5 Ιαν 2010

Ἐναντίον τῆς δωρεᾶς ὀργάνων τοῦ σώματος; Ποιὰ εἶναι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας;

Τοῦ Μόσχου Ἔμμ. ΛαγκουβάρδουΤο πρόγραμμά σας περιήγησης μπορεί να μην υποστηρίζει την προβολή αυτής της εικόνας.
Θεέ μου τὸ θάνατό του δῶσε στὸν καθένα»

Ρίλκε

Εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ ἀπόλυτη ἀξία ὥστε κάθε ἄλλη ἀξία νὰ ἔρχεται σὲ δεύτερη μοῖρα; Κατὰ τὴ Χριστιανικὴ Διδασκαλία ἡ ζωὴ δὲν εἶναι ἀπόλυτη ἀξία. Ὑπάρχουν ἄλλες ἀξίες ἀνώτερες ἀπὸ τὴ ζωὴ ὅπως εἶναι ἡ πίστη, ἡ ἀγάπη ἡ ἐλευθερία ἢ ἄλλες πνευματικὲς ἀξίες γιὰ τὶς ὁποῖες ἀξίζει κανεὶς νὰ ζεῖ καὶ νὰ πεθαίνει. Ἡ Πρώτη Ἐντολὴ τοῦ Εὐαγγελίου εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ.....
πλησίον. Αὐτὸς ποὺ θέλει νὰ ἀκολουθήσει τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ δὲν μισεῖ τὴ ζωή του δὲν εἶναι ἄξιος.. Οἱ γονεῖς βάζουν τὴν ἀγάπη τῶν παιδιῶν τοὺς πάνω ἂπ΄ τὴ ζωή τους. Οἱ ἀρχαῖοι ἔβαζαν τὴν πατρίδα πάνω ἂπ΄ τὴ ζωή τους.

Ὁ λαὸς πιστεύει ὅτι ὁ κόσμος αὐτὸς «ἀφοῦ ὑπάρχει θάνατος καὶ τὸ κορμὶ θὰ λιώσει» εἶναι μάταιος καὶ πονηρὸς καὶ ἡ ζωὴ σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο ψεύτικη. Δὲν εἶναι λοιπὸν γιὰ τὸν κόσμο ἀπόλυτη ἀξία ἡ ζωὴ τοῦ σώματος καὶ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα καὶ τὰ ὄργανά του. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα πράγματα ποὺ ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία ἀπ’ τὴ ζωή. Γιὰ τοὺς ἀρχαίους π.χ. ἡ πατρίδα εἶναι μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὴ ζωὴ . Γιὰ τὸν νεομάρτυρα τῆς Ὀρθοδοξίας Εὐγένιο , τὸν Ρῶσο στρατιώτη, στὴν Τσετσενία, ἡ πίστη ἔχει μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὴ ζωή. Ὁ Εὐγένιος ἀποκεφαλίστηκε ἀπὸ Ἰσλαμιστὲς γιὰ τὴν ὁμολογία τῆς πίστης του στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὴν ἄρνησή του νὰ γίνει Μωαμεθανός!

Ἡ δωρεὰ ὀργάνων προϋποθέτει ὅτι ἡ ζωὴ εἶναι ἀπόλυτο ἀγαθό; Δὲν πρέπει νὰ ὑπολογίζει κανεὶς ἀκόμα καὶ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ μὴν εἶναι ὁ θάνατος ἑνὸς ἀνθρώπου ὁριστικὸς καὶ ἀμετάκλητος ἢ ἢ ὥρα τοῦ θανάτου του νὰ μὴν εἶναι ἀκριβὴς . Κανεὶς δὲν ξέρει τὴν ὥρα τοῦ θανάτου. Τὴ φετινὴ Πρωτοχρονιὰ πέθανε μία γυναῖκα πάνω στὴ γέννα μὲ τὸ παιδί της. Εὐτυχῶς δὲν ἦταν δωρήτρια ὀργάνων οὔτε αὐτὴ οὔτε τὸ παιδὶ τῆς , γιατί κι οἱ δύο τους ἐπανῆλθαν στὴ ζωὴ σὲ μία κλινική του Κολοράντο.

Οἱ γιατροὶ ποὺ εἶχαν διαπιστώσει τὸ θάνατο τῆς μητέρας καὶ τοῦ παιδιοῦ δὲν μποροῦν νὰ δώσουν καμιὰ ἐξήγηση γιὰ τὴν ἐπάνοδό τους στὴ ζωή. Ποιὸς ξέρει πόσοι νεκροὶ ἐπανέρχονται στὴ ζωὴ ἀκόμα καὶ μέσα στὰ μνήματα; Πάμπολλα βιβλία ἔχουν γραφτεῖ γιὰ περιπτώσεις ἀνθρώπων ποὺ πέθαναν καὶ ἐπανῆλθαν στὴ ζωὴ

Ἡ διαπίστωση τοῦ θανάτου δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀπόλυτα ἀκριβὴς γιατί κανεὶς δὲν ξέρει τὴν πραγματικὴ ὥρα τοῦ θανάτου. Οἱ γιατροὶ κρίνουν σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς Ἰατρικῆς Ἐπιστήμης οἱ ὁποῖοι στηρίζονται στὴν ἀνάλυση καὶ στὴ στατιστική, ἂν καὶ κανεὶς δὲν ξέρει ἀκριβῶς τί εἶναι ἡ ζωὴ καὶ τί εἶναι ὁ θάνατος, πότε ἀρχίζουν καὶ πότε τελειώνουν.

Ἡ δωρεὰ ὀργάνων σῴζει ζωές. Κανεὶς ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσει τὴν πιθανότητα πίσω ἀπὸ τὴ δωρεὰ νὰ ὑποκρύπτεται ἀγοραπωλησία. Στὶς Ἰνδίες καὶ στὴ Λατινικὴ Ἀμερικὴ τὸ ἴδιο, ὑπάρχουν φτωχοὶ ποὺ πουλᾶνε τὸ νεφρό τους γιὰ νὰ ζήσουν ἢ ἄλλα μέλη τοῦ σώματός τους. Ἡ ἐμπορευματοποίηση τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος στὶς φτωχὲς χῶρες εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα ὅτι ὑποβαθμίστηκε ἡ ἴδια ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ αἵρεση στὴν πίστη γίνεται δυστυχία τῶν φτωχῶν λαῶν στὴ ζωή.

Ἡ Ἰατρικὴ συνεργάζεται μὲ τὸ Ἐμπόριο καὶ τὴν Βιομηχανία. Ποιὸς θὰ φυλάξει τοὺς φτωχοὺς λαοὺς ἀπὸ τὴν ἐκμετάλλευση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος . Ποιὸς θὰ ἀποτρέψει τὴν ἐμπορία τῶν ὀργάνων τοῦ σώματος; Ποιὸς θὰ φυλάξει τὸ σεβασμὸ τῆς ἱερότητας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου. Ὁ Ἰησοῦς στὴν παραβολὴ τοῦ βοσκοῦ ποὺ ἐγκαταλείπει τὰ πρόβατα γιὰ νὰ βρεῖ τὸ ἕνα ποὺ χάθηκε δείχνει τὴν ἀξία ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ἡ ζωὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος σὰν μοναδικὴ ὕπαρξη.

Πολλοὶ συνάνθρωποί μας στηρίζουν τὶς ἐλπίδες τους στὶς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων. Ἡ Ἰατρικὴ ἀκολουθεῖ τὸ δρόμο τῆς θεραπεύοντας τὸ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ διατηρώντας τὸ στὴ ζωὴ μὲ κάθε τρόπο. Ἡ Ἐκκλησία ὅμως ὑπάρχει γιὰ νὰ φυλάει τὴν ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι ὁ οἶκος τοῦ Θεοῦ, ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐξοικειωμένοι μὲ τὴν τρέχουσα ἀντίληψη τοῦ ἀνθρώπου-μηχανὴ κανεὶς δὲν συγκινεῖται πιὰ ποὺ κάθε χρόνο σκοτώνονται 350.000 ἀγέννητα παιδιὰ καὶ στοὺς αὐτοκινητοδρόμους κάθε 10 μὲ 15 χρόνια χάνουν τὴ ζωὴ τοὺς 30.000 ἄνθρωποι - ὁ πληθυσμὸς μίας πόλης σὰν τὴν Βέροια ἢ τὴ Νάουσα.

Οἱ γιατροὶ στὰ νοσοκομεῖα ἀπηύδησαν. Μαύρισε ἡ ψυχῆς τοὺς βλέποντας τὴν κατάντια τοῦ ἀνθρώπου ποὺ πεθαίνει πνιγμένος στὰ μηχανήματα καὶ στὰ καλῴδια.

Δὲν ἀφήνουν πιὰ κανέναν νὰ πεθάνει ἥσυχα στὸ σπίτι του, στὸ οἰκεῖο περιβάλλον του, περιτριγυρισμένος ἂπ΄ τοὺς δικούς του, μὲ κάποιο ἀγαπημένο τοῦ πρόσωπο νὰ τοῦ κρατάει τρυφερὰ τὸ χέρι καὶ νὰ τοῦ ψιθυρίζει ἐνθαρρυντικὰ λόγια ἀγάπης.

Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι μηχανὴ . Ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται γιὰ τὴν ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ γιὰ τὴν σωτηρία του. Ἡ Ἐκκλησία ἁγιάζει τὸν κόσμο. Δὲν ἀσκεῖ κοσμικὴ ἐξουσία. Ἡ κοσμικὴ ἐξουσία ἀνήκει στοὺς ἄρχοντες. Ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται γιὰ τοὺς ἄρχοντες νὰ ἀσκοῦν τὴν ἐξουσία τους μὲ σεβασμὸ τῆς ἱερότητας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Τὸ κύριο μέλημα τῆς εἶναι ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἂν ἡ κοσμικὴ ἐξουσία π.χ. ἐπιτρέπει τὶς ἀμβλώσεις , ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὑπὲρ τῶν ἀμβλώσεων. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπὲρ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἱερότητας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ συγκεκριμένα τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴ δωρεὰ ὀργάνων τοῦ σώματος. Ἂν ἡ κοσμικὴ ἐξουσία ἐπιτρέπει τὴ δωρεὰ ὀργάνων τοῦ σώματος ἡ Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ὑπὲρ τῆς δωρεᾶς χωρὶς φειδὼ καὶ χωρὶς τὸ σεβασμὸ τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπὲρ τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἱερότητας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ προσεύχεται ὁ Θεὸς νὰ φυλάει τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν κατάχρηση τοῦ κόσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.