑπουργὸ τὴ σύσταση μίας ὀλιγομελοῦς ἐπιτροπῆς γλωσσολόγων, οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦσαν, ἐμπεριστατωμένα νὰ ἐνδιατρίψουν ἐπὶ τοῦ θέματος καὶ νὰ δώσουν μία ἐπιστημονικὰ ἔγκυρη πρόταση γιὰ τὸν ἐκμοντερνισμὸ/ ἁπλοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς..
Στὴν ἐπιστολὴ τοῦ ὁ Κύπριος εὐρωβουλευτὴς παραθέτει ὡς τροφὴ γιὰ σκέψη' τὰ ἑξῆς:

1... Νὰ καταργηθοῦν τὰ γράμματα 'ἡ' καὶ 'ὑ' καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὸ γράμμα 'ἰ'.
 2... Νὰ καταργηθεῖ τὸ γράμμα 'ὢ' καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ γράμμα 'ὁ'.
 3... Νὰ καταργηθοῦν οἱ ἑξῆς συνδυασμοὶ γραμμάτων καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν ὡς ἑξῆς: 'αἳ'---> 'ε', 'εἰ'--->'ι', 'οἱ--->ι', 'υἳ'--->ι', 'αὖ'--->'ἄβ', 'εὖ'--->'ἒβ'
 4... Νὰ καταργηθεῖ ἡ χρήση τοῦ 'γγ' καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ 'γκ'.
 5... Νὰ καταργηθεῖ τὸ τελικὸ γράμμα 'ς' καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ γράμμα 'σ'.

Ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω ἀλλαγῶν, ἀναφέρει εὐρωβουλευτής, τὸ Ἑλληνικὸ ἀλφάβητο θὰ ἔχει μόνο 21γράμματα(ἅ, β, γ, δ, ε, ζ, θ, ι, κ, λ, μ, ν ,ξ , ὁ ,π, ρ, σ, τ, φ, χ, ψ) καὶ ἕνα μόνο δίψηφο (τὸ 'οὔ')...
Ὁ κ. Ματσάκης ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἁπλοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς γραφῆς καθίσταται ἀναγκαία μέσα στὰ πλαίσια μίας τάσης ἑνωτικῆς πορείας τῶν γλωσσῶν στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἐπιπλέον, μία τέτοια ἀλλαγὴ θὰ καταστήσει τὴν Ἑλληνικὴ γραφὴ πιὸ....

 ἁπλὴ καὶ πολὺ πιὸ εὔχρηστη. Ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ τὴν χρήση ἠλεκτρονικοῦ ὑπολογιστῆ καὶ σὲ σχέση μὲ μεγάλο ἀριθμὸ ἀτόμων ποὺ ἔχουν διάφορες μορφὲς δυσλεξίας'.

Προωθῆστε τὸ mail αὐτὸ γιὰ τὴν ἐνημέρωση τοῦ κόσμου γιὰ τὴ νέα αὐτὴ καὶ δόλια ἀνθελληνικὴ ἐπίθεση, μὲ τὸ πρόσχημα δῆθεν τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῆς (ἤδη ἐπικίνδυνα ρημαγμένης τὰ τελευταία χρόνια) γλώσσας μας!

Υ.Γ. ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ ΚΑΙ Ο ΧΕΝΡΙ ΚΙΣΣΙΓΚΕΡ:

Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι δυσκολοκυβέρνητος καὶ γι' αὐτὸ πρέπει νὰ τὸν πλήξουμε βαθιὰ στὶς πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ἴσως συνετισθεῖ. Ἐννοῶ δηλαδή, νὰ πλήξουμε

1. τὴ γλώσσα,

2. τὴ θρησκεία,

3. τὰ πνευματικὰ καὶ ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε νὰ ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του νὰ ἀναπτυχθεῖ, νὰ διακριθεῖ, νὰ ἐπικρατήσει γιὰ νὰ μὴ μᾶς παρενοχλεῖ στὰ Βαλκάνια, νὰ μὴ μᾶς παρενοχλεῖ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, στὴ Μέση Ἀνατολή, σὲ ὅλη αὐτὴ σὲ ὅλη αὐτὴ τὴ νευραλγικὴ περιοχὴ μεγάλης στρατηγικῆς σημασίας γιά μας, γιὰ τὴν πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ
..............................
.

Θὰ ἤθελα νὰ προσθέσω καὶ τὰ ἑξῆς:

Ἂς τολμήσει κάποιος ξένος νὰ προτείνει σὲ Γάλλο νὰ ἐξαλείψει τοὺς τρεῖς τόνους, ἢ νὰ γράψει τὸ beaucoup - bocou, ἢ τὸ couteau - couto.

Ἂς τολμήσει νὰ προτείνει σὲ ἕνα Ἄγγλο νὰ γράψει ἀντὶ thought -thot, ἀντὶ wrought - rot,ἢ σὲ ἕνα Γερμανὸ νὰ γράψει ἀντὶ Gemutsbeschaffenheit -Gemutsbesafenheit , ἢ ἀντὶ Erbschleicher - Erbsleiher

καὶ θὰ δοῦμε τί θὰ γίνει!!
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

Ἐπειδὴ διεπίστωσα ἑτεροχρονισμένα ὅτι τὸ μήνυμα αὐτὸ ἔχει ξανακυκλοφορήσει λίγους μῆνες πρὶν , σᾶς στέλνω καὶ ἀπόσπασμα ἀπὸ ἕνα ἄλλο ἐπίσης προγενέστερο μήνυμα γιὰ τὸ τί κάνουν μερικὰ ἄλλα κράτη καὶ τί ἡ Ἑλλάδα γιὰ τὴν προστασία τῆς γλώσσας τους.

1. Ἡ Ρωσία.
Διάταγμα τοῦ Προέδρου Πούτιν τὸ 2003 προβλέπει ἐπιβολὴ αὐστηροτάτων προστίμων ,σὲ ὅποιον τυχὸν ἐπιχειρήσει νὰ νὰ χρησιμοποιήσει τὸ Λατινικὸ ἀντὶ τοῦ Κυριλλικοῦ ἀλφαβήτου.
2.Ἡ Ἰαπωνία καὶ ἡ Κορέα .
Ἀπαγορεύουν ὄχι μόνο τὴν ὁποιαδήποτε ἀλλοίωση τοῦ ἀλφαβήτου τοὺς ,ἀλλὰ καὶ τὴν χρήση ξενόγλωσσων ἐπιγραφῶν.
3. Ἡ Κίνα.
΄Ἵδρυσε εἰδικὴ Ὑπηρεσία τῶν Ὑπουργείων Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ ,ποὺ ἐπιβάλλει στοὺς διαφημιστὲς νὰ μὴν χρησιμοποιοῦν λογοπαίγνια ποὺ διαφθείρουν τὴν γλώσσα.
4. Ἡ Ἱσπανία.
Ἀπείλησε μὲ ἀποχώρηση ἀπὸ τὴν Εὐρωπαικὴ ΄Ἑνώση ,ἂν ἐπέμενε ( ἡ ΕΕ ) στὴν ὑπόδειξη γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ "τῆλδε" τοὺς δηλαδὴ τοῦ τονικοῦ τους σημείου ποὺ μοιάζει μὲ τὴν δική μας (πρώην) περισπωμένη .
5. Ἡ Γαλλία.
΄Ἤδη προχωρᾶ σὲ ἀποαγγλισμὸ τῆς γλώσσας τῆς ,διατηρεῖ μόνο τῆς προερχόμενες ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ἐπιβάλλει δοιηκητικὲς κοιρώσεις κατὰ τῶν τυχὸν χρησιμοποιούντων ἀγγλικοὺς κυρίως τίτλους σὲ πινακίδες ,διαφημίσεις κ.λ.π
5. Τὸ Ἰσραήλ.
- ΄Ἵδρυσε ἀπὸ τὸ 1948 τὴν Ἀκαδημία τῆς Ἐβραικῆς γλώσσας.
- Ἑστιάστηκε στὴν ἐπαναφορὰ καὶ χρήση τῆς ἀρχαίας Ἐβραικῆς γλώσσας.
- Γιὰ νὰ ἐμπλουτήσουν τὸ λεξιλόγιό τους μὲ τὶς ὀνομασίες νέων φυτῶν ,πραγμάτων ,ἐπιστημονικῶν ὅρων καὶ δραστηριοτήτων ποὺ δὲν ὑπῆρχαν στὴν ἀρχαία τους γλώσσα ,δημιούργησαν νέες (Ἐβραιογενεῖς) λέξεις.
- Τὴν ἀνανεωμένη ,ἐμπλουτισμένη καὶ ἐνισχυμένη αὐτὴ γλώσσα τοὺς τὴν καταστησαν ἑνιαῖο γλωσσικὸ ὄργανο ἐκπαιδεύσεως,διοικήσεως,συγγραφῆς βιβλίων καὶ δημοσιογραφίας μὲ αὐστηρότατουε ἐλέγχους καὶ διαρκῆ ἐποπτεία ἐπιμελούμενοι τὴν ὀρθόδοξη χρήση της.
6. Ε Λ Λ Α Δ Α . Ἐπεμβάσεις στὴν γλώσσα μας τὰ τελευταία 35 χρόνια.
α) Αὐτὴ δὲν ὑλοποήθηκε ἀλλὰ ἀξίζει τὸν κόπο νὰ καταγραφεῖ.
Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλὴς ὡς Πρωθυπουργὸς τὸ 1975 εἶχε καλέσει στὸ γραφεῖο τοῦ τὸν τότε Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ Κ. Τσάτσο καὶ τὸν Εὖ. Παπανοῦτσο,γιὰ νὰ συζητήσουν θέματα παιδείας.΄Ὅταν μεταξὺ ἄλλων τοὺς εἶπε ὅτι "ἔπρεπε σὲ κάποια στιγμὴ νὰ σκεφθοῦν τὸ ἐνδεχόμενο νὰ συνδιασθεῖ τὸ Ἑλληνικὸ ἀλφάβητο μὲ τὸ λατινικὸ καὶ νὰ ἐξετασθεῖ καὶ τὸ θέμα τῆς φωνητικῆς γραφῆς!!!!"Τότε ὅπως διέρρευσε ἀργότερα,σὰν ἐλατήρια πετάχθηκαν ἐπάνω οἱ δύο συνομηλιτές του καὶ δήλωσαν χωρὶς περιστροφὲς ὅτι παραιτοῦνται.Καὶ ὁ Καραμανλὴς ἀπέσυρε τὸ θέμα.Καὶ ὁ Κ. Τσάτσος ἀφηγήθηκε ἀργότερα. " Δὲν πίστευα στὰ αὐτιά μου "
β) Τὸ 1976 ὁ τότε Ὑπουργὸς Παιδείας Γεώργιος Ράλλης ,μὲ ἐγκύκλιο τοῦ αὐθαίρετα καὶ ἀντιδημοκρατικὰ καταργεῖ τὴν καθομιλουμένη ἁπλὴ καθαρεύουσα καὶ ἐπιβάλλει τὴν Δημοτική.Δὲν ἀρκεῖται ὅμως σὲ αὐτὸ καὶ εἰσάγει τὴν παράλληλη διδασκαλία τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας μὲ μετάφραση τῶν διδασκομένων κειμένων εἰς τὴν Δημοτικήν.Ἀργότερα δηλώνει ὅτι αὐτὸ ἦταν τὸ μεγαλύτερο καὶ σοβαρότερο λάθος τῆς πολιτικῆς τοῦ καριέρας.
γ) Τὸ 1981 ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὴν Κυβέρνησην Ἀνδρέα Παπανδρέου μὲ Ὑπουργὸ Παιδείας τὸν Ἐλευθέριο Βερυβάκη τὸ μονοτονικὸ μὲ τροπολογία ποὺ αἰφνιδίως προετάθη κοντὰ στὰ μεσάνυχτα ,ὅταν ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς 11-1-82 εἶχε περατώσει τὴν συζήτηση καὶ εἶχε ψηφίσει τὸ ἕνα καὶ μόνο ἄρθρο τοῦ Νόμου 1228,ποὺ ἀποτελοῦσε κύρωσή της ἀπὸ 11-11-1981 πράξεως τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας "Περὶ ἐγγραφῆς μαθητῶν στὰ Λύκεια τῆς Γενικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαιδεύσεως" καὶ μὲ ἀκριβῶς αὐτὸν τὸν τίτλο δημοσιεύτηκε στὸ Ἃ ¨τεῦχος τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.
Ἀπὸ πόσους Βουλευτὲς ψηφίστηκε ἡ τροπολογία αὐτὴ ?
Κατὰ δήλωση τοῦ ἀείμνηστου Πᾶν. Κανελλόπουλου ,ὁ ὁποῖος δὲν ἦταν παρὼν στὴν συνεδρίαση,ἀφοῦ οὐδεὶς γνώριζε πὼς ἡ Κυβέρνηση θὰ εἰσήγαγε αἰφνιδίως ,προσκολλημένο σὲ ἄσχετο ,ἐπουσιώδη νόμο,τέτοιο μέγιστο ἐθνικὸ θέμα γιὰ συζήτηση,ψηφίστηκε ἀπὸ ὄχι ἀπὸ περισσότερους ἀπὸ τριάντα (30) βουλευτές.
Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ ποιητὴς καὶ Ἀκαδημαικὸς Νικηφόρος Βρεττάκος( ΄ΕΘΝΟΣ 8-5-90 )
- Ἀπόκρυψη ἀναφερόμενου κειμένου -
Παρατίθενται τώρα καὶ οἱ αἰτιολογίες τῆς τροπολογίας.
1- Οἱ Ἀρχαῖοι ΄Ἕλληνες δὲν χρησιμοποιοῦσαν στὴν γραφὴ τοὺς τόννους καὶ
πνεύματα.
2- Οἱ μαθητὲς ἀφιερώνουν γιὰ τὴν ἐκμάθηση τόνων καὶ πνευμάτων
περισσότερες ἀπὸ 6.000 διδακτικὲς ὧρες.
3- Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μονοτονικοῦ θὰ προκύψει μείωση τῶν δαπανῶν
ἐκτυπώσεως καὶ ἐκδόσεως τῶν ἐφημερίδων -καὶ τῶν βιβλίων-κατὰ 30%.
Καὶ ὅσον ἀφορᾶ τὴν πρώτη αἰτιολογία εἶναι σωστὴ μόνον ὅσον ἀφορᾶ τὴν μεγαλογράμματη γραφὴ .
΄Ὅσον ἀφορᾶ τὴν δεύτερη αἰτιολογία ,στερεῖται σοβαρότητος.Γιατί οἱ 6.000 ὧρες διδασκαλίας ποὺ ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν ἐκμάθηση τοῦ πολυτονικοῦ (κατὰ τὸν εἰσηγητὴ) χρειάζονται 27,5 συνεχῆ χρόνια διδασκαλίας.
Ἡ τρίτη αἰτιολογία εἶναι εἰλικρινής. Οἱ μεγαλοεκδότες καὶ οἱ παντοδύναμοι δημοσιογραφικοὶ ὀργανισμοὶ (τέταρτη ἐξουσία ἢ πρώτη ? )αὐξάνουν αἰσθητὰ τὰ κέρδη τους.

Ποιοὶ ἐπέβαλλαν τὸ μονοτονικό ???

Ποιοὶ τὸ ἐφήρμοσαν διὰ Νόμου ???

Ὀδυσέας Ἐλύτης
Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος,ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν.

Λένιν
Λαοὶ μὲ ἰσχυρὴ παράδοση ,ὅπως οἱ ΄Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑβραῖοι,γιὰ νὰ δεχθοῦν τὸν κομμουνισμὸ ,πρέπει προηγουμένως νὰ ἀποκοποῦν ἀπὸ τὶς πνευματικὲς ρίζες τους καὶ νὰ μισήσουν τὴν Ἐθνική τους παράδοση.

Χένρυ Κίσσινγκερ
Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι δυσκολοανυπότακτος.Γὶ αὐτὸ πρέπει νὰ τὸν χτυπήσουμε στὶς πολιτιστικές του ρίζες.Τότε ἴσως συνετισθεῖ.Ἐννοῶ δηλαδὴ νὰ χτυπήσουμε τὴν γλώσσα ,τὴν θρησκεία,τὰ πνευματικὰ καὶ ἱστορικὰ ἀποθέματά του,ὥστε νὰ ἐξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του νὰ ἀναπτυχθεῖ,νὰ διακριθεῖ νὰ ἐπικρατήσει,γιὰ νὰ μὴ μᾶς παρενοχλεῖ στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο,στὴν Μέση Ἀνατολή,σὲ ὅλη αὐτὴ τὴν νευραλγικὴ περιοχὴ μεγάλης στρατηγικῆς σημασίας γιά μας.

Τὸ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ στὴ μελέτη του " ἡ ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ὡς εὐοδωτικὸς παράγων στὴν ψυχοεκπαιδευτικὴ ἐξέληξη τοῦ παιδιοῦ" ποὺ ἀνεκοινώθη στὶς 5 Μαίου 2006 στὸ 19ο Πανελλήνιο ψυχιατρικὸ Συνέδριο στὴν Ἀθήνα καὶ ποὺ ἔγινε μὲ παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ ,ἀποφαίνεται ὡς ἑξῆς.
Οἱ "πολυτονικοὶ " ὑπερτεροῦν μὲ ἀνοδικὲς ,στατιστικῶς σημαντικές,διαφορὲς σὲ ὑποδοκιμασίες ποὺ ἀφοροῦν τὶς λεκτικὲς ἱκανότητες,ὅπως τὸ λεξιλόγιο,ἡ λεκτικὴ κατανόηση,ἡ λειτουργία ἐννοιῶν ,γενικεύσεων καὶ κατηγοριῶν ,δηλαδὴ ἱκανότητες γιὰ ἀφαιρετικὴ σκέψη καὶ Γλωσσικὴ ἀνάπτυξη.
Ἐπίσης παρατηρήθηκε ἀνοδική,στατιστικῶς σημαντικὴ ,διαφορὰ σὲ μιὰ ὑποδοκιμασία ποὺ ἀφορᾶ τὶς ὀπτικοαντιληπτικὲς ἱκανότητες ,οἱ ὁποῖες ὑποδηλώνουν ἀνάπτυξη ἱκανοτήτων ,ὅπως ὀπτικὴ βραχύχρονη μνήμη ,ἀκρίβεια γραφῆς,ταχύτητα ἐπεξεργασίας συμβόλων ,ὀπτικοκινητικὸς Συντονισμὸς καὶ ἐν γένει ἱκανότητα γιὰ μάθηση καὶ καλὴ προσαρμογὴ σὲ σχολικοῦ τύπου ἐργασία.
Ἀντιθέτως οἱ "μονοτονικόι" δὲν ἐμφάνισαν καμία στατιστικῶς σημαντικὴ ἀνοδικὴ τάση,σ΄ὅλες τὶς ἱκανότητες καὶ λειτουργίες ποὺ διερευνήθηκαν,μάλιστα παρατηρήθηκαν καθοδικὲς τάσεις σὲ ὁρισμένες Λεκτικὲς καὶ ὀπτικοαντιληπτικὲς ἱκανότητες καὶ λειτουργίες.


Νίκος Γκάτσος (ἀπὸ τὴν ποιητική του συλλογὴ "Τὸ κατὰ Μάρκον")

" Ἂχ ,γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα
στοὺς καιροὺς τοὺς ὕστατους
βρεῖτε κάπου ἕναν καιάδα
καὶ γκρεμοτσακίστε τους " !

Πηγη:tro-ma-ktiko.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.