25 Αυγ 2010

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Είναι γεγονὸς ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα βιώνει σήμερα τὴ χειρότερη καὶ ἐφιαλτικότερη πνευματικὴ σύγχυση ὅλων τῶν ἐποχῶν. Ἡ πνευματικὴ κατάπτωση δὲν ἔχει προηγούμενο στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Ἡ ἀπρόσμενη στροφὴ τοῦ σημερινοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὴ θρησκεία, δὲν εἶναι ὑγιὴς θρησκευτικότητα, ἀλλὰ νοσηρὴ ψυχικὴ κατάσταση ἡ ὁποία ἐμφορεῖται ἀπὸ πρωτοφανῆ μυστικισμὸ καὶ ὁ ἀποκρυφισμό. Αἰτία ἡ ἐγκαθίδρυση στὴν ἀνθρωπότητα τοῦ ἐφιαλτικοῦ παγκόσμιου ἀποκρυφιστικοῦ πλέγματος τῆς διαβόητης λεγομένης «Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου», ἡ ὁποία εἰσήγαγε τὸν κόσμο στὴ χειρότερη πλάνη τῆς ἱστορίας του. Ἀποτέλεσμα αὐτοὺ ἡ ἐμφάνιση τὰ τελευταία χρόνια πολλῶν χιλιάδων αἱρέσεων καὶ κακοδοξιῶν, οἱ ὁποῖες καλύπτουν ὅλο τὸ φάσμα τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης. Πολλὲς ἀπὸ αὐτές χαρακτηρίζονται ὡς καταστροφικὲς διότι ἐπιδροῦν καταστροφικὰ στὰ πρόσωπα καὶ τὴν κοινωνία.
Ἡ δράση τῶν καταστροφικῶν αἱρέσεων στὴ ζωὴ τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου εἶναι καταλυτική. Τὸ ἴδιο καταλυτικὴ εἶναι καὶ στὴ δομὴ τῆς σύγχρονης οἰκογένειας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀνησυχοῦμε ἰδιαίτερα ὅλοι ὅσοι ἀσχολούμαστε μὲ τὸ πρόβλημα τῶν αἱρέσεων.
Η «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
Γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὴν ὕπαρξη καὶ τὴ δράση τῶν νεοφανῶν καταστροφικῶν αἱρέσεων εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸ σύγχρονο ἐφιαλτικὸ ἀποκρυφιστικὸ πλέγμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἡ ὁποία μπῆκε δυναμικὰ στὴ ζωὴ τῆς ἀνθρωπότητας. Πρόκειται γιὰ ἕνα παγκόσμιο πολυποίκιλο κίνημα τὸ ὁποῖο θεμελιώθηκε στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τῆς Θεοσοφίας καὶ κυρίως τὴ διαβόητη ἱδρύτρια τοῦ θεοσοφικοῦ κινήματος πνευματίστρια Ἔλενα Μπλαβάτσκυ. Αὐτὴ «στεγάζει» στὸ σύνολό της τὴν παγκόσμια σύγχρονη πλάνη καὶ κακοδοξία, διότι βασική της ἀρχὴ εἶναι τὸ σατανικὸ δόγμα ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες ὁδηγοῦν στὴν ἀλήθεια»! Εἶναι ἕνα ἀόρατο δίκτυο παραθρησκευτικῶν ὀργανώσεων σ' ὅλο τὸν κόσμο ἀπὸ ἰνδουιστικές, βουδιστικές, γκουρουϊστικές, νεογνωστικές, ψυχολατρεῖες, «θετικὴ σκέψη», μασονία, θεοσοφία, νεοειδωλολατρία, νεοσατανισμός, μαγεία, ἀστρολογία, ὑπνωτισμός,... πνευματισμός, σουφισμός, «ἐναλλακτικὲς θεραπεῖες», «πολεμικὲς τέχνες τῆς Ἀνατολῆς» κ.α. καθοδηγούμενες ἀπὸ ἕνα ἀόρατο συνωμοτικὸ ἐπιτελεῖο, κατόρθωσαν νὰ συνενώσουν ὅλες τὶς κακόδοξες καὶ ἀντιχριστιανικὲς ἰδέες καὶ νὰ κατασκευάσουν ἕνα κολοσσιαῖο ἐκτρωματικὸ πνευματικὸ κίνημα, τὸ ὁποῖο ὀνόμασαν «Νέα Ἐποχή», θέλοντας νὰ τὸ ἀντιδιαστείλουν ἀπὸ τὴν ὑποτιθέμενη «παλαιὰ ἐποχὴ» δηλαδὴ τὴν χριστιανικὴ ἐποχή. Τὸν σκληρὸ πυρήνα τῆς Νέας Ἐποχῆς ἀποτελοῦν ὁλοκληρωτικοῦ χαρακτήρα ὁμάδες, ποὺ ἀποκρύπτουν τοὺς πραγματικοὺς τῶν σκοποὺς καὶ δροῦν πίσω ἀπὸ ἕνα παραπλανητικὸ προσωπεῖο.
Ἡ «Νέα Ἐποχὴ» κατασκευάστηκε γιὰ νὰ κτυπήσει τὸ Χριστιανισμὸ καὶ γι’ αὐτὸ βρῆκαν μέσα σὲ αὐτὴ στέγη ὅλες οἱ ἀκραῖες κακοδοξίες τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ἀπὸ τὶς πιὸ πρωτόγονες πίστεις, ὡς τὶς σύγχρονες ἐξωφρενικές. Ὑπάρχει χῶρος σὲ αὐτὴ γιὰ κάθε ψεῦδος. Στὴν ἰδεολογία τῆς Νέας Ἐποχῆς βρῆκε ἐκπλήρωση ἡ ἀρχέγονη ἁμαρτωλὴ ἐπιθυμία τοῦ πεσόντος ἀνθρώπου νὰ γίνει ἀπὸ μόνος του θεός.
Κύρια πρακτική της «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ὁ ἀποκρυφισμὸς καὶ ἡ μαγεία. Ἡ σύγχρονη ἀναβίωση ἀκραίων μορφῶν ἀποκρυφισμοῦ, εἶναι ἀναμφίβολα ἔργο δικό της. Ὡς πολύτιμα ἐργαλεῖα γιὰ τὴν ἑδραίωσή της χρησιμοποιεῖ καὶ προβάλλει τὶς ἀπειράριθμες αἱρέσεις γιὰ νὰ προκαλέσει σύγχυση καὶ τὸ χειρότερο νὰ χτυπήσει καὶ νὰ ἀποδυναμώσει τὸ χριστιανισμὸ καὶ ἰδιαιτέρα τὴν Ὀρθοδοξία μας, ἡ ὁποία στέκεται τὸ μόνο σοβαρὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἑδραίωση τῆς πλανητικῆς παντοκρατορίας της καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴ δημιουργία τῆς ἐφιαλτικῆς Πανθρησκείας, τὴν ὁποία ὁραματίζονται ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια ὅλοι οἱ ἀποκρυφιστὲς καὶ οἱ ἐχθροί της Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ὁποία θὰ εἶναι συνένωση ὅλων τῶν θρησκειῶν σὲ ἕνα τερατῶδες σχῆμα.
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Ὅπως σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔτσι καὶ στὴν Ἑλλάδα δραστηριοποιοῦνται ἑκατοντάδες ἢ καὶ χιλιάδες αἱρέσεις. Πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς χαρακτηρίζονται ὡς καταστροφικὲς ἐπειδὴ στὴ δράση τοὺς καταγράφονται ἐγκληματικὲς ἐνέργειες καὶ ἀναφέρονται μὲ τὴ διεθνῆ ὀνομασία σέκτες. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς γνωστές μας αἱρέσεις τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά, τῶν Πεντηκοστιανῶν, τῶν Μορμόνων, τῶν Ἀντβεντιστῶν κλπ, μὲ τὴ γνωστὴ διαβρωτική τους δράση, εἰσέβαλε στὴ χώρα μᾶς μεγάλο πλῆθος σεκτῶν τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ νεοεποχίτικου πλέγματος. Οἱ περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς ἀνήκουν στὴν κατηγορία τῶν καταστρεπτικῶν λατρειῶν. Αὐτὲς μαζὶ μὲ τὶς χιλιάδες τῶν μάγων, τῶν ἀποκρυφιστῶν, τῶν μέντιουμ, τῶν ἀστρολόγων, τῶν «σχολῶν» πολεμικῶν τεχνῶν τῆς γιόγκα κλπ ἀποτελοῦν μία ἄκρως ἐπικίνδυνη κατάσταση. Ἄγνωστος ἀριθμὸς ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας μπλέκονται στὰ δίχτυά τους, μὲ ὀλέθρια ἀποτελέσματα γιὰ τοὺς ἴδιους καὶ τὶς οἰκογένειές τους.
Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, προσηλυτίζουν ἀνύποπτους συνανθρώπους μας καὶ τοὺς καθιστοῦν ἄβουλα ὄργανά τους. Μὲ δολώματα ὅπως «αὐτογνωσία», «σωτηρία τοῦ κόσμου» καὶ «λύτρωση ἀπὸ ἐπερχόμενα δεινά», πείθουν τὰ θύματά τους νὰ ἐγκαταλείψουν γονεῖς, συζύγους καὶ παιδιά, νὰ διακόπτουν τὶς σπουδές τους, νὰ παραιτοῦνται ἀπὸ τὴν ἐργασία τους, νὰ παραχωροῦν περιουσιακὰ στοιχεῖα στὴν ὀργάνωση καὶ ἀκόμα νὰ ἐργάζονται σκληρὰ σὲ αὐτὴ χωρὶς κανένα μισθό.
Οἱ λατρεῖες αὐτὲς ὑποκινοῦνται ἀπὸ ἰσχυρὰ κέντρα τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἐνῶ συχνὰ διευθύνονται ἀπὸ «Μεσσίες» ποὺ διαδίδουν ὅτι ἔχουν θεϊκὴ ἀποστολὴ (Ἀβατάρ).
Γιὰ τὴν καλλίτερη κατανόηση τῶν καταστροφικῶν αἱρέσεων τὶς χωρίσαμε σὲ διάφορες ὁμάδες ἀνάλογα μὲ τὴ μορφή, τὶς πρακτικὲς καὶ τὶς ἐπιδιώξεις τους. Ὅμως παρ’ ὅλες τὶς διαφορὲς μεταξύ τους ὑπάρχει ἕνας καταπληκτικὸς σύνδεσμος ποὺ τὶς ἐνώνει, ἰδιαίτερα ὅταν κάνουν ἐπίθεση στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς ἁγίας Του Ἐκκλησίας. Ας δοῦμε κάποιες ἀπὸ αὐτὲς τὶς ὁμάδες:
1ο Θρησκευτικὲς ὁμάδες
Πολλὲς σέκτες ἔχουν θρησκευτικὸ χαρακτήρα, δηλαδὴ εἶναι ὀργανωμένες θρησκευτικὲς κοινότητες μὲ ἱεραρχία, ἰδιαίτερο λατρευτικὸ τυπικὸ καὶ ἑορτές. Ἀντιπροσωπευτικὰ παραδείγματα οἱ πολυπληθεῖς ὁμάδες τοῦ εὐρύτερου προτεσταντικοῦ χώρου, ὅπως οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, οἱ Μορμόνοι, οἱ Ἀντβεντιστὲς τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας, οἱ Πεντηκοστιανοί, καὶ ἄλλοι. Πολλὲς γκουρουιστικὲς ὁμάδες ἀνήκουν στὶς θρησκευτικὲς σέκτες, ὅπως ἡ ὀργάνωση Χάρε Κρίσνα, μὲ ναούς, βωμοὺς καὶ βραχμάνους ἱερεῖς. Στὶς θρησκευτικὲς σέκτες θὰ μπορούσαμε νὰ ἐντάξουμε καὶ τὴν νεοειδωλολατρία, ἡ ὁποία ἐμφανίστηκε τελευταία στὸ προσκήνιο καὶ εὐθύνεται γιὰ μία ἄνευ προηγουμένου φονταμενταλιστικὴ τακτικὴ καὶ πρακτική. Καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε μία πολὺ σοβαρὴ κοινωνικὴ καὶ πνευματικὴ παρενέργεια, καθότι ἐδῶ καὶ εἴκοσι χρόνια ὑπάρχει καὶ ἀναπτύσσεται στὴ χώρα μᾶς ἕνα εὔρωστο νεοπαγανιστικὸ κίνημα δεκάδων ἀρχαιολατρικῶν
ὀργανώσεων, οἱ ὁποῖες ἀναβιώνουν τὴν ἀρχαιοελληνικὴ θρησκευτικὴ παράδοση. Ἀσκοῦν λατρευτικὲς τελετουργίες, κατὰ κανόνα σὲ ἀρχαιολογικοὺς χώρους, ἀλλὰ καὶ στὴν ὕπαιθρο. Κύρια χαρακτηριστικά τους εἶναι τὸ ἀπίστευτο μίσος κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἠμῶν τῶν χριστιανῶν, ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀγγίζει τὰ ὅρια καὶ αὐτῆς τῆς φυσικῆς μας ἐξόντωσης καὶ τὸ ἀπίστευτο ψεῦδος καὶ ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας καὶ τῶν πηγῶν. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ εἶναι δυστυχῶς δυναμικὰ ἐξελισσόμενο.
2ο Θεραπευτικὲς ὁμάδες
Ἡ διαβόητη «Νέα Ἐποχὴ» ἀμφισβητεῖ τὶς μεγάλες ἐπιστημονικὲς δυνατότητες τῆς σύγχρονης κλασσικῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καὶ ἔφερε στὸ προσκήνιο ἀμφίβολες πρακτικὲς τῶν σαμάνων ἀσιατῶν, τὶς ὁποῖες ὀνομάζει μορφὲς «ἐναλλακτικῆς ἰατρικῆς», ὅπως εἶναι ἡ ὁμοιοπαθητική, ἡ ρεφλεξολογία, τὸ ρείκι, ὁ βελονισμός, κ.α. μὲ ἀμφίβολα ἢ καὶ καταστρεπτικὰ ἀποτελέσματα. Ἔχει ἐντάξει στὴν ὁλιστική της θεώρηση καὶ τὴν ὑγεία, τὴ συνέδεσε μὲ τὸν ἀποκρυφισμὸ καὶ τὴ δράση τῶν ἀποκρύφων δυνάμεων, οἱ ὁποῖες, κατ’ αὐτή, εὐθύνονται γιὰ τὶς ἀσθένειες καὶ μποροῦν νὰ χαρίσουν τὴν ὑγεία στοὺς ἀσθενεῖς. Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴ συλλογιστικὴ ἐμφανίστηκαν πλῆθος ἀποκρυφιστικῶν σεκτῶν οἱ ὁποῖες ἰσχυρίζονται ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν θεραπεῖες, καὶ μάλιστα αὐτὲς ποὺ δὲν ἐπιτυγχάνονται μὲ τὴν κλασσικὴ ἰατρική. Ἀπίθανοι «θεραπευτὲς» ἰσχυρίζονται ὅτι κατέχουν ὑπερφυσικὲς δυνάμεις καὶ πὼς μποροῦν νὰ κάνουν θαυμαστὲς θεραπεῖες. Μάλιστα γιὰ νὰ γίνονται πιστευτοὶ στήνουν σκηνικὰ σὲ μεγάλες συγκεντρώσεις, ὅπου κάνουν ψεύτικες θεραπεῖες.. Πολλὲς «θεραπευτικὲς» ὁμάδες συναντᾶμε τελευταία καὶ στὸ χῶρο τοῦ προτεσταντισμοῦ. Πρὶν δύο περίπου χρόνια ρωσίδα ἀποκρυφίστρια ἐξαπατοῦσε ἀφελεῖς στὴν Ἀθήνα. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ κάποιες θεραπευτικὲς σέκτες, ὅπως τὴν «Ἀστάρα», τὴν «Ἄσραμ», τὴν Aura Soma (αὔρα τοῦ σώματος) τῆς Βίκυ Γουὸλ ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Καμπάλα, τὰ Ταρὸ καὶ τὴν Κινέζικη λεγόμενη «θεραπεία πνευματικῆς ἀπόκρισης». Επικίνδυνες εἶναι ἐπίσης οἱ ἰνδουιστικὲς πρακτικὲς «τσάκρας», καθὼς καὶ ἡ «ἁγιουρβέδα», ποὺ ἔφερε στὴ Δύση ὁ διαβόητος γκουροὺ Μαχαρίσι Μαχὲς Γιόγκι, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία γίνεται χρήση ἐπικίνδυνων βαριῶν μετάλλων, ὅπως τοῦ μόλυβδου καὶ τοῦ ὑδράργυρου. Ἡ ἄσκηση τῆς γιόγκα ἔχει ἀποδειχτεῖ ὅτι ἐγκυμονεῖ κινδύνους γιὰ τὴν ψυχοσωματικὴ ὑγεία. Παρ’ ὅλα αὐτὰ χιλιάδες γυμναστήρια, ἀκόμη καὶ δημόσιες ὑπηρεσίες ὑποστηρίζουν τέτοιες τεχνικές. Ὁ δῆμος Ἀθηναίων γιὰ παράδειγμα ἔχει ἐντάξει ἐπίσημα τὴ γιόγκα καὶ τὴν τεχνικὴ «πιλάτες» στὸν Ὀργανισμὸ ἄθλησης τοῦ δήμου. Σχολικὸς σύμβουλος τῆς Ἀττικῆς ἀποπειράθηκε νὰ εἰσάγει τὴ γιόγκα στὰ Σχολεῖα. Ὑπάρχουν καὶ χειρότερα: ὁ ναὸς τοῦ ἁγίου Ναοὺμ στὴν Ὀχρίδα μεταβλήθηκε ἀπὸ τὸν γκουροὺ Ραβὶ Σαγκὰρ σὲ κέντρο γιόγκα ὅπου ἐφαρμόζονται οἱ σκληρὲς τεχνικές: Πραναγιάμα καὶ Σουνταρσᾶν Κρίγια!
3ο Λατρεῖες αὐτογνωσίας
Ἡ «Νέα Ἐποχὴ» διατυμπανίζει ὅτι ἔχει στόχο νὰ φέρει στὴν ἀνθρωπότητα τὸ φωτισμό, τὸν ὁποῖο τῆς στέρησε ὁ Χριστιανισμός. Ἐφόσον αὐτὴ ἕλκει τὶς βασικὲς ἀρχές της ἀπὸ τὴν ἰνδουιστικὴ καὶ τὴ βουδιστικὴ θρησκευτικὴ παράδοση, δοξάζει τὸν «ἐσωτερικὸ φωτισμό». Φυσικὰ δὲν πρόκειται γιὰ πραγματικὸ φωτισμό, ἀλλὰ γιὰ νοσηρὴ ἐσωτεριστικὴ κατάσταση. Ἀπὸ αὐτὴ τὴ συλλογιστικὴ ξεπήδησαν πάμπολλες σέκτες ποὺ ὑπόσχονται ἐξέλιξη, βελτίωση τῶν ἱκανοτήτων καὶ ἀπόκτηση νέων, ἀνάπτυξη τῆς προσωπικότητας καὶ αὐτοπραγμάτωση τοῦ ἀνθρώπου, χωρὶς φυσικὰ τὸ Θεό. Διάφορες αἱρετικὲς ὁμάδες διαφημίζονται ὡς «Γνωστικὲς» καὶ προσκαλοῦν μὲ ἀφίσες τους νὰ μυήσουν σὲ σεμινάριά τους στὴ «νέα φώτιση». Ἄλλες ὁμάδες διδάσκουν ὅτι δῆθεν ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ἔχει ἀπεριόριστες δυνατότητες καὶ ὅτι μὲ τὴν κατάλληλη ἄσκηση μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνει παντοδύναμος. Ἄλλες ὁμάδες
ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ καλλιέργεια τῆς λεγομένης «θετικῆς σκέψεως» μπορεῖ νὰ λύσει ὅλα τὰ προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου. Θυμίζω τὴν περίπτωση τοῦ ἀμερικανοῦ πάστορα Βίτσεντ Πήλ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ θεμελιωτὴς καὶ «εὐαγγελιστὴς» τῆς «θετικῆς σκέψεως». Τὸ βιβλίο του «Ἡ δύναμη τῆς Θετικῆς Σκέψης» σημείωσε τεράστια ἐκδοτικὴ ἐπιτυχία, μὲ περισσότερα ἀπὸ 5.000.000 ἀντίτυπα σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Γνωστὴ εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ δράση τοῦ ἀμερικανοῦ ψυχιάτρου Γουέιν Ντύερ γιὰ «προσωπικὴ αὐτοπραγμάτωση». Καταλυτικὴ δράση εἶχε ἡ «Ἐκκλησία τῆς Αὐτοπραγμάτωσης» τοῦ γκουροὺ Σουάμι Κριγιανάντα. Μεγάλη ἐπίδραση εἶχε στὴ Δύση ἡ ὀργάνωση «Ἀποστολὴ τοῦ Θείου Φωτὸς» τοῦ γκουροὺ Μαχαράτζι Τζί. Σὲ αὐτὴ τὴν κατηγορία τῶν σεκτῶν ἀνήκει ἡ Σαηεντολογία καθὼς καὶ ἡ «Νέα Ἀκρόπολη», καθὼς καὶ ἡ λεγομένη μέθοδος, Σίβα ἡ ὁποία ὑποτίθεται ὅτι καλλιεργεῖ τὶς ἀπόκρυφες δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπινου μυαλοῦ. Διαδίδεται καὶ ἀσκεῖται κατὰ κόρον ὁ λεγόμενος «ὑπερβατικὸς διαλογισμός», ὡς «ὕψιστη πνευματικὴ ἄσκηση», τὴν ὁποία δίδαξε στὴ Δύση ὁ γκουροὺ Μαχαρίσι Μαχὲς Γιόγκι. Στὶς ὁμάδες αὐτογνωσίας συγκαταλέγονται καὶ ἡ ὀργάνωση τοῦ γκουροὺ Μαχικάρι, ἡ Μπράχμα Κουμάρις καὶ ἡ μέθοδος Τσὶγκ Χάι. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ κάνουμε λόγο καὶ γιὰ τὰ δύο τουλάχιστον γνωστὰ βουδιστικὰ κέντρα ποὺ λειτουργοῦν μὲ κρατικὴ ἄδεια στὴ χώρα μας, τὸ ἕνα στὴν ὀρεινὴ Κορινθία καὶ τὸ ἄλλο στὴ Χαλκιδική, καθόλου τυχαία, ἀπέναντι στὸ Ἅγιον Ὅρος!
4ο Πολιτικὲς λατρεῖες
Ἡ «Νέα Ἐποχὴ» ὁραματίζεται καὶ ἐπιδιώκει τὴν παγκόσμια παντοκρατορία, τὸ διατυμπανίζουν ξεκάθαρα οἱ ἐκπρόσωποί της. Ἡ φρικιαστικὴ «Νέα Τάξη Πραγμάτων» ὑπηρετεῖ σαφῶς αὐτὸ τὸν στόχο. Βέβαια ὁ πρῶτος ποὺ ἐφεῦρε, ἐφάρμοσε καὶ δίδαξε τὴν πολιτικὴ θρησκεία εἶναι ὁ αἱρετικὸς παπισμός, ὁ ὁποῖος μετέβαλε ἐδῶ καὶ χίλια χρόνια τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σὲ κοσμικὸ κράτος. Ὁ αἱρετικὸς προτεσταντισμὸς δὲ μπόρεσε νὰ ἀποβάλλει αὐτὸν τὸν πειρασμό. Οἱ Καλβινιστές, οἱ Κουάκεροι, οἱ Μορμόνοι καὶ βέβαια οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβὰ εἶναι καὶ πολιτικὲς σέκτες. Ὁμιλοῦν οἱ ἡγέτες τῆς «Σκοπιᾶς» γιὰ «κυβέρνηση τοῦ Θεοῦ» καὶ γιὰ «κατάληψη ὅλων τῶν ἐξουσιῶν τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸν Ἰεχωβά». Ἡ αἴσχιστη ἀποικιοκρατία τῆς δυτικῆς χριστιανοσύνης στηρίχτηκε ἀπὸ τὸν παπισμὸ καὶ τὸν προτεσταντισμό. Ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει τὶς βλάσφημες δηλώσεις τοῦ πρώην προέδρου τῶν Η.Π.Α. ὁ ὁποῖος δήλωνε πὼς ἡ Βίβλος τὸν καθοδηγοῦσε στὶς πολεμικές του ἐκστρατεῖες στὸ Ἰρὰκ καὶ τὸ Ἀφγανιστᾶν; Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Μαχαρίσι Μαχὲς Γιόγκι ἐπεδίωξαν νὰ ἱδρύσουν στὴν Κρήτη τὸ λεγόμενο «Μινωικὸ Πανεπιστήμιο Παγκόσμιας Εἰρήνης», τὸ ὁποῖο ἀσφαλῶς θὰ ἀποτελοῦσε παράρτημα τοῦ Διεθνοῦς Πανεπιστημίου Μαχαρίσι. Στόχος τους νὰ προωθήσουν τὴν «Τεχνική του Ὑπερβατικοῦ Διαλογισμοῦ», ὡς ἡ «Ἐπιστήμη τῆς Δημιουργικῆς Διάνοιας», ἡ ὁποία «μπορεῖ νὰ κυβερνήσει τὸν κόσμο μὲ ἀποτέλεσμα». Ἡ σέκτα αὐτὴ χαρακτηρίζεται ὡς «πολιτικοθρησκεία» Ἡ αἵρεση «Word of Life» ἔχει ἱδρύσει δικό της πανεπιστήμιο στὴ Σουηδία, ὅπου σπουδάζουν νέοι ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο προκειμένου νὰ προωθηθοῦν σὲ κυβερνητικὲς θέσεις. Εἶναι γνωστὸ πὼς σὲ ὅλες τὶς κυβερνήσεις ἔχουν παρεισφρήσει ἄνθρωποι τῶν αἱρέσεων τοῦ νεοεποχίτικου πλέγματος, γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἐπιδιώξεων τῆς «Νέας Ἐποχῆς».
5ο Ἐμπορικὲς αἱρέσεις
Δὲ λείπουν καὶ ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ ἐπωφεληθοῦν οἰκονομικὰ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ σύγχυση τῶν καιρῶν μας. Δημιουργοῦν ἐντυπωσιακὲς θρησκευτικὲς ὁμάδες καὶ λατρεῖες καὶ χρησιμοποιοῦν τὸ μάρκετινγκ γιὰ νὰ πωλοῦν. Εἶναι οἱ «ἔμποροι ἐλπίδας» καὶ οἱ «πλασιὲ τοῦ μεταφυσικοῦ». Πρώτη διδάξασα ἡ ὀργάνωση τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά», ὁποία ἱδρύθηκε ὡς ἐκδοτικὴ ἑταιρεία καὶ ὡς τέτοια εἶναι μέχρι σήμερα. Ἐκδίδει δύο δεκαπενθήμερα περιοδικά, τὰ ὁποία
ὑποχρεώνονται νὰ τὰ ἀγοράζουν περισσότεροι ἀπὸ τρία ἑκατομμύρια ὀπαδοί της σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἐπίσης ὑποχρεώνονται νὰ ἀγοράζουν καὶ μία ποσότητα γιὰ νὰ τὰ διαθέσουν στὸ δρόμο. Ἀποτέλεσμα: ἡ ὀργάνωση μοσχοπουλάει πάνω ἀπὸ εἴκοσι ἑκατομμύρια τεύχη τὸ μήνα, ἐκτὸς τὶς ἔκτακτες ἐκδόσεις της! Ἄλλο παράδειγμα ἡ λεγομένη «Ἑνωτικὴ Ἐκκλησία» τοῦ Κορεάτη ψευτομεσσία Μοῦν, ὁ ὁποίος ἐκμεταλλεύεται ἑκατομμύρια ὀπαδούς του σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ τὸν κατατάσσουν σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς πλουσιότερους ἀνθρώπους τοῦ πλανήτη. Ἀμύθητες περιουσίες ἀπέκτησαν οἱ γκουροὺ Κισναμούρτι, Μαχαρίσι Μαχὲς Γιόγκι, Σάι Μπάμπα καὶ Σατυανάντα Παραμχάρσα, κ.α. Σὲ ἄλλες περιπτώσεις συγκεκριμένες σέκτες πωλοῦν ὑπηρεσίες (σεμινάρια, διαλέξεις) καθὼς καὶ βιβλία, περιοδικά, κλπ. Ὡς ἐμπορικὴ σέκτα θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηρισθεῖ καὶ ὁ νεοπαγανισμός, ὁ ὁποῖος δραστηριοποιεῖται στὸ χῶρο τῶν ἐκδόσεων, τῶν διαφόρων «σχολῶν» καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ.
6ο Λατρεῖες τῶν νέων
Γνωρίζουν οἱ ἄνθρωποι τοῦ σκότους καὶ τῆς ἀνομίας πὼς ἡ ἐλπίδα τοῦ μέλλοντος εἶναι οἱ νέοι. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό. Ξέρουν πὼς οἱ νέοι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἀντιδροῦν περισσότερο στὶς σκοτεινές τους ἐπιδιώξεις καὶ ἐπαναστατοῦν σὲ κάθε μορφὴ καταπίεσης. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ «Νέα Ἐποχὴ» δημιούργησε καὶ γιὰ τοὺς νέους αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ τοὺς ἀποχαυνώσουν καὶ νὰ πάψουν νὰ εἶναι ἐμπόδιο στοὺς στόχους της. Προάγγελος τῶν νεανικῶν αἱρέσεων ὑπῆρξε ἡ ἐπιδημία τοῦ χιπισμοῦ στὶς δεκαετίες 1960 καὶ 70 ὁ ὁποῖος λειτούργησε καταστροφικὰ γιὰ τὴ νεολαία. καθὼς ἐπίσης τὸ φαινόμενο ὑστερίας ποὺ δημιουργοῦσαν οἱ διαβόητοι Μπίτλς, οἱ ὁποῖοι διέδιδαν τὴν ἀναρχία καὶ τὴν ἀνηθικότητα μὲ τὴ μουσική τους. Μέσα ἀπὸ τὸν χιπισμὸ ξεπήδησαν καὶ συγκεκριμένες σέκτες, φτιαγμένες γιὰ τοὺς νέους. Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ τὴν αἵρεση «Παιδιὰ τοῦ Μῶ», τοῦ διαβόητου David Berg ἡ ὁποία στρατολόγησε ἑκατομμύρια νέους σὲ ὅλο τὸν κόσμο, τοὺς δίδασκε νὰ ζοῦν ὡς χίππυς καὶ νὰ ἀσκοῦν τὴν πορνεία πρὸς ὄφελος τῆς ὀργάνωσης. Τὰ κορίτσια τῆς ὀργάνωσης ὀνομάζονταν «πόρνες τοῦ Θεοῦ»! Ἡ ὀργάνωση τοῦ Μαχαρίσι Μαχὲς Γιόγκι ὀνομάστηκε «θρησκεία τῆς νεότητας» διότι ἀπευθύνεται κυρίως στοὺς νέους. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες πιὸ ἀκραῖες ὁμάδες ὅπου μὲ τὴ βοήθεια τῆς σκληρῆς Χὲβ Μέταλ μουσικῆς μυοῦνται χιλιάδες νέοι στὸ σατανισμό! Ἀναφέρουμε τὴ σκληρὴ σέκτα «Βlack Omen» (Μαῦρο Οἰωνό), ποὺ στρατολογεῖ μαθητές. Φρίκη προκαλεῖ ἡ νεανικὴ σέκτα «Babini di Satana» (Παιδιὰ τοῦ Σατανᾶ). Ὑπάρχουν νεανικὲς σέκτες ποὺ προωθοῦν ἐπίσης τὸν βαμπιρισμό. Κάποιοι προχώρησαν στὴν σύσταση ἐκκλησίας «The Vampire Church» (Ἐκκλησία τῶν Βρικολάκων) τὴν ὁποία ἀναγνώρισε ἡ «Universal Life Church» (Ἐκκλησία τῆς Παγκόσμιας Ζωῆς). Τὸ φαινόμενο Χάρρυ Πότερ τῆς μάγισσας Τζόαν Ρόουλονγκ, τὰ Pokemons (Τέρατα Τσέπης),καὶ τὰ video games ἔχουν πιὰ μεταφυσικὴ σημασία γιὰ τοὺς νέους, τὰ ὁποία τοὺς ὁδηγοῦν ὑποσυνείδητα στὸν ἀποκρυφισμό. Ἔχει ἀποδειχτεῖ ἐπίσης πὼς πολλὲς σέκτες εὐθύνονται καὶ γιὰ διάδοση τῶν ναρκωτικῶν οὐσιῶν στοὺς νέους.
7ο Φυσιολατρικὲς – οἰκολογικὲς λατρεῖες
Μία ἀπὸ τὶς πιὸ χυδαῖες μορφὲς εἰδωλολατρίας εἶναι ἡ λατρεία τῆς ἄψυχης φύσεως. Ἡ ἀναβίωση τῆς ἀρχαίας εἰδωλολατρίας ἀπὸ τὴ Θεοσοφία καὶ τὴν καλλιέργειά τους ἀπὸ τὴ «Νέα Ἐποχὴ» ἐπανέφερε καὶ τὴ λατρεία τῆς φύσεως, τὴν ὁποία ἀνήγαγε σὲ θεότητα ἡ διαβόητη θεοσοφίστρια Any Besant. Τὰ τελευταία χρόνια ἐμφανίστηκαν αἱρέσεις μὲ φυσιολατρικὸ καὶ οἰκολογικὸ περιεχόμενο, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς ἀπώτερο στόχο νὰ ἀπομακρύνουν τὸν κόσμο ἀπὸ τὴ λατρεία τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τὸν στρέψουν στὴν εἰδωλολατρία. Οἱ σύγχρονες νεοπαγανιστικὲς ὁμάδες σαφῶς διακρίνονται καὶ γιὰ τὴ χυδαία φυσιολατρία τους, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες ἡ φύση εἶναι ζωντανὴ θεὰ καὶ ἀπαιτεῖ λατρεία καὶ θυσίες. Μία
ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες φυσιολατρικὲς σέκτες εἶναι ἡ λεγομένη Wicca, ἡ παγκόσμια θρησκεία τῶν μάγων καὶ τῶν μαγισσῶν, δημιούργημα τῶν διαβόητων μάγων G. Gardner καὶ Miriam Starhawk, τῆς ὁποίας βασικὴ πίστη εἶναι, ὅτι στὸ πρόσωπο τῆς «Μεγάλης Θεᾶς» λατρεύεται ἡ φύση. Ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔχοντας κάποια οἰκολογικὴ εὐαισθησία, πέφτουν θύματα αὐτοῦ του εἴδους τῶν σεκτῶν. Ἄλλες σέκτες προβάλλουν ὑποτίθεται «ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς» ἔχοντας ἰνδουιστικὲς ρίζες. Ἐπιβάλλουν τὴν χορτοφαγία ὁδηγώντας πολλοὺς ὀπαδούς τους σὲ παθήσεις ἀναιμίας καὶ ἄλλες σωματικὲς βλάβες.
8. Μεσσιανικὲς – ἐσχατολογικὲς λατρεῖες
Ὁ σφετερισμὸς τοῦ θείου Προσώπου τοῦ Χριστοῦ εἶναι παλιὰ ὑπόθεση. Ἡ «Νέα Ἐποχὴ» προωθεῖ καὶ ἐμφανίζει κατὰ κόρον πολλοὺς «χριστούς», ποὺ εἶναι στὴν οὐσία ὅλοι τους πρόδρομοι τοῦ ἐρχομένου Ἀντιχρίστου. Αὐτοὶ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὸ χῶρο τοῦ Ἰνδουισμοῦ καὶ τοῦ Βουδισμοῦ. Τέτοιοι σήμερα εἶναι οἱ Μυοὺγκ Μοῦν, Κρισναμούρτι, Χάρε Κρίσνα, Σαὶ Μπάμπα, Μαϊτρέγια, David Berg, Ἰμὰμ Μαχντί, Ντέηβιντ Κορές, Ἀουν Βεόρ, Μοριά, Σόκο Ἀσαχάρα, Σρὶ Σιηνμόϊ κλπ. στοὺς ὁποίους ἀποδίδεται λατρεία ὡς σαρκωμένων θεῶν, ὅπως ἡ διαβόητη Nirmala Devi Namah, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὡς ἡ ἐνσάρκωση τοῦ «Ὑπερτάτου Ὄντος»! Σύμφωνα μὲ πρόσφατο δημοσίευμα ἡ «Νέα Ἐποχὴ» ἑτοιμάζει τὸν σοῦπερ – μεσσία, ἕναν δεκαεπτάχρονο Ἰνδό, τὸν Ram Behadur Bamjon, ὁ ὁποῖος πιστεύεται ὅτι εἶναι ἡ νέα ἐνσάρκωση τοῦ Βούδα. Τὸν ἐγκατέστησαν σὲ ναὸ καὶ λατρεύεται ἀπὸ ἑκατομμύρια Ἰνδούς! Ἀξιοσημείωτη εἶναι καὶ ἡ παρουσία ἐσχατολογικῶν ὁμάδων οἱ ὁποῖες, γιὰ νὰ στρατολογοῦν ὀπαδούς, κατατρομοκρατοῦν μὲ τὴ δῆθεν ἐπερχόμενη καταστροφὴ τοῦ κόσμου. Ὑστερία ὑπάρχει γιὰ τὴν ὑποτιθέμενη καταστροφὴ τοῦ 2012! Στὸ χῶρο αὐτὸ δραστηριοποιοῦνται κυρίως διάφορες οὐφολογικὲς καὶ νεοπαγανιστικὲς ὁμάδες, ὅπως ἀκραία φονταμενταλιστικὴ νεοπαγανιστικὴ ὀργάνωση, ἡ ὁποία προμηνύει ἐπάνοδο τῶν ὀλυμπίων θεῶν στὶς 31-12-2012 καὶ γενικὴ ἐξολόθρευση ἠμῶν τῶν χριστιανῶν! Ὁ διαβόητος αἱρεσιάρχης Benny Hinn προβλέπει τὴ συντέλεια τοῦ κόσμου τὸ 2034. Αὐτὴ καταστροφολογία ἔχει ἐπηρεάσει δυστυχῶς καὶ τὸν ὀρθόδοξο χῶρο. Μοναχὸς ὅρισε ὅτι τὸ 2012 θὰ ἐμφανιστεῖ ὁ Ἀντίχριστος!
9ο Πνευματιστικὲς -Σατανιστικὲς λατρεῖες
Ἐπικίνδυνοι πνευματιστὲς τύπου Γιούρι Γκέλερ ποιοῦν σημεῖα καὶ τέρατα σὲ ὅλο τὸν κόσμο προκειμένου νὰ πείσουν ὅτι οἱ ἀπόκρυφες δυνάμεις κυβερνοῦν τὰ πάντα, φροντίζοντας κάποιοι νὰ δίνεται μεγάλη δημοσιότητα στὰ σατανικά τους ἔργα. Βεβαίως ἡ χειρότερη μορφὴ καταστροφικῆς λατρείας εἶναι ἡ σύγχρονη σατανολατρία. Ἡ ἀρχέγονη ἐπιθυμία τοῦ Ἑωσφόρου νὰ λατρευτεῖ ὡς θεὸς πραγματοποιήθηκε στὶς μέρες μας. Ἄνθρωποι τῆς «Νέας Ἐποχῆς», ἔχοντας διαβολικὸ φρόνιμα καὶ πλημμυρισμένοι ἀπὸ σατανικὴ ἐνέργεια ἀνήγαγαν τὸ διάβολο σὲ «θεό», τοῦ ἐφτίαξαν αἰσχρὴ θρησκεία καὶ τὸν λατρεύουν. Καὶ τὸ χειρότερο: φρόντισαν νὰ γίνουν θερμοὶ ἱεραπόστολοι τῆς σατανικῆς θρησκείας σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὸς ποὺ ἔκαμε τὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ διαβόητος σατανιστὴς Ἄλιστερ Κρόουλυ, πραγματικὸς ὅμως δημιουργὸς καὶ ἱδρυτὴς τῆς φρικιαστικῆς «Ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ» ὑπῆρξε ὁ ἕτερος διαβόητος σατανιστὴς Ἄντον Λάβεϋ, ὁ ὁποῖος στὰ 1966 ἵδρυσε τὴ φρικτὴ καὶ ἐγκληματικὴ σέκτα στὴν Καλιφόρνια τῶν Η.Π.Α. Ὁλόκληρο τὸ σύστημα δοξασιῶν καὶ τελετουργικῶν της εἶναι ἀπόλυτη ἀντιστροφὴ τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ βεβήλωση τῶν ἱεροτελεστιῶν της. Ἀπολυτοποιεῖ τὴν ἀνθρώπινη θέληση καὶ θεοποιεῖ τὰ ἀνθρώπινα ἔνστικτα, ὥστε νὰ παραδίδεται ὁ λάτρης τοῦ σατανᾶ σὲ ἔσχατη ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ κατάπτωση, νὰ εἶναι ἕρμαιο τῶν πιὸ ταπεινῶν ὁρμέμφυτών του, νὰ ἀτονοῦν ὅλες οἱ ἀντιστάσεις του στὸ κακό, ὥστε νὰ διαπράττει ὁποιαδήποτε αἴσχιστη καὶ κακουργηματικὴ πράξη! Εἶναι γνωστὸ ὅτι προβαίνουν σὲ ὄργια, θυσίες ζώων, ἀκόμα καὶ ἀνθρωποθυσίες. Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι πολλὲς κυβερνήσεις, ὅπως τῶν
Ἡνωμένων Πολιτειῶν, χορηγοῦν ἄδειες λειτουργίας αὐτῶν τῶν ἐγκληματικῶν σεκτῶν! Ἡ φρικτὴ «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ» εἶναι νόμιμη θρησκεία! Οἱ Βρετανικὲς καὶ Ἀμερικάνικες Ἔνοπλες Δυνάμεις δέχονται στὶς τάξεις τοὺς σατανιστὲς καὶ σέβονται τὴν πίστη τους καὶ τὴ λατρεία τους!
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΚΤΩΝ
Τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως φέρνουν συχνὰ στὴ δημοσιότητα ἐγκλήματα τῶν καταστρεπτικῶν λατρειῶν σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Σταχυολογήσαμε μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ὡς ἀπόδειξη γιὰ τὴν ἀνησυχία ποὺ μᾶς διακατέχει:
- Τὸ 1969 ἡ ὁμάδα τοῦ διαβόητου σατανιστῆ Τσάρλς Μάνσον δολοφονεῖ τὴν ἔγγυο Σάρον Τέητ, ἠθοποιὸ καὶ σύζυγο τοῦ σκηνοθέτη Ρόμαν Πολάνσκι. Τὸ θύμα, ὁ σύζυγός της καὶ οἱ θύτες ἀνῆκαν στὴ «Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ» τοῦ Ἄντον Λάβεϋ.
- Τὸ 1971 ὁ γκουροὺ τῆς Ἰνδουιστικῆς ὀργάνωσης «Ἀνάντα Μάργκα» καταδικάστηκε σὲ ἰσόβια γιὰ τὴ δολοφονία 14 πρώην μελῶν τῆς ὀργάνωσής του. Τότε ἄλλοι ὀπαδοὶ ἔκαναν τρομοκρατικὲς ἐνέργειες -μάλιστα δύο νέοι αὐτοπυρπολήθηκαν!
- Τὸ 1973 ὁ Paul – Aaron Berg, γιὸς τοῦ David Berg ἱδρυτῆ τῆς σέκτας «Παιδιὰ τοῦ Μῶ), αὐτοκτόνησε στὴ Γενεύη ὅταν ἔμαθε ὅτι πατέρας τοῦ ζητοῦσε ἀπὸ τὴν κόρη τοῦ Λίντα σεξουαλικὲς σχέσεις! Χιλιάδες κορίτσια ἀπὸ τὸ 1968 μέχρι σήμερα ἔγιναν πόρνες γιὰ τὴν ὀργάνωση. Χιλιάδες νέοι μυήθηκαν στὴν ὁμοφυλοφιλία, τὴν αἱμομιξία καὶ τὴν παιδοφιλία!
- Τὸ 1979, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ «Μεσσία» Jim Jones, 923 μέλη τοῦ «Ναοῦ τοῦ Λαοῦ» αὐτοκτόνησαν ὁμαδικὰ μὲ δηλητήριο στὴ ζούγκλα τῆς Γουϊάνα.
- Τὸ 1979 Ἕλληνας ὀπαδὸς τοῦ γκουροὺ Σατυανάντα, ἀφοῦ εἶχε ἐξουθενωθεῖ ψυχολογικὰ καὶ οἰκονομικά, αὐτοκτονεῖ στὴν Παιανία.
- Τὸ 1988 αὐτοκτονεῖ ὁ νεαρὸς ὀπαδὸς τῆς Σαϊεντολογίας Πάτρικ Βίκ. Ἄλλα 11 μέλη αὐτῆς τῆς ὀργάνωσης ἔχουν αὐτοκτονήσει στὴν Ἀμερική, μεταξὺ αὐτῶν, ὁ γιὸς τοῦ Χάμπαρντ, ἱδρυτῆ τῆς σέκτας, ἐνῶ ἀπόπειρα ἔχει κάνει καὶ ἡ κόρη του. Ὁ ἴδιος ὁ Χάμπαρντ, ποὺ ἰσχυριζόταν ὅτι μὲ τὴν μέθοδό του θεραπεύεται κάθε ψυχασθένεια, εἶχε τάσεις αὐτοκτονίας.
- Τὸ 1993, στὸ Wako τοῦ Texas 95 ἄτομα, ὀπαδοὶ τοῦ Μεσσία Ντέηβιντ Κορές, ὁδηγήθηκαν στὸ νὰ καοῦν ζωντανά. 17 ἀπὸ αὐτοὺς ἦταν παιδιά!
- Τὸ 1993 ἀποκαλύπτεται ὅτι στὰ γεγονότα τῆς Παλλήνης, 2 γυναῖκες θυσιάστηκαν στὸ βωμὸ τοῦ Σατανᾶ. Θύματα καὶ θύτες μπλέχτηκαν στὰ δίχτυα διεθνῶν κέντρων τοῦ Νεοσατανισμοῦ. Τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο, ἡ μητέρα νεαρῆς μαθήτριας, ποὺ αὐτοκτόνησε στὰ Χανιά, ἀποκάλυψε ὅτι ἡ κόρη τῆς εἶχε μπλέξει μὲ σατανιστές, ἐνῶ στὴν Κοζάνη συλλαμβάνεται καθηγήτρια, ποὺ μυοῦσε μαθητές της στὸ σατανισμὸ μὲ τελετὲς μαύρης μαγεία καὶ σέξ.
- Τὸ 1994 στὴν Ἐλβετία, 53 μέλη τῆς ὁμάδας «Ναὸς τοῦ Ἡλίου» τοῦ ὁμοιοπαθητικοῦ Λὺκ Ζυρέ, αὐτοκτόνησαν (οἱ πιὸ δειλοὶ «βοηθήθηκαν» ἀπὸ τοὺς ἄλλους). Τὸ 1995 ἄλλα 15 μέλη βρέθηκαν δολοφονημένα στὸ δάσος Βεκόρ.
- Τὸ 1995 ἡ Ὁμάδα «Ἀοὺμ Σίνρι Κίο» τοῦ ἰάπωνα γκουροὺ Σόκο Ἀσαχάρα ἐπιτίθεται μὲ τὸ φονικὸ ἀέριο «Σαρὶν» στὸ μετρὸ τοῦ Τόκυο. Ἀποτέλεσμα: 11 νεκροὶ καὶ 5.000 τραυματίες. Ἡ ἴδια ὁμάδα συγκέντρωνε δηλητήρια γιὰ νὰ ...ἐπισπεύσει τὰ γεγονότα τῆς «Ἀποκάλυψης»!
- Τὸ 1997 ἡ ἀποκρυφιστικὴ ὀργάνωση «Οὐράνια Πύλη» ὁδήγησε σὲ ὁμαδικὴ αὐτοκτονία 38 ἀνθρώπων, κατὰ τὴ διέλευση ἑνὸς κομήτη, γιὰ νὰ τὸν χρησιμοποιήσουν ὡς διαστημόπλοιο γιὰ τὴν ἀστρική τους πορεία.
- Τὸ 2000 στὴν Οὐγκάντα αὐτοκτόνησαν ὁμαδικὰ 980 ὀπαδοὶ τοῦ ἐπικίνδυνου αἱρεσιάρχη Ζόζεφ Κιμπουετίρε.
- Τὸ 2005 ἀποκαλύφτηκε στὴ Γερμανία πὼς ζευγάρι σατανιστῶν - κανίβαλων θυσίαζε τελετουργικὰ ἀνθρώπους στὸ σατανᾶ καὶ ἔτρωγε τὶς σάρκες τους. Ὁδηγούμενοι στὶς ἀνακριτικὲς ἀρχὲς ἐξέφρασαν ἀμετανόητοι τὴν πεποίθησή τους ὅτι ὁ ἄρχοντάς τους Ἑωσφόρος θὰ τοὺς ἐλευθερώσει σύντομα ἀπὸ τὴ φυλακή!
- Τὸ 2006 ἔγινε γνωστὸ πὼς νεοειδωλολατρικὴ - νεοσατανιστικὴ ὁμάδα στὴν Κύπρο σκόπευε νὰ κάνει ἀνθρωποθυσία στὸ Δία.
- Τὸ Μάιο τοῦ 2009 στὴν Κύπρο ἐξιχνίασε ἡ κυπριακὴ ἀστυνομία σὲ συνεργασία μὲ τὴν Europol καὶ τὴν Interpol ἀπόπειρα μαζικῆς αὐτοκτονίας, τὴν ὁποία ὑποκινοῦσε νεαρὸς μέλους καταστροφικῆς αἱρέσεως μέσω τοῦ διαδικτύου.
- Σὲ ἰστοσελίδα συγκεκριμένης ἑλληνικῆς νεοπαγανιστικῆς ὁμάδας ὑπάρχει ἐπίσημη ἀνακοίνωση ὅτι σκοπεύουν νὰ θυσιάσουν χριστιανοὺς στὸ ναὸ τῆς «Ἀγροτέρας Ἀρτέμιδος» στὴν Ἀθήνα γιὰ ἐξαγνισμό! Ἡ ὀργάνωση αὐτή, μαζὶ μὲ ἄλλες ἑλληνικὲς
νεοπαγανιστικὲς ὀργανώσεις ἔχουν ἐξαγγείλει ἐπίσημα ὅτι θὰ προβοῦν σὲ θανατώσεις γενοκτονίας ἠμῶν τῶν χριστιανῶν, ὅταν ἐπικρατήσουν στὴν Ἑλλάδα!
- Ἀγνοεῖται ἡ τύχη χιλιάδων νέων ποὺ ἔψαξαν γιὰ σοφία καὶ γνώση στὴν Ἰνδία. Νέος ἀπὸ τὴν Κόρινθο ποὺ εἶχε πάει στὴν Ἰνδία καὶ ἔμπλεξε σὲ γκουρουιστικὴ ὀργάνωση, διέκοψε κάθε ἐπαφὴ μὲ τοὺς δικούς του. Ὅταν αὐτοὶ ἔψαξαν νὰ τὸν βροῦν τοὺς εἶπαν ὅτι αὐτοκτόνησε καὶ ἔστειλαν τὸ πτῶμα τοῦ σ’ αὐτούς. Ὅμως ἀποδείχτηκε ὅτι τὸ πτῶμα ἀνῆκε σὲ ἄλλον ἄνθρωπο!
- Χιλιάδες ἄνθρωποι ἔχουν ἀποκτήσει μόνιμες νευρικὲς διαταραχὲς ἢ ἔχουν αὐτοκτονήσει, προσπαθώντας νὰ «διευρύνουν τὴ συνείδησή τους» μὲ γιόγκα καὶ διαλογισμὸ ἢ ψυχεδελικὰ ναρκωτικὰ ἢ καὶ τὰ δύο.
- Χιλιάδες ἄνθρωποι ἔχουν χάσει τὴ ζωή τους ἢ ἔχουν σοβαρὰ προβλήματα ὑγείας ἐπειδὴ ἀντὶ τῆς κλασσικῆς ἰατρικῆς χρησιμοποίησαν «θεραπευτικὲς» μεθόδους ὅπως ὁμοιοπαθητική, βελονισμό, ρείκι, κρυσταλλοθεραπεία κ.α.
- Πολλὰ μέλη τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβὰ» ἔχουν πεθάνει, ἐπειδὴ ἡ ὀργάνωση ἀπαγορεύει τὴ μετάγγιση αἵματος.
- Χιλιάδες ἄνθρωποι ἐργάζονται στὶς ὀργανώσεις ἀμισθί.
- Χιλιάδες νέοι, κυρίως κορίτσια, ἔχουν ὑποστεῖ βάναυσες σεξουαλικὲς κακοποιήσεις.
- Ἀμέτρητοι γονεῖς ψάχνουν γιὰ τὰ παιδιὰ τοὺς ἀπεγνωσμένα σὲ αἱρετικὲς ὀργανώσεις, τὰ ὁποία μεταφέρουν συχνὰ στὸ ἐξωτερικό.
Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαριθμήσει τὰ τόσα περιστατικά. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ περιγράψει τὸν πόνο τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουν χάσει κάποιο μέλος τῆς οἰκογένειάς τους
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΕΚΤΩΝ
Ἡ δράση τοὺς εἶναι ὕπουλη καὶ παραπλανητική. Πάγια τακτική τους εἶναι ἡ ἀπόκρυψη τῶν πραγματικῶν σκοπῶν τους. Ἤτοι:
- Αὐτοπροβάλλονται πολλὲς φορὲς ὡς φιλανθρωπικὲς ὀργανώσεις καὶ ἀσκοῦν παραπλανητικὰ κάποια κοινωφελῆ δραστηριότητα.
- Συχνὰ προσεταιρίζονται ἀνθρώπους ἐπώνυμους (ἐπιστήμονες, γιατρούς, δικηγόρους κ.α.) οἱ ὁποῖοι ἀγνοοῦν τοὺς σκοποὺς καὶ τὰ κίνητρα τῶν ὁμάδων αὐτῶν.
- Ἐπιδιώκουν συνεργασία μὲ δημόσιους φορεῖς.
- Ὀργανώνουν ποικίλες ἐκδηλώσεις μὲ ἐλεύθερη, συνήθως, εἴσοδο, ὅπως σεμινάρια.
- Προσφέρουν δωρεὰν «ἀναλύσεις προσωπικότητας» μὲ ἐπιστημονικό, δῆθεν, κύρος.
- Σφετερίζονται τίτλους ποὺ ἀνήκουν σὲ ἐπιστημονικὰ ἱδρύματα.
- Ἰσχυρίζονται ψευδῶς ὅτι χορηγοῦν τίτλους σπουδῶν καὶ διπλώματα.
- Ἐπικαλοῦνται δῆθεν συνεργασία μὲ πανεπιστήμια καὶ διεθνεῖς ὀργανισμούς.
- Χρησιμοποιοῦν ἄλλες ὁμάδες ποὺ δὲν φαίνονται σχετικὲς ὅπως π.χ. σχολὲς πολεμικῶν τεχνῶν.
- Παρερμηνεύουν χωρία τῆς Βίβλου καὶ δίνουν ἄλλο νόημα σὲ Χριστιανικοὺς ὅρους.
- Ὁ προσηλυτισμὸς γίνεται ὁπουδήποτε, στὸ δρόμο, στοὺς τόπους ἐργασίας, στὸ ταξί, στὸ σχολεῖο, στὸ φροντιστήριο, στὸ κομμωτήριο, στὴν παραλία, σὲ συναυλίες, στὰ τσάγια, σὲ κοινωνικὲς καὶ φιλανθρωπικὲς ἐκδηλώσεις κλπ
- Ἀπευθύνονται κυρίως σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν προβλήματα, ὅπως ὑγείας, πένθους, ἀνεργίας καὶ βεβαίως ἐντοπίζουν ὅσους ρέπουν πρὸς τὸν μυστικισμό.
- Ὑπόσχονται εὔκολες καὶ σίγουρες λύσεις στὰ μεγάλα ἢ μικρὰ προβλήματα.
- Χρησιμοποιοῦν τὴ σύγχρονη τεχνολογία, ὅπως εἶναι ἡ τηλεόραση, τὸ ραδιόφωνο καὶ κυρίως τὸ διαδίκτυο γιὰ τὴ διάδοση τῶν δοξασιῶν τους καὶ τὴν προσέλκυση ὀπαδῶν.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ
- Φυλαχθεῖτε ἀπὸ ἀγνώστους, ποὺ εἶναι πολὺ καὶ ἄνευ λόγου, φιλικοὶ μαζί σας
- Φυλαχθεῖτε ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἁπλουστευμένες λύσεις γιὰ δύσκολα προβλήματα
- Φυλαχθεῖτε ἀπὸ ὁποιονδήποτε προσφέρει δωρεὰν ἢ πολὺ φτηνὰ γεύματα καὶ διαλέξεις. Ἐλέγξτε τὴν ταυτότητά τους.
- Φυλαχθεῖτε ἀπὸ προσκλήσεις σὲ ἀπόμακρες τοποθεσίες γιὰ ἐργαστήρια κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Σαββατοκύριακου, τὰ ὁποία ἔχουν ἀόριστους στόχους.
- Φυλαχθεῖτε ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ σᾶς πιέζουν νὰ κάνετε κάτι γιατί «καὶ ἄλλοι τὸ κάνουν» (π.χ. ἄσκηση γιόγκα).
- Μὴ Ξεχνᾶτε: Οἱ λατρεῖες ἐνδιαφέρονται γιὰ σᾶς, ὄχι γιατί σᾶς ἀγαποῦν ἢ θέλουν πραγματικὰ τὸ καλό σας, ἀλλὰ γιατί ἔχουν συμφέρον ἀπό σας.
- Μὴ ξεχνᾶτε: Ἡ ταυτότητα τῆς σέκτας συχνὰ εἶναι ἐσκεμμένα κρυφή. Κάτω ἀπὸ ὁρισμένες συνθῆκες, ὁ καθένας μπορεῖ νὰ παρασυρθεῖ. Δὲν πρέπει νὰ ἐνδίδετε στὴν περιέργειά σας. Μὴ δίνετε σὲ ὁμάδες ἢ ἄτομα χρήματα, χωρὶς νὰ εἶστε ἀπόλυτα σίγουροι γιὰ τὴ νομιμότητά τους. Μὴ δίνετε σὲ ἀγνώστους τὰ στοιχεῖα σας καὶ μὴ συμπληρώνετε ὕποπτα ἐρωτηματολόγια (π.χ. γιὰ τέστ προσωπικότητας). Μὴ δέχεστε διάλογο μὲ ἀγνώστους γιὰ θρησκευτικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Ἡ καλλίτερη θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψη. Γονεῖς σταθεῖτε κοντὰ στὰ παιδιά σας ἀπὸ τὴ βρεφικὴ κιόλας ἡλικία τους ὡς τὴν ἐφηβεία. Νὰ τοὺς μιλᾶτε συνεχῶς γιὰ τὸ Χριστό, ὥστε νὰ Τὸν ἀγαπήσουν καὶ νὰ Τὸν ἐμπιστεύονται στὴ ζωή τους. Νὰ τὰ ὁδηγεῖτε τακτικὰ στὴν Ἐκκλησία. Νὰ τὰ κοινωνεῖτε συχνά. Νὰ τὰ μάθετε νὰ προσεύχονται πρωὶ καὶ βράδυ. Νὰ τὰ πείσετε ὅτι μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μᾶς εἶναι ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία καὶ πὼς ἔξω ἀπὸ Αὐτὴ δὲν ὑπάρχει ἀλήθεια καὶ σωτηρία. Νὰ τὰ πληροφορήσετε γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ ἐλλοχεύουν στὶς νεοφανεῖς αἱρέσεις. Κάθε φορᾶ ποὺ δημοσιεύεται κάποια ἀξιόποινη πράξη τῶν αἱρετικῶν, νὰ τὴν κάνετε γνωστὴ στὰ παιδιὰ γιὰ νὰ προβληματίζονται. Νὰ ἀποβάλλετε ἀπὸ αὐτὰ τὴ λαθεμένη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὡς χωροφύλακα καὶ ἐκδικητικοῦ τιμωροῦ, νὰ τὰ πείσετε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ἄμετρη ἀγάπη καὶ πὼς ὁ ἄνθρωπος αὐτοτιμωρεῖται καὶ αὐτοκαταστρέφεται μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεό. Παρακολουθῆστε διακριτικὰ τὶς ἐκπομπὲς ποὺ παρακολουθοῦν στὴν τηλεόραση καὶ τὶς ἰστοσελίδες ποὺ ἐπισκέπτονται στὸ διαδίκτυο. Δεῖτε ἀκόμη τὰ βιβλία καὶ τὰ ἔντυπα ποὺ διαβάζουν ἂν ἔχουν ὕποπτη προέλευση. Νὰ κάνετε διάλογο μαζί τους μὲ πνεῦμα ἠρεμίας καὶ κατανοήσεως, συμμεριζόμενοι τὶς ἀνησυχίες τους καὶ τὰ εὔλογα ἐρωτήματά τους. Ἐὰν δὲν μπορεῖτε νὰ ἀπαντήσετε νὰ τὰ παραπέμπετε στοὺς ἱερεῖς τῆς ἐνορίας σας καὶ στοὺς ἐπιλεγμένους κατηχητές.
Ὅμως ἐλλοχεύει πάντα ὁ κίνδυνος νὰ παρασυρθεῖ κάποιο δικό μας πρόσωπο. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ μᾶς βάζει σὲ ὑποψίες ὁποιαδήποτε ἀσυνήθιστη ἀλλαγὴ στὴ συμπεριφορά του. Ὅποιος μπλεχτεῖ στὰ δίχτυα καταστροφικῆς ὁμάδος θὰ ἐκδηλώσει πολὺ γρήγορα πληθώρα συμπεριφορῶν, ὅπως ἀλλοίωση τῆς προσωπικότητάς του, ἀσυνήθιστη ἐσωστρέφεια καὶ ἀπομόνωση, εὐερέθιστη διάθεση, ἐχθρικὴ συμπεριφορὰ
πρὸς ὅλους, σταδιακὴ ἀποξένωση ἀπὸ τὸ οἰκογενειακὸ περιβάλλον, ἀλλαγὴ ἀναγνωστικῶν προτιμήσεων, ἀλλαγὴ μουσικῶν ἀκουσμάτων, ἀλλαγὴ στὸν τρόπο ντυσίματος, ἀλλαγὴ στὴ διακόσμηση τοῦ δωματίου του μὲ παράξενα σύμβολα, ἀσυνήθιστη ἄσκηση κριτικῆς στὶς θρησκευτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἀπόψεις τῆς οἰκογένειας καὶ τῆς συντροφιᾶς κλπ. Ἐπίσης μπορεῖ τὸ ἄτομο αὐτὸ νὰ ἐκδηλώσει ἔντονες τάσεις φυγῆς, τελέσεως ἐγκληματικῶν πράξεων καὶ αὐτοκτονίας.
Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἐμεῖς δὲ μποροῦμε νὰ κάνουμε καὶ πολλὰ πράγματα. Δὲν ἐνδείκνυται νὰ ἀπευθυνθοῦμε στὴν ὀργάνωση καὶ νὰ στραφοῦμε ἐναντίον τῆς διότι θὰ περιπλέξουμε περισσότερο τὸ πρόβλημα. Σκόπιμο εἶναι νὰ ἀπευθυνθοῦμε πρῶτα στὴν Ἐκκλησία μας, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ βοηθήσει τὸν παρασυρμένο ἄνθρωπό μας. Κατόπιν ἐὰν ἔχουμε βάσιμη ὑπόνοια ὅτι ἔχει παρασυρθεῖ σὲ ἐγκληματικὴ σέκτα καὶ ὑπάρχει κίνδυνος γιὰ τὴ ζωή του, ἢ νὰ διαπράξει ὁ ἴδιος ἔγκλημα, πρέπει νὰ ἐνημερώσουμε ἐξάπαντος τὶς ἀστυνομικὲς καὶ εἰσαγγελικὲς ἀρχές. Πάντως σὲ καμιὰ περίπτωση δὲν πρέπει νὰ μᾶς κυριέψει ὁ πανικός. Μὲ ψυχραιμία, νηφαλιότητα, θερμὴ προσευχὴ καὶ πολλὴ ὑπομονὴ μποροῦμε νὰ σώσουμε τὸν πλανεμένο ἀδελφό μας.
Σεβαστοί μου καὶ ἀγαπητοί μου,
Ἔγινε νομίζω κατανοητὸ ὅτι ἡ κατάσταση κρίνεται σοβαρή. Ζοῦμε δυστυχῶς σὲ ἔσχατους ἀποκαλυπτικοὺς χρόνους. Ὁ διάβολος γνωρίζει ὅτι φτάνει τὸ τέλος του καὶ γι’ αὐτὸ δίνει τὴν πιὸ σκληρὴ μάχη τῆς ὕπαρξής του κατὰ τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του. Διεξάγεται γύρω μας ἕνας ἀκήρυκτος πόλεμος χαρακωμάτων γιὰ τὴν ἁρπαγὴ ψυχῶν ἀπὸ τὴν ἀσφαλῆ ἀγκαλιὰ τῆς Ἐκκλησίας μας. Πολέμιοι οἱ ποικιλόμορφοι αἱρεσιάρχες, οἱ ὁποῖοι δροῦν ὡς ἐντολοδόχοι τοῦ σατανᾶ, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς ἀποκλειστικὸ ἔργο νὰ ἀποστερήσει τὴ σωτηρία ἀπὸ κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ νὰ τὸ καταστρέψει σωματικὰ καὶ ψυχικά. Γι’ αὐτὸ εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νὰ ἀφυπνιστοῦμε ἀπὸ τὸν ἀνεπίτρεπτο πνευματικό μας λήθαργο καὶ νὰ προτάξουμε ἰσχυρὲς δυνάμεις ἀντιστάσεως. Χάνονται ψυχὲς «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε» (Ρώμ.14,15), γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχουμε τεράστια εὐθύνη. Ἔχουμε χρέος ὡς συνειδητοποιημένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ γονεῖς νὰ περιφρουρήσουμε τὰ παιδιά μας ἀπὸ τὰ ἁρπακτικά της μαύρης αἱρετικῆς πανσπερμίας, διότι αὐτὰ εἶναι τὸ εὐγενὲς φυτώριο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας. Γιὰ νὰ τὸ πετύχουμε αὐτὸ καλούμαστε, κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο, νὰ ἐνδυθοῦμε «τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ἠμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδίας τοῦ διαβόλου, ὅτι οὐκ ἔστιν ἠμὶν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικά της πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφεσ.6,11-12). Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἀνανεώνουμε συνεχῶς τὴν ἐμπιστοσύνη μας καὶ τὴν ἀφοσίωσή μας πρὸς τὴ μητέρα μᾶς Ἐκκλησία. Νὰ βιώνουμε ὀντολογικὰ τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας καὶ νὰ αἰτοῦμε ἀκατάπαυτα τὸν ἁγιασμὸ τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Διότι σὲ αὐτὸν τὸν μεγάλο νοητὸ κλύδωνα ἀσφαλὲς γαλήνιο καὶ μοναδικὸ λιμάνι εἶναι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, δηλαδὴ ἡ Ὀρθοδοξία μας. Αὐτὴ μόνη προσφέρει τὴ βεβαῖα προστασία ἀπὸ τοὺς κινδύνους τοῦ κόσμου.
Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη τῶν χαλεπῶν καιρῶν μας νὰ ὁμολογοῦμε «ἐν παντὶ καιρῶ καὶ πάση ὥρα», μὲ ὅλη τὴ θέρμη τῆς ψυχῆς μας καὶ ὅλη τὴ δύναμη τῆς φωνῆς μας γιὰ νὰ ἀκουστεῖ σὲ ὅλους τους κόσμους, πὼς «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλω οὐδενὶ ἡ σωτηρία» (Πράξ.4,12), παρὰ μονάχα στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ πὼς μακριὰ ἀπὸ Αὐτὸν ὑπάρχει ἡ «Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, ἡ μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γής… ἡ μεθύουσα ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰησοῦ» (Ἀποκ.17,5-6), ὅπου κατοικεῖ ἡ ὀδύνη, κυριαρχεῖ ὁ ὄλεθρος καὶ βασιλεύει ὁ θάνατος!

(Εἰσήγηση στὴ Σχολὴ Γονέων Ἀγρινίου 7-12-2009)
Πηγή:Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.