9 Μαΐ 2010

Ὁ τυφλός, ὁδηγὸς τῶν μὴ τυφλῶν

Ἁγιοπατερικὸ σχόλιο στὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα της Κυριακῆς του Τυφλοὺ
«Ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ καὶ εἶπεν αὐτῶ. Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ». Ἐπιχρίει μὲ πηλὸ τὸν πηλὸ ὁ Σωτήρ, τὸ ὅμοιο ἀναπληρώνοντας μὲ τὸ... ὅμοιό του (ἀφοῦ δηλαδὴ ἀπὸ πηλὸ ἔγινε καὶ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα). Πάντως μπορεῖ νὰ πῆ κανεὶς ὅτι γιὰ τοῦτο ἔχρισε ὁ Κύριος μὲ πηλὸ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, γιὰ νὰ κάμη σ' ὅλους φανερό, ὅτι αὐτὸς ὁ ἴδιος εἶναι ποὺ ἔπλασε καὶ τὸν Ἀδὰμ μὲ πηλό. Γιατί ὅμως ἔστειλε τὸν τυφλὸ στὴν κολυμβήθρα τοῦ Σιλωάμ; Μήπως ἐκεῖ βούτηξε καὶ τὸν Ἀδάμ; Ἄκου μὲ σύνεση: Ὅταν ὁ Κύριος ἔπλασε μὲ τὸν πηλὸ τὸν Ἀδάμ, τότε δὲν παρευρίσκετο κανεὶς ἀπὸ τοὺς ἀντιλέγοντας Ἰουδαίους. Καὶ ἀφοῦ δὲν ὑπῆρχε κανεὶς ποὺ νὰ ἀντιλέγη, ὁ Κύριος μὲ λιγώτερη ἐπίδειξη καὶ ἐμφάνιση κατασκεύασε τὸν λογικὸ ἀνδριάντα (τὸν ἄνθρωπο). Τώρα ὅμως, ἐπειδὴ ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ ἀντιλέγουν, μακραίνει τὴν διαδικασία τοῦ θαύματος (δηλαδὴ τὴν περιοδεία τοῦ τυφλοῦ), γιὰ νὰ δείξη πιὸ δυναμικὴ τὴν ἐξουσία Του, ὥστε νὰ κάμη τοὺς ἀντιλέγοντας νὰ παραδεχθοῦν καὶ παρὰ τὴ θέλησή τους τὸ θαῦμα. Γι' αὐτὸ λοιπὸν ἀπέστειλε τὸν χρισμένο μὲ πηλὸ τυφλὸ νὰ νιφθῆ στὸν Σιλωάμ. Γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν, οἱ βλέποντες, τὸν τυφλὸ ποὺ ἔτρεχε καὶ ἔτσι νὰ γίνη αὐτὸς ποὺ δὲν ἔβλεπε, ὁδηγὸς αὐτῶν ποὺ ἔβλεπαν καὶ ἐν συνέχεια αὐτοὶ ποὺ ἔτρεξαν νὰ δοῦν, νὰ γίνουν μάρτυρες τοῦ θαύματος.

(Μέγας Ἀθανάσιος)

"ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ"
ΠΗΓΗ:Ι.Μ.ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.