28 Ιουλ 2010

Στόχος εἶναι ἡ καταπολέμηση τῆς τρομοκρατίας καί τῆς ἐγκληματικότητας.

Τά ἀρχεῖα θά δίνονται μόνο σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις.
Νά διατηροῦνται γιά ὁρισμένο διάστημα δεδομένα ποῦ παράγονται ἤ τυγχάνουν ἐπεξεργασίας ἀπό τούς παρόχους,διαθέσιμων στό κοινό,ὑπηρεσιῶν ἠλεκτρονικῶν ἐπικοινωνιῶν ἤ δημοσίων δικτύων, μέ σκοπό τή διακρίβωση, διερεύνηση καί δίωξη σοβαρῶν ἐγκλημάτων,προβλέπει τό ὑπό κατάθεση νομοσχέδιο τοῦ ὑπουργείου Δικαιοσύνης.

Τό νομοθέτημα, παρουσίασε στήν ἁρμόδια κοινοβουλευτική Ἐπιτροπή ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης, στό πλαίσιο τῆς διαβούλευσης, καί θά εἰσαχθεῖ, κατά ρητή του δήλωση καί μετά ἀπό αἴτημα τῶν βουλευτῶν τῶν κομμάτων, πρός συζήτηση στήν... Ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς.

Πρόκειται γιά τό σχέδιο νόμου μέ τό ὁποῖο ἐναρμονίζεται ἡ ἐθνική νομοθεσία μέ ὁδηγία τῆς ΕΕ, βάση τῆς ὁποίας προβλέπεται ἡ εἰσαγωγή τῆς ὑποχρέωσης (ἀντί τῆς ἁπλῆς δυνατότητας) διατήρησης ὁρισμένων δεδομένων τῆς ἐπικοινωνίας, μέ τό σκεπτικό ὅτι ἡ ἐπεξεργασία τῶν σχετικῶν στοιχείων ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές μπορεῖ νά ἀποτελέσει ἕνα πολύτιμο ἐργαλεῖο στή μάχη κατά τῆς τρομοκρατίας καί τῆς ὀργανωμένης ἐγκληματικότητας.

Τά διατηρούμενα δεδομένα δέν ἀφοροῦν στό περιεχόμενο τῆς ἐπικοινωνίας καί ἡ διατήρησή τους δέν συνιστᾶ ἀνακριτική πράξη, ἀφοῦ τά δεδομένα παραμένουν στά ἀρχεῖα τοῦ παρόχου, δέν τυγχάνουν ἐπεξεργασίας καί γνωστοποιοῦνται στίς ἁρμόδιες ἀρχές, μόνον ὑπό προϋποθέσεις.

Ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἐπεξεργασία τῶν πληροφοριῶν ποῦ προκύπτουν ἀπό τά δεδομένα αὐτά ἐπιτρέπεται μόνον ἐφόσον διαταχθεῖ ἡ διενέργεια τῆς ἀνακριτικῆς πράξης τῆς ἄρσης τοῦ ἀπορρήτου σέ βάρος συγκεκριμένου προσώπου γιά τήν τέλεση συγκεκριμένου ἐγκλήματος, ἐνῶ δέν ἐπιτρέπεται προληπτική ἐπεξεργασία τῶν διατηρούμενων δεδομένων.

Οἱ ρυθμίσεις τοῦ σχετικοῦ νομοσχεδίου ἀποβλέπουν, περαιτέρω, καί στήν ἀποτελεσματική προστασία τῶν διατηρούμενων δεδομένων τῆς ἐπικοινωνίας.

Πρός τό σκοπό αὐτό, ὁρίζεται ὡς ἀναγκαῖος χρόνος διατήρησης τῶν δεδομένων οἱ ἔξι μῆνες καί ἐπιτάσσεται ἡ καταστροφή τους μέ αὐτοματοποιημένο τρόπο, μόλις συμπληρωθεῖ τό χρονικό αὐτό διάστημα.

Ἐπίσης, καθιερώνεται ὡς τόπος διατήρησης ἡ Ἑλληνική Ἐπικράτεια, ἐπιβάλλονται πρόσθετες καί εἰδικές ὑποχρεώσεις στούς παρόχους γιά τήν προστασία καί τήν ἀσφάλεια τῶν δεδομένων καί ὁρίζεται ὡς ἁρμόδια ἐποπτική ἀρχή ἡ Ἀρχή Διασφάλισης τοῦ Ἀπορρήτου τῶν Ἐπικοινωνιῶν καί ἡ Ἀρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικοῦ Χαρακτήρα.

Ἀκόμη, προβλέπονται βαρύτατες ποινικές καί διοικητικές κυρώσεις σέ περίπτωση παραβίασης τῶν ὑποχρεώσεων ποῦ τίθενται καί, τέλος, θωρακίζεται ἡ σύννομη ἐπεξεργασία τῶν δεδομένων μέ τήν ἐγγύηση τῆς δικαστικῆς ἀρχῆς.
ΠΗΓΗ:newsit.gr
Δυστυχῶς ὅλα ὁδηγοῦν στό φακέλωμα....γιά νά δοῦμε θά ἀντιδράσει κανείς ἤ θά παραμείνουμε στήν ἴδια κατάσταση πού βρισκόμαστε...καιρός νά ξυπνᾶμε καί ἐμεῖς τό μαρτυρᾶμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.