10 Ιουλ 2024

Xριστιανικὴ μαρτυρία στὴν ἀντιχριστιανικὴ στάση τῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ Europride

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ τῆς ΠΕΘ
Ἔχουν περάσει ἀρκετὲς ἡμέρες ἀπὸ τὴ διεξαγωγὴ τοῦ Europride καὶ αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφραστοῦμε καὶ ἐμεῖς, ὡς Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, κοντὰ στὶς τόσες τοποθετήσεις προσώπων καὶ φορέων ποὺ ἀντέδρασαν στὴν πραγματοποίησή του. 
Κατ΄ ἀρχὰς νὰ ἐκφράσουμε τὴ λύπη μας, ὡς Ὀρθόδοξοι Θεολόγοι, γιὰ τὶς ἀπαράδεκτες δηλώσεις, ποὺ ἔκανε στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μιᾶς μεγάλης χώρας, τῶν ΗΠΑ, ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργός τους, κ. Μπλίνκεν, μὲ περίσσια ἀλαζονεία καὶ κυνικὴ διάθεση, καθὼς γνωρίζουμε ὅτι δὲν ἐκφράζουν τὴ μεγάλη πλειονότητα τοῦ Ἀμερικανικοῦ λαοῦ: 
«Ἡ ὑπεράσπιση καὶ ἡ προώθηση τῶν δικαιωμάτων LGBTQI+, παγκοσμίως, εἶναι τὸ σωστό, ἀλλὰ πέρα ἀπὸ αὐτό, εἶναι τὸ ἔξυπνο καὶ ἀπαραίτητο πρᾶγμα, ποὺ... πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ τὴ χώρα μας, γιὰ τὴν ἐθνική μας ἀσφάλεια, γιὰ τὴν εὐημερία μας. Καὶ γιατί αὐτό; Εἶναι ἀρκετὰ ἁπλό. Ἂν κοιτάξετε, σὲ ὅλο τὸν κόσμο, τὶς χῶρες ποὺ σέβονται τὰ δικαιώματα τῆς LGBTQI+ κοινότητας, εἶναι πιὸ σταθερές, πιὸ ὑγιεῖς, πιὸ εὐημεροῦσες, πιὸ δημοκρατικές. Ἕνας κόσμος, ποὺ παρουσιάζει τὸ ἀντίθετο, δὲν εἶναι». 
Εἶναι φανερό, λοιπόν, ποίων τὰ συμφέροντα ἐξυπηρετοῦν ὅσοι ἐκφράζονται ἀλλὰ καὶ ὅσοι ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς ὑπακοῆς στὴ συστημικὴ ἐξουσία, συμπαρίστανται καὶ συμμετέχουν στὴν ἐπιβολὴ τῆς ἀτζέντας τῆς Loatki+ κοινότητας. 
Ἀπομένει σὲ ἐμᾶς, ποὺ ὑφιστάμεθα τὴ μεθοδικὴ πλύση τοῦ ἐγκεφάλου -καὶ τοῦ δικοῦ μας καὶ τῶν παιδιῶν μας- νὰ ἀναρωτηθοῦμε: Ἡ καθιέρωση τῆς ἰδεολογίας τοῦ φύλλου ἢ ἀλλιῶς τῆς ἰδεολογίας τῆς ἀκύρωσης, εἶναι δυνατὸν νὰ υἱοθετηθεῖ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν πὼς εἶναι μέλη τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς κοινότητας; 
Κατὰ τὰ ἄλλα, ἡ ἀπρόσμενη, ὑπερβολικὴ καὶ ἰδεοληπτικὴ στάση ἔνθερμης ὑποστήριξης τοῦ ΑΠΘ, μέσα στὸ ὁποῖο ὑπάρχει καὶ λειτουργεῖ καὶ ἡ Θεολογικὴ Σχολή, πρὸς τὸ Europride τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, εἶναι ἀπογοητευτική, ἄκρως ἀντιεπιστημονικὴ καὶ ὑποτιμᾶ την ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἀκαδημαϊκὴ θέση καὶ τὸν ὑπεύθυνο καὶ σοβαρὸ ρόλο ἑνὸς Πανεπιστημιακοῦ Ἱδρύματος. 
Ἀπὸ Θεολογικῆς πλευρᾶς, ἡ ἀτζέντα, ἡ ἰδεολογία καὶ οἱ δράσεις τῆς ὡς ἄνω κοινότητας, κρίνονται ἀπὸ τὴν κοινωνία, καθὼς ἡ καθ’ ὑπερβολὴ σχεδὸν ταύτιση τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ κάνουν, μὲ μιὰ ἀπὸ τὶς λειτουργίες τῆς ἀνθρώπινης φύσης, τὴ σεξουαλικὴ καὶ μάλιστα στὴν διεστραμμένη, παραφυσική, καταχρηστική, παραχρηστική της μορφή, ἀποτελεῖ, ὄχι ἁπλῶς ἀσέβεια ἔναντι τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ σταδιακὴ ἀκύρωση τῆς φυσικῆς λειτουργίας τῆς ἴδιας τῆς ἀνθρώπινης φύσεως, διότι ἀντιτίθεται στὸν ἀναπαραγωγικὸ σκοπό της, ποὺ συντελεῖται ΜΟΝΟΝ, μέσῳ τῆς φυσικῆς σαρκικῆς ἑνώσεως καὶ σχέσεως ἀνδρὸς καὶ γυναικός. 
Ἡ ἀπολυτοποίηση, ἂν ὄχι, ἡ θεοποίηση τῆς σεξουαλικότητας καὶ τῆς ἡδονῆς, ὡς σκοποῦ τῆς ζωῆς, ὠθεῖ ἀναγκαστικά, στὴν περιφρόνηση ὅλων τῶν ἄλλων διαστάσεων τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Οὐσιαστικά, στὴν περίπτωση αὐτὴ ἀπολυτοποιεῖται, ὡς πρότυπο ζωῆς, τὸ ἀντίθεο, ὑλιστικό, φιλήδονο καὶ πτωτικὸ φρόνημα κάποιας ὁμάδας ἀνθρώπων, ἐνῷ ἐξορίζεται ἀπὸ τὴ ζωὴ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ποὺ φέρνει τὴν ἰσορροπία στὴν ἀνθρώπινη φύση, μέσῳ τῆς εὐλογίας τῶν φυσιολογικῶν ἑτερόφυλων καὶ ἀγαπητικῶν σχέσεων τῶν δύο φύλων. 
Ὅλο αὐτὸ τὸ ἐφάμαρτο κατασκεύασμα, ἀποτελεῖ μιὰ ἀστοχία τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν, μάλιστα, δείχνουν νὰ ἐπαίρονται καὶ νὰ καμαρώνουν γι΄ αὐτὴν τὴν ἀστοχία, τότε καταλαβαίνει κανεὶς ὅτι ἡ σεξουαλικὴ ἐπιλογὴ συνδέεται μὲ τὸ θανάσιμο ἀτόπημα τῆς ὑπερηφάνειας καὶ τῆς ἀλαζονείας, δηλαδὴ μὲ τὴ δαιμονικὴ ἐπιθυμία ἰσοθεΐας μὲ τὸν Δημιουργό. Ἑπομένως, εὔστοχα ὀνομάζουν τὶς παρελάσεις τους, «παρελάσεις ὑπερηφάνειας», ἀφοῦ, οὐσιαστικά, αὐτὸ ποὺ ἀναδεικνύουν μ΄ αὐτὲς δὲν εἶναι αἴτημα ἀναγνώρισης τῆς ἰσότητας, ἀλλὰ ἀνταρσία κατὰ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐγωκεντρικὴ ἔμπνευση καὶ ἐπιθυμία θεώσεως τοῦ ἀνθρώπου μακρὰν τοῦ Θεοῦ, στὸ πλαίσιο τῆς παρακοῆς καὶ τῆς ἀμαρτωλότητας. Αὐτό, φυσικά, συνιστᾶ ὕβρη, μὲ τὴν ἀρχαιοελληνικὴ καὶ τὴν χριστιανικὴ ἔννοια τῆς λέξεως, πού, ὅμως, ὡς γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἴδια τήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους φέρνει, ὡς συνέπεια, τὴ θεία Νέμεση. 
Ἡ περίπτωση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, συνιστᾶ συνειδητὴ καὶ ἐμμονικὴ προβολή, ἐπίδειξη καὶ ἐπιβολὴ τῆς ἀντίχριστης ζωῆς, προπαντός, ὅμως, ἀποτελεῖ ἕνα μέρος τοῦ σχεδίου σταδιακῆς ἀντικατάστασης, στὶς συνειδήσεις ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδιαίτερα τῶν νέων γενεῶν- της κατὰ φύσιν ζωῆς, μὲ τὴ παρὰ φύσιν καὶ διαστροφικὴ ζωὴ καὶ συμπεριφορά. 
Ὡστόσο, ὁ Ἀπ. Παῦλος ἐπισημαίνει ὅτι αὐτὲς οἱ παραφυσικὲς καὶ ἀντίθεες ἐπιλογὲς φέρνουν τὸν ἀποκλεισμό, ὅσων τὶς διαπράττουν, ἀπὸ τὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ: «Μὴ πλανᾶσθε, καθὼς οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτρες, οὔτε μοιχοί, οὔτε θηλυπρεπεῖς, οὔτε ἀρσενοκοῖτες, οὔτε πλεονέκτες, οὔτε κλέπτες, οὔτε μέθυσοι, οὔτε ὑβριστές, οὔτε ἅρπαγες θὰ κληρονομήσουν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» (Α’ Κόρ. 6, 9-10). 
Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἔχει ἐκφράσει, τεκμηριωμένα καὶ μὲ πολλοὺς τρόπους, τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἀντίθεσή της σὲ αὐτὸν τὸν πνευματικὸ κατήφορο, στὸν ὁποῖο, ἐπισήμως πλέον, ὁδεύει μιὰ μερίδα τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας της χώρα μας. Ἰδιαίτερα, ὅμως, ἔχει καλέσει τοὺς πιστοὺς νὰ συμμετέχουν πιὸ πυκνὰ στὴ λειτουργικὴ καὶ εὐχαριστιακὴ ζωή, ἔτσι ὥστε καὶ διὰ τῶν ἱκεσιῶν τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας νὰ ζητεῖται ἀπὸ τὸν Θεὸ ὁ φωτισμὸς ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ποὺ πλανεμένα παραφέρονται καθὼς καὶ ἡ μετάνοια, ἡ θεραπεία καὶ ἡ ἐπιστροφή τους στὴν ἐνάρετη ζωὴ τοῦ Θεοῦ καὶ Δημιουργοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ μόνη ὁδό της ἐν Χριστῷ ἀλήθειας καὶ ζωῆς ποὺ ἐλευθερώνει τὸν κάθε ἄνθρωπο ἀπὸ κάθε πλάνη καὶ κάθε ἐγκλωβισμὸ σὲ θανάσιμα πάθη. 
Ὅμως, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προσευχή, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐκφράζεται διαρκῶς καὶ λόγος ὀρθόδοξης χριστιανικῆς μαρτυρίας γιὰ τὸν παραλογισμὸ ποὺ ἐπιβάλλεται ἢ ἐμμέσως ὑποδεικνύεται στὴν κοινωνία, ὅταν, μεθοδευμένα πλέον, γίνεται προσπάθεια, σὲ ὅλους σχεδὸν τοὺς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς (νομοθεσία, παιδεία κ.ά.) νὰ ἀλλάξουν τὰ σταθερὰ πρότυπα καὶ οἱ ἀρετές, ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες ἀποτελοῦν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ταυτότητας τοῦ λαοῦ μας. 
Κλείνοντας καὶ ἀπευθυνόμενοι στοὺς καλοπροαίρετους ἀδελφούς μας, ποὺ προσδιορίζονται ὡς μέλη τῆς ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητος, θὰ θέλαμε νὰ παραθέσουμε ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὴ συγκλονιστικὴ μαρτυρία τοῦ πρώην ὁμοφυλόφιλου Michael Glatze, τοῦ ἱδρυτῆ καὶ πρώην γενικοῦ συντάκτη τοῦ περιοδικοῦ Young Gay America: 
«Ὄντως ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλοφιλίας πιστεύουμε, ὅτι ἡ ἡδονὴ δενεῖναι ἁπλῶς ἀποδεκτή, ἀλλὰ εἶναι ἀρετή. Δὲν ὑπάρχει ὁμοφυλόφιλη"επιθυμία", χωρὶς ἡδονή... Συμμετεῖχα σὲ διάφορες, σήμερα συνηθισμένεςδράσέίς, με στόχο νὰ ἄρουμε τὴν εὐθύνη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν καλεῖται νααντιμετωπίζει τοὺς πειρασμοὺς ἀπὸ τὴν ἡδονὴ καὶ ἄλλα. 
Σύμφωνα μὲ τὴ δικήμου ἐμπειρία, μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ἡ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλόφιλης νοοτροπίας ἦταν τὸ πιὸ ἀπελευθερωτικό, τὸ πιὸ ὡραῖο καὶ τοπιο θαυμαστὸ ποὺ ἔχω ζήσει ποτὲ στὴ ζωὴ μοῦ... Ὁ Θεὸς μὲ ἐπισκέφτηκε, ὅταν ἤμουν μπερδεμένος καὶ χαμένος, μόνος, φοβισμένος καὶ ταραγμένος. 
Μέσῳ τῆς προσευχῆς, μοῦ ἔδωσε νὰ καταλάβω, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀπολύτωςτίποτά, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ φοβηθῶ καὶ ὅτι εἶμαι στὸ σπίτι μου. Ἡ ὁμοφυλοφιλία μοῦ στέρησε σχεδὸν 16 χρόνια ἀπὸ τὴ ζωή μου... Ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τουκινήματος γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων, πολλὲς φορές μου δόθηκε ἠευκαιρία, νὰ ἀπευθύνομαι στὴ κοινὴ γνώμη. Ἐὰν μποροῦσα σήμερα, κάποιααπό αὐτὰ ποὺ εἶπα νὰ τὰ πάρω πίσω, θὰ τὸ ἔκανα. Γνωρίζω τώρα ὅτι ἠομοφυλοφιλία εἶναι ταυτόχρονα ἀκόρεστη ἐπιθυμία καὶ πορνογραφία. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ μὲ πείσει γιὰ τὸ ἀντίθετο. Διότι ἤμουν ἐκεῖ καὶ γνωρίζω τὴν ἀλήθεια». 
Τὸ Δ.Σ τῆς ΠΕΘ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.