25 Αυγ 2010

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Κωνσταντίνος Ρωμανὸς
Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Αἰγαίου

«..Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐθνοκτονίας μὲ ἐπιστημονικὴ συνέπεια ἐπικεντρώθηκε στοὺς δύο κεντρικοὺς ἄξονες ἀναπαραγωγῆς μίας ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὴν παιδεία καὶ τὴ δημογραφία ..
... Ἡ φάση τοῦ "ἀποπρογραμματισμοῦ" τοῦ ἱστορικοῦ ὑποκειμένου Ἕλλην περατώθηκε πλέον ἐπιτυχῶς καὶ τώρα μπορεῖ νὰ ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη διαδικασία «ἀναπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἐκκενωθέντος ἀπὸ κάθε ἱστορικὴ μνήμη ἀνθρώπινου πλάσματος μὲ νέα περιεχόμενα .. "

Καὶ ἡ πτώχευση τῆς χώρας;

«... Ὁ διάβολος δὲν κρατάει τὸ λόγο του.
Γιατί νὰ ξοδεύεται ἐσαεὶ γὶ αὐτοὺς ποῦ τώρα πιὰ εἶναι ἕνα τίποτα; Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἔχασαν οἰκειοθελῶς τὴν τιμή τους, νὰ χάσουν τώρα καὶ τὸ ... ἀντίτιμο.
Ἄλλωστε δὲν τὰ ἔδωσαν ὅλα ἀκόμα, ποιὸς ξέρει ἂν πιεζόμενοι δὲν θὰ δώσουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα! .. »
Νὰ παρατηρήσουμε ἐδῶ ὅτι δὲν ἀναζήτησε τὴν αἰτία τῆς «κακοδαιμονίας» μας σὲ κάποιο ἐπιμέρους συστατικὸ στοιχεῖο τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας (π.χ τὴν Ὀρθοδοξία ἢ τὸν κοραϊσμὸ ἢ τὸν ραγιαδισμό, τὸν ἀτομικισμὸ κ.λ.π), τὸ ὁποῖο ἐξοβελίζοντας θὰ μπορούσαμε νὰ ἐλπίσουμε σ’ ἕνα πιὸ θετικὸ μέλλον.
Ὄχι, ὁλάκερη ἡ ἰδιαιτερότητα τῶν Ἑλλήνων, δηλαδὴ ὅ,τι συνιστᾶ τὴν ἑλληνικότητα αὐτὴν καθαυτὴν μπῆκε στὸ στόχαστρο τοῦ «ἐκσυγχρονιστικοῦ» λόγου.
Τὸ στοίχημα ἦταν οἱ Ἕλληνες νὰ πάψουν νὰ εἶναι Ἕλληνες προκειμένου νὰ ... προοδεύσουν.
Ἡ πρόοδος, ἡ ἀνάπτυξη, ὁ ἐκσυγρονισμὸς ἦταν ὁ προβαλλόμενος στόχος. Ἡ ἀνθρωπολογικὴ μετάλλαξη τῶν Ἑλλήνων, τὸ μέσον γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ.
Ἡ ἀποελληνοποίηση τῆς Ἑλλάδος ἔγινε στὴν ἀρχὴ ψιθυριστά, ἀργότερα φωναχτά, ἀλλὰ πάντα μὲ συνέπεια καὶ ἀμείωτη ἔνταση.
Ἡ μεθοδολογία τῆς ἐθνοκτονίας μὲ ἐπιστημονικὴ συνέπεια ἐπικεντρώθηκε στοὺς δύο κεντρικοὺς ἄξονες ἀναπαραγωγῆς μίας ἀνθρώπινης κοινωνίας, τὴν παιδεία καὶ τὴν δημογραφία.
Μὲ ἄκρα μυστικότητα ἐπετεύχθη ἡ ἀλλαγὴ τῶν περιεχομένων τῆς.... σχολικῆς παιδείας καὶ ἡ ἰδεολογικὴ μετατόπιση τῆς κατεστημένης ἀκαδημαϊκῆς καὶ πολιτικῆς νομενκλατούρας, μὲ τοὺς συμπληρωματικοὺς στόχους νὰ ἀμφισβητηθεῖ ἡ ἑλληνικότητα ἀφενὸς καὶ νὰ γίνει ἀποδεκτὸς ὡς τετελεσμένο γεγονὸς ὁ ἐποικισμὸς τῆς σκόπιμα ἀφύλακτης χώρας ἀπὸ ἑκατομμύρια λαθρομετανάστες ἀφετέρου.
Ὅπως ἦταν προβλεπόμενο, ἡ εἰσαγωγὴ σὲ μεγάλη κλίμακα τῶν τελευταίων στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα θὰ ἔκανε ἐπιτακτικὴ πλέον καὶ νόμιμη τὴ μετάλλαξη τῆς ἐθνικῆς παιδείας σὲ πολυεθνική. (Ἡ μαζικὴ εἰσαγωγὴ λαθρομεταναστῶν στὰ ἑλληνικὰ σχολεῖα ἦταν βεβαίως ἀντισυνταγματικὴ ἐφόσον τὸ Σύνταγμα καθορίζει ὅτι ἡ παιδεία εἶναι δωρεὰν καὶ ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους τους Ἕλληνες - ἀποκλείοντας ἔτσι τοὺς μὴ Ἕλληνες).
Ταυτόχρονα θὰ παγίωνε τὴν ἐθνογραφικὴ ἀλλοίωση τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ προσφέροντας "πάτημα" γιὰ τὴν ἐλληνοποίηση τῶν ξένων μόλις θὰ ἔφταναν στὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν.
Ἡ ἐλληνοποίηση μὲ τὴ συνακόλουθη ἀλλαγὴ τοῦ κώδικα ἰθαγένειας ἔγινε τὸν Μάρτιο τοῦ 2010 ὁλοκληρώνοντας τὴν προηγηθεῖσα νομιμοποίηση τοῦ τέλους τοῦ 2008 (καθεστὼς τοῦ «ἐπὶ μακρὸν διαμένοντος»).
Ἡ νεοταξικὴ προπαγάνδα γιὰ τὴν καλλιέργεια οἰκειοφοβίας, δηλαδὴ ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὴν ἑλληνικότητα μὲ τὴ συνακόλουθη ἀπαίτηση νὰ ἀλλοτριωθοῦμε ἀγκαλιάζοντας τὸν "Ἄλλο" ὡς "διαφορετικότητα», ἀποτελεῖ δυστυχῶς χρόνια τώρα μία θλιβερὴ σταθερὰ τῆς καθημερινότητας τοῦ Ἕλληνα. Εἶναι ἡ ἴδια προπαγάνδα ποὺ ἀπαντᾶται ὡς γκράφιτι τῶν Ἑξαρχείων, ὡς ἀνάλυση τῶν ΜΜΕ καὶ ὡς διδακτικὸ περιεχόμενο τῶν σχολικῶν βιβλίων.
Συνοψίζεται στὶς παροτρύνσεις νὰ μὴν εἴμαστε «ξενοφοβικοὶ» (παραβλέποντας ὅτι καθόλου δὲν γνωρίζουμε τὶς προθέσεις τοῦ ξένου ποὺ μπῆκε ἀπὸ τὸ παράθυρο), νὰ μὴν εἴμαστε «ρατσιστὲς» (δηλαδὴ νὰ ἀδιαφορήσουμε γιὰ τοὺς προγόνους, τὸ γένος καὶ τὴ φυλή μας) καὶ νὰ μὴν εἴμαστε "ἐθνικιστὲς "(δηλαδὴ νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀξίωση νὰ ἔχουμε ὡς ἔθνος δικό μας κράτος - προστάτη ἢ ἀκόμα καὶ ἁπλῶς νὰ ὑπάρχουμε ὡς διακριτὸ ἔθνος ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἔθνη).
Πρόκειται γιὰ προπαγάνδα ἐπιστημονικῆς ἀποδόμησης ἡ ὁποία σὺν τοῖς ἄλλοις κατασκευάζει ἐνοχικὰ σύνδρομα ποὺ ἀφοροῦν τὸ ἦθος καὶ τὶς συλλογικὲς δράσεις τοῦ «κακοῦ Ἕλληνα" μέσα στὴν ἱστορία.
Οἱ κατηγορίες εἶναι δανεισμένες ἀπὸ τὸ παλαιὸ καὶ τὸ νεώτερο ρεπερτόριο τοῦ ἀνθελληνισμοῦ. Ὑποθέτω ὅτι ἡ πλήρης ἐσωτερίκευσή τους ὁδηγεῖ στὴν ἀπαξίωση τοῦ Ἕλληνα ὡς ἀνθρωπολογικοῦ τύπου.
Αὐτὸ στὴν γλώσσα τῶν κομπιοῦτερ στὸ πλαίσιο μίας «κοινωνικῆς μηχανικῆς» («κοινωνικῆς μηχανικῆς») θὰ σήμαινε ὅτι ἡ φάση τοῦ "ἀποπρογραμματισμοῦ" τοῦ ἱστορικοῦ ὑποκειμένου Ἕλλην περατώθηκε πλέον ἐπιτυχῶς καὶ τώρα μπορεῖ νὰ ἀρχίσει ἡ ἀντίστροφη διαδικασία «ἀναπρογραμματισμοῦ» τοῦ ἐκκενωθέντος ἀπὸ κάθε ἱστορικὴ μνήμη ἀνθρώπινου πλάσματος μὲ νέα περιεχόμενα.

Μὲ ἄλλα λόγια, ἐκεῖ ὅπου ἤδη ἐπιτεύχθηκε ἡ παραγωγὴ «γυμνοῦ» ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ προχωρήσει ἡ νέα ἐποχὴ στὴν πειραματικὴ κατασκευὴ κάποιου νεοφανοὺς μιγαδικοῦ πολιτισμικοφυλετικοῦ ἀνθρωπολογικοῦ τύπου στὴ νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη (πρώην Ἑλλάδα).
Ἴσως γιὰ τὴν ἔναρξη τοῦ σχεδιαζόμενου ἀναπρογραμματισμοῦ τὸ ὑπουργεῖο Παιδείας μελετᾶ ἐπὶ τοῦ παρόντος (ὅπως ἀκούγεται) τὴν εἰσαγωγὴ νέων σχολικῶν βιβλίων ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν τὰ ὑπάρχοντα ποὺ στόχο εἶχαν τὸν ἀποπρογραμματισμό.
Ἴσως ὁ ἀναπρογραμματισμὸς τῶν - πρώην - Ἑλλήνων νὰ εἶναι στὴ συνέχεια καὶ ἡ ἀποστολὴ τῶν πολυαρίθμων ΜΚΟ (Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων), ποὺ ἡ νέα κυβέρνηση δὲν κατήργησε παρὰ τὰ ὑποτιθέμενα μέτρα περιορισμοῦ τῶν ἐξόδων στὴ σημερινὴ κρίση.
Ἂν ἐπιμείνει κανεὶς στὸ ἐρώτημα ποιὸς θὰ εἶναι (ἐπιτέλους) ὁ σχεδιαζόμενος ἀπὸ τὰ κέντρα ἐξουσίας ἀνθρωπολογικὸς τύπος τοῦ μετὰ - Ἕλληνα θὰ βρεῖ ἤδη σήμερα προτεινόμενες φαντασιακὲς ταυτότητες, οἱ ὁποῖες ξαφνιάζουν μὲ τὴν ἀφέλεια ποὺ τὶς διακρίνει: "Πολίτης μίας σύγχρονης εὐρωπαϊκῆς πολυπολιτιστικῆς κοινωνίας" ἢ "πολίτης τῆς Γὴς" ἢ ἁπλῶς "Ἄνθρωπος" ...
Μία στοιχειώδης κριτικὴ δείχνει ὅτι μὲ τὰ ἀνοικονόμητα ἑκατομμύρια Ἀφρικανῶν, Ἀσιατῶν καὶ Βαλκάνιων λαθρομεταναστῶν καὶ τὰ συνεπακόλουθα προβλήματα τῆς γκετοποίησης, τῆς ἐγκληματικότητας, τῆς ἐπιδημιολογικῆς μόλυνσης (450.000 κρούσματα ἡπατίτιδας στὴν Ἑλλάδα! - "Ἐλευθεροτυπία" 19 Μαΐου 2010) καὶ γενικότερης ἐπαπειλούμενης κατάρρευσης τῶν ἑλληνικῶν ὑποδομῶν, ἡ Ἑλλάδα ἀντὶ νὰ πλησιάζει, ἀντιθέτως συνεχῶς ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὸν εὐρωπαϊκὸ μέσο ὄρο ὁμοιάζοντας ὅλο καὶ περισσότερο μὲ τριτοκοσμικὸ κρατικὸ μόρφωμα.
Ἐπίσης ἡ κριτικὴ δείχνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν διαβατήρια γιὰ "πολίτες τῆς Γὴς» οὔτε ἐλευθερία ἐγκατάστασης σὲ ὅποια μέρη τοῦ πλανήτη θὰ προσπαθήσουν νὰ καταφύγουν ἄφρονες Ἕλληνες μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς πατρίδας τους.
Τέλος "Ἄνθρωπος" χωρὶς ἐθνοτικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό, πολιτικὸ προσδιορισμὸ δὲν ὑπάρχει, μόνο ὁ σκύλος, ἡ γάτα καὶ τὸ ὅποιο ζῶο εἶναι ἁπλῶς σκύλος καὶ γάτα ὁπουδήποτε χωρὶς περαιτέρω προσδιορισμό.
"Ἄνθρωπος" χωρὶς ἰδιαιτερότητα δὲν εἶναι παρὰ ἕνα ζῶο! Προφανῶς τέτοια ζῶα, τέτοια ἀνθρώπινα μηδενικά, βδελύγματα πάνω στὸ πρόσωπο τῆς Γής, θὰ κατασκευάσουν οἱ σκοτεινοὶ κύριοι προγραμματιζόμενων ἐθνοκτονιῶν.
Πραγματικὰ ἀποφάσισαν λοιπὸν οἱ Ἕλληνες, θὰ πεῖ κανείς, νὰ ἀπεμπολήσουν τὴν ἰδιαιτερότητά τους γιὰ νὰ γίνουν πιὸ ἄνθρωποι ἢ πιὸ Εὐρωπαῖοι, τέλος πάντων γιὰ νὰ ἐκσυγχρονισθοῦν καὶ νὰ ἀναπτυχθοῦν; Ἂν πιστέψει κανεὶς ὅτι αὐτοὶ ποὺ δέχθηκαν νὰ μεταλλαχθοῦν (καὶ δὲν ἤσαν πρὸς Θεοῦ ὅλοι) τὸ ἔπραξαν γιὰ ἰδανιστικοὺς ἀποκλειστικὰ λόγους, ἀπατᾶται σίιγουρα. Δὲν ξέρει δηλαδὴ νὰ διαβάζει τὸ πραγματικὸ μήνυμα τῆς ἐξουσίας ἀνάμεσα στὶς γραμμὲς τῶν ἐπισήμων διακηρύξεων.
Ἐδῶ τὸ μήνυμα ἦταν ἕνα καὶ μοναδικό: Ξεχάστε αὐτὰ ποὺ πιστεύατε ὡς Ἕλληνες καὶ ἐμεῖς σᾶς ἐγγυώμεθα ὑψηλὴ κατανάλωση καὶ εὐημερία! Ὡς Ἕλληνες δὲν ἔχετε μέλλον στὴν Ἑλλάδα, γιατί οἱ ἀνώτερες ἐξουσίες ἔχουν ἄλλα σχέδια γὰ τὴν Ἑλλάδα! Ὡς ἁπλὲς βιολογικὲς ὑπάρξεις ὅμως, ἀφημένες στὰ δικά μας χέρια νὰ τὶς μορφώσουμε ὅπως καλύτερα ξέρουμε ἐμεῖς, ἐπιτρέπουμε νὰ ἐπιβιώσετε καὶ μάλιστα σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο. Ὅσοι τυχὸν ἀρνηθοῦν καὶ ἀντισταθοῦν θὰ ἀποκλεισθοῦν ἀπὸ ὅλες τὶς ἀπολαβές, κοινωνικές, ἐπαγγελματικές, πολιτικές. Θὰ ζοῦν μὲ τὸν φόβο τοῦ κράτους καὶ μαζί του παρακράτους ποὺ χτυπάει ἐκεῖ ὅπου δὲν φτάνει ὁ νόμος. Ἂν δὲ ἐπιμείνουν ὅτι ἡ «Ἑλλάδα ἀνήκει στοὺς Ἕλληνες" θὰ βροῦν ἀπέναντί τους καὶ τοὺς συνασπισμένους «ἑλληνοποιημένους» ἀλλοδαποὺς πραιτωριανούς.
Αὐτοὶ ἦταν οἱ ὄροι τοῦ συμβολαίου ποὺ ἡ ἐξουσία πρότεινε στοὺς Ἕλληνες καὶ πολλοὶ δελεάσθηκαν. "Ἡ τιμὴ τιμὴ δὲν ἔχει καὶ χαρᾶς τὸν ποὺ τὴ ... χάνει!" σκέφτηκαν. 'Ὅμως αὐτὸ ποὺ ἐπέμεινε νὰ διαχειρισθεῖ ἡ ἐξουσία χωρὶς ἐξαιρέσεις ἦταν τὰ παιδιά.
Τὰ ἀφελληνισμένα σχολεῖα περίμεναν τὰ ἑλληνόπαιδα μὲ τὸν Χασᾶν στὸ ἴδιο θρανίο, ὑλικὸ γιὰ μετάλλαξη. Τί θὰ ἔπρατταν ἄραγε οἱ γονεῖς, οἱ σύλλογοι γονέων καὶ κηδεμόνων? Θὰ δημιουργοῦσαν προβλήματα ἐπειδὴ τὰ παιδιὰ τοὺς διδάσκονταν ἀνθελληνικὰ βιβλία καὶ θὰ ἀμφισητοῦσαν τὴ νομιμότητα τῆς εἰσαγωγῆς λαθρομεταναστῶν χωρὶς τὰ νόμιμα δικαιολογητικὰ στὸ σχολεῖο ποῦ πλήρωσαν γενεὲς ἐπὶ γενεῶν Ἑλλήνων φορολογουμένων;
Ἢ θὰ ἄφηναν ὅ, τί πολυτιμότερο εἶχαν, τὰ παιδάκια τοὺς δηλαδή, τὰ μοναχοπαίδια τοὺς μάλιστα (διότι δὲν κάνουν πάνω ἀπὸ ἕνα παιδί), βορὰ στὸ ἀντεθνικὸ ὑπουργεῖο Παιδείας? Γνωρίζουμε δυστυχῶς τὴν ἀπάντηση …...
Πῶς ὅμως νὰ ἑρμηνεύσει κανεὶς τὴν παροῦσα πτώχευση τῆς Ἑλλάδας, τὴν περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων, τὴν αὔξηση τῶν φόρων στὰ καταναλωτικὰ ἀγαθὰ κ.λ.π, δεδομένης τῆς ἀνειλημμένης ὑποχρέωσης τῆς ἐξουσίας νὰ ἀνταμείψει πλουσιοπάροχα ὅσους δέχθηκαν τὸν ἀφελληνισμό τους;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὰ ἀρχαία χρόνια: Ὁ διάβολος δὲν κρατάει τὸ λόγο του. Γιατί νὰ ξοδεύεται ἐσαεὶ γὶ΄ αὐτοὺς ποῦ τώρα πιὰ εἶναι ἕνα τίποτα; Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἔχασαν οἰκειοθελῶς τὴν τιμή τους, νὰ χάσουν τώρα καὶ τὸ ... ἀντίτιμο. Ἄλλωστε δὲν τὰ ἔδωσαν ὅλα ἀκόμα, ποιὸς ξέρει ἂν πιεζόμενοι δὲν θὰ δώσουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα!
Ἡ ἀνυποληψία ὅσων ἀνθρώπων πρόδωσαν τὸ λίκνο τῆς Εὐρώπης, τοὺς προγόνους καὶ τὸ ὄνομά τους γιὰ τὸν Μαμμωνὰ δὲν διέφυγε τὴν προσοχὴ τῶν Εὐρωπαίων τῶν ὁποίων ὁ παραδοσιακὸς φιλελληνισμὸς ὑπὸ τὸ κράτος τῆς ματαίωσης γύρισε τώρα στὸ ἐξίσου παραδοσιακό του ἀντίθετο, τὸν ἀνθελληνισμό.
Ἔτσι ἡ διάθεση νὰ μᾶς ἀπαξιώσουν, ἠθικὰ καὶ διανοητικὰ μὲ κάθε τρόπο μιλάει καθημερινῶς μέσα ἀπὸ χίλια καὶ ἕνα ἄρθρα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τύπου γιὰ τὴ χρεοκοπημένη, ψεύτικη, ἀδηφάγα, πρόστυχη Ἑλλάδα, ἡ ὁποία τώρα πρέπει νὰ τιμωρηθεῖ, νὰ ταπεινωθεῖ, νὰ ματώσει μὲ κάθε τρόπο, στὸ τέλος δὲ καὶ νὰ ἐκδιωχθεῖ ἀπὸ τὴν Εὐρώπη!
Ἂν δὲν θέλει νὰ χάσει τὰ πάντα ὁ Ἑλληνισμὸς ἦρθε ἡ ὥρα νὰ κινητοποιήσει ὅλες τὶς ὑγιεῖς δυνάμεις ποὺ διαθέτει τὸ ἀρχαῖο του κύτταρο γιὰ νὰ γίνει ‘τιμωρὸς’ τῶν πρωταιτίων τῆς προδοσίας καὶ παιδαγωγὸς τῶν παραστρατημένων, ποὺ ὅμως βαθιὰ μέσα τοὺς φέρουν τὸ φῶς τῆς Ἑλλάδος.
Πηγή:Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.