10 Ιουλ 2024

Ὁ Δεσπότης, ὁ ὁποῖος ἦτο (δῆθεν;) λαῦρος κατὰ τοῦ νομοσχεδίου, τώρα δὲν ἀνησυχεῖ πλέον διὰ τὰ ἀθῶα παιδικὰ «θύματα» τῆς κ. Ὑπουργοῦ...

«Ἐντρέπεται καὶ ἡ ντροπή», Σεβ. Φθιώτιδος
Τὴν Ὑπουργόν, ἡ ὁποία ἐστήριξε σθεναρῶς καὶ ἐπανηγύριζε διὰ τὴν υἱοθεσίαν τέκνων ἀπὸ ὁμοφυλοφίλους (καὶ ὄχι μόνον) «γονεῖς»(;), προσεκάλεσεν ὁ Σεβ. Φθιώτιδος, ἐγκωμίασε καὶ ἐστάθη εὐγνωμόνως ἐνώπιον αὐτῆς. Ἴσως τοιουτοτρόπως ἡ Κυβέρνησις νὰ παράσχη τὴν οἰκονομικὴν ἀρωγήν της εἰς τὰ ἔργα του… Ἡ «καθ’ ὕλην ἁρμόδια Ὑπουργὸς» διὰ τὴν οἰκογένειαν εἶναι μᾶλλον διὰ τὸν Σεβασμιώτατον ἁρμοδία διὰ τὰς ἐγκαταστάσεις… 
Ὁ Δεσπότης, ὁ ὁποῖος ἦτο (δῆθεν;) λαῦρος κατὰ τοῦ νομοσχεδίου, τώρα δὲν ἀνησυχεῖ πλέον διὰ τὰ ἀθῶα παιδικὰ «θύματα» τῆς κ. Ὑπουργοῦ. Ἔπειτα ἀπὸ τὴν καταπόντισιν τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὰς ἐκλογὰς δίδει μίαν στήριξιν ἠθικῆς ἀποπλύνσεως εἰς αὐτὴν ὁ Σεβασμιώτατος. 
Ἡ μετεκλογικὴ ἐπίσκεψις εἶναι πλέον σπουδαία τῆς προεκλογικῆς… 

Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως τῆς 19ης Ἰουνίου 2024:
«Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Συμεὼν σχετικὰ μὲ τὴν ἐπίσκεψη τῆς κ. Ὑπουργοῦ ἐπεσήμανε:
«Σήμερα ἔχουμε τὴ χαρὰ νὰ φιλοξενοῦμε στὴ Μητρόπολή μας τὴν Ὑπουργὸ Κοινωνικῆς Συν­οχῆς καὶ Οἰκογένειας, τὴν κ. Σοφία Ζαχαράκη, ἡ ὁποία ἀνταποκρίθηκε ἀσμένως στὴν πρόσκλησή μας καὶ μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ἀποτελεῖ βαρύνουσα σημασία τὸ γεγονὸς ὅτι μᾶς ἐπισκέπτεται μετὰ ἀπὸ ἐκλογές, γιατί οἱ ἐπισκέψεις πρὸ τῶν ἐκλογῶν μερικοὺς μᾶς βάζουνε καὶ σὲ καχυποψία. Ἐδῶ φανερώνει ἡ κ. Ὑπουργὸς ὅτι κάνει μία ἐπίσκεψη πολὺ οὐσιαστική, ἐπίσκεψη δουλειᾶς. Οἱ ἐκ­λογὲς τελείωσαν, ἡ δουλειὰ συν­εχίζεται καὶ ἀκριβῶς στὸ πλαίσιο τῆς ἐργασίας της ποὺ μὲ πολλὴ εὐθύνη τὴν ἐπιτελεῖ ἔκανε τὴν τιμὴ νὰ ἔλθει ἀπὸ κοντὰ νὰ δεῖ τὶς προσ­πάθειές μας, νὰ δοῦμε τί ἐλλείψεις ἔχουμε, γιατί πάντοτε δὲν μᾶς ὠφελοῦν μόνο οἱ ἔπαινοι, ἀλλὰ ἔχουμε ἀνάγκη καὶ παρατηρήσεων καὶ κριτικῆς, γιὰ νὰ γινόμαστε καλύτεροι. Ὁπότε ὅταν ἔχουμε κοντά μας τὴν καθ’ ὕλην ἁρμόδια, Ὑπουργό, εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀνταλλάξουμε πληροφορίες, νὰ θέσουμε τὰ προβλήματα καὶ κυρίως νὰ βροῦ­με λύσεις, γιατί κάθε μέρα ὀφείλουμε νὰ γινόμαστε καλύτεροι. Αὐτὸ εἶναι τὸ μήνυμά μας σὲ κάθε κατεύθυνση… εἶμαι εὐγνώμων στὴν κ. Ὑπουργό, τὴν εὐχαριστῶ πάρα πολὺ καὶ τὴν θεωρῶ αὐτὴ τὴν ἐπίσκεψη πάρα πολὺ σημαντική».
πηγή: orthodoxostypos


4 σχόλια:

 1. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 (ΚΓ)

  13 Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι· διὰ τοῦτο λήψεσθε περισσότερον κρίμα.
  14 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.
  15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν.
  16 Οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοὶ, οἱ λέγοντες· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ ὀφείλει.
  17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσὸς ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν;
  18 καί· ὃς ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν, ὃς δ’ ἂν ὀμόσῃ ἐν τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει.
  19 μωροὶ καὶ τυφλοί! τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ δῶρον;
  20 ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ·
  21 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν τῷ κατοικήσαντι αὐτόν·
  22 καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ.
  23 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.
  24 ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες!
  25 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ ἁρπαγῆς καὶ ἀδικίας.
  26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν.
  27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας.
  28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δέ μεστοὶ ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας.
  29 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων,
  30 καὶ λέγετε· εἰ ἦμεν ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν κοινωνοὶ αὐτῶν ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν,
  31 ὥστε μαρτυρεῖτε ἑαυτοῖς ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας.
  32 καὶ ὑμεῖς πληρώσατε τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν.
  33 ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;
  34 διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ γραμματεῖς, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως εἰς πόλιν,
  35 ὅπως ἔλθῃ ἐφ’ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἄβελ τοῦ δικαίου ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
  36 ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἥξει ταῦτα πάντα ἐπὶ τὴν γενεὰν ταύτην.
  37 Ἱερουσαλὴμ Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν! ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ὄρνις ἐπισυνάγει τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε.
  38 ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος.
  39 λέγω γὰρ ὑμῖν, οὐ μή με ἴδητε ἀπ’ ἄρτι ἕως ἂν εἴπητε, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ψάξτε όλα τα έγκυρα λεξικά της ελληνικής γλώσσας. Εκεί θα βρείτε την απάντηση για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Η μοναδική λέξη που αποδίδει με ακρίβεια την συμπεριφορά του δεσποτισμού. Όχι του επισκόπου, του ταπεινού ιεράρχη, του πατέρα, αλλά του επιμένοντος εις το δεσπόζειν και υπερέχειν ταπεινοφανώς εν παντί καιρώ, παντού και επί πάντων. Η λέξη: ΘΡΑΣΥΔΕΙΛΙΑ!
  ΑΜΑΣΕΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ενα ζουμ στο κρεμαστο της κας υπουργου θα μας πεισει για τις προθεσεις της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. νεκροκεφαλη φυλακτό;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.